SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 25th, 2019 82 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <!DOCTYPE html>
 2. <!---------------------------------------------------------------------------
 3.  
 4.                       ,,
 5.                      ,GG,
 6.                      GIIG
 7.                     Gl''lG
 8.                    ;G'  'G;
 9.                    GP    YG
 10.                   oQ'    'Qo                 -Cᴏɴsᴛᴇʟʟᴀᴛɪᴏɴ ᴛʜᴇᴍᴇ ʙʏ
 11.    *TGGGGGGGGGGGGQQQ,    ,QQQGGGGGGGGGGGGP*   ɴʏᴄᴛᴏᴛʜᴇᴍᴇs.ᴛᴜᴍʙʟʀ.ᴄᴏᴍ
 12.       *TGo,        '*    *'        ,oGP*
 13.          *TGo,    ɴʏᴄᴛ□ᴛʜᴇᴍᴇs   ,oGP*        -ᴘʟᴇᴀsᴇ ʀᴇғᴇʀ ᴛᴏ ᴏʀɪɢɪɴᴀʟ
 14.             *TGio,,        ,,oiGP*            ᴘᴏsᴛ ʟɪɴᴋ ғᴏʀ ʀᴜʟᴇs ᴀɴᴅ ᴍɪsᴄ
 15.               ;GGT'        'TGG:
 16.               GG'     ii     'GG             -ᴅᴏ ɴᴏᴛ ʀᴇᴍᴏᴠᴇ ᴀɴʏ ᴏғ ᴛʜᴇ
 17.              GG'     ,GG,     'GG             ᴄᴏᴅᴇ ᴄʀᴇᴅɪᴛ ᴏʀ ᴍᴏᴠᴇ ɪᴛ ᴛᴏ
 18.             GG*     oGGGGo.    *GG            ᴀ ᴘᴀɢᴇ.
 19.            oG*   oGG*    *GGo.  *Go
 20.           ;GG;oGG*          *GGo;GG;
 21.          ,GGGT*                *TGGG,
 22.          ""'                      '""
 23.  
 24. ---------------------------------------------------------------------------->
 25.  
 26.     <!-- hover title 1/2 -->
 27.     <link href="style-my-tooltips.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
 28.     <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7/jquery.min.js"></script><script type="text/javascript" src="https://static.tumblr.com/7qjmkr5/IUmmdsy41/jquery.style-my-tooltips.js"></script><script>(function($){$(document).ready(function(){$("[title]").style_my_tooltips();});})(jQuery);</script>
 29.  
 30. <head>
 31.  
 32.     <!-- website necessities -->
 33. {block:Ifcustomfavicon}<link rel="shortcut icon" href="{image:favicon}"/>{/block:Ifcustomfavicon}
 34. {block:IfNotcustomfavicon}<link rel="shortcut icon" href="{favicon}"/>{/block:IfNotcustomfavicon}
 35.  
 36. <link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="{RSS}"/>
 37. <title>{Title}</title>
 38. {block:Description}<meta name="description" content="{MetaDescription}"/>{/block:Description}
 39.  
 40. <!-------------------------------- IMAGES ---------------------------------->
 41.     <meta name="image:Album Art" content="https://static.tumblr.com/u5vz4xb/ckEnxqkms/delete_png1.png"/>
 42.     <meta name="image:Background" content=""/>
 43.     <meta name="image:Custom Cursor" content="https://static.tumblr.com/u5vz4xb/UgAnxqjxd/delete_png2.png"/>
 44.     <meta name="image:Custom Cursor Links" content="https://static.tumblr.com/u5vz4xb/Uibnxqjxm/delete_png3.png"/>
 45.     <meta name="image:Favicon" content="https://static.tumblr.com/u5vz4xb/Mbgnv9b7u/untitled-2.png"/>
 46.  
 47. <!-------------------------------- COLORS ---------------------------------->
 48.     <!-- Full Body -->
 49.     <meta name="color:Background" content="#0f0f0f"/>
 50.     <meta name="color:Scroll BG" content="#0f0f0f"/>
 51.     <meta name="color:Scroll Gradient Top" content="#2b2b2b"/>
 52.     <meta name="color:Scroll Gradient Bottom" content="#2e2155"/>
 53.     <!-- Sidebar -->
 54.     <meta name="color:Description BG" content="#0c0c0c"/>
 55.     <meta name="color:Description Text" content="#555555"/>
 56.     <meta name="color:Description Links" content="#ffffff"/>
 57.     <meta name="color:Description Links Hover" content="#6d5aff"/>
 58.     <meta name="color:Constellation Stars" content="#ffffff"/>
 59.     <meta name="color:Constellation Connectors" content="#412f76"/>
 60.     <meta name="color:Constellation Overall Glow" content="#1c1c1c"/>
 61.     <meta name="color:Star Sidelinks" content="#ffffff"/>
 62.     <meta name="color:Star Sidelinks Glow" content="#808080"/>
 63.     <meta name="color:Star Sidelinks Hover" content="#ffffff"/>
 64.     <meta name="color:Star Sidelinks Hover Glow" content="#808080"/>
 65.     <!-- Posts -->
 66.     <meta name="color:Posts BG" content="#121212"/>
 67.     <meta name="color:Posts 2nd BG" content="#181818"/>
 68.     <meta name="color:Posts Borders" content="#151515"/>
 69.     <meta name="color:Posts Title" content="#cecece"/>
 70.     <meta name="color:Posts Text" content="#555555"/>
 71.     <meta name="color:Posts Bold" content="#606060"/>
 72.     <meta name="color:Posts Italic" content="#555555"/>
 73.     <meta name="color:Posts Code" content="#393939"/>
 74.     <meta name="color:Posts Code BG" content="#1a1a1a"/>
 75.     <meta name="color:Posts Links" content="#ffffff"/>
 76.     <meta name="color:Posts Links Hover" content="#6d5aff"/>
 77.     <meta name="color:Posts Blockquote" content="#3b2a6b"/>
 78.     <meta name="color:Audio Player" content="#6d5aff"/>
 79.     <!-- Post Endings -->
 80.     <meta name="color:Post Stars" content="#ffffff"/>
 81.     <meta name="color:Post Stars Glow" content="#808080"/>
 82.     <meta name="color:Post Stars Hover" content="#ffffff"/>
 83.     <meta name="color:Post Stars Hover Glow" content="#808080"/>
 84.     <meta name="color:Post Stars Connectors" content="#3b2a6b"/>
 85.     <meta name="color:Postending Text" content="#ffffff"/>
 86.     <meta name="color:Postending BG" content="#1c1c1c"/>
 87.     <meta name="color:Postending Links" content="#6757bb"/>
 88.     <meta name="color:Postending Links Hover" content="#8c85ff"/>
 89.     <!-- Permalink -->
 90.     <meta name="color:Permalink Text" content="#2b2b2b"/>
 91.     <meta name="color:Permalink Links" content="#333333"/>
 92.     <meta name="color:Permalink Links Hover" content="#463186"/>
 93.     <meta name="color:Permalink Blockquote BG" content="#121212"/>
 94.     <meta name="color:Permalink Scroll Thumb" content="#2b2b2b"/>
 95.     <!-- Misc. -->
 96.     <meta name="color:Link Hover BG" content="#0f0f0f"/>
 97.     <meta name="color:Link Hover Text" content="#f9f9f9"/>
 98.     <meta name="color:Selection BG" content="#686081"/>
 99.     <meta name="color:Selection Text" content="#f9f9f9"/>
 100.     <meta name="color:Selection Links" content="#9d9d9d"/>
 101.  
 102. <!------------------------------- OPTIONS ---------------------------------->
 103.     <meta name="select:Cursor Style" content="crosshair-cursor" title="Crosshair"/>
 104.     <meta name="select:Cursor Style" content="default-cursor" title="Default"/>
 105.     <meta name="select:Cursor Style" content="custom-cursor" title="Custom Images"/>
 106.  
 107.     <meta name="if:Description Text Fitted" content="0"/>
 108.     <meta name="if:Double Columned Posts" content="0"/>
 109.     <meta name="if:Captions visible on Permalink only" content="0"/>
 110.     <meta name="if:Monochrome Photos" content="1"/>
 111.     <meta name="if:Fade Photos" content="1"/>
 112.     <meta name="if:Postending Stars for Indexpage" content="1"/>
 113.     <meta name="if:Custom Favicon" content="1"/>
 114.     <meta name="if:Dark Audio Player" content="0"/>
 115.     <meta name="if:Credit on the Right" content="1"/>
 116.  
