SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 22nd, 2019 83 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <queue>
 3. using namespace std;
 4. struct Process {
 5.     int name;
 6.     int burst_time;
 7.     int arrival_time;
 8.  
 9. };
 10. static double ave_turnaround_time = 0;
 11. static double ave_waiting_time = 0;
 12. void swap(Process &p1, Process &p2) {
 13.     Process tmp;
 14.     tmp = p1;
 15.     p1 = p2;
 16.     p2 = tmp;
 17. }
 18.  
 19. int minBurstTime(Process *p, int n) {
 20.     int min = p[0].burst_time;
 21.     int imin = 0;
 22.     for (int i = 0; i < n; i++)
 23.     {
 24.         if (p[i].burst_time < min) {
 25.             min = p[i].burst_time;
 26.             imin = i;
 27.  
 28.  
 29.         }
 30.     }
 31.     return imin;
 32. }
 33.  
 34. void sortByArrivalTime(Process *p, int n) {
 35.     for (int i = 0; i < n; i++)
 36.     {
 37.         for (int j = i + 1; j < n; j++)
 38.         {
 39.             if (p[i].arrival_time < p[j].arrival_time) {
 40.                 swap(p[i], p[j]);
 41.             }
 42.             else {
 43.                 if (p[i].arrival_time == p[j].arrival_time) {
 44.                     if (p[i].burst_time < p[j].burst_time)
 45.                     {
 46.                         swap(p[i], p[j]);
 47.                     }
 48.  
 49.                 }
 50.             }
 51.  
 52.         }
 53.     }
 54. }
 55.  
 56. void ShortestRemainingTimeFirst(Process *p, int n, int time_current, int burst_time) {
 57.     for (int i = 0; i < n - 1; i++)
 58.     {
 59.         for (int j = i + 1; j < n; j++)
 60.         {
 61.             if (p[i].burst_time < p[j].burst_time && p[i].arrival_time <= time_current && p[i].burst_time < burst_time) {
 62.                 swap(p[i], p[j]);
 63.             }
 64.         }
 65.     }
 66.  
 67. }
 68.  
 69. void Input(Process *p, int n) {
 70.     for (int i = 0; i < n; i++) {
 71.         cout << "-----------------" << endl;
 72.         cout << "Nhap ID process: "; cin >> p[i].name;
 73.         cout << "Nhap burst time: "; cin >> p[i].burst_time;
 74.         cout << "Nhap arrival time: "; cin >> p[i].arrival_time;
 75.  
 76.     }
 77. }
 78.  
 79. int check(int flag[], int n) {
 80.     for (int i = 0; i < n; i++) {
 81.         if (flag[i] == 1) return 1;
 82.     }
 83.     return 0;
 84. }
 85.  
 86. void SelectionFunction(Process *p, int n) {
 87.     Process *p_temp = new Process[100];
 88.     int time_current = 0; // timeline chương trình
 89.     ///
 90.     int flag_c = 1; // phòng trừ trường hợp không có process nào tới tại thời điểm 0
 91.     int flag_first_come[100]; // đánh dấu thời điểm được thực thi lần đầu
 92.     int flag_previous; // vị trí process vừa chạy trước đó
 93.     int flag_current; // vị trí process hiện đang chạy
 94.     int waiting_time[100]; // tính thời gian chờ mỗi khi bị preemtive đến lúc được thực thi lại
 95.     /// khởi tạo các mảng tạm
 96.     for (int i = 0; i < 100; i++) {
 97.         waiting_time[i] = 0;
 98.         flag_first_come[i] = -1; // -1 vì nếu sử dụng 0 để đánh dấu (flag chỉ cập nhật duy nhất 1 lần
 99.                                     // ) thì sẽ có process đầu tiên có arrival time = 0 cập nhật 2 lần
 100.     }
 101.     sortByArrivalTime(p, n); // chọn ra process có burst time min xếp ra phía cuối
 102.     flag_first_come[p[n - 1].name] = p[n-1].arrival_time;
 103.     // Duyệt từ cuối lên
 104.     while (n > 0) {
 105.         p[n - 1].burst_time--; // Xét từ từ chậm rãi
 106.         // tăng waiting time khi process đã đến hàng đợi mà chưa được thực thi
 107.         for (int i = 0; i < n; i++) {
 108.             if (p[i].arrival_time <= time_current) {
 109.                 waiting_time[p[i].name]++;
 110.             }
 111.         }
 112.         // Chừa thằng đang thực thi ra
 113.         waiting_time[p[n - 1].name]--;
 114.         // Trừ trường hợp ko có process nào đến lúc time_current = 0
 115.         if (flag_c == 1) {
 116.             time_current = p[n - 1].arrival_time;
 117.             flag_c = 0;
 118.         }
 119.         time_current++;
 120.         flag_previous = p[n - 1].name; // Lưu tên process sắp rời/ có khả năng rời hàng đợi
 121.         // Nếu đã thực thi hết (không còn burst thì cout trạng thái
 122.         if (p[n - 1].burst_time == 0) {
 123.             cout << p[n - 1].name << "            " << flag_first_come[p[n - 1].name] - p[n-1].arrival_time << "               " << waiting_time[p[n - 1].name] << "            " << (time_current - p[n-1].arrival_time) << endl;
 124.             ave_waiting_time += waiting_time[p[n - 1].name]; // cộng dồn waiting time đã cộng nãy giờ
 125.             ave_turnaround_time += time_current - p[n - 1].arrival_time;   
 126.             n--; // thu hẹp kích thước để xét những thằng còn lại
 127.             if (n == 0) return;
 128.         }      
 129.         ShortestRemainingTimeFirst(p, n, time_current, p[n-1].burst_time); // chọn ra thằng có burst < burst còn lại của p[flag_current]
 130.         flag_current = p[n - 1].name; // cập nhập lại nếu có thằng nào đó thỏa cái trên
 131.         // nếu chuyển ngữ cảnh xảy ra
 132.         if (flag_current != flag_previous) {
 133.             if (flag_first_come[p[n - 1].name] == -1) {
 134.                 flag_first_come[p[n - 1].name] = time_current;
 135.             }
 136.  
 137.  
 138.         }
 139.     }
 140. }
 141.  
 142.  
 143. int main()
 144. {
 145.     Process *p = new Process[100];
 146.     queue<Process> pQueue;
 147.     int n;
 148.     cout << "Nhap so luong process: "; cin >> n;
 149.     Input(p, n);
 150.     cout << "Process   Response-time   Waiting-time   Turn around-time" << endl;
 151.  
 152.     SelectionFunction(p, n);
 153.  
 154.     cout << "Thoi gian dap ung trung binh: " << ave_waiting_time / n << endl;
 155.     cout << "Thoi gian hoan thanh trung binh: " << ave_turnaround_time / n << endl;
 156.  
 157.     system("pause");
 158.     return 0;
 159. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top