Churs

Lista 5 - Swift

Jan 26th, 2022 (edited)
1,196
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //
 2. //  main.swift
 3. //  Lista5_HubertStachowiak
 4. //
 5. //  Created by Hubert Stachowiak on 24/01/2022.
 6. //
 7. import Foundation
 8.  
 9. // Zadanie 1
 10. /*
 11. var languages = ["Java", "Swift", "HTML", "C++", "jest", "Python", "Scala", "super", "JavaScript", ":)"]
 12.  
 13. print(languages[1])
 14. print(languages[4])
 15. print(languages[7])
 16. print(languages[9])
 17. */
 18. // Zadanie 2
 19. /*
 20. print("Podaj interesującą Cię liczbe:")
 21. var n = Int(readLine()!)
 22. var lista = [Int]()
 23. var lista_string = [String]()
 24.  
 25. var i = 1
 26.  
 27. for i in 1...n! {
 28.     _ = n! % i
 29.     if (n! % i == 0) {
 30.         lista.append(i)
 31.     }
 32.     else {
 33.         continue
 34.     }
 35.    
 36. }
 37. print(lista)
 38. print(lista.count)
 39. for number in lista {
 40.     var lista_string += lista_string[number] //
 41. }
 42. print(lista_string)
 43. */
 44. //let joined = array.joined(separator: "")
 45.  
 46. // Zadanie 3
 47. /*
 48. var wylosowane = [Int]()
 49. for _ in 1...6 {
 50.     let wylosowana_liczba = Int.random(in: 1..<100)
 51.     wylosowane.append(wylosowana_liczba)
 52. }
 53. print("Wygenerowana tablica: \(wylosowane)")
 54. wylosowane.shuffle()
 55. print("Pomieszana tablica: \(wylosowane)")
 56. wylosowane.sort()
 57. print("Posortowana tablica: \(wylosowane)")
 58. */
 59. // Zadanie 4
 60. /*
 61. print("Podawaj liczby, wpisanie 0 zastopuje wczytywanie :)")
 62. var podane_liczby = [Int]()
 63.  
 64. while true {
 65.     let x = Int(readLine()!)
 66.     if x == 0 {
 67.         break
 68.     }
 69.     else {
 70.         podane_liczby.append(x!)
 71.     }
 72. }
 73. print("Zadlekarowana tablica: \(podane_liczby)")
 74. podane_liczby.sort()
 75. var y = podane_liczby.count
 76. let najwieksza:Int = podane_liczby.max()!
 77. print("Największa wartość w tablicy to :\(najwieksza)")
 78.  
 79. var counts: [String:Int] = [:]
 80. var ilosc = 0
 81.  
 82. for liczby in podane_liczby {
 83.     if najwieksza == liczby {
 84.         ilosc = ilosc + 1
 85.     }
 86. }
 87. print("Największa ilość czyli \(najwieksza) wystąpiła: \(ilosc) raz/y.")
 88. */
 89. // Zadanie 5
 90. /*
 91. print("Ile kolejnych liczb ciągu Fibonacciego chcesz poznać ?")
 92. var x = Int(readLine()!)
 93. var liczby_ciagu = [Int]()
 94. var zmienna_1 = 1
 95. var zmienna_2 = 1
 96. liczby_ciagu.append(zmienna_1)
 97. liczby_ciagu.append(zmienna_2)
 98. liczby_ciagu.append(2)
 99. var n = 0
 100.  
 101. for _ in 0...x! {
 102.     zmienna_2 = liczby_ciagu[n+1] + liczby_ciagu[n+2]
 103.     n = n + 1
 104.     liczby_ciagu.append(zmienna_2)
 105. }
 106. print(liczby_ciagu)
 107. */
 108. // Zadanie 6
 109. /*
 110.  // Pierwszy pomysł
 111. print("Do jakiej liczby szukać?")
 112. var x = Int(readLine()!)
 113. var wszystkie_liczby = [Int]()
 114. var y = 2
 115. var z = 3
 116. var liczby = 3
 117.  
 118. for _ in 2...x! {
 119.     wszystkie_liczby.append(y)
 120.     y = y + 1
 121. }
 122. for liczby in wszystkie_liczby {
 123.     if liczby % 2 == 0 {
 124.         _ = wszystkie_liczby.remove(at: liczby)
 125.     }
 126.     else {
 127.         continue
 128.     }
 129. }
 130. print(wszystkie_liczby)
 131. */
 132. //Działająca wersja
 133. /*
 134. print("Do jakiego zakresu chcesz poznać liczby pierwsze ? ")
 135. var y = Int(readLine()!)
 136. func primes(_ n: Int) -> UnfoldSequence<Int, (Int?, Bool) >
 137. {
 138.     var sito = Array<Bool>(repeating:true, count: n + 1)
 139.     let lim = Int(sqrt(Double(n)))
 140.    
 141.     for i in 2...lim {
 142.         if sito [i] {
 143.             for notPrime in stride(from: i*i, through: n, by: i) {
 144.                 sito[notPrime] = false
 145.             }
 146.         }
 147.     }
 148.     return sequence(first: 2, next: { (p:Int) -> Int? in
 149.     var np = p + 1
 150.     while np <= n && !sito[np] { np += 1}
 151.     return np > n ? nil : np
 152.     })
 153. }
 154.  