 117. <!-------------------------------- TEXTS ----------------------------------->
 118.     <meta name="text:Side Phrase" content="a region of space having a gravitational field so intense that no matter or radiation can escape." />
 119.     <meta name="text:Link 1 URL" content="/" />
 120.     <meta name="text:Link 1 Hover" content="Link 1" />
 121.     <meta name="text:Link 2 URL" content="/" />
 122.     <meta name="text:Link 2 Hover" content="Link 2" />
 123.     <meta name="text:Link 3 URL" content="/" />
 124.     <meta name="text:Link 3 Hover" content="Link 3" />
 125.     <meta name="text:Ask Verb" content="wondered" />
 126.    
 127.     <!-- symbol font (like the credit) -->
 128.     <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css">
 129.     <!-- custom font 1/2 -->
 130.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Cinzel|Montserrat:400,700" rel="stylesheet">
 131.  
 132. </head>
 133.  
 134.     <!-- hover title 2/2 -->
 135. <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7/jquery.min.js"></script>
 136. <script type="text/javascript" src="https://static.tumblr.7qjmkr5/IUmmdsy41/jquery.style-my-tooltips.js"></script>
 137. <script>(function($){$(document).ready(function(){$("[title]").style_my_tooltips();});})(jQuery);</script>
 138.  
 139. <style type="text/css">
 140.  
 141.     /* custom font 2/2 */
 142. @import 'https://fonts.googleapis.com/css?family=Cinzel|Montserrat:400,700';
 143.  
 144. /* ------------------------------ DECORATION ----------------------------- */
 145.  
 146.     /* body */
 147. body {
 148.     margin:0px; padding:0px;
 149.     color:{color:Posts Text};
 150.     background:{color:background} url('{image:background}') fixed;
 151.     font: normal normal normal 11px/17px 'Montserrat', sans-serif;
 152.     text-align:justify;}
 153.    
 154. /* ------------------------ CREDIT; DON'T REMOVE ------------------------- */
 155.  
 156. #credit {
 157.     z-index:99999; position:fixed;
 158.     bottom:10px; box-shadow:none;
 159.     {block:IfNotCreditOnTheRight}left:10px;{/block:IfNotCreditOnTheRight}
 160.     {block:IfCreditOnTheRight}right:20px;{/block:IfCreditOnTheRight}
 161.     font-size:15px;
 162.     color:{color:Post Stars};
 163.     -webkit-transition: all 0.3s linear;
 164.     -moz-transition: all 0.3s linear;
 165.     transition: all 0.3s linear;}
 166. #credit:hover {
 167.     color:{color:Post Stars Hover};
 168.     -ms-transform: rotate(35deg);
 169.     -webkit-transform: rotate(35deg);
 170.     transform: rotate(35deg);}
 171.  
 172. /* ------------------------------ MINOR STUFF ---------------------------- */
 173.  
 174.     /* hover text */
 175. #s-m-t-tooltip {
 176.     z-index: 99999; display: block;
 177.     margin:5px 0px 0px 30px; max-width:150px;
 178.     padding: 4px 5px 3px 6px;
 179.     color: {color:Link Hover Text};
 180.     font: normal normal normal 10px/13px consolas;
 181.     letter-spacing:1px; text-align:center;
 182.     background: {color:Link Hover BG};}
 183.  
 184.     /* scrollbar */
 185. ::-webkit-scrollbar {
 186.     height:14px; width:14px;
 187.     background: {color:Scroll BG};}
 188. ::-webkit-scrollbar-thumb {
 189.     background: -webkit-linear-gradient({color:Scroll Gradient Top}, {color:Scroll Gradient Bottom});
 190.     background: -o-linear-gradient({color:Scroll Gradient Top}, {color:Scroll Gradient Bottom});
 191.     background: -moz-linear-gradient({color:Scroll Gradient Top}, {color:Scroll Gradient Bottom});
 192.     background: linear-gradient({color:Scroll Gradient Top}, {color:Scroll Gradient Bottom});
 193.     border:4px solid {color:Scroll BG};
 194.     border-radius:5px;}
 195.  
 196.     /* drag n' click selection */
 197. ::selection {
 198.     background: {color:Selection BG};
 199.     color: {color:Selection Text};}
 200. ::-moz-selection {
 201.     background: {color:Selection BG};
 202.     color: {color:Selection Text};}
 203. a::selection {
 204.     background: {color:Selection BG};
 205.     color: {color:Selection Links};}
 206. a::-moz-selection {
 207.     background: {color:Selection BG};
 208.     color: {color:Selection Links};}
 209.  
 210. /* ----------------------------- FONT STUFF ------------------------------ */
 211.  
 212.     /* links */
 213. a:link, a:active, a:visited{
 214.     text-decoration:none;
 215.     box-shadow:0px 1px 0px {color:Posts Blockquote};
 216.     color:{color:Posts Links};
 217.     -webkit-transition: all 0.5s linear;
 218.     -moz-transition: all 0.5s linear;
 219.     transition: all 0.5s linear;}
 220. a:hover {
 221.     color:{color:Posts Links Hover};
 222.     -webkit-transition: all 0.2s linear;
 223.     -moz-transition: all 0.2s linear;
 224.     transition: all 0.2s linear;}
 225.  
 226. a b, b a, strong a, a strong {
 227.     font-weight:bold;
 228.     color:{color:Posts Links};}
 229.  
 230.     /* main font decorations */
 231. b, strong{color:{color:Posts Bold}; font-weight:bold;}
 232. i, em {color:{color:Posts Italic};}
 233. pre {color:{color:Posts Code};
 234.     font-size:10px;
 235.     max-width:100%;
 236.     font-family:consolas;
 237.     background:{color:Posts Code BG};
 238.     padding:4px 7px;
 239.     text-align:left;
 240.     white-space: pre-wrap;
 241.     white-space: -moz-pre-wrap;
 242.     white-space: -pre-wrap;
 243.     white-space: -o-pre-wrap;
 244.     word-wrap: break-word;}
 245. code {
 246.     color:{color:Posts Code};
 247.     font-size:10px;
 248.     font-family:consolas;
 249.     background:{color:Posts Code BG};
 250.     padding:0px 1px 0px 1px;}
 251. sup, sub, small {font-size:9px;}
 252.  
 253.     /* text and link post titles */
 254. h1 {{block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 255.     font: normal normal bold 18px/18px Cinzel;
 256.     {/block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 257.     {block:IfDoubleColumnedPosts}
 258.     font: normal normal bold 15px/18px Cinzel;
 259.     {/block:IfDoubleColumnedPosts}
 260.     color:{color:Posts Title};
 261.     text-align:center; text-transform:capitalize;
 262.     letter-spacing:2px;
 263.     text-shadow:0px 0px 3px {color:Posts Title};}
 264.     /* quote and ask post titles */
 265. h2 {
 266.     {block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 267.     font: normal normal normal 17px/17px Cinzel;
 268.     {/block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 269.     {block:IfDoubleColumnedPosts}
 270.     font: normal normal normal 14px/17px Cinzel;
 271.     {/block:IfDoubleColumnedPosts}
 272.     color:{color:Posts Bold};
 273.     text-align:center; text-transform:lowercase;
 274.     letter-spacing:0.5px;
 275.     text-shadow:0px 0px 0px {color:Posts Bold};}
 276.  
 277. h1 small, h2 small {
 278.     font: normal normal normal 13px/13px Cinzel;
 279.     color:{color:Posts Bold};
 280.     text-align:center;
 281.     text-transform:lowercase;
 282.     letter-spacing:0.5px;}
 283.  
 284. /* -------------------------------- TOPBAR ------------------------------- */
 285.  
 286.     /* page navigation */
 287. #pagination {
 288.     z-index: 3; position:fixed;
 289.     top:0px; left:50%;
 290.     {block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 291.         margin-left:-51px;
 292.         width:540px;
 293.     {/block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 294.     {block:IfDoubleColumnedPosts}
 295.         margin-left:-121px;
 296.         width:600px;
 297.     {/block:IfDoubleColumnedPosts}
 298.     padding:10px 1px;
 299.     letter-spacing:1px; text-align:center;
 300.     font: normal normal normal 10px/17px consolas;
 301.     background:{color:background} url('{image:background}') fixed;}
 302. .active {
 303.     display:inline-block;
 304.     min-width:18px;
 305.     line-height:10px;
 306.     padding:7px 2px 7px 2px;
 307.     letter-spacing:1px;
 308.     border-radius:2px;}
 309. #pagination a .active {
 310.     background: {color:background};
 311.     border:1px solid {color:background};
 312.     -webkit-transition: all 0.3s linear;
 313.     -moz-transition: all 0.3s linear;
 314.     transition: all 0.3s linear;}
 315. #pagination a .active:hover {
 316.     background:{color:Posts BG};
 317.     border:1px solid {color:Posts Borders};}
 318.  
