Advertisement
Guest User

kwota słownie w Excelu - źródło

a guest
Mar 26th, 2014
217
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Perl 5.05 KB | None | 0 0
 1. $liczba = "A1";
 2.  
 3. # to jest funkcją, żeby w przyszłości móc zmienić na wersję zobfuskowaną
 4. sub jezeli {
 5.     my $warunek = shift;
 6.     my $tak = shift;
 7.     my $nie = shift;
 8.     return "JEŻELI($warunek;$tak;$nie)";
 9. }
 10.  
 11. sub ostatnie_dwie_cyfry {
 12.     my $liczba = shift;
 13.     return "PRAWY(TEKST($liczba;\"00\");2)";
 14. }
 15.  
 16. sub ostatnia_cyfra {
 17.     my $liczba = shift;
 18.     return "PRAWY(TEKST($liczba;\"0\");1)+0";
 19. }
 20.  
 21. sub przedostatnia_cyfra {
 22.     my $liczba = shift;
 23.     my $ostatnie_dwie_cyfry = ostatnie_dwie_cyfry($liczba);
 24.     return "LEWY($ostatnie_dwie_cyfry;1)+0";
 25. }
 26.  
 27. sub mnoga {
 28.     my $liczba = shift;
 29.     my $jeden = shift;
 30.     my $trzy = shift;
 31.     my $siedem = shift;
 32.     my $ostatnia = ostatnia_cyfra($liczba);
 33.     my $przedostatnia = przedostatnia_cyfra($liczba);
 34.     my $czy_jeden = "$liczba=1";
 35.     my $czy_zgody = "ORAZ($ostatnia>=2;$ostatnia<=4;$przedostatnia<>1)";
 36.     my $numer_formy = "($czy_jeden)+($czy_zgody)*2+1";
 37.     my $formy = "{\"$siedem\";\"$jeden\";\"$trzy\"}";
 38.     return "INDEKS($formy;$numer_formy)";
 39. }
 40.  
 41. sub dwucyfrowa_slownie {
 42.     my $liczba = shift;
 43.     my $liczebniki_1_19 = '{"";"jeden";"dwa";"trzy";"cztery";"pięć";"sześć";"siedem";"osiem";"dziewięć";"dziesięć";"jedenaście";"dwanaście";"trzynaście";"czternaście";"piętnaście";"szesnaście";"siedemnaście";"osiemnaście";"dziewiętnaście"}';
 44.     my $ostatnie_dwie_cyfry = ostatnie_dwie_cyfry($liczba);
 45.     my $liczebnik_do_19 = "INDEKS($liczebniki_1_19;$ostatnie_dwie_cyfry+1)";
 46.     my $ostatnia = ostatnia_cyfra($liczba);
 47.     my $przedostatnia = przedostatnia_cyfra($liczba);
 48.     my $liczebniki_20_90 = '{"dwadzieścia";"trzydzieści";"czterdzieści";"pięćdziesiąt";"sześćdziesiąt";"siedemdziesiąt";"osiemdziesiąt";"dziewięćdziesiąt"}';
 49.     my $liczebniki_0_9 = '{"";"jeden";"dwa";"trzy";"cztery";"pięć";"sześć";"siedem";"osiem";"dziewięć"}';
 50.     my $dziesci = "INDEKS($liczebniki_20_90;$przedostatnia-1)";
 51.     my $iles = "INDEKS($liczebniki_0_9;$ostatnia+1)";
 52.     my $dziesciiles = "$dziesci\&\" \"\&$iles";
 53.     return jezeli("$ostatnie_dwie_cyfry+0<20", $liczebnik_do_19, $dziesciiles);
 54. }
 55.  
 56. sub dwucyfrowa_lub_0_slownie {
 57.     my $liczba = shift;
 58.     return jezeli("$liczba=0", '"zero"', dwucyfrowa_slownie($liczba));
 59. }
 60.  
 61. sub trzycyfrowa_slownie {
 62.     my $liczba = shift;
 63.     my $liczebnik_do_99 = dwucyfrowa_slownie($liczba);
 64.     my $liczebniki_100_900 = '{"sto";"dwieście";"trzysta";"czterysta";"pięćset";"sześćset";"siedemset";"osiemset";"dziewięćset"}';
 65.     my $cyfra_setek = "LEWY(TEKST($liczba;\"000\");1)+0";
 66.     my $ewentualne_setki = "INDEKS($liczebniki_100_900;$cyfra_setek)";
 67.     my $setki = jezeli("$cyfra_setek>0", "$ewentualne_setki&\" \"", '""');
 68.     return "$setki&$liczebnik_do_99";
 69. }
 70.  
 71. sub szesciocyfrowa_slownie {
 72.     my $liczba = shift;
 73.     my $sformatowana = "TEKST($liczba;\"000000\")";
 74.     my $grupa_1 = "PRAWY($sformatowana;3)+0";
 75.     my $grupa_2 = "LEWY($sformatowana;3)+0";
 76.     my $liczebnik_1 = trzycyfrowa_slownie($grupa_1);
 77.     my $ewentualny_liczebnik_2 = trzycyfrowa_slownie($grupa_2);
 78.     my $ewentualne_tysiace = mnoga($grupa_2, "tysiąc", "tysiące", "tysięcy");
 79.     my $liczebnik_2 = jezeli("$grupa_2>1", $ewentualny_liczebnik_2, '""') . '&" "&' . jezeli("$grupa_2>0", $ewentualne_tysiace, '""');
 80.     return "$liczebnik_2\&\" \"\&$liczebnik_1";
 81. }
 82.  
 83. # rozbudowana wersja funkcji szesciocyfrowa_slownie
 84. # nie korzysta z funkcji szesciocyfrowa_slownie
 85. sub dwunastocyfrowa_slownie {
 86.     my $liczba = shift;
 87.     my $sformatowana = "TEKST($liczba;\"000000000000\")";
 88.     my $grupa_1 = "FRAGMENT.TEKSTU($sformatowana;10;3)+0";
 89.     my $grupa_2 = "FRAGMENT.TEKSTU($sformatowana;7;3)+0";
 90.     my $grupa_3 = "FRAGMENT.TEKSTU($sformatowana;4;3)+0";
 91.     my $grupa_4 = "FRAGMENT.TEKSTU($sformatowana;1;3)+0";
 92.     my $liczebnik_1 = trzycyfrowa_slownie($grupa_1);
 93.     my $ewentualny_liczebnik_2 = trzycyfrowa_slownie($grupa_2);
 94.     my $ewentualny_liczebnik_3 = trzycyfrowa_slownie($grupa_3);
 95.     my $ewentualny_liczebnik_4 = trzycyfrowa_slownie($grupa_4);
 96.     my $ewentualne_tysiace = mnoga($grupa_2, "tysiąc", "tysiące", "tysięcy");
 97.     my $ewentualne_miliony = mnoga($grupa_3, "milion", "miliony", "milionów");
 98.     my $ewentualne_miliardy = mnoga($grupa_4, "miliard", "miliardy", "miliardów");
 99.     my $liczebnik_2 = jezeli("$grupa_2>1", $ewentualny_liczebnik_2, '""') . '&" "&' . jezeli("$grupa_2>0", $ewentualne_tysiace, '""');
 100.     my $liczebnik_3 = jezeli("$grupa_3>1", $ewentualny_liczebnik_3, '""') . '&" "&' . jezeli("$grupa_3>0", $ewentualne_miliony, '""');
 101.     my $liczebnik_4 = jezeli("$grupa_4>1", $ewentualny_liczebnik_4, '""') . '&" "&' . jezeli("$grupa_4>0", $ewentualne_miliardy, '""');
 102.     return "$liczebnik_4\&\" \"\&$liczebnik_3\&\" \"\&$liczebnik_2\&\" \"\&$liczebnik_1";
 103. }
 104.  
 105. sub liczba_slownie {
 106.     my $liczba = shift;
 107.     return jezeli("$liczba=0", '"zero"', dwunastocyfrowa_slownie($liczba));
 108. }
 109.  
 110. $liczebnik_zl = liczba_slownie("ZAOKR.DO.CAŁK($liczba)");
 111. $zl = mnoga("ZAOKR.DO.CAŁK($liczba)", "złoty", "złote", "złotych");
 112. $grosze = "PRAWY(TEKST(ZAOKR.DO.CAŁK($liczba*100)/100;\"0,00\");2)+0";
 113. $liczebnik_gr = dwucyfrowa_lub_0_slownie($grosze);
 114. $gr = mnoga($grosze, "grosz", "grosze", "groszy");
 115.  
 116. print "=USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY($liczebnik_zl\&\" \"&$zl&\" \"\&$liczebnik_gr\&\" \"\&$gr)";
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement