SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 17th, 2019 62 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Allahova odredba stiže,566 i ne požurujte je!567 Uzvišen je On
 2. i vrlo visoko iznad onoga što Mu pridružuju! /1/ On meleke s
 3. Objavom, po odredbi Svojoj, šalje onim robovima Svojim
 4. kojima hoće: “Upozoravajte da nema drugog boga osim Mene
 5. i bojte Me se!” /2/ On je s Istinom nebesa i Zemlju stvorio,
 6. neka je On vrlo visoko iznad onoga što Mu pridružuju. /3/ On
 7. stvara čovjeka od kapi sjemena,568 a on poslije toga otvoreno, svađalački osporava!569 /4/ I stoku On za vas stvara; njome se
 8. od hladnoće štitite, a i drugih koristi imate, njome se i hranite;
 9. /5/ ona vam je ukras kad je sa ispaše vraćate i kad je na pašu
 10. izgonite. /6/ A nosi vam i terete u mjesta u koja, osim uz velike
 11. muke, ne biste stigli. Gospodar vaš je, uistinu, milosrdan i
 12. milostiv. /7/ I konje, i mazge, i magarce – da ih jašete, i kao
 13. ukras – a stvorit će i ono što ne znate. /8/ Ka Allahu vodi samo
 14. Pravi put – put Istine, a ima ih i krivih;570 a da On hoće, sve bi
 15. vas uputio. /9/ On je Taj Koji s neba spušta vodu koju pijete i
 16. ona pomaže da iznikne bilje kojim stoku napasate. /10/ On
 17. vam daje da pomoću nje iznikne žito, i masline, i palme, i
 18. grožđe, i svakovrsni plodovi – u tome je, zaista, znak za ljude
 19. koji razmišljaju. /11/ On vam je potčinio noć i dan, i Sunce i
 20. Mjesec, i zvijezde su po odredbi Njegovoj potčinjene. U tome
 21. su, uistinu, znakovi za ljude koji razumiju; /12/ – i sve što
 22. vam je na Zemlji šaroliko stvorio – u tome je, doista, znak
 23. ljudima koji se prisjećaju i pouku uzimaju. /13/ I On je Taj
 24. Koji je more potčinio, da iz njega svježe meso jedete i da
 25. vadite nakit koji nosite – ti vidiš lađe kako ga sijeku da biste
 26. tragali za Njegovim obiljem571 i da biste zahvaljivali.572 /14/ I
 27. po Zemlji je nepomična brda postavio da vas ona ne potrese,
 28. i rijeke, a i puteve da se usmjeravate,573 /15/ a i putokaze,574 a
 29. i po zvijezdama se oni upravljaju: /16/ Pa da li je onda Onaj
 30. Koji stvara kao onaj koji ne stvara?! Zašto se ne prisjećate i
 31. pouku ne uzmete?! /17/ Ako vi budete brojili Allahove
 32. blagodati, nećete ih nabrojati; Allah je, uistinu, Onaj Koji
 33. oprašta grijehe i milostiv je. /18/ Allah zna šta tajite, a šta javno iznosite. /19/ A oni koje oni mjesto Allaha mole – ništa
 34. ne stvaraju; oni su sami stvoreni; /20/ mrtvi su, nisu živi i ne
 35. znaju kada će biti oživljeni. /21/ Vaš Bog je – jedan Bog! Srca
 36. onih koji u ahiret ne vjeruju, poriču; oni su oholi. /22/ Nema
 37. sumnje da Allah zna i ono što oni taje, a i ono što javno iznose;
 38. On, doista, ne voli one koji se ohole. /23/ A kada ih neko
 39. upita: “Šta je to Gospodar vaš objavio?”, oni odgovaraju:
 40. “Izmišljotine naroda nekadašnjih!” /24/ To je zato da bi na
 41. Kijametskom danu nosili grijehe – terete svoje cijele i dio
 42. grijeha onih koje su, a da oni nisu bili svjesni, u zabludu
 43. doveli.575 Užasan je teret koji će oni nositi! /25/I oni prije njih
 44. spletke su pravili, pa je Allah iz temelja zgrade njihove
 45. porušio, i krov se na njih srušio – stigla ih je kazna odakle
 46. nisu ni očekivali. 576 /26/ A na Kijametskom danu On će ih
 47. osramotiti i upitati: “Gdje su oni koje ste Meni u obožavanju
 48. pridruživali, oni zbog kojih ste se suprotstavljali?” Oni kojima
 49. je dato znanje reći će: “Danas će sramota i muka nevjernike,
 50. zaista, snaći, /27/ kojima su meleci duše uzeli u vrijeme kada
 51. su oni sebi zulum činili.”577 I oni će se pokoriti i reći: “Mi
 52. nismo nikakvo zlo činili!” “Jeste, Allah, doista dobro zna ono
 53. što ste radili. /28/ Zato, ulazite na kapije Džehennema, u
 54. njemu ćete vječno ostati! O kako će prebivalište onih koji su
 55. se oholili – grozno biti!” /29/ A onima koji su se Allaha bojali
 56. i grijeha klonili reći će se: “Šta je objavljivao Gospodar vaš?”