 319. /* -------------------------------- SIDEBAR ------------------------------ */
 320.  
 321.     /* sidebar as a whole */
 322. #side {
 323.     position:fixed; z-index:3;
 324.     top:50%; margin-top:-250px;
 325.     left:50%; margin-left:-500px;
 326.     width:250px; height:500px;}
 327.  
 328.     /* quote above */
 329. #quote {
 330.     position:fixed; opacity:0;
 331.     top:50%; margin-top:-250px;
 332.     left:50%; margin-left:-480px;
 333.     width:180px; text-align:center;
 334.     letter-spacing:1px;
 335.     -webkit-transition: all 0.5s linear;
 336.     -moz-transition: all 0.5s linear;
 337.     transition: all 0.5s linear;}
 338. #side:hover #quote {opacity:1;}
 339.  
 340.     /* gliding constellations 1/2 */
 341. #stars {
 342.     position:fixed;
 343.     z-index:-2;
 344.     top:50%; margin-top:-100px;
 345.     left:50%; margin-left:-490px;
 346.     width:200px; height:200px;
 347.     background: -webkit-radial-gradient({color:Constellation Overall Glow} 0%, transparent 66%);
 348.     background: -o-radial-gradient({color:Constellation Overall Glow} 0%, transparent 66%);
 349.     background: -moz-radial-gradient({color:Constellation Overall Glow} 0%, transparent 66%);
 350.     background: radial-gradient({color:Constellation Overall Glow} 0%, transparent 66%);
 351.     border-radius:50%;
 352.     overflow:hidden;}
 353.  
 354.     /* sidebar links */
 355. #sidelinks {position:relative; z-index:2;}
 356. #linkbundle {}
 357.  
 358. #sidelinks a {
 359.     position:fixed;
 360.     top:50%; left:50%;
 361.     text-decoration:none;
 362.     display:inline-block;
 363.     border-radius:50%;
 364.     background:{color:Star Sidelinks};
 365.     -webkit-transition: all 0.2s linear;
 366.     -moz-transition: all 0.2s linear;
 367.     transition: all 0.2s linear;}
 368. #sidelinks a:hover {
 369.     background:{color:Star Sidelinks Hover};}
 370.  
 371. #linktitle {
 372.     opacity:0;
 373.     position:fixed; z-index:2;
 374.     top:50%; margin-top:-5px;
 375.     left:50%; margin-left:-450px;
 376.     text-align:center; width:120px;
 377.     color:{color:Posts bold};
 378.     font: normal normal bold 10px/17px consolas;
 379.     letter-spacing:1px;
 380.     -webkit-transition: all 0.5s linear;
 381.     -moz-transition: all 0.5s linear;
 382.     transition: all 0.5s linear;}
 383. #linkbundle:hover #linktitle {opacity:1;}
 384.  
 385. #link1 {
 386.     width:10px; height:10px;
 387.     margin-left:-480px; margin-top:-90px;
 388.     box-shadow: 0px 0px 0px 1px transparent,
 389.     0px 0px 10px {color:Star Sidelinks Glow};}
 390. #link1:hover {
 391.     box-shadow: 0px 0px 0px 1px {color:Star Sidelinks Hover},
 392.     0px 0px 10px {color:Star Sidelinks Hover Glow};}
 393.  
 394. #link2 {
 395.     width:7px; height:7px;
 396.     margin-left:-340px; margin-top:-120px;
 397.     box-shadow: 0px 0px 0px 0px transparent,
 398.     0px 0px 7px {color:Star Sidelinks Glow}}
 399. #link6:hover {
 400.     box-shadow: 0px 0px 0px 1px {color:Star Sidelinks Hover},
 401.     0px 0px 8px {color:Star Sidelinks Hover Glow}}
 402.  
 403. #link3 {
 404.     width:7px; height:7px;
 405.     margin-left:-300px; margin-top:-80px;
 406.     box-shadow: 0px 0px 0px 1px transparent,
 407.     0px 0px 7px {color:Star Sidelinks Glow}}
 408. #link3:hover {
 409.     box-shadow: 0px 0px 0px 1px {color:Star Sidelinks Hover},
 410.     0px 0px 7px {color:Star Sidelinks Hover Glow}}
 411.  
 412. #link4 {
 413.     width:5px; height:5px;
 414.     margin-left:-493px; margin-top:60px;
 415.     box-shadow: 0px 0px 0px 0px transparent,
 416.     0px 0px 5px {color:Star Sidelinks Hover Glow}}
 417. #link4:hover {
 418.     width:5px; height:5px;
 419.     box-shadow: 0px 0px 0px 1px {color:Star Sidelinks Hover},
 420.     0px 0px 6px {color:Star Sidelinks Hover Glow}}
 421.  
 422. #link5 {
 423.     width:10px; height:10px;
 424.     margin-left:-425px; margin-top:100px;
 425.     box-shadow: 0px 0px 0px 0px transparent,
 426.     0px 0px 10px {color:Star Sidelinks Glow}}
 427. #link5:hover {
 428.     box-shadow: 0px 0px 0px 1px {color:Star Sidelinks Hover},
 429.     0px 0px 11px {color:Star Sidelinks Hover Glow}}
 430.  
 431. #link6 {
 432.     width:7px; height:7px;
 433.     margin-left:-320px; margin-top:80px;
 434.     box-shadow: 0px 0px 0px 0px transparent,
 435.     0px 0px 7px {color:Star Sidelinks Glow}}
 436. #link6:hover {
 437.     box-shadow: 0px 0px 0px 1px {color:Star Sidelinks Hover},
 438.     0px 0px 8px {color:Star Sidelinks Hover Glow}}
 439.  
 440.     /* description */
 441. #description {
 442.     opacity:0;
 443.     position:fixed; z-index:4;
 444.     top:50%; margin-top:-75px;
 445.     left:50%; margin-left:-465px;
 446.     width:146px; height:146px;
 447.     padding:2px;
 448.     {block:IfNotDescriptionTextFitted}
 449.     text-align:center;
 450.     {/block:IfNotDescriptionTextFitted}
 451.     {block:IfDescriptionTextFitted}
 452.     text-align:justify;
 453.     {/block:IfDescriptionTextFitted}
 454.     font: normal normal normal 10px/13px consolas;
 455.     border-radius:50%;
 456.     color:{color:Description Text};
 457.     background:{color:Description BG};
 458.     overflow:hidden;
 459.     -webkit-transition: all 0.5s linear;
 460.     -moz-transition: all 0.5s linear;
 461.     transition: all 0.5s linear;}
 462. #description:hover {opacity:1;}
 463.  
 464. #description a {color:{color:Description Links};}
 465. #description a:hover {color:{color:Description Links Hover};}
 466. #description b, #description strong, #description i, #description em {
 467.     color:{color:Description Text};}
 468.  
 469. .leftdescspace {float:left; clear:left; height:13px;}
 470. .rightdescspace {float:right; clear:right; height:13px;}
 471.  
 472. /* ------------------------------- POSTS --------------------------------- */
 473.     /* posts position */
 474. #entries {
 475.     position:relative;
 476.     left:50%;
 477.     margin-top:0px;
 478.     margin-bottom:30px;
 479.     text-align:justify;
 480.     {block:indexpage}
 481.         {block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 482.             margin-left:0px;
 483.             width:520px;
 484.         {/block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 485.         {block:IfDoubleColumnedPosts}
 486.             width:640px;
 487.             margin-left:-120px;
 488.         {/block:IfDoubleColumnedPosts}
 489.     {/block:indexpage}
 490.     {block:permalinkpage}
 491.             margin-left:0px;
 492.             width:520px;
 493.     {/block:permalinkpage}}
 494.  
 495.     /* posts themselves */
 496. .posts {
 497.     display:inline-block;
 498.     overflow:hidden;
 499.     {block:indexpage}
 500.         {block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 501.             width:500px;
 502.             margin: 80px 0px 0px -50px;
 503.         {/block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 504.         {block:IfDoubleColumnedPosts}
 505.             width: 250px;
 506.             margin: 70px 20px 0px 0px;
 507.         {/block:IfDoubleColumnedPosts}
 508.     {/block:indexpage}
 509.     {block:permalinkpage}
 510.             margin: 80px 0px 0px -50px;
 511.             width:500px;
 512.     {/block:permalinkpage}
 513.     text-align:justify;
 514.     padding:20px;
 515.     background: {color:Posts BG} url('');
 516.     box-shadow:0px 0px 0px 1px {color:Posts Borders} inset;
 517.     border-radius:3px;}
 518.  
 519. {block:IfDoubleColumnedPosts}{block:indexpage}
 520. .posts:nth-of-type(even) {float:right; margin-right:40px;}
 521. .posts:nth-of-type(odd) {float:left;}
 522. {/block:indexpage}{/block:IfDoubleColumnedPosts}
 523.  
 524. /* ----------------------------- POST TYPES ------------------------------ */
 525.  
 526.     /* text post */
 527. blockquote {
 528.     padding:0px;
 529.     padding-left:6px;
 530.     margin:-3px 0 -1px 6px;
 531.     border-left:1px solid {color:posts blockquote};}
 532. hr {display: block;
 533.     margin: 20px 50px;
 534.     border:1px solid transparent;
 535.     border-top: 1px solid {color:posts blockquote};}
 536.  
 537.     /* bullet lists */
 538. ol {margin-left:-8px;
 539.     list-style-type:decimal;}
 540. ul {margin-left:-20px;
 541.     list-style-type:none;}
 542. ul li::before {
 543.     content:"";
 544.     margin:0px 10px 2px 0px;
 545.     display:inline-block;
 546.     height:4px; width:4px;
 547.     border-radius:50%;
 548.     background:{color:posts blockquote};}
 549. li {margin-bottom:3px;}
 550.  
 551.     /* text-images */
 552. .posts img {
 553.     vertical-align:middle;
 554.     max-width:100%;
 555.     -webkit-transition-duration: 0.2s;
 556.     -moz-transition-duration:0.2s;
 557.     -o-transition-duration:0.2s;
 558.     transition-duration:0.2s;}
 559. .posts:hover img {opacity:1;}
 560. img a{border:none; max-width:100%;}
 561.     /* the credit below images that are from other people */
 562. .tmblr-full {margin:0;}
 563. .tmblr-attribution {
 564.     opacity:.8;
 565.     margin-top:0px;
 566.     font-family:Calibri;
 567.     font-size:8px; line-height:8px;
 568.     text-transform:uppercase;
 569.     letter-spacing:1px;}
 570. .tmblr-attribution::before {content: "└";}
 571. .tmblr-attribution::after {content: " >";}
 572.  
 573.     /* link posts */
 574. .link-posts a {
 575.     background: {color:Posts Links};
 576.     display:inline-block;
 577.     {block:indexpage}
 578.         {block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 579.         width: 480px;
 580.         {/block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 581.         {block:IfDoubleColumnedPosts}
 582.         width: 230px;
 583.         {/block:IfDoubleColumnedPosts}
 584.     {/block:indexpage}
 585.     {block:permalinkpage}
 586.         width: 480px;
 587.     {/block:permalinkpage}
 588.     border-radius:3px;
 589.     padding:10px;
 590.     color:{color:Posts BG};}
 591. .link-posts a:hover {
 592.     background: {color:Posts Links Hover}}
 593.    
 594.     /* ask posts */
 595. .ask-posts img {
 596.     vertical-align:middle;
 597.     display:inline-block;
 598.     margin-right:7px;
 599.     border-radius:1px;
 600.     max-width:64px;}
 601. .ask-posts .question {
 602.     vertical-align:middle;
 603.     display:inline-block;
 604.     min-height:44px; padding:10px;
 605.     {block:indexpage}
 606.         {block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 607.         width: 402px;
 608.         {/block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 609.         {block:IfDoubleColumnedPosts}
 610.         width: 150px;
 611.         {/block:IfDoubleColumnedPosts}
 612.     {/block:indexpage}
 613.     {block:permalinkpage}
 614.         width: 402px;
 615.     {/block:permalinkpage}
 616.     background: {color:Posts 2nd BG};
 617.     border-radius:1px;}
 618. .ask-posts h2 {text-align:left; margin:0px 0px 5px 5px;}
 619. .ask-posts h2 a {word-break:break-all;}
 620. .ask-posts h2::first-letter {text-transform:uppercase;}
 621.  
 622.     /* quote posts */
 623. .quote-posts {
 624.     margin:0px 0px 5px 0px;
 625.     padding:10px;
 626.     text-align:center}
 627. .quote {
 628.     vertical-align:middle;
 629.     {block:indexpage}
 630.         {block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 631.         width:430px;
 632.         {/block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 633.         {block:IfDoubleColumnedPosts}
 634.         width:180px;
 635.         {/block:IfDoubleColumnedPosts}
 636.     {/block:indexpage}
 637.     {block:permalinkpage}
 638.         width:430px;
 639.     {/block:permalinkpage}
 640.     display:inline-block;}
 641. .quote-posts .fa {
 642.     width:20px;
 643.     vertical-align:middle;
 644.     display:inline-block;
 645.     color:{color:Posts Blockquote}}
 646.  
 647.     /* chat posts */
 648. ul.chat, .chat ol, .chat li {
 649.     list-style:none;
 650.     margin:0px;
 651.     padding:4px 0px 4px 2px;}
 652. ul.chat, .chat ol {margin:-2px 0px;}
 653. .chat li {
 654.     border-bottom:1px solid {color:Posts Blockquote};}
 655. .chat li:first-of-type {
 656.     border-top:1px solid {color:Posts Blockquote};}
 657. .chat li::before {
 658.     content:""; display:none;}
 659. .person {
 660.     color:{color:Posts Bold};
 661.     font-weight:bold}
 662.  
 663.     /* photo posts */
 664. .posts img, .posts .html_photoset, .posts #audio-pic {
 665.     {block:IfFadePhotos}opacity:0.75;{/block:IfFadePhotos}
 666.     {block:IfMonochromePhotos}
 667.     -webkit-filter: grayscale(100%);
 668.     -moz-filter: grayscale(100%);
 669.     -ms-filter: grayscale(100%);
 670.     -o-filter: grayscale(100%);
 671.     filter: grayscale(100%);{/block:IfMonochromePhotos}
 672.     -webkit-transition-duration: 0.5s;
 673.     -moz-transition-duration:0.5s;
 674.     -o-transition-duration:0.5s;
 675.     transition-duration:0.5s;}
 676. .posts:hover img, .posts:hover .html_photoset, .posts:hover #audio-pic {
 677.     opacity:1;
 678.     -webkit-filter: grayscale(0%);
 679.     -moz-filter: grayscale(0%);
 680.     -ms-filter: grayscale(0%);
 681.     -o-filter: grayscale(0%);
 682.     filter: grayscale(0%);
 683.     -webkit-transition-duration: 0.5s;
 684.     -moz-transition-duration:0.5s;
 685.     -o-transition-duration:0.5s;
 686.     transition-duration:0.5s;}
 687.  
 688.     /* photoset focused image background */
 689. .tmblr-lightbox {
 690.     background-color:transparent !important;}
 691. .vignette {
 692.     z-index:99998! important;
 693.     opacity:.75 !important;
 694.     background-color:{color:background} !important;
 695.     background-image:none !important;}
 696. .tmblr-lightbox .lightbox-image {
 697.     z-index:99999! important;
 698.     border-radius:0px !important;
 699.     background:{color:background} !important;
 700.     box-shadow:0px 0px 0px 30px {color:background} !important;}
 701. .tmblr-lightbox .lightbox-caption {
 702.     z-index:99999! important;
 703.     font-family:consolas !important;
 704.     font-size:10px !important;
 705.     font-size: 15px !important;
 706.     font-weight: bold !important;
 707.     color: {color:posts title} !important;
 708.     text-shadow: 0 4px 30px {color:background} !important;}
 709.  
 710.     /* video posts */
 711. .caption #youtube_iframe, .caption iframe {margin:5px 0px; max-width:100%;}
 712.  
 713.     /* audio posts */
 714. #audio-pic {
 715.     display:inline-block;
 716.     vertical-align:middle;
 717.     margin-right:2px;
 718.     border-radius:3px;
 719.     width:135px; height:135px;
 720.     background: url('{image:Default Audio Pic}');
 721.     background-size:cover;}
 722. #info-container {
 723.     display:inline-block;
 724.     vertical-align:middle;
 725.     text-align:left;
 726.     font-size:8px; line-height:15px;
 727.     {block:indexpage}
 728.         {block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 729.         width:355px;
 730.         {/block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 731.         {block:IfDoubleColumnedPosts}
 732.         width:105px;
 733.         {/block:IfDoubleColumnedPosts}
 734.     {/block:indexpage}
 735.     {block:permalinkpage}
 736.         width:355px;
 737.     {/block:permalinkpage}
 738.     text-transform:uppercase;
 739.     letter-spacing:1px;}
 740. #info-container li {
 741.     display:block;
 742.     border-radius:3px;
 743.     padding:4px 7px;
 744.     margin:0px; margin-top:4px;
 745.     background:{color:Posts 2nd BG};}
 746. .posts .audio_player {
 747.     {block:indexpage}
 748.         {block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 749.         width:355px;
 750.         {/block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 751.         {block:IfDoubleColumnedPosts}
 752.         width:105px;
 753.         {/block:IfDoubleColumnedPosts}
 754.     {/block:indexpage}
 755.     {block:permalinkpage}
 756.         width:355px;
 757.     {/block:permalinkpage}
 758.     max-height:27px;
 759.     margin:0px; border-radius:3px;
 760.     background:{color:Audio Player};
 761.     {block:IfMonochromePhotos}
 762.     -webkit-filter: grayscale(100%);
 763.     -moz-filter: grayscale(100%);
 764.     -ms-filter: grayscale(100%);
 765.     -o-filter: grayscale(100%);
 766.     filter: grayscale(100%);{/block:IfMonochromePhotos}
 767.     -webkit-transition: all 0.2s linear;
 768.     -moz-transition: all 0.2s linear;
 769.     transition: all 0.2s linear;}
 770. .posts:hover .audio_player {
 771.     {block:IfMonochromePhotos}
 772.     -webkit-filter: grayscale(0%);
 773.     -moz-filter: grayscale(0%);
 774.     -ms-filter: grayscale(0%);
 775.     -o-filter: grayscale(0%);
 776.     filter: grayscale(0%);{/block:IfMonochromePhotos}}
 777. .tumblr_audio_player {
 778.     {block:indexpage}
 779.         {block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 780.         width:355px;
 781.         {/block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 782.         {block:IfDoubleColumnedPosts}
 783.         width:105px;
 784.         {/block:IfDoubleColumnedPosts}
 785.     {/block:indexpage}
 786.     {block:permalinkpage}
 787.         width:355px;
 788.     {/block:permalinkpage}
 789.     opacity:.66;}
 790.  
 791. /* --------------------------- POST-INFO STARS --------------------------- */
 792.  
 793.     /* container */
 794. #postinfo {
 795.     position:absolute;
 796.     text-align:center;
 797.     height:40px;
 798.     margin:20px 0px 0px -20px;
 799.     {block:indexpage}
 800.         {block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 801.         width:540px;
 802.         {/block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 803.         {block:IfDoubleColumnedPosts}
 804.         width:290px;
 805.         {/block:IfDoubleColumnedPosts}
 806.     {/block:indexpage}}
 807.  
 808.     /* stars */
 809. #postinfo a {
 810.     position:absolute;
 811.     left:50%;
 812.     text-decoration:none;
 813.     display:block;
 814.     border-radius:50%;
 815.     background:{color:Post Stars};
 816.     -webkit-transition: all 0.2s linear;
 817.     -moz-transition: all 0.2s linear;
 818.     transition: all 0.2s linear;}
 819. #postinfo a:hover {
 820.     background:{color:Post Stars Hover};}
 821.  
 822.     /* individual stars */
 823. #fact1 {
 824.     margin-left:-105px; top:20px;
 825.     width:4px; height:4px;
 826.     box-shadow: 0px 0px 0px 1px transparent,
 827.     0px 0px 4px {color:Post Stars Glow};}
 828. #fact1:hover {
 829.     box-shadow: 0px 0px 0px 1px {color:Post Stars Hover},
 830.     0px 0px 4px {color:Post Stars Hover Glow};}
 831.  
 832. #fact2 {
 833.     margin-left:-58px; top:14px;
 834.     width:5px; height:5px;
 835.     box-shadow: 0px 0px 0px 1px transparent,
 836.     0px 0px 5px {color:Post Stars Glow};}
 837. #fact2:hover {
 838.     box-shadow: 0px 0px 0px 1px {color:Post Stars Hover},
 839.     0px 0px 5px {color:Post Stars Hover Glow};}
 840.  
 841. #fact3 {
 842.     margin-left:-30px; top:16px;
 843.     width:7px; height:7px;
 844.     box-shadow: 0px 0px 0px 1px transparent,
 845.     0px 0px 7px {color:Post Stars Glow};}
 846. #fact3:hover {
 847.     box-shadow: 0px 0px 0px 1px {color:Post Stars Hover},
 848.     0px 0px 7px {color:Post Stars Hover Glow};}
 849.  
 850. #fact4 {
 851.     margin-left:11px; top:25px;
 852.     width:4px; height:4px;
 853.     box-shadow: 0px 0px 0px 1px transparent,
 854.     0px 0px 4px {color:Post Stars Glow};}
 855. #fact4:hover {
 856.     box-shadow: 0px 0px 0px 1px {color:Post Stars Hover},
 857.     0px 0px 4px {color:Post Stars Hover Glow};}
 858.  
 859. #fact5 {
 860.     margin-left:74px; top:25px;
 861.     width:4px; height:4px;
 862.     box-shadow: 0px 0px 0px 1px transparent,
 863.     0px 0px 4px {color:Post Stars Glow};}
 864. #fact5:hover {
 865.     box-shadow: 0px 0px 0px 1px {color:Post Stars Hover},
 866.     0px 0px 4px {color:Post Stars Hover Glow};}
 867.  
 868. #fact6 {
 869.     margin-left:99px; top:14px;
 870.     width:6px; height:6px;
 871.     box-shadow: 0px 0px 0px 1px transparent,
 872.     0px 0px 6px {color:Post Stars Glow};}
 873. #fact6:hover {
 874.     box-shadow: 0px 0px 0px 1px {color:Post Stars Hover},
 875.     0px 0px 4px {color:Post Stars Hover Glow};}
 876.  
 877.     /* connectors */
 878. .connector {
 879.     opacity:0;
 880.     position:absolute;
 881.     left:50%; z-index:-1;
 882.     height:1px;
 883.     background:{color:Post Stars Connectors};
 884.     box-shadow:-100px 0px 0px 0px {color:background} inset;
 885.     -webkit-transition: all 0.2s linear;
 886.     -moz-transition: all 0.2s linear;
 887.     transition: all 0.2s linear;}
 888. .posts:hover .connector {
 889.     opacity:1;
 890.     box-shadow:0px 0px 0px 0px {color:background} inset;}
 891.  
 892. #connect1 {
 893.     width:50px;
 894.     margin-left:-104px; top:19px;
 895.     -webkit-transform: rotate(-7deg);
 896.     -moz-transform: rotate(-7deg);
 897.     -ms-transform: rotate(-7deg);
 898.     -o-transform: rotate(-7deg);
 899.     transform: rotate(-7deg);
 900.     -webkit-transition-delay: .4s;
 901.     -moz-transition-delay: .4s;
 902.     -ms-transition-delay: .4s;
 903.     -o-transition-delay: .4s;
 904.     transition-delay: .4s;}
 905. .posts:hover #connect1 {
 906.     -webkit-transition-delay: 0s;
 907.     -moz-transition-delay: 0s;
 908.     -ms-transition-delay: 0s;
 909.     -o-transition-delay: 0s;
 910.     transition-delay: 0s;}
 911. #connect2 {
 912.     width:70px;
 913.     margin-left:-55px; top:21px;
 914.     -webkit-transform: rotate(9deg);
 915.     -moz-transform: rotate(9deg);
 916.     -ms-transform: rotate(9deg);
 917.     -o-transform: rotate(9deg);
 918.     transform: rotate(9deg);
 919.     -webkit-transition-delay: .2s;
 920.     -moz-transition-delay: .2s;
 921.     -ms-transition-delay: .2s;
 922.     -o-transition-delay: .2s;
 923.     transition-delay: .2s;}
 924. #connect3 {
 925.     width:90px;
 926.     margin-left:13px; top:21px;
 927.     -webkit-transform: rotate(-6deg);
 928.     -moz-transform: rotate(-6deg);
 929.     -ms-transform: rotate(-6deg);
 930.     -o-transform: rotate(-6deg);
 931.     transform: rotate(-6deg);
 932.     -webkit-transition-delay: 0s;
 933.     -moz-transition-delay: 0s;
 934.     -ms-transition-delay: 0s;
 935.     -o-transition-delay: 0s;
 936.     transition-delay: 0s;}
 937. .posts:hover #connect3 {
 938.     -webkit-transition-delay: .4s;
 939.     -moz-transition-delay: .4s;
 940.     -ms-transition-delay: .4s;
 941.     -o-transition-delay: .4s;
 942.     transition-delay: .4s;}
 943.  
