SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 19th, 2019 73 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <fstream>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. class Dyskretyzacja{
 6.     int N;                      //liczba podprzedziałów
 7.     double x1;                  //punkty brzegowe
 8.     double x2;
 9.     double h,                   //dlugosc przedziałow
 10.             *l,                 //dolna przekątna macierzy trójdiagonalnej
 11.             *d,                 //środkowa przekątna macierzy trójdiagonalnej
 12.             *u,                 //górna przekątna macierzy trójdiagonalnej  
 13.             *b,                 //wektor wyrazow wolnych
 14.             *blad,              //wektor błedów obliczeń
 15.             *x;                 //wektor rozwiazań macierzy
 16.  
 17. public:
 18.     /* KONSTRUKTORY */
 19.     Dyskretyzacja() { N = 20; x1 =0; x2 = 2; alokacja_pamieci();}
 20.     Dyskretyzacja(int n) { N = n; x1 =0; x2 = 2; alokacja_pamieci();}
 21.     /* DESTRUKTOR */
 22.     ~Dyskretyzacja() { dealokacja_pamieci();}
 23.  
 24.     /* METODY */
 25.     double U(double x);                             //wzór analityczny
 26.     double dyskretyzacja_konwencjonalna(); 
 27.     double dyskretyzacja_Numerowa();
 28.     void algorytm_Thomasa();
 29.     double najw_blad();
 30.     void ustawN(int wartosc) { N = wartosc; }
 31.     int dajN() { return N; }
 32.     double dajH() { return h; }
 33.  
 34.     /** Metoda alokująca pamięć pod wektory  */
 35.     void alokacja_pamieci()
 36.     {
 37.         h = fabs(x2 - x1) / (N - 1);
 38.         l = new double[N]; d = new double[N];
 39.         u = new double[N]; b = new double[N];
 40.         blad = new double[N]; x = new double [N];
 41.     }
 42.  
 43.     /** Metoad zwalniająca pamięc zarezerwowaną pod wektory  */
 44.     void dealokacja_pamieci()
 45.     {
 46.         delete []l; delete []d; delete []u; delete []b; delete []blad; delete []x;
 47.     }
 48.  
 49. };
 50.  
 51. /**
 52. *   Funkcja zwracająca dokładny wynik
 53. *   @param x Argument funkcji
 54. *   @return Wartość funkcji w punkcie x
 55. */
 56. double Dyskretyzacja::U(double x)
 57. {
 58.     return (exp(x / 2.0) - exp(2.0 - x / 2.0)) / (1 - exp(2.0));
 59. }
 60.  
 61. /**
 62. *   Metoda wyszukująca największy bład w obliczeniach
 63. */
 64. double Dyskretyzacja::najw_blad()
 65. {
 66.  double max = 0;
 67.  for(int i = 0; i < N; i++)
 68.     if(fabs(blad[i]) > max)
 69.         max = fabs(blad[i]);
 70.  return max;
 71. }
 72.  
 73. double Dyskretyzacja::dyskretyzacja_konwencjonalna()
 74. {
 75.      double a = 0.0;
 76.  
 77.      dealokacja_pamieci();
 78.      alokacja_pamieci();
 79.  
 80.      l[0] = 0.0;
 81.      d[0] = 1.0;
 82.      u[0] = 0.0;
 83.      b[0] = 1.0;
 84.  
 85.      for(int i = 1; i < N-1; i++)
 86.      {
 87.          l[i] = 1.0 / (h * h);
 88.          d[i] = -(8.0 + h * h)/(4.0 * h * h);
 89.          u[i] = 1.0 / (h * h);
 90.          b[i] = 0.0;
 91.      }
 92.  
 93.      l[N-1] = 0.0;
 94.      d[N-1] = 1.0;
 95.      u[N-1] = 0.0;
 96.      b[N-1] = 0.0;
 97.  
 98.      algorytm_Thomasa();
 99.  
 100.      for(int i=0; i<N; i++)
 101.      {
 102.          blad[i] = fabs(x[i] - U(a));
 103.          a += h;   
 104.      }
 105.  
 106.      return najw_blad();
 107. }
 108.  
 109. double Dyskretyzacja::dyskretyzacja_Numerowa()
 110. {
 111.      double a = 0.0;
 112.  
 113.      dealokacja_pamieci();
 114.      alokacja_pamieci();
 115.  
 116.      l[0] = 0.0;
 117.      d[0] = 1.0;
 118.      u[0] = 0.0;
 119.      b[0] = 1.0;
 120.  
 121.      for(int i = 1; i < N - 1; i++)
 122.      {
 123.          l[i] = (48.0 - h * h) / (48.0 * h * h);
 124.          d[i] = (-48.0 - 5.0 * h * h) / (24.0 * h * h);
 125.          u[i] = (48.0 - h * h) / (48.0 * h * h);
 126.          b[i] = 0;
 127.      }
 128.  
 129.      l[N-1] = 0.0;
 130.      u[N-1] = 0.0;
 131.      d[N-1] = 1.0;
 132.      b[N-1] = 0.0;
 133.  
 134.      algorytm_Thomasa();
 135.  
 136.      for(int i = 0; i < N; i++)
 137.      {
 138.          blad[i] = fabs(x[i] - U(a));
 139.          a += h;   
 140.      }
 141.  
 142.      return najw_blad();
 143. }
 144.  
 145. void Dyskretyzacja::algorytm_Thomasa()
 146. {
 147.  double *r = new double[N];      
 148.  
 149.  for(int i = 1; i < N; i++)
 150.      d[i] = d[i] - (l[i] * u[i - 1]) / d[i - 1];
 151.  r[0] = b[0];
 152.  for(int i = 1; i < N; i++)
 153.      r[i] = b[i] - (l[i] * r[i - 1]) / d[i - 1];
 154.  x[N - 1] = r[N - 1] / d[N - 1];
 155.  for(int i = N - 2; i >= 0; i--)
 156.      x[i] = (r[i] - u[i] * x[i + 1]) / d[i];
 157.  
 158.  delete[] r;   
 159. }
 160.  
 161.  
 162. int main()
 163. {
 164.     Dyskretyzacja dys;
 165.     fstream plik;
 166.  
 167.     plik.open("wyniki.xls", ios::out);
 168.     if( plik.good() != true )
 169.         cout << "Nie uzyskano dostepu do pliku!" << endl;
 170.  
 171.     plik << "Krok;Metoda konwencjonalna;Metoda Numerowa" << endl;
 172.  
 173.     while(dys.dajN() < 3000)
 174.     {
 175.         plik << dys.dajH() << ";" << dys.dyskretyzacja_konwencjonalna() << ";" << dys.dyskretyzacja_Numerowa() << endl;
 176.         dys.ustawN(dys.dajN()+10);
 177.     }
 178.  
 179.     plik.close();
 180.     return 0;
 181. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top