SHARE
TWEET

2tes

kiritoshiro Mar 25th, 2019 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1 Paulius ir Silvanas, ir Timotiejus, tesalonikiečių bažnyčiai Dieve, mūsų Tėve, ir Viešpatyje Jėzuje Kristuje: …
 2. 4 kuris priešinasi ir aukštinasi viršum viso, kas vadinama Dievu, ar to, kas garbinama; taip, kad jis sėdi Dievo šventykloje kaip Dievas, rodydamas save esant Dievu.
 3. 5 Ar neprisimenate, kad dar būdamas pas jus jums tai sakiau?
 4. 6 Ir dabar žinote, kas sulaiko, kad jis būtų apreikštas savo laiku.
 5. 7 Nes neteisybės paslaptis jau veikia; tik tas, kuris dabar sulaiko, dar sulaikys, kol bus patrauktas.
 6. 8 Ir tada bus apreikštas tas Nedorėlis, kurį Viešpats užmuš savo burnos dvasia ir sunaikins savo atėjimo spindesiu,
 7. 9 būtent tą, kurio atėjimas yra pagal Šėtono veikimą su visokia jėga ir ženklais, ir melagingais stebuklais,
 8. 10 ir su visokia neteisumo apgavyste tuose, kurie žūsta; nes jie nepriėmė tiesos meilės, kad būtų išgelbėti.
 9. 11 Ir todėl Dievas pasiųs jiems stiprų paklydimą, kad jie tikėtų melu,
 10. 12 kad būtų pasmerkti visi, kurie netikėjo tiesa, bet mėgo neteisumą.
 11. 13 Bet mes jaučiame pareigą nuolat dėkoti Dievui už jus, Viešpaties mylimi broliai, nes Dievas nuo pradžios jus išsirinko išgelbėjimui per Dvasios pašventimą ir tiesos tikėjimą;
 12. 14 į tai jis pašaukė jus per mūsų evangeliją, kad įgytumėte mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šlovę.
 13. 15 Todėl, broliai, stovėkite tvirtai ir laikykitės tradicijų, kurių buvote išmokyti ar tai žodžiu, ar mūsų laišku.
 14. 16 Na, o pats mūsų Viešpats Jėzus Kristus ir Dievas – mūsų Tėvas, kuris mus pamilo ir davė mums amžinąją paguodą bei gerą viltį per malonę,
 15. 17 teguodžia jūsų širdis ir tesutvirtina jus kiekviename gerame žodyje ir darbe.
 16. 1 Galiausiai, broliai, melskitės už mus, kad Viešpaties žodis turėtų laisvą kelią ir būtų pašlovintas, kaip ir pas jus,
 17. 2 ir kad mes būtume išvaduoti nuo neprotingų ir nedorų žmonių, nes ne visi turi tikėjimą.
 18. 3 Bet Viešpats yra ištikimas, kuris jus sutvirtins ir saugos jus nuo pikto.
 19. 4 Ir mes pasitikime Viešpatyje dėl jūsų, kad jūs ir darote, ir darysite tai, ką jums įsakome.
 20. 5 Ir Viešpats tenukreipia jūsų širdis į Dievo meilę ir į kantrų Kristaus laukimą.
 21. 6 Na, o jums, broliai, įsakome mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, kad jūs atsitrauktumėte nuo kiekvieno brolio, kuris vaikšto nedrausmingai ir ne pagal tradiciją, kurią iš mūsų gavo.
 22. 7 Nes patys žinote, kaip turite sekti mumis; nes mes nesielgėme tarp jūsų nedrausmingai;
 23. 8 nei nevalgėme veltui niekieno duonos; bet naktį ir dieną darbavomės su triūsu ir skausmingumu, kad neapsunkintume nei vieno iš jūsų:
 24. 9 ne todėl, kad neturime teisės, bet kad taptume jums pavyzdžiu sekti mumis.
 25. 10 Nes ir kai buvome su jumis, jums įsakėme tai, kad, jei kas nenori dirbti, tas neturi ir valgyti.
 26. 11 Nes mes girdime, kad yra kai kurie nedrausmingai vaikštantys tarp jūsų, visiškai nedirbantys, bet besikišantys į svetimus reikalus.
 27. 12 Na, o tokiems įsakome ir raginame per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kad jie tyliai dirbtų ir valgytų savo pačių duoną.
 28. 13 Bet jūs, broliai, nepailskite darydami gera.
 29. 14 O jei kuris nepaklūsta mūsų žodžiui šiuo laišku, pasižymėkite tokį ir nebendraukite su juo, kad susigėstų.
 30. 15 Tačiau nelaikykite jo priešu, bet įspėkite jį kaip brolį.
 31. 16 Na, o pats ramybės Viešpats teduoda jums ramybę visuomet visais būdais. Viešpats tebūna su jumis visais.
 32. 17 Sveikinimas mano paties, Pauliaus, ranka, kas yra ženklas kiekviename laiške: taip aš rašau.
 33. 18 Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis visais. Amen.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top