 944. /* --------------------------- POST-INFO TEXT --------------------------- */
 945. #postending {
 946.     padding:10px;
 947.     {block:indexpage}
 948.         {block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 949.         width:500px;
 950.         {/block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 951.         {block:IfDoubleColumnedPosts}
 952.         width:250px;
 953.         {/block:IfDoubleColumnedPosts}
 954.     {/block:indexpage}
 955.     {block:permalinkpage}
 956.         width:500px;
 957.     {/block:permalinkpage}
 958.     margin:15px 0px -10px -10px;
 959.     font: normal normal normal 10px/13px consolas;
 960.     text-align:center; letter-spacing:1px;
 961.     color: {color:Postending Text};
 962.     background: {color:Postending BG};
 963.     border-radius:1px;}
 964. #postending a {
 965.     box-shadow:none;
 966.     color:{color:Postending Links};}
 967. #postending a:hover {
 968.     color:{color:Postending Links Hover};}
 969.  
 970. /* ---------------------------- PERMALINK -------------------------------- */
 971.  
 972.     /* permalink position */
 973. #permalink {
 974.     background:; /* if you want the post-notes to have a non-transparent bg */
 975.     margin:0px 0px 0px -80px;
 976.     width: 500px; padding: 20px;}
 977.  
 978.     /* post notes container */
 979. .notes {
 980.     width: 500px; max-height:600px;
 981.     overflow: auto; text-align:center;
 982.     line-height:0px; font-size:0px;
 983.     color:transparent; letter-spacing:0px;}
 984. .notes a {
 985.     font: normal normal normal 10px/17px consolas;
 986.     color:{color:Permalink Links};
 987.     box-shadow:none; letter-spacing:1px;}
 988. .notes a:hover {
 989.     color:{color:Permalink Links Hover};}
 990. .notes blockquote, .notes .answer_content {
 991.     font: normal normal normal 10px/17px consolas;
 992.     letter-spacing:1px;
 993.     max-width:350px;
 994.     margin:3px auto; border:none;
 995.     color:{color:Permalink Links};
 996.     background:{color:Permalink Blockquote BG};}
 997. .notes blockquote {
 998.     display:inline-block;
 999.     padding:1px 10px 0px 10px;}
 1000. .notes .answer_content {
 1001.     display:block;
 1002.     padding:2px 10px 1px 10px;}
 1003. .notes img {display:none;}
 1004. .notes li {margin-left:-10px;}
 1005.  
 1006.     /* replaced regular sentences with fa symbols */
 1007. .notes .like span a::after, .notes .reblog .tumblelog::after, .notes .reblog blockquote::before, .notes .reblog blockquote::after, .notes .answer_content::before, .notes .answer_content::after, .notes .reply .action a::after {
 1008.     font-weight:normal;
 1009.     vertical-align:middle;
 1010.     content:"";
 1011.     font-family:'FontAwesome';
 1012.     display:inline-block; margin:0px 5px;
 1013.     font-size:10px;
 1014.     color:{color:Permalink Text};}
 1015. .notes .like span a::after {content:"\f004";}
 1016. .notes .reblog .tumblelog::after {content: "\f079";}
 1017. .notes .reblog blockquote::before, .notes .answer_content::before {content: "\f10d"; margin-top:-1px;}
 1018. .notes .reblog blockquote::after, .notes .answer_content::after {content: "\f10e"; margin-top:-1px;}
 1019. .notes .reply .action a::after {content: "\f063";}
 1020.  
 1021.     /* permalink scrollbar */
 1022. #permalink ::-webkit-scrollbar {
 1023.     height:5px; width:5px;
 1024.     background: transparent;}
 1025. #permalink ::-webkit-scrollbar-thumb:vertical {
 1026.     background: {color:Permalink Scroll Thumb};
 1027.     border:none; border-radius: 1px;}
 1028.  
 1029. </style>
 1030. <body class="{select:Cursor Style}">
 1031.  
 1032.  
 1033. <!-- gliding constellations 2/2
 1034.      created by jnicol: https://github.com/jnicol/particleground -->
 1035. <script type="text/javascript" src="https://static.tumblr.com/p0knose/9Ibndqi11/jquery-1.11.1.min.js"></script>
 1036.     <script type="text/javascript" src="https://static.tumblr.com/p0knose/Tfkndqi4e/jquery.particleground.min.js"></script>
 1037.     <script>
 1038.         $(document).ready(function() {
 1039.         $('#stars').particleground({
 1040.             minSpeedX:.025,
 1041.             maxSpeedX:.025,
 1042.             minSpeedY:.025,
 1043.             maxSpeedY:.025,
 1044.             directionX:"center", // 'center', 'left' or 'right'. 'center' = dots bounce off edges
 1045.             directionY:"center", // 'center', 'up' or 'down'. 'center' = dots bounce off edges
 1046.             density:1e3, // How many particles will be generated: one particle every n pixels
 1047.             dotColor: '{color:Constellation Stars}', // star color
 1048.             lineColor: '{color:Constellation Connectors}', // connector color
 1049.             particleRadius:1.75, // Dot size
 1050.             lineWidth:0.5, // dot connector size
 1051.             curvedLines:!1,
 1052.             proximity:25, // How close two dots need to be before they join
 1053.             parallax:!1, // If stars 'stretch' towards mouse
 1054.             parallaxMultiplier:5 // The lower the number, the more extreme the parallax effect
 1055.         });
 1056.         });
 1057.     </script>
 1058.  
 1059. <!-------------------------------- CURSOR ---------------------------------->
 1060. <style type="text/css">
 1061.     .default-cursor {cursor:default;}
 1062.     .default-cursor a, .default-cursor a:hover {cursor:pointer;}
 1063.  
 1064.     .crosshair-cursor {cursor:crosshair;}
 1065.     .crosshair-cursor a, .crosshair-cursor a:hover {cursor:crosshair;}
 1066.  
 1067.     .custom-cursor {cursor: url({image:Custom Cursor}), auto;}
 1068.     .custom-cursor a, .custom-cursor a:hover{cursor:url({image:Custom Cursor Links}), auto;}
 1069. </style>
 1070.  
 1071. <!-- Custom cursors don't show up on empty spaces, but this fixes that -->
 1072. <div style="position:fixed; top:0px; left:0px; width:100%; height:100%; z-index: -99999999999999;"></div>
 1073.  
 1074. <!-------------------------- CREDIT; DON'T REMOVE -------------------------->
 1075. <a href="https://nyctothemes.tumblr.com/" title="© nyctothemes" id="credit">
 1076.     <l class="fa fa-star"></l>
 1077. </a>
 1078.  
 1079. <!-------------------------------- SIDEBAR --------------------------------->
 1080.  
 1081. <div id="stars"></div>
 1082.  
 1083. <div id="side">
 1084.     <div id="quote"><b>{text:Side Phrase}</b></div>
 1085.  
