Krzyspx

router 433 cz.1

Jan 9th, 2018
184
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <EEPROM.h>
 2.  
 3. void sendkod(unsigned long code, int impuls);
 4. long powtorzkod = 0;
 5. long powtorzimpuls = 0;
 6. byte powtorz = 0;
 7.  
 8. struct stadres {
 9.   long kod;
 10.   int impuls;
 11. };
 12.  
 13. #define zal 1  // wartosci pola funkcja
 14. #define przel 2
 15. #define wlsek 3
 16. #define wlmin 4
 17. #define wlh 5
 18.  
 19. struct stfunkcja {
 20.   byte kodwe;
 21.   byte kodwy;  //indeks kodu wyjściowego
 22.   byte funkcja;
 23.   byte czas; // czas lub 2 indeks kodu wyjściowego
 24.   byte stan; //zmienna pomocnicza
 25. };
 26.  
 27. const int rozm_tab_nad = 5; //rozmiar tablicy kodów nadajników
 28. const int rozm_tab_odb = 5; //rozmiar tablicy kodów odbiorników
 29. const int rozm_tab_fun = 5; //rozmiar tablicy kodów funkcji
 30.  
 31. stadres tablica_adres_nad[rozm_tab_nad]; //deklaracja tablicy kodów nadajników
 32. stadres tablica_adres_odb[rozm_tab_odb]; //deklaracja tablicy kodów odb
 33. stfunkcja tablica_adres_fun[rozm_tab_fun]; //deklaracja tablicy kodów funkcji
 34.  
 35.  
 36. byte szukaj_indeks_we(long kod) {
 37.   byte     indekswy = 0;
 38.   for (int i = 1; i < (rozm_tab_nad + 1); i++) if (kod == tablica_adres_nad[i].kod) indekswy = i;
 39.   return indekswy;
 40. }
 41. void powtorz_send() {
 42.   if (powtorz) {
 43.     sendkod(powtorzkod, powtorzimpuls);
 44.     Serial.println("powtarzam send  " + String(powtorz));
 45.     powtorz--;
 46.   }
 47. }
 48.  
 49. void send_indeks(byte ind) {
 50.   powtorzkod = tablica_adres_odb[ind].kod;
 51.   powtorzimpuls = tablica_adres_odb[ind].impuls;
 52.   powtorz = 2;
 53.   sendkod(tablica_adres_odb[ind].kod, tablica_adres_odb[ind].impuls);
 54.   Serial.println ("index wy  " + String (tablica_adres_fun[ind].kodwy) + "  kod wy  " + String (tablica_adres_odb[ind].kod));
 55. }
 56. void gogo(long kod) {
 57.  
 58.   byte indeks_kod_we = szukaj_indeks_we(kod);
 59.   Serial.println ("kod we " + String (kod) + "  index we  " + String (indeks_kod_we));
 60.  
 61.   if (indeks_kod_we != 0) {
 62.  
 63.     for (int i = 1; i < (rozm_tab_fun); i++ )
 64.     {
 65.       if (indeks_kod_we == tablica_adres_fun[i].kodwe) {
 66.  
 67.         if (tablica_adres_fun[i].funkcja == zal) {
 68.           send_indeks(tablica_adres_fun[i].kodwy);
 69.         }
 70.         /*
 71.           if (tablica_adres_fun[i].funkcja == przel) {
 72.           if (tablica_adres_fun[i].stan)send_indeks(tablica_adres_fun[i].kodwy); else send_indeks(tablica_adres_fun[i].czas);
 73.           tablica_adres_fun[i].stan = !tablica_adres_fun[i].stan;
 74.           }
 75.           if (tablica_adres_fun[i].funkcja == wlsek) {
 76.           tablica_adres_fun[i].stan = tablica_adres_fun[i].czas;
 77.           if (tablica_adres_fun[i].funkcja == wlmin)tablica_adres_fun[i].stan = tablica_adres_fun[i].czas;
 78.           if (tablica_adres_fun[i].funkcja == wlh)tablica_adres_fun[i].stan = tablica_adres_fun[i].czas;
 79.           }
 80.         */
 81.       }
 82.     }
 83.   }
 84. }
 85. //-----------------------------------------------  save/read data
 86.  
 87. #define pamkodnad 100    // początek tablicy kodów nadajnikow we flash
 88. #define pamkododb 200    // początek tablicy kodów odbiorników we flash
 89. #define pamkodfun 300    // początek tablicy kodów funkcji we flash
 90.  
 91. stfunkcja wpis_funkcji = {0, 0, 0, 0, 0}; //zapis danych do tablicy funkcji
 92.  
 93. int nrpozkod = 0; //nr pozycji do zapisu kodu pobierany z aplikacji BLYNK
 94. int stan = 1; // nr stanu programu
 95. int p_kod = 0; //stan przycisku aplikacji BLYNK - start programu i zapisu do pamięci
 96. int tablica_nr = 0;
 97.  
 98. long KOD = 0; // kod urządzenia do zapisu w pamięci
 99. int IMPULS = 0; //impuls urządzenia do zapisu w pamięci
 100.  
 101.  
 102. void savetabfun () { //zapisz tabelę kodow do flash
 103.   int  liczadres = pamkodfun;
 104.   EEPROM.begin(512);
 105.   EEPROM.put(liczadres, tablica_adres_fun);
 106.   EEPROM.end(); //  EEPROM.commit();
 107. }
 108.  
 109. void readtabnad() { // odczyt tabeli kodów z flash
 110.   int  liczadres = pamkodnad;
 111.   EEPROM.begin(512);
 112.   EEPROM.get(liczadres, tablica_adres_nad);
 113.   EEPROM.end(); //  EEPROM.commit();
 114. }
 115.  
 116. void readtabodb() { // odczyt tabeli kodów z flash
 117.   int  liczadres = pamkododb;
 118.   EEPROM.begin(512);
 119.   EEPROM.get(liczadres, tablica_adres_odb);
 120.   EEPROM.end(); //  EEPROM.commit();
 121. }
 122.  
 123. void readtabfun() { // odczyt tabeli kodów z flash
 124.   int  liczadres = pamkodfun;
 125.   EEPROM.begin(512);
 126.   EEPROM.get(liczadres, tablica_adres_fun);
 127.   EEPROM.end(); //  EEPROM.commit();
 128. }
 129.  
 130. BLYNK_WRITE(V26) {
 131.   p_kod  = param.asInt(); //stan klawisza "start zapisu kodu" 1 = start procedury
 132. }
 133.  
 134. void zapisz_kod_we() {
 135.   tablica_adres_nad[nrpozkod] = {KOD, IMPULS};
 136.   Serial.print(" nr  " + String(nrpozkod)); Serial.print("  zapisuje kod  " + String(KOD));  Serial.println(" impuls " + String(IMPULS));
 137.   Blynk.virtualWrite(V20, "update", nrpozkod, tablica_adres_nad[nrpozkod].kod, tablica_adres_nad[nrpozkod].impuls);
 138.   EEPROM.begin(512);
 139.   EEPROM.put(pamkodnad, tablica_adres_nad);
 140.   EEPROM.end(); //  EEPROM.commit();
 141. } //procedura wywołania zapisu tablicy kodów do pamięci nieulotnej
 142.  
 143. void reset_all() { // resety po zakończeniu procedury
 144.   o_kod = 0; KOD = 0; p_kod = 0; o_impuls = 0;
 145. }
 146. void zapisz_kod_wy() {
 147.   tablica_adres_odb[nrpozkod] = {KOD, IMPULS};
 148.   Serial.print(" nr  " + String(nrpozkod)); Serial.print("  zapisuje kod  " + String(KOD));  Serial.println(" impuls " + String(IMPULS));
 149.   Blynk.virtualWrite(V30, "update", nrpozkod, tablica_adres_odb[nrpozkod].kod, tablica_adres_odb[nrpozkod].impuls);
 150.   EEPROM.begin(512);
 151.   EEPROM.put(pamkododb, tablica_adres_odb);
 152.   EEPROM.end(); //  EEPROM.commit();
 153. } //procedura wywołania zapisu tablicy kodów do pamięci nieulotnej
 154.  
 155. void do_zapisz_kod() { // resety i zapisz kod
 156.   if (tablica_nr == 1) zapisz_kod_we();
 157.   if (tablica_nr == 2) zapisz_kod_wy();
 158.  
 159.   Blynk.virtualWrite(V27, KOD); //wyświetlanie zapisywanego kodu
 160.   Blynk.virtualWrite(V26, 0); //przełcznik procedury wyłącz
 161.   reset_all();
 162. }
 163.  
 164. void KOD_do_eeprom() { //graf czyli automat skończony procedury zapisu kodu 433MHz do pamięci
 165.   switch (stan) {
 166.     case 1: {
 167.         if (p_kod != 0) stan = 2; else stan = 1;
 168.         o_kod = 0; KOD = 0;
 169.       } break;
 170.     case 2: {
 171.         if (p_kod == 0) stan = 1;
 172.         if (o_kod != 0) stan = 3;
 173.       } break;
 174.     case 3: {
 175.         KOD = o_kod;
 176.         IMPULS = o_impuls;
 177.         o_kod = 0;
 178.         stan = 4;
 179.       } break;
 180.     case 4: {
 181.         if (p_kod == 0) stan = 5;
 182.         if (o_kod != 0) stan = 6;
 183.       } break;
 184.     case 5: {
 185.         do_zapisz_kod();
 186.         stan = 1;
 187.       } break;
 188.     case 6: {
 189.         if (o_kod == KOD) stan = 5; else stan = 3;
 190.       } break;
 191.     default: break;
 192.   }
 193. }
 194.  
 195.  
 196. //--------------------------------------------------setup tablicy funkcji
 197. void wyswietl_start() {
 198.   Blynk.virtualWrite(V21, String ("Wej  " + String (wpis_funkcji.kodwe) ));
 199.   Blynk.virtualWrite(V22, String ("Wyj  " + String (wpis_funkcji.kodwy) ));
 200.   Blynk.virtualWrite(V23, String ("Fun  " + String (0) ));
 201.   Blynk.virtualWrite(V25, 0);
 202.   Blynk.virtualWrite(V27, 0);
 203. }
 204. void wyswietl_nowy_rekord() {
 205.   Blynk.virtualWrite(V24, String ("We " + String (wpis_funkcji.kodwe) + " Wy " + String (wpis_funkcji.kodwy) + " Fun " + String (wpis_funkcji.funkcja) + " Czas " + String (wpis_funkcji.czas) + " Stan " + String (wpis_funkcji.stan)));
 206. }
 207. BLYNK_WRITE(V20) { //wybór kodu wej
 208.   wpis_funkcji.kodwe = param[1].asInt();
 209.   Blynk.virtualWrite (V20, "pick", wpis_funkcji.kodwe);
 210.   Blynk.virtualWrite(V21, String ("Wej  " + String (wpis_funkcji.kodwe) ));
 211.   tablica_nr = 1;
 212.   nrpozkod = param[1].asInt();
 213.   wyswietl_nowy_rekord();
 214. }
 215. BLYNK_WRITE(V30) { //wybór kodu wyj
 216.   wpis_funkcji.kodwy = param[1].asInt();
 217.   Blynk.virtualWrite (V30, "pick", wpis_funkcji.kodwy);
 218.   Blynk.virtualWrite(V22, String ("Wyj  " + String (wpis_funkcji.kodwy) ));
 219.   tablica_nr = 2;
 220.   nrpozkod = param[1].asInt();
 221.   wyswietl_nowy_rekord();
 222. }
 223. BLYNK_WRITE(V40) {//  wybór indeksu i zapis rekordu do tablicy funkcji
 224.   Blynk.virtualWrite(V23, String ("Fun  " + String (param[1].asInt()) ));
 225.   byte i = param[1].asInt();
 226.   tablica_adres_fun[i] = wpis_funkcji;
 227.   String s = String (String (tablica_adres_fun[i].kodwe) + " " + String (tablica_adres_fun[i].kodwy) + " " + String (tablica_adres_fun[i].funkcja) + " " + String (tablica_adres_fun[i].czas));
 228.   Blynk.virtualWrite(V40, "update", i, s , tablica_adres_fun[i].stan);
 229.   Blynk.virtualWrite (V40, "pick", i);
 230.   Blynk.virtualWrite (V40, "select", i);
 231.   savetabfun ();
 232. }
 233. BLYNK_WRITE(V25) { //wybór funkcji
 234.   wpis_funkcji.funkcja = param.asInt();
 235.   wyswietl_nowy_rekord();
 236. }
 237. //-------------------- koniec programu
 238.  
 239. //--------------------------------------setupy testy
 240.  
 241. void wyswietl_tab_nad() {
 242.   for (int i = 0; i < (rozm_tab_nad + 1); i++)     Blynk.virtualWrite(V20, "add", i, tablica_adres_nad[i].kod, tablica_adres_nad[i].impuls);
 243. }
 244. void wyswietl_tab_odb() {
 245.   for (int i = 0; i < (rozm_tab_odb + 1); i++)     Blynk.virtualWrite(V30, "add", i, tablica_adres_odb[i].kod, tablica_adres_odb[i].impuls);
 246. }
 247. void wyswietl_tab_fun() {
 248.   for (int i = 0; i < (rozm_tab_fun + 1); i++ ) {
 249.     String s = String (String (tablica_adres_fun[i].kodwe) + " " + String (tablica_adres_fun[i].kodwy) + " " + String (tablica_adres_fun[i].funkcja) + " " + String (tablica_adres_fun[i].czas));
 250.     Blynk.virtualWrite(V40, "add", i, s , tablica_adres_fun[i].stan);
 251.   }
 252. }
 253.  
 254. void test_tablica() {
 255.   //-------- ustawienia testowe
 256.   Blynk.virtualWrite(V20, "clr");
 257.   Blynk.virtualWrite(V30, "clr");
 258.   Blynk.virtualWrite(V40, "clr");
 259.  
 260.   tablica_adres_nad[0] = {0 , 0};
 261.   tablica_adres_nad[1] = {5526804 , 320};
 262.   tablica_adres_nad[2] = {5526801 , 320};
 263.   tablica_adres_nad[3] = {5526609 , 320};
 264.   tablica_adres_nad[4] = {5526612 , 320};
 265.   wyswietl_tab_nad();
 266.   tablica_adres_odb[0] = {0 , 0};
 267.   tablica_adres_odb[1] = {5522769 , 320};
 268.   tablica_adres_odb[2] = {5522772 , 320};
 269.   tablica_adres_odb[3] = {5525841 , 320};
 270.   tablica_adres_odb[4] = {5525844 , 320};
 271.   wyswietl_tab_odb();
 272.   tablica_adres_fun[0] = {0, 0, 0, 0, 0};
 273.   tablica_adres_fun[1] = {1, 1, 1, 0, 0};
 274.   tablica_adres_fun[2] = {2, 2, 1, 0, 0};
 275.   tablica_adres_fun[3] = {3, 4, 1, 0, 0};
 276.   tablica_adres_fun[4] = {4, 1, 1, 0, 0};
 277.   wyswietl_tab_fun();
 278. }
 279.  
 280. void read_table_from_eeprom()
 281. {
 282.   readtabnad(); // odczytuje z eepromu
 283.   wyswietl_tab_nad();
 284.   readtabodb(); // odczytuje z eepromu
 285.   wyswietl_tab_odb();
 286.   readtabfun();
 287.   wyswietl_tab_fun();
 288.  
 289. }
 290.  
 291. void   routersetup() {
 292.   wyswietl_nowy_rekord();
 293.   wyswietl_start();
 294.   test_tablica();
 295.   read_table_from_eeprom();
 296. }
 297. void  router() {
 298.   KOD_do_eeprom();
 299. }
RAW Paste Data