 57. “Dobro!”,578 odgovorit će. Oni koji čine dobra djela imat će
 58. već na dunjaluku lijepu nagradu, a ahiret je, sigurno, još bolji.
 59. O kako će divno biti boravište onih koji su se Allaha bojali:
 60. /30/ dženneti Adna u koje će ući, gdje rijeke teku, i gdje će sve
 61. što zažele imati. Tako će Allah one koji Ga se budu bojali nagraditi, /31/ one kojima meleki dušu uzimaju dok su čestiti,
 62. i kojima govore: “Selam vama! Uđite u Džennet zbog onoga
 63. što ste činili!” /32/ Šta li višebošci čekaju: da im dođu meleci,
 64. ili da dođe odredba Gospodara tvoga?! Tako su postupili i oni
 65. prije njih; njima nije zulum učinio Allah, oni su sami sebi
 66. zulum učinili. /33/ I stigla ih je kazna za ono što su činili, i sa
 67. svih strana ih je obuzelo ono čemu su se rugali. /34/ I rekli su
 68. oni koji su druge Njemu u obožavanju pridruživali: “Da je
 69. Allah htio, ne bismo ni mi ni preci naši, pored Allaha, nikoga
 70. obožavali i ne bismo ništa, bez Njegove volje, zabranjenim
 71. smatrali.’579 Baš tako su i oni prije njih postupali. A zar su
 72. poslanici bili dužni šta drugo već da jasno obznane?! /35/ Mi
 73. smo svakom narodu poslanika poslali: “Allahu ibadet činite,
 74. a šejtana – taguta se klonite!” I bilo je među njima onih koje
 75. je Allah uputio, a i onih koji su zaslužili zabludu. Zato putujte
 76. Zemljom da vidite kakav je bio svršetak onih koji su poslanike
 77. u laž utjerivali. /36/ Ma koliko ti želio da im uputa bude data,
 78. Allah, zaista, neće uputiti nikoga koga u zabludu okrene i
 79. njima niko neće pomoći. /37/ Oni se zaklinju Allahom,
 80. učvršćujući zakletve svoje:580 “Allah neće oživiti onoga koji
 81. umre!” Ali hoće! To Njegovo obećanje doista će se ispuniti,
 82. ali to većina ljudi ne zna. /38/ Da bi im objasnio ono u čemu
 83. su se razilazili, i da bi saznali oni koji nisu vjerovali da su
 84. lašci bili. /39/ Ako nešto hoćemo, Mi samo za to reknemo:
 85. “Budi!”, i ono bude. /40/ One koji su se iselili radi Allaha,
 86. nakon što su bili tlačeni, Mi ćemo još na ovom svijetu na
 87. lijepo mjesto smjestiti; a nagrada na ahiretu bit će još veća –
 88. kad bi samo oni što su izostali znali.581 /41/ Iselili su se oni
 89. koji su, oslanjajući se na Gospodara svoga, strpljivi bili. /42/
 90. Mi smo i prije tebe samo ljude kao poslanike s objavom slali;
 91. ako za to ne znate, pitajte sljedbenike Knjige!582 /43/ Slali smo ih s jasnim dokazima i knjigama, a tebi spuštamo Opomenu,583
 92. da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje, i da bi oni
 93. razmislili. /44/ A zar su sigurni oni koji podmuklo prave zlo
 94. – da ih Allah neće u zemlju utjerati, ili da im neće, odakle ne
 95. mogu ni pomisliti, kazna doći, /45/ ili da ih neće na
 96. putovanjima njihovim kazniti, pa da neće umaći, /46/ ili da ih
 97. neće, dok su u strahu, kažnjavati? Ali Gospodar vaš je, doista,
 98. milosrdan i milostiv. /47/ Zar oni ne vide da sve ono što je
 99. Allah stvorio sad desno, sad lijevo, pruža sjene svoje Allahu
 100. sedždu čineći i da je sve to pokorno? /48/ Allahu sedždu čini
 101. sve živo na nebesima i na Zemlji, i meleci, a oni se ne ohole,
 102. /49/ boje se Gospodara svoga koji je iznad njih i čine ono što
 103. im se naredi. /50/ Allah kaže: “Dvojicu bogova za obožavanje
 104. ne uzimajte!”, samo je jedan Bog, “i samo od Mene strahujte!”
 105. /51/ Allahu pripada sve što je na nebesima i na Zemlji i Njemu
 106. treba uvijek poslušan biti. Zar nekoga drugog osim Allaha da
 107. se bojite?! /52/ Svaka blagodat koju uživate od Allaha je, a
 108. čim vas nevolja kakva zadesi, opet od Njega glasno pomoć
 109. tražite. /53/ A potom, kad vam On nevolju otkloni, neki od vas
 110. Gospodaru svome druge u obožavanju pridružuju, /54/ da bi
 111. zanijekali ono što smo im Mi dali. Pa uživajte, ali zbilja, znat
 112. ćete! /55/ Višebošci onima koje kako treba ne poznaju,
 113. određuju dio onoga čime smo ih opskrbili. Allaha Mi, bit ćete
 114. sigurno pitani za ono što ste stalno izmišljali! /56/ Oni Allahu
 115. kćeri pripisuju – Uzvišen je On! – a sebi ono što priželjkuju.
 116. /57/ I kad nekom od njih bude donesena vijest da mu se rodila
 117. kći, lice mu se ojađenom smrkne, /58/ krije se od ljudi zbog
 118. loše vijesti koja mu je dojavljena: da li da je uz poniženje
 119. zadrži, ili u prašinu da je zarovi? Kako ružno oni prosuđuju!
 120. /59/ Oni koji u ahiret ne vjeruju loša svojstva imaju, a Allah
 121. ima svojstva najuzvišenija: On je Silni i Mudri. /60/ Kad bi
 122. Allah ljude zbog zuluma njihovog kažnjavao, ništa živo na
 123. Zemlji ne bi ostavio, ali, On ih do roka određenog ostavlja, i
 124. kad rok njihov prođe, ni za tren ga jedan ne mogu ni odgoditi
 125. ni ubrzati. /61/ Oni Allahu pripisuju ono prema čemu sami odvratnost osjećaju584 i njihovi jezici govore laž da njih čeka
 126. najljepša nagrada; a njih, nema sumnje, Vatra čeka: oni će u
 127. nju prvi potjerani biti. /62/ Allaha Mi, Mi smo i prije tebe
 128. narodima poslanike slali, ali im je šejtan uljepšao postupke
 129. njihove, i on je sada drug njihov, njih čeka bolna patnja. /63/
 130. Mi tebi objavljujemo Knjigu, samo da bi im ti objasnio ono u
 131. čemu se razilaze i da bude uputa i milost ljudima koji vjeruju.
 132. /64/ Allah vodu s neba spušta i njome život mrtvoj zemlji
 133. vraća! Tu je, zaista, dokaz za ljude koji čuju. /65/ Vi imate
 134. pouku i u stoci: “Mi vam dajemo da pijete ono što iz njene
 135. utrobe dolazi, što nastaje između grizina i krvi; mlijeko je to,
 136. čisto i ukusno onima koji ga piju. /66/ A od plodova palmi i
 137. loze pripremate opojno piće i hranu prijatnu. Tu je, doista,
 138. dokaz za ljude koji shvataju.” /67/ Gospodar tvoj pčelu je
 139. nadahnuo: “Pravi sebi kuće u brdima, na drveću i u onome što
 140. naprave ljudi, /68/ zatim, hrani se svakovrsnim plodovima, pa
 141. onda idi stazama Gospodara svoga, poslušno!” Iz utroba
 142. njihovih izlazi piće različitih boja, u njemu je lijek ljudima.
 143. Tu je, uistinu, dokaz za ljude koji razmišljaju. /69/ Allah vas
 144. stvara a poslije vam duše uzima; među vama ima onih koji
 145. senilnost – duboku starost dožive, pa opet ne znaju nakon što
 146. su znanje imali. Allah je, zaista, Onaj Koji sve zna i svemoćan
 147. je. /70/ Allah vas je u opskrbi jedne nad drugima odlikovao.
 148. Ali, oni kojima je dato više ne daju onima koji su u njihovoj
 149. vlasti, a potrebe su im jednake. Pa zar Allahove blagodati
 150. niječu?! /71/ Allah vam stvara žene od vaše, ljudske, vrste, a
 151. od žena vaših daje vam sinove i unuke; i opskrbljuje vas
 152. dobrima. Pa zar u laž oni vjeruju, a Allahove blagodati
 153. poriču?! /72/ I obožavaju, pored Allaha, one koji im nisu u
 154. stanju bilo kakvu opskrbu dati, ni iz nebesa ni iz zemlje, i koji
 155. ništa ne mogu! /73/ Zato s Allahom ništa ne poredite! Allah,
 156. doista, zna, a vi ne znate! /74/ Allah navodi primjer roba u
 157. tuđem vlasništvu, koji ništa nema, i onoga kome smo Mi
 158. lijepu opskrbu dali i koji udjeljuje iz toga, i tajno i javno – zar
 159. su oni jednaki?! Neka je hvaljen Allah! Ali, većina njih ne
 160. zna! /75/ Allah vam navodi kao primjer dvojicu ljudi, od kojih je jedan gluhonijem, koji ni za šta nije sposoban, i koji je na
 161. teretu gospodaru svome – kud god ga pošalje, nikakva dobra
 162. ne donese. Da li je on jednak onom koji traži da se pravedno
 163. postupa, a i sam je na Pravom putu?! /76/ Allah zna sve tajne
 164. nebesa i Zemlje! A Smak svijeta će kao treptaj oka, ili još
 165. brže, doći – zaista Allah nad svime ima moć! /77/ Allah vas iz
 166. nutrina majki vaših izvodi dok još ništa ne znate, i daje vam
 167. sluh i vid i razum – da biste se zahvaljivali. /78/ Zar oni ne
 168. vide ptice kako su potčinjene u prostranstvu nebeskom?!, njih
 169. samo Allah drži. Tu su, zaista, dokazi ljudima koji vjeruju.
 170. /79/ Allah vam daje smiraj u vašim kućama, i daje vam od
 171. kože stoke šatore, koje lahko nosite dok putujete i kad se
 172. smjestite, a od vune njihove, i dlake njihove, i kostrijeti
 173. njihove imovinu i odjeću, sve do određenog roka. /80/ Allah
 174. vam u onome što je stvorio hlad daje, i skloništa u brdima
 175. vam daje, i odjeću koja vas čuva od vrućine daje vam, a i
 176. odjeću koja vas od vlastite sile štiti585 – tako vam upotpunjava
 177. blagodat Svoju da biste bili predani. /81/ A ako se oni okrenu
 178. – pa tvoja je dužnost samo da jasno saopćiš. /82/ Iako znaju za
 179. blagodat Allahovu, opet je poriču i većina njih nevjernici su.