 1086.     <div id="description">
 1087.         <!-- vv trim the description into a circle shape vv -->
 1088.         <div class="leftdescspace" style="width:73px;"></div>
 1089.         <div class="rightdescspace" style="width:73px;"></div>
 1090.         <div class="leftdescspace" style="width:31px;"></div>
 1091.         <div class="rightdescspace" style="width:31px;"></div>
 1092.         <div class="leftdescspace" style="width:20px;"></div>
 1093.         <div class="rightdescspace" style="width:20px;"></div>
 1094.         <div class="leftdescspace" style="width:13px;"></div>
 1095.         <div class="rightdescspace" style="width:13px;"></div>
 1096.         <div class="leftdescspace" style="width:9px;"></div>
 1097.         <div class="rightdescspace" style="width:9px;"></div>
 1098.         <div class="leftdescspace" style="width:6px;"></div>
 1099.         <div class="rightdescspace" style="width:6px;"></div>
 1100.         <div class="leftdescspace" style="width:8px;"></div>
 1101.         <div class="rightdescspace" style="width:8px;"></div>
 1102.         <div class="leftdescspace" style="width:11px;"></div>
 1103.         <div class="rightdescspace" style="width:11px;"></div>
 1104.         <div class="leftdescspace" style="width:18px;"></div>
 1105.         <div class="rightdescspace" style="width:18px;"></div>
 1106.         <div class="leftdescspace" style="width:31px;"></div>
 1107.         <div class="rightdescspace" style="width:31px;"></div>
 1108.         <div class="leftdescspace" style="width:73px;"></div>
 1109.         <div class="rightdescspace" style="width:73px;"></div>
 1110.         <div class="leftdescspace" style="width:73px;"></div>
 1111.         <div class="rightdescspace" style="width:73px;"></div>
 1112.         <br>
 1113.         {description}</p>
 1114. </div>
 1115.  
 1116.     <!-- sidebar links -->
 1117.     <div id="sidelinks">
 1118.         <div id="linkbundle">
 1119.             <a href="/" id="link1"></a>
 1120.             <div id="linktitle">Entrance</div>
 1121.         </div>
 1122.        
 1123.         <div id="linkbundle">
 1124.             <a href="/ask" id="link2"></a>
 1125.             <div id="linktitle">Wonders</div>
 1126.         </div>
 1127.        
 1128.         <div id="linkbundle">
 1129.             <a href="/archive" id="link3"></a>
 1130.             <div id="linktitle">Memories</div>
 1131.         </div>
 1132.        
 1133.         <div id="linkbundle">
 1134.             <a href="{text:link 1 URL}" id="link4"></a>
 1135.             <div id="linktitle">{text:link 1 hover}</div>
 1136.         </div>
 1137.        
 1138.         <div id="linkbundle">
 1139.             <a href="{text:link 2 URL}" id="link5"></a>
 1140.             <div id="linktitle">{text:link 2 hover}</div>
 1141.         </div>
 1142.        
 1143.         <div id="linkbundle">
 1144.             <a href="{text:link 3 URL}" id="link6"></a>
 1145.             <div id="linktitle">{text:link 3 hover}</div>
 1146.         </div>
 1147.        
 1148.     </div>
 1149.  
 1150. </div> <!-- ending div tag for "side" -->
 1151.  
 1152.     <!-- Page navigation -->
 1153. {block:Pagination}<div id="pagination">
 1154.     {block:PreviousPage}<a href="{PreviousPage}">{/block:PreviousPage}<div class="active">◀</div>{block:PreviousPage}</a>{/block:PreviousPage}
 1155.         world <b>{CurrentPage}</b> of <b>{TotalPages}</b>
 1156.     {block:NextPage}<a href="{NextPage}">{/block:NextPage}<div class="active">▶</div>{block:NextPage}</a>{/block:NextPage}
 1157. </div>{/block:Pagination}
 1158.  
 1159. <!--------------------------------- POSTS ---------------------------------->
 1160.  
 1161. <div id="entries">
 1162. {block:posts}
 1163.  
 1164. <div class="posts">
 1165.  
 1166.     <!-- text posts -->
 1167. {block:Text}
 1168.     {block:Title}<h1>{Title}</h1>{/block:Title}
 1169.     <div class="caption">{Body}</div>
 1170. {/block:Text}
 1171.  
 1172.     <!-- link posts -->
 1173. {block:Link}
 1174.     {block:Thumbnail}<center>
 1175.         <a href="{Thumbnail-HighRes}">
 1176.             <img src="{Thumbnail}" class="photo-posts" style="margin-bottom:5px; border-radius:3px">
 1177.         </a>
 1178.     </center>{/block:Thumbnail}
 1179.     <div class="link-posts"><h1><a href="{URL}">
 1180.         {Name}&nbsp;&nbsp;&#8594;</l>
 1181.     </a></h1></div>
 1182.     {block:Description}<div class="caption">
 1183.         <p>{Description}</p>
 1184.     </div>{/block:Description}
 1185. {/block:Link}
 1186.  
 1187.     <!-- ask posts -->
 1188. {block:Answer}
 1189.     <div class="ask-posts">
 1190.         <img src="{AskerPortraitURL-64}">
 1191.     <div class="question">
 1192.         <h2>{Asker} {text:Ask Verb}:</h2> {Question}
 1193.     </div></div><br>
 1194.         <div id="caption">{Answer}</div>
 1195. {/block:Answer}
 1196.  
 1197.     <!-- quote posts -->
 1198. {block:Quote}
 1199.     <h2 class="quote-posts">
 1200.         <l class="fa fa-quote-left"></l>
 1201.         <div class="quote">{Quote}</div>
 1202.         <l class="fa fa-quote-right"></l>
 1203.     </h2>
 1204.     <div style="text-align:right; margin-right:20px">
 1205.         {block:Source}<b>- {Source}</b>{/block:Source}
 1206.     </div>
 1207. {/block:Quote}
 1208.  
 1209.     <!-- chat posts -->
 1210. {block:Chat}
 1211.     {block:Title}<h1>{Title}</h1>{/block:Title}
 1212.     <ul class="chat">{block:Lines}
 1213.         <li class="user_{UserNumber}">{block:Label}<span class="person">{Label}</span>{/block:Label} {Line}</li>
 1214.     {/block:Lines}</ul>
 1215. {/block:Chat}
 1216.  
 1217.     <!-- photo posts -->
 1218. {block:Photo}
 1219.     <center>
 1220.     {block:indexpage}
 1221.         {block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 1222.             {block:HighRes}<a href="{PhotoURL-HighRes}" target="_blank" style="box-shadow:none;">{/block:HighRes}
 1223.             <img src="{PhotoURL-500}" class="photo-posts"/>
 1224.             {block:HighRes}</a>{/block:HighRes}
 1225.         {/block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 1226.         {block:IfDoubleColumnedPosts}
 1227.             {block:HighRes}<a href="{PhotoURL-HighRes}" target="_blank" style="box-shadow:none;">{/block:HighRes}
 1228.             <img src="{PhotoURL-250}" class="photo-posts"/>
 1229.             {block:HighRes}</a>{/block:HighRes}
 1230.         {/block:IfDoubleColumnedPosts}
 1231.     {/block:indexpage}
 1232.     {block:permalinkpage}
 1233.             {block:HighRes}<a href="{PhotoURL-HighRes}" target="_blank" style="box-shadow:none;">{/block:HighRes}
 1234.             <img src="{PhotoURL-500}" class="photo-posts"/>
 1235.             {block:HighRes}</a>{/block:HighRes}
 1236.     {/block:permalinkpage}
 1237.     </center>
 1238.     {block:IfNotCaptionsVisibleOnPermalinkOnly}
 1239.         {block:Caption}<br><div class="caption">{Caption}</div>{/block:Caption}
 1240.     {/block:IfNotCaptionsVisibleOnPermalinkOnly}
 1241.     {block:IfCaptionsVisibleOnPermalinkOnly}{block:PermalinkPage}
 1242.         {block:Caption}<br><div class="caption">{Caption}</div>{/block:Caption}
 1243.     {/block:PermalinkPage}{/block:IfCaptionsVisibleOnPermalinkOnly}
 1244. {/block:Photo}
 1245.  
 1246. {block:Photoset}
 1247.     <center>
 1248.     {block:indexpage}
 1249.         {block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 1250.             {Photoset-500}
 1251.         {/block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 1252.         {block:IfDoubleColumnedPosts}
 1253.             {Photoset-250}
 1254.         {/block:IfDoubleColumnedPosts}
 1255.     {/block:indexpage}
 1256.     {block:permalinkpage}
 1257.             {Photoset-500}
 1258.     {/block:permalinkpage}
 1259.     </center>
 1260.     {block:IfNotCaptionsVisibleOnPermalinkOnly}
 1261.         {block:Caption}<br><div class="caption">{Caption}</div>{/block:Caption}
 1262.     {/block:IfNotCaptionsVisibleOnPermalinkOnly}
 1263.     {block:IfCaptionsVisibleOnPermalinkOnly}{block:PermalinkPage}
 1264.         {block:Caption}<br><div class="caption">{Caption}</div>{/block:Caption}
 1265.     {/block:PermalinkPage}{/block:IfCaptionsVisibleOnPermalinkOnly}
 1266. {/block:Photoset}
 1267.  