 155. print("Liczby pierwsze do \(y!) to:")
 156. primes(y!).forEach{ print($0, "", terminator: "") }
 157. */
 158. //Bez bicia powiem że to kod z internetu - jeszcze nie ten etap :(
 159. //Po próbach jak powyżej kompletnie nie mam pojęcia jak to zrobić :/
 160. //Link : http://code.kopernik-leszno.pl/data/files/156/opracowanie-sito-erastotenesa.pdf
 161. // Zadanie 7
 162. /*
 163. var menu_restauracji = [
 164.     15.99 : "Schabowy",
 165.     16.99 : "Spagetti",
 166.     14.99 : "De volaille",
 167.     24.99 : "Pieczony łosoś",
 168.     50.99 : "Zestaw suschi dla 2 osób",
 169.     13.99 : "Zapiekanka serowa",
 170.     18.99 : "Łazanki",
 171.     5.99  : "Pepsi",
 172.     6.99  : "Coca-Cola",
 173.     7.99  : "Frytki"
 174.     ]
 175. print("Ceny:")
 176. for (ceny, _) in menu_restauracji {
 177.     print(ceny)
 178. }
 179. print("Nazwy:")
 180. for (_, nazwy) in menu_restauracji {
 181.     print(nazwy)
 182. }
 183. for (ceny, nazwy) in menu_restauracji {
 184.     print("Nazwa pozycji \(nazwy), cena pozycji \(ceny)")
 185. }
 186. var sortowanie_menu_restauracji = menu_restauracji.sorted( by: { $0.0 < $1.0 })
 187.  
 188. print(sortowanie_menu_restauracji)
 189. let usunieta_wartosc_najmniejsza = sortowanie_menu_restauracji.removeFirst()
 190. let usunieta_wartosc_najwieksza = sortowanie_menu_restauracji.removeLast()
 191. print(sortowanie_menu_restauracji)
 192. print("------------------------------------")
 193. print("Zaproponuj nowe danie oraz jego cenę")
 194. print("Nazwę Twojego dania:")
 195. var a = String(readLine()!)
 196. print("Podaj cene nowego dania:")
 197. var b = Double(readLine()!)
 198.  
 199.  
 200. func dodanie_wartosci(nowe_danie_cena:Double, nowe_danie_nazwa:String){
 201.     print("Zaproponuj nowe danie oraz jego cenę")
 202.    
 203.     sortowanie_menu_restauracji [nowe_danie_cena] = "\(nowe_danie_nazwa)" // NIE DZIAŁA!!!
 204.    
 205. }
 206. dodanie_wartosci(nowe_danie_cena: b!, nowe_danie_nazwa: a)
 207.  
 208. print("Zaproponuj nowe danie oraz jego cenę")
 209. print("Nazwę Twojego dania:")
 210. var nowe_danie_nazwa = String(readLine()!)
 211. print("Podaj cene nowego dania:")
 212. var nowe_danie_cena = Double(readLine()!)
 213.  
 214. sortowanie_menu_restauracji[nowe_danie_cena!] = "\(nowe_danie_nazwa)" // NIE DZIAŁA!!!
 215. */
 216. //Zadanie 8
 217. /*
 218. var lista_kontaktów = [
 219.     457843729 : "Ania",
 220.     211107584 : "Mateusz",
 221.     211350215 : "Zosia",
 222.     454923819 : "Marek",
 223.     503803447 : "Marcin",
 224.     456365170 : "Julia",
 225.     605933246 : "Ola",
 226.     211316850 : "Jan",
 227.     737554988 : "Maciej",
 228.     574318480 : "Kasia"
 229.     ]
 230.  
 231. lista_kontaktów.removeValue(forKey: 457843729) // Ania, usunąłem żeby "zamienić"
 232. lista_kontaktów.removeValue(forKey: 574318480) // Kasia, usunąłem żeby "zamienić"
 233.  
 234. lista_kontaktów[999999999] = "Ania"  // Wartości się nie zmieniają tylko dodają
 235. lista_kontaktów[111111111] = "Kasia" // Wartości się nie zmieniają tylko dodają
 236.  
 237. lista_kontaktów.removeValue(forKey: 503803447) // Marcin
 238. lista_kontaktów.removeValue(forKey: 456365170) // Julia
 239.  
 240. print(lista_kontaktów)
 241.  
 242. lista_kontaktów.removeAll()
 243.  
 244. lista_kontaktów[999999999] = "Werka"
 245. lista_kontaktów[111111111] = "Karola"
 246.  
 247. print(lista_kontaktów)
 248.  
 249. var sortowanie_lista_kontaktów = lista_kontaktów.sorted( by: { $0.0 < $1.0 })
 250. //                                          sorted( by: { $0.0 < $1.0 }) - sort po kluczach
 251. //                                          sorted( by: { $0.1 < $1.1 }) - sort po wartoś.
 252.  
 253. print(sortowanie_lista_kontaktów)
 254. */
 255. // Zadanie 9
 256. /*
 257. var sernikowy_spam = Set<String>()
 258. print("Kto chętny na spam ?")
 259. print("Podaj swój e-mail:")
 260. print("Jeśli chcesz przerwać dodawanie wpisz: koniec")
 261.  
 262.  
 263. while true {
 264.     let y = readLine()
 265.     if y == "koniec" {
 266.         break
 267.     }
 268.     else {
 269.         sernikowy_spam.insert(y!)
 270.         continue
 271.     }
 272. }
 273.  
 274. print("Oto sala chwały:")
 275. print(sernikowy_spam)
 276.  
 277. // https://developer.apple.com/documentation/uikit/uiapplicationdelegate/1623073-application
 278. // Jedyny sposób jaki udało mi się znaleźć :D
 279. */
 280.  
RAW Paste Data Copied