 180. /83/ A na Dan kada iz svakog naroda svjedoka586 podignemo,
 181. nevjernicima neće biti dopušteno da se pravdaju, niti će im
 182. biti udovoljeno da blagonaklonost za povratak traže. /84/ Kad
 183. se oni koji su zulum činili osvjedoče u patnju, u tome olakšanja
 184. niti odgode neće imati. /85/ A kad oni koji su Njemu druge u
 185. obožavanju pridruživali vide svoja božanstva, reći će:
 186. “Gospodaru naš, ovo su naša božanstva koja smo, mimo Tebe,
 187. molili.” Ona će im dobaciti: “Vi ste, uistinu, lažljivci!” /86/ I
 188. oni će se toga dana Allahu pokoriti, i nestat će ono što su
 189. lažno obožavali. /87/ Onima koji nisu vjerovali i koji su od
 190. Allahova puta odvraćali, povećat ćemo patnju preko patnje,
 191. zato što su smutnju pravili. /88/ I sjeti se Dana kada protiv
 192. svakog naroda oživimo po jednog svjedoka, iz njega samog, i
 193. tebe587 dovedemo kao svjedoka protiv ovih! Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve – kao uputu, i
 194. milost, i radosnu vijest za muslimane. /89/ Allah, zaista,
 195. naređuje pravdu, dobročinstvo i pomaganje bližnjih, a razvrat,
 196. sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; On vas savjetuje ne bi
 197. li ste se prisjetili i pouku uzeli. /90/ I ispunjavajte obaveze na
 198. koje ste se Allahu obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih
 199. čvrsto dali, a Allaha kao jamca sebi uzeli, jer Allah zna ono
 200. što radite. /91/ I ne budite kao ona koja bi svoju pređu rasprela
 201. kad bi je već bila čvrsto oprela,588 služeći se zakletvama
 202. svojim za međusobnu prevaru, samo zato što je jedno pleme
 203. brojnije od drugog. Allah vas time samo iskušava, a na
 204. Sudnjem danu će vam, doista, objasniti ono u čemu ste se
 205. razilazili. /92/ Da Allah hoće, učinio bi vas sljedbenicima
 206. jedne vjere, ali On onome kome hoće daje da je u zabludi,
 207. a na Pravi put upućuje onoga koga On hoće; i vi ćete, doista,
 208. biti pitani za ono što ste radili. /93/ I ne služite se zakletvama
 209. zato da biste jedni druge varali, pa da posrne noga nakon što
 210. je stabilna bila,589 i da zlo iskusite zato što ste od Allahova
 211. puta odvraćali; a patnja velika vas još čeka. /94/ I ne
 212. zamjenjujte obavezu datu Allahu za nešto što malo vrijedi –
 213. ono što je u Allaha za vas je bolje, ako znate! /95/ Ono što je
 214. u vas – prolazno je, a ono što je u Allaha – vječno je. Mi ćemo,
 215. sigurno, one koji su strpljivi bili prema onom boljem590 što su
 216. činili nagraditi. /96/ Ko god činio dobro, bio muškarac ili
 217. žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista
 218. ćemo ih u skladu s najboljim što su činili nagraditi. /97/ Kada
 219. budeš htio učiti Kur’an, zatraži Allahovu zaštitu od šejtana
 220. prokletog, /98/ on doista nema nikakve moći nad onima koji
 221. vjeruju i koji se u Gospodara svoga uzdaju, /99/ njegova je
 222. moć jedino nad onima koji njega za zaštitnika uzimaju i koji
 223. druge Allahu pridružuju. /100/ Kada Mi ajet zamijemo drugim
 224. – a Allah najbolje zna što objavljuje – oni govore: “Ti samo izmišljaš!” A nije tako, nego većina njih ne zna. /101/ Reci:
 225. “Od Gospodara tvoga spušta ga Džibril, Duh Blagoslovljeni s
 226. Istinom, da još više učvrsti vjernike, i da bude uputa i radosna
 227. vijest muslimanima.” /102/ Dobro znamo da oni govore:
 228. “Poučava ga jedan čovjek!”591 Jezik onoga na koga su skloni
 229. tako misliti, jezik je nearapa, a ovaj Kur’an na jasnom je
 230. arapskom jeziku. /103/ One koji ne vjeruju u Allahove ajete i
 231. znakove Allah sigurno neće uputiti, i njih čeka patnja bolna.
 232. /104/ Laži izmišljaju samo oni koji u Allahove ajete i znakove
 233. ne vjeruju i to su baš lažljivci. /105/ Onaj ko zaniječe Allaha,
 234. nakon što je u Njega vjerovao – ne i onaj ko na to bude
 235. primoran, već onaj koji nevjerovanje širokogrudo prihvati –
 236. Allah se na takve srdi i njih čeka patnja velika, /106/ zato što
 237. su više voljeli život na dunjaluku nego na ahiretu, a Allah
 238. neće uputiti narod koji ne vjeruje. /107/ To su oni čija je srca
 239. i sluh i vid Allah zapečatio, i oni su itekako nemarni; /108/
 240. nema sumnje da će oni na ahiretu baš biti gubitnici. /109/
 241. Onima koji su se, nakon što su u iskušenje dovedeni pa
 242. nevjerovanje izjavili, iselili, pa se onda borili i strpljivi bili –
 243. Gospodar tvoj će, poslije toga, doista, oprostiti i milostiv biti
 244. /110/ na Dan kada će svako samo o sebi brinuti, i u kome će
 245. se svakoj osobi za djela njena puna nagrada ili kazna dati, i
 246. nepravda im neće biti učinjena! /111/ Allah navodi kao primjer
 247. jedno naselje592 koje je bilo sigurno i spokojno, u koje je u
 248. izobilju dolazila ukusna hrana sa svih strana, pa je zanijekalo
 249. Allahove blagodati, pa mu je Allah dao da iskusi i glad i strah
 250. zbog onoga što su stanovnici njegovi činili. /112/ I njima je
 251. došao poslanik, jedan od njih, ali su ga oni lažljivcem nazvali,
 252. i stigla ih je kazna dok su zulumćari bili. /113/ Hranite se
 253. dopuštenim i lijepim jelima koja vam Allah daruje i budite
 254. zahvalni Allahu na blagodatima Njegovim, ako samo Njemu
 255. ibadet činite. /114/ On vam zabranjuje jedino strv, i krv, i
 256. svinjsko meso, i ono što je zaklano u nečije drugo, a ne u
 257. Allahovo ime. A onome ko bude primoran, ali ne iz želje,
 258. samo toliko da utoli glad – pa, Gospodar tvoj je, zaista, Onaj Koji oprašta grijehe i milostiv je. /115/ I ne govorite laži
 259. jezicima svojim: “Ovo je dopušteno, a ovo zabranjeno”, da
 260. biste tako o Allahu laži izmišljali. Oni koji o Allahu laži
 261. izmišljaju – neće uspjeti, /116/ kratko će uživati, a onda će
 262. patnju bolnu imati. /117/ Jevrejima smo zabranili ono o čemu
 263. smo ti prije kazivali; Mi njima nismo zulum učinili, oni su
 264. sami sebi zulum nanosili. /118/ Onima koji urade zlo iz
 265. neznanja, pa se kasnije pokaju i poprave, Gospodar tvoj će,
 266. poslije toga, sigurno oprostiti i milostiv biti. /119/ Ibrāhīm je
 267. doista bio predvodnik, pokoran Allahu, pravi vjernik, nije bio
 268. od onih koji Allahu druge u obožavanju pridružuju. /120/ I bio
 269. je zahvalan na blagodatima Njegovim; njega je Allah izabrao
 270. i na Pravi put uputio. /121/ I dali smo mu dobro na dunjaluku,
 271. a na ahiretu doista će biti među dobrima. /122/ Poslije smo
 272. tebi objavili: “Slijedi vjeru Ibrāhīmovu, on je bio vjere čiste,
 273. on nije bio od onih koji Allahu druge u obožavanju pridružuju!”
 274. /123/ Svetkovanje subote593 propisano je onima koji su imali
 275. različita mišljenja o njoj, i Gospodar tvoj će im na Kijametskom
 276. danu presuditi u vezi s onim u čemu su se razilazili. /124/ Na
 277. put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj, i s
 278. njima na najljepši način raspravljaj! Gospodar tvoj zna one
 279. koji su zalutali s puta Njegova, i On zna one koji Uputu
 280. slijede. /125/ A ako budete kažnjavali, onda kažnjavajte samo
 281. onako kako ste i sami kažnjeni; a ako otrpite – to je, doista,
 282. bolje za strpljive. /126/ Strpljiv budi! ali, strpljiv ćeš biti samo
 283. uz Allahovu pomoć. I ne žalosti se za njima, i neka ti nije
 284. teško zbog spletkarenja njihova. /127/ Allah je zaista uz one
 285. koji se uščuvaju i koji dobra djela čine. /128/
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top