 1268.     <!-- video post -->
 1269. {block:Video}
 1270.     {block:indexpage}
 1271.         {block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 1272.             {Video-500}
 1273.         {/block:IfNotDoubleColumnedPosts}
 1274.         {block:IfDoubleColumnedPosts}
 1275.             {Video-250}
 1276.         {/block:IfDoubleColumnedPosts}
 1277.     {/block:indexpage}
 1278.     {block:permalinkpage}
 1279.             {Video-500}
 1280.     {/block:permalinkpage}
 1281.  
 1282.     {block:IfNotCaptionsVisibleOnPermalinkOnly}
 1283.         {block:Caption}<br><div class="caption">{Caption}</div>{/block:Caption}
 1284.     {/block:IfNotCaptionsVisibleOnPermalinkOnly}
 1285.     {block:IfCaptionsVisibleOnPermalinkOnly}{block:PermalinkPage}
 1286.         {block:Caption}<br><div class="caption">{Caption}</div>{/block:Caption}
 1287.     {/block:PermalinkPage}{/block:IfCaptionsVisibleOnPermalinkOnly}
 1288. {/block:Video}
 1289.  
 1290.     <!-- audio post -->
 1291. {block:Audio}
 1292.     <!--image-->
 1293.     {block:IndexPage}<a href="{Permalink}" style="box-shadow:none;">{/block:IndexPage}<div id="audio-pic" {block:AlbumArt}style="background:none"{/block:AlbumArt}>
 1294.         {block:AlbumArt}<img src="{AlbumArtURL}">{/block:AlbumArt}
 1295.     </div>{block:IndexPage}</a>{/block:IndexPage}
 1296. <div id="info-container">
 1297.     <!--player-->
 1298.     {block:ifDarkAudioPlayer}{AudioPlayerBlack}{/block:ifDarkAudioPlayer}
 1299.     {block:ifNotDarkAudioPlayer}{AudioPlayerWhite}{/block:ifNotDarkAudioPlayer}   <!--info-->
 1300.     {block:TrackName}<li><b>Track:</b> {TrackName}</li>{/block:TrackName}
 1301.     {block:Artist}<li><b>Artist:</b> {Artist}</li>{/block:Artist}
 1302.     {block:Album}<li><b>Album:</b> {Album}</li>{/block:Album}
 1303.     {block:PlayCount}<li><b>Plays:</b> {FormattedPlayCount}</li>{/block:PlayCount}
 1304. </div>
 1305.     {block:IfNotCaptionsVisibleOnPermalinkOnly}
 1306.         {block:Caption}<br><div class="caption" style="margin-top:5px;">{Caption}</div>{/block:Caption}
 1307.     {/block:IfNotCaptionsVisibleOnPermalinkOnly}
 1308.     {block:IfCaptionsVisibleOnPermalinkOnly}{block:PermalinkPage}
 1309.         {block:Caption}<br><div class="caption" style="margin-top:5px;">{Caption}</div>{/block:Caption}
 1310.     {/block:PermalinkPage}{/block:IfCaptionsVisibleOnPermalinkOnly}
 1311. {/block:Audio}
 1312.  
 1313. <!------------------------------ POST ENDING ------------------------------->
 1314.  
 1315. {block:PermalinkPage}{block:Date}<div id="postending">
 1316.  
 1317.     <!-- date posted -->
 1318.         <a href="/day/{Year}/{MonthNumberWithZero}/{DayOfMonthWithZero}">{ShortMonth}.{DayOfMonthWithZero}.{ShortYear}</a>
 1319.     <!-- notes counter -->
 1320.     {block:NoteCount}
 1321.         || <a href="#permalink">{NoteCountWithLabel}</a>
 1322.     {/block:NoteCount}
 1323.     <!-- reblogged from -->
 1324.     {block:RebloggedFrom}<br>
 1325.         Via: <a href="{ReblogParentURL}">{ReblogParentName}</a>
 1326.     {/block:RebloggedFrom}
 1327.     <!-- original poster -->
 1328.     {block:ContentSource}
 1329.         || Source: <a href="{SourceURL}">{SourceTitle}</a>
 1330.     {/block:ContentSource}
 1331.     <!-- tags -->
 1332.     {block:HasTags}<br><div style="padding:0px 20px 0px 20px">
 1333.         Tags: {block:Tags}<a href="{TagURL}">{Tag}</a>, {/block:Tags}
 1334.     </div>{/block:HasTags}
 1335.    
 1336. </div>{/block:Date}{/block:PermalinkPage}
 1337.  
 1338.           <!------------- If Circles for Index Page ------------->
 1339. {block:IfPostendingStarsForIndexpage}
 1340. {block:IndexPage}
 1341. <div id="postinfo">
 1342.  
 1343.     <!-- date posted -->
 1344.     {block:Date}
 1345.     <a href="{Permalink}" title="{ShortMonth}.{DayOfMonthWithZero}.{ShortYear}" id="fact1"></a>
 1346.     {/block:Date}
 1347.     <!-- notes counter -->
 1348.     {block:NoteCount}
 1349.         <a href="{Permalink}" title="{NoteCountWithLabel}" id="fact2"></a>
 1350.     {/block:NoteCount}
 1351.     <!-- original poster -->
 1352.     {block:ContentSource}
 1353.         <a href="{SourceURL}" title="Source: {SourceTitle}" id="fact3"></a>
 1354.     {/block:ContentSource}
 1355.     <!-- reblogged from -->
 1356.     {block:RebloggedFrom}
 1357.         <a href="{ReblogParentURL}" title="Via: {ReblogParentName}" id="fact4"></a>
 1358.     {/block:RebloggedFrom}
 1359.     <!-- tags -->
 1360.     {block:HasTags}
 1361.         <a href="{Permalink}" title="# {block:Tags}{Tag}, {/block:Tags}" id="fact5"></a>
 1362.     {/block:HasTags}
 1363.     <!-- reblog -->
 1364.         <a href="{ReblogURL}" title="Reblog" id="fact6"></a>
 1365.  
 1366.     <div class="connector" id="connect1"></div>
 1367.     <div class="connector" id="connect2"></div>
 1368.     <div class="connector" id="connect3"></div>
 1369.  
 1370. </div>
 1371. {/block:IndexPage}
 1372. {/block:IfPostendingStarsForIndexpage}
 1373.  
 1374.           <!------------- If NO Circles for Index Page ------------->
 1375. {block:IfNotPostendingStarsForIndexpage}
 1376. {block:IndexPage}
 1377. {block:Date}<div id="postending">
 1378.  
 1379.     <!-- date posted -->
 1380.         <a href="{Permalink}">{ShortMonth}.{DayOfMonthWithZero}.{ShortYear}</a>
 1381.     <!-- notes counter -->
 1382.     {block:NoteCount}
 1383.         || <a href="{Permalink}">{NoteCountWithLabel}</a>
 1384.     {/block:NoteCount}
 1385.     <!-- reblogged from -->
 1386.     {block:RebloggedFrom}<br>
 1387.         Via: <a href="{ReblogParentURL}">{ReblogParentName}</a>
 1388.     {/block:RebloggedFrom}
 1389.     <!-- original poster -->
 1390.     {block:ContentSource}
 1391.         || Source: <a href="{SourceURL}">{SourceTitle}</a>
 1392.     {/block:ContentSource}
 1393.     <!-- tags -->
 1394.     {block:HasTags}<br><div style="padding:0px 20px 0px 20px">
 1395.         Tags: {block:Tags}<a href="{TagURL}">{Tag}</a>, {/block:Tags}
 1396.     </div>{/block:HasTags}
 1397.  
 1398. </div>{/block:Date}
 1399. {/block:IndexPage}
 1400. {/block:IfNotPostendingStarsForIndexpage}
 1401.  
 1402. </div> <!-- ending div tag for "posts" -->
 1403.  
 1404. {/block:Posts}
 1405.  
 1406. <!------------------------------- PERMALINK -------------------------------->
 1407.  
 1408. {block:PostNotes}
 1409. <div id="permalink">
 1410.     <div id="notescontainer">{PostNotes}</div>
 1411. </div>
 1412. {/block:PostNotes}
 1413.  
 1414. </div> <!-- ending div tag for "entries" -->
 1415.  
 1416. </body>
 1417.  
 1418. </html>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top