Advertisement
merkelck

error_code.txt

Jul 12th, 2020
44
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.16 KB | None | 0 0
 1. --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
 2.  
 3. Abort called
 4.  
 5. >>>stack>>>
 6.  
 7. ctx: cont
 8. sp: 3ffffee0 end: 3fffffc0 offset: 0000
 9. 3ffffee0: feefeffe feefeffe feefeffe 00000100
 10. 3ffffef0: 000000fe 00000000 00000000 00000000
 11. 3fffff00: 00000000 00000000 00000000 00ff0000
 12. 3fffff10: 5ffffe00 5ffffe00 3ffef964 00000000
 13. 3fffff20: 00000001 00000002 3ffee520 4020454a
 14. 3fffff30: 40100402 4020556d ffffffff 4020455c
 15. 3fffff40: feefeffe 00000001 3ffee520 40204a69
 16. 3fffff50: 00000000 00000001 3ffee4e4 40203524
 17. 3fffff60: 00000000 feefeffe feefeffe 3ffee560
 18. 3fffff70: 3fffdad0 00000000 3ffee520 40204b18
 19. 3fffff80: 3fffdad0 00000000 3ffee520 402012ca
 20. 3fffff90: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
 21. 3fffffa0: feefeffe feefeffe 3ffee520 40204148
 22. 3fffffb0: feefeffe feefeffe 3ffe84f0 40100cfd
 23. <<<stack<<<
 24.  
 25. --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
 26.  
 27. ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
 28.  
 29. load 0x4010f000, len 3664, room 16
 30. tail 0
 31. chksum 0xee
 32. csum 0xee
 33. v39c79d9b
 34. ~ld
 35. ISR not in IRAM!
 36.  
 37. User exception (panic/abort/assert)
 38. --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement