Noizz00

Untitled

Jun 17th, 2022 (edited)
43
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 8.22 KB | None | 0 0
 1. #include <iostream>
 2. #include <fstream>
 3. #include <cstdlib>
 4. #include <conio.h>
 5. #include <cstring>
 6.  
 7. using namespace std;
 8.  
 9. int ile, *nr_tel;         // 'ile' przechowuje ilosc zestawow danych w pliku (patrz case '4', odczyt danych), *nr_tel przechowuje tablice zawierajaca numery telefonu
 10. char wybor;               // 'wybor' przechowuje znak wyboru (dostepne '1', '2', '3', '4' i '5')
 11. fstream plik;             // Deklaracja zmiennej do operacji na pliku tekstowym
 12. string *imie, *nazwisko;  // Deklaracja wskaznikow przechowujacych imiona i nazwiska
 13.  
 14. void zapis(fstream p, string *im, string *na, int *nt) // Procedura przeprowadzajaca zapis do pliku tekstowego (p --> plik, *im --> imie, *na --> nazwisko, *nt --> nr_tel, dostęp przez referencje)
 15. {
 16.     int ile_v;                                        // 'ile_v' przechowuje ilosc zestawow danych, ktore chcemy wprowadzic
 17.     system("cls");
 18.     cout << "Ile zestawow danych zawierajacych: ";    // Wyswietlenie informacji o strukturze zestawow danych, prosba o wprowadzenie ich ilosci
 19.     cout << endl << "imie osoby,";                    // --||--
 20.     cout << endl << "nazwisko osoby,";                // --||--
 21.     cout << endl << "numer telefonu osoby,";          // --||--
 22.     cout << endl << "chcesz podac?";                  // --||--
 23.     cin >> ile_v;                                     // Zapisanie do zmiennej 'ile_v' ilosci zestawow danych
 24.     system("cls");                                    // Wyczyszczenie zawartosci ekranu
 25.     im = new string [ile_v];                          // Utworzenie tablicy do imion
 26.     na = new string [ile_v];                          // Utworzenie tablicy do nazwisk
 27.     nt = new int [ile_v];                             // Utworzenie tablicy do numerow telefonow
 28.     for(int i=0; i<ile_v; i++)                        // Podanie danych w petli for
 29.     {
 30.         cout << "Podaj "<<i+1<<". imie: ";            
 31.         cin >> *im;
 32.         cout << "Podaj "<<i+1<<". nazwisko: ";        
 33.         cin >> *na;
 34.         cout << "Podaj "<<i+1<<". numer telefonu: ";  
 35.         cin >> *nt;
 36.         im++; na++; nt++;
 37.         system("cls");                               // Wyczyszczenie ekranu po podaniu danych dla jednego zestawu
 38.     }
 39.     im -= ile_v;                                     // Przywrocenie oryginalnej pozycji wskaznikom
 40.     na -= ile_v;                                     // --||--
 41.     nt -= ile_v;                                     // --||--
 42.     for(int i=0; i<ile_v; i++)                       // Przekazanie danych z tablic do pliku w petli for
 43.     {
 44.         p<<*im<<endl;
 45.         p<<*na<<endl;
 46.         p<<*nt<<endl;
 47.         im++; na++; nt++;
 48.     }
 49.     p.close();                                       // Zamkniecie pliku
 50.     im -= ile_v;                                     // Przywrocenie oryginalnej pozycji wskaznikom
 51.     na -= ile_v;                                     // --||--
 52.     nt -= ile_v;                                     // --||--
 53.     delete [] im; delete [] na; delete [] nt;        // Zwolnienie pamieci
 54. }
 55.  
 56. void wyjscie(fstream p)   // Procedura przeprowadzajaca wyjscie z programu w przypadku braku pliku tekstowego w folderze projektu
 57. {
 58.     cout << "Nie znaleziono istniejacego pliku. Byc moze jeszcze go nie stworzyles, badz usunales go z folderu.";
 59.     p.close();
 60. }
 61.  
 62. int main()
 63. {
 64.     for(;;) // Wyswietlanie w nieskonczonej petli (dopoki uzytkownik nie wybierze opcji '5', wyjscie z programu)
 65.     {
 66.         cout << "Witaj!" << endl;                                        // Menu glowne
 67.         cout << "1. Utworzenie nowego pliku." << endl;
 68.         cout << "2. Zastapienie danych istniejacego pliku." << endl;
 69.         cout << "3. Nadpisanie danych istniejacego pliku." << endl;
 70.         cout << "4. Wyswietlenie danych istniejacego pliku." << endl;
 71.         cout << "5. Wyjscie z programu."<<endl;
 72.         cout << "Co chcesz zrobic? Wybierz wlasciwy numer: ";
 73.         wybor=getch();                                                  // Pobranie znaku z klawiatury
 74.         switch(wybor)
 75.         {
 76.             case '1': // Wykonaj, jezeli uzytkownik chce utworzyc nowy plik
 77.             {
 78.                 plik.open("zestawy_danych.txt", ios::out);
 79.                 zapis(plik, imie, nazwisko, nr_tel);
 80.                 break; // Przerwanie case'a '1'
 81.             }
 82.             case '2': // Wykonaj, jesli uzytkownik chce zastapic dane istniejacego pliku
 83.             {
 84.                 plik.open("zestawy_danych.txt", ios::out);
 85.                 if(plik.good()==false)
 86.                 {
 87.                     wyjscie(plik);
 88.                     break;
 89.                 }
 90.                 zapis(plik, imie, nazwisko, nr_tel);
 91.                 break;
 92.             }
 93.             case '3':  // Wykonaj, jesli uzytkownik chce nadpisac dane
 94.             {
 95.                 plik.open("zestawy_danych.txt", ios::out | ios::app);
 96.                 if(plik.good()==false)
 97.                 {
 98.                     wyjscie(plik);
 99.                     break;
 100.                 }
 101.                 zapis(plik, imie, nazwisko, nr_tel);
 102.                 break;
 103.             }
 104.             case '4':  // Wykonaj, jesli uzytkownik chce odczytac dane z pliku
 105.             {
 106.                 plik.open("zestawy_danych.txt", ios::in); // Otwarcie pliku w trybie odczytu
 107.                 if(plik.good()==false) // Sprawdz, czy plik istnieje
 108.                 {
 109.                     wyjscie(plik);
 110.                     break;
 111.                 }
 112.                 int ilosc_linii; // Zmienna przechowujaca ilosc linii w pliku tekstowym
 113.                 string linia; // Zmienna przechowująca zawartość linii
 114.                 while(getline(plik, linia)) // Dokonaj inkrementacji zmiennej ilosc_linii, dopoki w pliku są linie
 115.                 {
 116.                     ilosc_linii++;
 117.                 }
 118.                 if(ilosc_linii%3!=0)
 119.                 {
 120.                     cout << "Blad odczytu zestawow danych. Najprawdopodobniej wprowadzono recznie niepelne zestawy danych.";
 121.                     plik.close();
 122.                     break;
 123.                 }
 124.                 ile=ilosc_linii/3;            // Zmienna okreslajaca wielkosc tablicy, czyli ilosc zestawow (jeden zestaw to trzy linie, zatem dzielimy ilosc linii przez 3)
 125.                 imie = new string [ile];      // Utworzenie tablicy do imion
 126.                 nazwisko = new string [ile];  // Utworzenie tablicy do nazwisk
 127.                 nr_tel = new int [ile];       // Utworzenie tablicy do numerow telefonow
 128.                 int nr_linii=1;               // Zmienna przechowujaca numer linii
 129.                 plik.close();                 // Zamkniecie pliku
 130.                 plik.open("zestawy_danych.txt", ios::in);
 131.                 while(getline(plik, linia))
 132.                 {
 133.                     switch(nr_linii)
 134.                     {
 135.                         case 1: *imie=linia; break;
 136.                         case 2: *nazwisko=linia; break;
 137.                         case 3: *nr_tel=atoi(linia.c_str()); break;
 138.                     }
 139.                     if(nr_linii==3) {nr_linii=0; imie++; nazwisko++; nr_tel++;} // Jesli odczytano linie trzecia, przyjmij numer kolejnej linii za 1
 140.                     nr_linii++;                                                 // i przestaw wskazniki o jedna 'szufladke' do przodu
 141.                 }
 142.                 imie-=ile;      //
 143.                 nazwisko-=ile;  //   Przestaw wskazniki do ich oryginalnej pozycji
 144.                 nr_tel-=ile;    //
 145.                 for(int i=0; i<ile; i++) // Wyswietl kolejno imie, nazwisko i numer telefonu i przestaw wskazniki do przodu
 146.                 {
 147.                     cout << endl << *imie;
 148.                     cout << endl << *nazwisko;
 149.                     cout << endl << *nr_tel;
 150.                     imie++; nazwisko++; nr_tel++;
 151.                 }
 152.                 plik.close();  // Zamknij plik
 153.                 imie-=ile;      //
 154.                 nazwisko-=ile;  //   Przestaw wskazniki do ich oryginalnej pozycji
 155.                 nr_tel-=ile;    //
 156.                 delete [] imie; delete [] nazwisko; delete [] nr_tel;   // Zwolnij pamiec
 157.             break;
 158.             }
 159.             case '5': exit(0); break;
 160.             default: cout <<endl<< "Nie ma takiej opcji w menu."; break;
 161.         }
 162.         if((wybor=='1')||(wybor=='2')||(wybor=='3')) cin.ignore();
 163.         cout << "Kliknij ENTER, aby przejsc dalej.";
 164.         getchar();
 165.         system("cls");
 166.     }
 167.     return 0;
 168. }
Add Comment
Please, Sign In to add comment