daily pastebin goal
18%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 19th, 2017 47 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. procedure TfrmPrincipal.bt_FuncionarioClick(Sender: TObject);
 2. begin
 3.   qrExata.Close;
 4.   qrExata.SQL.Clear;
 5.   qrExata.SQL.Add('select * from FUNCIONARIOS');
 6.   qrExata.SQL.Add('order by cod_funcionario');
 7.   qrExata.Open;
 8.  
 9.   qrCadClie.Close;
 10.   qrCadClie.SQL.Clear;
 11.   qrCadClie.SQL.Add('delete from c000008');
 12.   qrCadClie.ExecSQL;
 13.  
 14.   barra.Position := 0;
 15.   barra.Max := qrExata.RecordCount;
 16.   barra.Step := 1;
 17.  
 18.   qrExata.First;
 19.   while not qrExata.eof do
 20.   Begin
 21.    try
 22.     pn_status.Caption := 'Copiando registros nº '+inttostr(barra.Position)+' de '+inttostr(barra.Max);
 23.     Application.ProcessMessages;
 24.  
 25.     qrCadClie.Close;
 26.     qrCadClie.SQL.Clear;
 27.     qrCadClie.SQL.Add('insert into');
 28.     qrCadClie.SQL.Add('c000008');
 29.     qrCadClie.SQL.Add('(');
 30.     qrCadClie.SQL.Add('Codigo,');
 31.     qrCadClie.SQL.Add('Nome');
 32.     qrCadClie.SQL.Add(')');
 33.     qrCadClie.SQL.Add('values');
 34.     qrCadClie.SQL.Add('(');
 35.     qrCadClie.SQL.Add(':Codigo,');
 36.     qrCadClie.SQL.Add(':Nome');
 37.     qrCadClie.SQL.Add(')');
 38.  
 39.     qrCadClie.ParamByName('Codigo').AsString := copy(CompletaZero(qrExata.fieldbyname('cod_funcionario').AsString),1,6);
 40.     qrCadClie.ParamByName('Nome').AsString := copy(qrExata.fieldbyname('desc_funcionario').AsString,1,60);
 41.     qrCadClie.ExecSQL;
 42.    except
 43.     on E: Exception do
 44.     begin
 45.       memo1.Lines.add('Funcionarios --> '+qrExata.fieldbyname('cod_funcionario').AsString+' - '+qrExata.fieldbyname('desc_funcionario').AsString +' - Não foi copiado!');
 46.       memo1.Lines.Add('Erro -->'+pchar(E.Message));
 47.     end;
 48.    end;
 49.     qrExata.Next;
 50.     Application.ProcessMessages;
 51.   End;
 52.   ShowMessage('Operação Conluída com Sucesso!!!');
 53.   bt_Funcionario.Enabled := False;
 54. end;
RAW Paste Data
Top