SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 22nd, 2019 84 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /****************************************************
 2.  Grafika komputerowa, OpenGL w środowisku MS Windows
 3.  ****************************************************/
 4.  
 5.  
 6. #include <windows.h>
 7. #include <math.h>
 8.  
 9. #include <gl\gl.h>
 10. #include <gl\glu.h>
 11.  
 12. #define PI 3.1415926
 13.  
 14. //deklaracja funkcji obslugi okna
 15. LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
 16.  
 17. BOOL SetWindowPixelFormat(HDC hDC);
 18. BOOL CreateViewGLContext(HDC hDC);
 19. void RenderScene();
 20. void CreateMaze();
 21.  
 22. int g_GLPixelIndex = 0;
 23. HGLRC g_hGLContext = NULL;
 24. HDC g_context = NULL;
 25.  
 26. double g_counter = 0.0;
 27.  
 28. enum GLDisplayListNames
 29. {
 30.     Wall1=1,
 31.     Wall2=2,
 32.     Wall3=3,
 33.     Wall4=4,
 34.     Wall5=5,
 35.     Wall6=6,
 36.     Wall7=7,
 37.     Wall8=8,
 38.  
 39.     Floor=39,
 40. };
 41.  
 42. //funkcja Main - dla Windows
 43. int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance,
 44.                HINSTANCE hPrevInstance,
 45.                LPSTR     lpCmdLine,
 46.                int       nCmdShow)
 47. {
 48.     MSG meldunek;         //innymi slowy "komunikat"
 49.     WNDCLASS nasza_klasa; //klasa głównego okna aplikacji
 50.     HWND okno;
 51.     static char nazwa_klasy[] = "Podstawowa";
 52.  
 53.     //Definiujemy klase głównego okna aplikacji
 54.     //Okreslamy tu wlasciwosci okna, szczegoly wygladu oraz
 55.     //adres funkcji przetwarzajacej komunikaty
 56.     nasza_klasa.style         = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
 57.     nasza_klasa.lpfnWndProc   = WndProc; //adres funkcji realizującej przetwarzanie meldunków
 58.     nasza_klasa.cbClsExtra    = 0 ;
 59.     nasza_klasa.cbWndExtra    = 0 ;
 60.     nasza_klasa.hInstance     = hInstance; //identyfikator procesu przekazany przez MS Windows podczas uruchamiania programu
 61.     nasza_klasa.hIcon         = 0;
 62.     nasza_klasa.hCursor       = LoadCursor(0, IDC_ARROW);
 63.     nasza_klasa.hbrBackground = (HBRUSH) GetStockObject(GRAY_BRUSH);
 64.     nasza_klasa.lpszMenuName  = "Menu" ;
 65.     nasza_klasa.lpszClassName = nazwa_klasy;
 66.  
 67.     //teraz rejestrujemy klasę okna głównego
 68.     RegisterClass (&nasza_klasa);
 69.    
 70.     /*tworzymy okno główne
 71.     okno będzie miało zmienne rozmiary, listwę z tytułem, menu systemowym
 72.     i przyciskami do zwijania do ikony i rozwijania na cały ekran, po utworzeniu
 73.     będzie widoczne na ekranie */
 74.     okno = CreateWindow(nazwa_klasy, "Grafika komputerowa", WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPCHILDREN | WS_CLIPSIBLINGS,
 75.                         100, 50, 700, 700, NULL, NULL, hInstance, NULL);
 76.    
 77.    
 78.     ShowWindow (okno, nCmdShow) ;
 79.    
 80.     //odswiezamy zawartosc okna
 81.     UpdateWindow (okno) ;
 82.  
 83.     // GŁÓWNA PĘTLA PROGRAMU
 84.     while (GetMessage(&meldunek, NULL, 0, 0))
 85.      /* pobranie komunikatu z kolejki; funkcja GetMessage zwraca FALSE tylko dla
 86.      komunikatu wm_Quit; dla wszystkich pozostałych komunikatów zwraca wartość TRUE */
 87.     {
 88.         TranslateMessage(&meldunek); // wstępna obróbka komunikatu
 89.         DispatchMessage(&meldunek);  // przekazanie komunikatu właściwemu adresatowi (czyli funkcji obslugujacej odpowiednie okno)
 90.     }
 91.     return (int)meldunek.wParam;
 92. }
 93.  
 94. /********************************************************************
 95. FUNKCJA OKNA realizujaca przetwarzanie meldunków kierowanych do okna aplikacji*/
 96. LRESULT CALLBACK WndProc (HWND okno, UINT kod_meldunku, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
 97. {
 98.     HMENU mPlik, mInfo, mGlowne;
 99.            
 100. /* PONIŻSZA INSTRUKCJA DEFINIUJE REAKCJE APLIKACJI NA POSZCZEGÓLNE MELDUNKI */
 101.     switch (kod_meldunku)
 102.     {
 103.     case WM_CREATE:  //meldunek wysyłany w momencie tworzenia okna
 104.         {
 105.             mPlik = CreateMenu();
 106.             AppendMenu(mPlik, MF_STRING, 101, "&Koniec");
 107.             mInfo = CreateMenu();
 108.             AppendMenu(mInfo, MF_STRING, 200, "&Autor...");
 109.             mGlowne = CreateMenu();
 110.             AppendMenu(mGlowne, MF_POPUP, (UINT_PTR) mPlik, "&Plik");
 111.             AppendMenu(mGlowne, MF_POPUP, (UINT_PTR) mInfo, "&Informacja");
 112.             SetMenu(okno, mGlowne);
 113.             DrawMenuBar(okno);
 114.  
 115.             g_context = GetDC(okno);
 116.  
 117.             if (SetWindowPixelFormat(g_context)==FALSE)
 118.                 return FALSE;
 119.  
 120.             if (CreateViewGLContext(g_context)==FALSE)
 121.                 return 0;
 122.  
 123.             CreateMaze();       // definiujemy listy tworzące labirynt
 124.  
 125.             SetTimer(okno, 1, 33, NULL);
 126.                        
 127.             return 0;
 128.         }
 129.  
 130.     case WM_COMMAND: //reakcje na wybór opcji z menu
 131.         switch (wParam)
 132.         {
 133.             case 101: DestroyWindow(okno); //wysylamy meldunek WM_DESTROY
 134.                       break;
 135.             case 200: MessageBox(okno, "Imię i nazwisko:\nNumer indeksu: ", "Autor", MB_OK);
 136.         }
 137.         return 0;
 138.    
 139.     case WM_LBUTTONDOWN: //reakcja na lewy przycisk myszki
 140.         {
 141.             int x = LOWORD(lParam);
 142.             int y = HIWORD(lParam);
 143.            
 144.             return 0;
 145.         }
 146.  
 147.     case WM_PAINT:
 148.         {
 149.             PAINTSTRUCT paint;
 150.             HDC kontekst;
 151.             kontekst = BeginPaint(okno, &paint);
 152.        
 153.             RenderScene();         
 154.             SwapBuffers(kontekst);
 155.  
 156.             EndPaint(okno, &paint);
 157.  
 158.             return 0;
 159.         }
 160.  
 161.     case WM_TIMER:
 162.         InvalidateRect(okno, NULL, FALSE);
 163.         g_counter += 0.5;
 164.         if (g_counter > 359)
 165.             g_counter = 0;
 166.  
 167.         return 0;
 168.  
 169.     case WM_SIZE:
 170.         {
 171.             int cx = LOWORD(lParam);
 172.             int cy = HIWORD(lParam);
 173.  
 174.             GLsizei width, height;
 175.             GLdouble aspect;
 176.             width = cx;
 177.             height = cy;
 178.            
 179.             if (cy==0)
 180.                 aspect = (GLdouble)width;
 181.             else
 182.                 aspect = (GLdouble)width/(GLdouble)height;
 183.            
 184.             glViewport(0, 0, width, height);
 185.            
 186.             glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 187.             glLoadIdentity();
 188.             gluPerspective(55, aspect, 1, 50.0);
 189.  
 190.             glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 191.             glLoadIdentity();
 192.  
 193.             glDrawBuffer(GL_BACK);
 194.  
 195.             glEnable(GL_LIGHTING);
 196.  
 197.             glEnable(GL_DEPTH_TEST);
 198.  
 199.             return 0;
 200.         }
 201.    
 202.     case WM_DESTROY: //obowiązkowa obsługa meldunku o zamknięciu okna
 203.         if(wglGetCurrentContext()!=NULL)
 204.         {
 205.             // dezaktualizacja kontekstu renderującego
 206.             wglMakeCurrent(NULL, NULL) ;
 207.         }
 208.         if (g_hGLContext!=NULL)
 209.         {
 210.             wglDeleteContext(g_hGLContext);
 211.             g_hGLContext = NULL;
 212.         }
 213.  
 214.         ReleaseDC(okno, g_context);
 215.         KillTimer(okno, 1);
 216.  
 217.         PostQuitMessage (0) ;
 218.         return 0;
 219.    
 220.     default: //standardowa obsługa pozostałych meldunków
 221.         return DefWindowProc(okno, kod_meldunku, wParam, lParam);
 222.     }
 223. }
 224.  
 225. BOOL SetWindowPixelFormat(HDC hDC)
 226. {
 227.     PIXELFORMATDESCRIPTOR pixelDesc;
 228.  
 229.     pixelDesc.nSize = sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR);
 230.     pixelDesc.nVersion = 1;
 231.     pixelDesc.dwFlags = PFD_DRAW_TO_WINDOW |PFD_SUPPORT_OPENGL |PFD_DOUBLEBUFFER |PFD_STEREO_DONTCARE;
 232.     pixelDesc.iPixelType = PFD_TYPE_RGBA;
 233.     pixelDesc.cColorBits = 32;
 234.     pixelDesc.cRedBits = 8;
 235.     pixelDesc.cRedShift = 16;
 236.     pixelDesc.cGreenBits = 8;
 237.     pixelDesc.cGreenShift = 8;
 238.     pixelDesc.cBlueBits = 8;
 239.     pixelDesc.cBlueShift = 0;
 240.     pixelDesc.cAlphaBits = 0;
 241.     pixelDesc.cAlphaShift = 0;
 242.     pixelDesc.cAccumBits = 64;
 243.     pixelDesc.cAccumRedBits = 16;
 244.     pixelDesc.cAccumGreenBits = 16;
 245.     pixelDesc.cAccumBlueBits = 16;
 246.     pixelDesc.cAccumAlphaBits = 0;
 247.     pixelDesc.cDepthBits = 32;
 248.     pixelDesc.cStencilBits = 8;
 249.     pixelDesc.cAuxBuffers = 0;
 250.     pixelDesc.iLayerType = PFD_MAIN_PLANE;
 251.     pixelDesc.bReserved = 0;
 252.     pixelDesc.dwLayerMask = 0;
 253.     pixelDesc.dwVisibleMask = 0;
 254.     pixelDesc.dwDamageMask = 0;
 255.     g_GLPixelIndex = ChoosePixelFormat( hDC, &pixelDesc);
 256.    
 257.     if (g_GLPixelIndex==0)
 258.     {
 259.         g_GLPixelIndex = 1;
 260.        
 261.         if (DescribePixelFormat(hDC, g_GLPixelIndex, sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR), &pixelDesc)==0)
 262.         {
 263.             return FALSE;
 264.         }
 265.     }
 266.    
 267.     if (SetPixelFormat( hDC, g_GLPixelIndex, &pixelDesc)==FALSE)
 268.     {
 269.         return FALSE;
 270.     }
 271.    
 272.     return TRUE;
 273. }
 274. BOOL CreateViewGLContext(HDC hDC)
 275. {
 276.     g_hGLContext = wglCreateContext(hDC);
 277.  
 278.     if (g_hGLContext == NULL)
 279.     {
 280.         return FALSE;
 281.     }
 282.    
 283.     if (wglMakeCurrent(hDC, g_hGLContext)==FALSE)
 284.     {
 285.         return FALSE;
 286.     }
 287.    
 288.     return TRUE;
 289. }
 290.  
 291. void RenderScene()
 292. {
 293.     GLfloat BlueSurface[] = { 0.0f, 0.0f, 0.4f, 1.0f};
 294.     GLfloat GreySurface[] = { 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f};
 295.  
 296.     GLfloat LightAmbient[] = { 0.1f, 0.1f, 0.1f, 0.1f };
 297.     GLfloat LightDiffuse[] = { 0.8f, 0.8f, 0.8f, 0.8f };
 298.     GLfloat LightPosition[] = { 0.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f };  
 299.  
 300.     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 301.  
 302.     glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, LightAmbient);     //1 składowa: światło otaczające (bezkierunkowe)
 303.     glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, LightDiffuse);     //2 składowa: światło rozproszone (kierunkowe)
 304.     glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, LightPosition);
 305.     glEnable(GL_LIGHT0);
 306.  
 307.     glPushMatrix();
 308.        
 309.         gluLookAt(0, 3, 12 , 0, 0, 0 , 0, 1, 0);
 310.  
 311.         glRotated(g_counter, 0, 1, 0);
 312.        
 313.         glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE,  GreySurface  );
 314.         glCallList(Wall1);
 315.         glCallList(Wall2);
 316.         glCallList(Wall3);
 317.         glCallList(Wall4);
 318.         glCallList(Wall5);
 319.         glCallList(Wall6);
 320.         glCallList(Wall7);
 321.         glCallList(Wall8);
 322.        
 323.         glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE, BlueSurface);
 324.         glCallList(Floor);
 325.  
 326.    
 327.     glPopMatrix();
 328.    
 329.     glFlush();
 330.  
 331. }
 332.  
 333. void CreateMaze()
 334. {
 335. glNewList(Wall1, GL_COMPILE);  // GL_COMPILE - lista jest kompilowana, ale nie wykonywana
 336. glBegin(GL_TRIANGLES);      // inne opcje: GL_POINTS, GL_LINES, GL_LINE_STRIP, GL_LINE_LOOP
 337.     // GL_TRIANGLES, GL_TRIANGLE_STRIP, GL_TRIANGLE_FAN, GL_QUAD_STRIP, GL_POLYGON
 338.     glNormal3d(0.0, 0.0, 1.0);
 339.     glVertex3d(0.0f, 0.0f, 0.0f );
 340.     glVertex3d(0.0f, 4.0f, 0.0f);
 341.     glVertex3d(1.0f, 4.0f, 0.0f));
 342.     glEnd();
 343.     glEndList();
 344.  
 345.     glNewList(Wall2, GL_COMPILE);  // GL_COMPILE - lista jest kompilowana, ale nie wykonywana
 346. glBegin(GL_TRIANGLES);      // inne opcje: GL_POINTS, GL_LINES, GL_LINE_STRIP, GL_LINE_LOOP
 347.     // GL_TRIANGLES, GL_TRIANGLE_STRIP, GL_TRIANGLE_FAN, GL_QUAD_STRIP, GL_POLYGON
 348.     glNormal3d(0.0, 0.0, 1.0);
 349.     glVertex3d(0.0f, 0.0f, 0.0f );
 350.     glVertex3d(1.0f, 0.0f, 0.0f);
 351.     glVertex3d(1.0f, 4.0f, 0.0f));
 352.     glEnd();
 353.     glEndList();
 354.  
 355.     glNewList(Wall3, GL_COMPILE);  // GL_COMPILE - lista jest kompilowana, ale nie wykonywana
 356. glBegin(GL_TRIANGLES);      // inne opcje: GL_POINTS, GL_LINES, GL_LINE_STRIP, GL_LINE_LOOP
 357.     // GL_TRIANGLES, GL_TRIANGLE_STRIP, GL_TRIANGLE_FAN, GL_QUAD_STRIP, GL_POLYGON
 358.     glNormal3d(0.0, 0.0, 1.0);
 359.     glVertex3d(1.0f, 4.0f, 0.0f );
 360.     glVertex3d(3.0f, 4.0f, 0.0f);
 361.     glVertex3d(1.0f, 3.0f, 0.0f));
 362.     glEnd();
 363.     glEndList();
 364.  
 365.         glNewList(Wall4, GL_COMPILE);  // GL_COMPILE - lista jest kompilowana, ale nie wykonywana
 366. glBegin(GL_TRIANGLES);      // inne opcje: GL_POINTS, GL_LINES, GL_LINE_STRIP, GL_LINE_LOOP
 367.     // GL_TRIANGLES, GL_TRIANGLE_STRIP, GL_TRIANGLE_FAN, GL_QUAD_STRIP, GL_POLYGON
 368.     glNormal3d(0.0, 0.0, 1.0);
 369.     glVertex3d(1.0f, 3.0f, 0.0f );
 370.     glVertex3d(3.0f, 3.0f, 0.0f);
 371.     glVertex3d(3.0f, 4.0f, 0.0f));
 372.     glEnd();
 373.     glEndList();
 374.  
 375.         glNewList(Wall5, GL_COMPILE);  // GL_COMPILE - lista jest kompilowana, ale nie wykonywana
 376. glBegin(GL_TRIANGLES);      // inne opcje: GL_POINTS, GL_LINES, GL_LINE_STRIP, GL_LINE_LOOP
 377.     // GL_TRIANGLES, GL_TRIANGLE_STRIP, GL_TRIANGLE_FAN, GL_QUAD_STRIP, GL_POLYGON
 378.     glNormal3d(0.0, 0.0, 1.0);
 379.     glVertex3d(2.0f, 3.0f, 0.0f );
 380.     glVertex3d(3.0f, 3.0f, 0.0f);
 381.     glVertex3d(3.0f, 2.0f, 0.0f));
 382.     glEnd();
 383.     glEndList();
 384.  
 385.             glNewList(Wall6, GL_COMPILE);  // GL_COMPILE - lista jest kompilowana, ale nie wykonywana
 386. glBegin(GL_TRIANGLES);      // inne opcje: GL_POINTS, GL_LINES, GL_LINE_STRIP, GL_LINE_LOOP
 387.     // GL_TRIANGLES, GL_TRIANGLE_STRIP, GL_TRIANGLE_FAN, GL_QUAD_STRIP, GL_POLYGON
 388.     glNormal3d(0.0, 0.0, 1.0);
 389.     glVertex3d(2.0f, 3.0f, 0.0f );
 390.     glVertex3d(2.0f, 2.0f, 0.0f);
 391.     glVertex3d(3.0f, 2.0f, 0.0f));
 392.     glEnd();
 393.     glEndList();
 394.  
 395.                 glNewList(Wall7, GL_COMPILE);  // GL_COMPILE - lista jest kompilowana, ale nie wykonywana
 396. glBegin(GL_TRIANGLES);      // inne opcje: GL_POINTS, GL_LINES, GL_LINE_STRIP, GL_LINE_LOOP
 397.     // GL_TRIANGLES, GL_TRIANGLE_STRIP, GL_TRIANGLE_FAN, GL_QUAD_STRIP, GL_POLYGON
 398.     glNormal3d(0.0, 0.0, 1.0);
 399.     glVertex3d(1.0f, 2.0f, 0.0f );
 400.     glVertex3d(3.0f, 2.0f, 0.0f);
 401.     glVertex3d(3.0f, 1.0f, 0.0f));
 402.     glEnd();
 403.     glEndList();
 404.  
 405.                     glNewList(Wall8, GL_COMPILE);  // GL_COMPILE - lista jest kompilowana, ale nie wykonywana
 406. glBegin(GL_TRIANGLES);      // inne opcje: GL_POINTS, GL_LINES, GL_LINE_STRIP, GL_LINE_LOOP
 407.     // GL_TRIANGLES, GL_TRIANGLE_STRIP, GL_TRIANGLE_FAN, GL_QUAD_STRIP, GL_POLYGON
 408.     glNormal3d(0.0, 0.0, 1.0);
 409.     glVertex3d(1.0f, 2.0f, 0.0f );
 410.     glVertex3d(1.0f, 1.0f, 0.0f);
 411.     glVertex3d(3.0f, 1.0f, 0.0f));
 412.     glEnd();
 413.     glEndList();
 414.  
 415.  
 416.    
 417.  
 418.  
 419. // podłoga
 420.     glNewList(Floor,GL_COMPILE);
 421.         glBegin(GL_POLYGON);
 422.             glNormal3d( 0.0, 1.0, 0.0);
 423.             glVertex3d( -20, -1, -30.0);
 424.             glVertex3d( -20, -1, 10.0);
 425.             glVertex3d( 20, -1, 10.0);
 426.             glVertex3d( 20, -1, -30.0);
 427.         glEnd();
 428.     glEndList();
 429.    
 430. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top