SHARE
TWEET

TVM

a guest Jun 12th, 2013 107 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. <div class="fbTimelineTopSectionBase _6-d"><div id="pagelet_above_header_timeline" data-referrer="pagelet_above_header_timeline"></div><div id="above_header_timeline_placeholder"></div><div class="fbTimelineSection mtm fbTimelineTopSection"><div id="fbProfileCover" class="drop_elem"><div class="cover" id="u_jsonp_11_0"><div class="coverImage"><a class="coverWrap" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1374505319430770&amp;set=a.1374505316097437.1073741827.100006139440267&amp;type=1" rel="theater" ajaxify="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1374505319430770&amp;set=a.1374505316097437.1073741827.100006139440267&amp;type=1&amp;src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-ash3%2F8676_1374505319430770_706519506_n.jpg&amp;size=720%2C540&amp;source=10" id="fbCoverImageContainer"><img class="coverPhotoImg photo img" src="https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/8676_1374505319430770_706519506_n.jpg" alt="Ảnh bìa" style="top:-163px;width:100%" data-fbid="1374505319430770"><div class="instructionWrap"><div class="instructions">Kéo để điều chỉnh vị trí ảnh bìa</div></div><div class="coverBorder"></div><div class="profilePicNotch"><div class="notchInner"></div></div><img class="coverChangeThrobber img" src="https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yk/r/LOOn0JtHNzb.gif" alt="" width="16" height="16"></a><div class="uiSelector inlineBlock fbProfileCoverPhotoSelector fbProfileCoverPhotoSelectorInitial fbTimelineSelector uiSelectorNormal uiSelectorDynamicLabel" id="fbProfileCoverPhotoSelector" data-name="customize_action" data-autosubmit="1"><div class="uiToggle wrap"><a data-hover="tooltip" aria-label="Chọn một hình ảnh đặc trưng làm ảnh bìa cho dòng thời gian của bạn." data-tooltip-position="left" class="fbTimelineEditCoverButton fbTimelineSelectorButton uiSelectorButton uiSelectorBigButtonLabel uiButton uiButtonOverlay" href="#" role="button" ajaxify="/ajax/timeline/cover_photo_selector.php?profile_id=100006139440267" onclick="Arbiter.inform(&quot;timeline_edit_cover&quot;, {})" rel="toggle" aria-haspopup="1" data-label="Thay đổi ảnh bìa" data-length="16" data-tooltip="Chọn một hình ảnh đặc trưng làm ảnh bìa cho dòng thời gian của bạn." title="Thay đổi ảnh bìa"><i class="mrs img sp_7xjx4r sx_3f3c08"></i><span class="uiButtonText">Thay đổi ảnh bìa</span></a></div><input type="submit" class="submitButton" value="Gửi"></div></div><div class="_6-e"><h2 class="_6-f"><a class="_8_2" href="https://www.facebook.com/than.vanmanh.98">Thân Văn Mạnh <span class="alternate_name">(tvm)</span></a></h2></div></div><div id="fbTimelineHeadline" class="clearfix"><div class="_50zj"><div class="actions _70j"><div class="actionsDropdown" id="pagelet_timeline_profile_actions" data-referrer="pagelet_timeline_profile_actions"><span class="uiButtonGroup uiButtonGroupOverlay" id="u_jsonp_11_8"><span class="uiButtonGroupItem buttonItem firstItem lastItem"><a class="uiButton uiButtonOverlay uiButtonLarge" href="https://www.facebook.com/than.vanmanh.98?sk=info&amp;edit=eduwork&amp;ref=update_info_button" role="button"><span class="uiButtonText">Cập nhật Thông tin</span></a></span></span><span class="uiButtonGroup actionsContents uiButtonGroupOverlay" id="u_jsonp_11_9"><span class="firstItem uiButtonGroupItem buttonItem"><span class="_9a _9v _9y" id="activityLogButton"><a data-hover="tooltip" aria-label="Xem hoạt động của bạn trên Facebook" class="button uiButton uiButtonOverlay uiButtonLarge" href="https://www.facebook.com/than.vanmanh.98/allactivity" role="button"><span class="uiButtonText">Nhật ký hoạt động</span></a><a class="counter" href="https://www.facebook.com/than.vanmanh.98/allactivity"><span class="_97 fss fwb" aria-label="Các bài viết và thông tin để đánh giá" id="u_jsonp_11_a">0</span></a></span></span><span class="lastItem uiButtonGroupItem selectorItem"><div class="uiSelector inlineBlock fbTimelineActionSelector uiSelectorRight"><div class="uiToggle wrap"><a class="fbTimelineActionSelectorButton uiSelectorButton uiButton uiButtonOverlay uiButtonLarge uiButtonNoText" href="#" role="button" aria-label="Các hoạt động khác" aria-haspopup="1" rel="toggle"><i class="mrs img sp_7xjx4r sx_1bc9bd"></i><span class="uiButtonText"></span></a><div class="uiSelectorMenuWrapper uiToggleFlyout"><div role="menu" class="uiMenu uiSelectorMenu"><ul class="uiMenuInner"><li class="uiMenuItem" data-label="Xem trang với tư cách là..." id="profile_preview_profile_action"><a class="itemAnchor" role="menuitem" tabindex="0" href="/profile.php?viewas=100000686899395&amp;privacy_source=timeline_gear_menu" rel="self"><span class="itemLabel fsm">Xem trang với tư cách là...</span></a></li><li class="uiMenuItem" data-label="Thiết lập dòng thời gian" id="profile_timeline_settings"><a class="itemAnchor" role="menuitem" tabindex="-1" href="/settings?tab=timeline&amp;privacy_source=timeline_gear_menu"><span class="itemLabel fsm">Thiết lập dòng thời gian</span></a></li><li class="uiMenuItem" data-label="Thêm Huy hiệu vào Trang web của bạn"><a class="itemAnchor" role="menuitem" tabindex="-1" href="/badges/profile.php"><span class="itemLabel fsm">Thêm Huy hiệu vào Trang web của bạn</span></a></li></ul></div></div></div></div></span></span></div></div></div><div class="_70k"><div class="_6_7 clearfix" data-referrer="timeline_light_nav_top" id="u_jsonp_11_1"><a class="_6-6 _6-7" href="https://www.facebook.com/than.vanmanh.98">Dòng thời gian<span class="_513x"></span></a><a class="_6-6" href="https://www.facebook.com/than.vanmanh.98/about" data-medley-id="pagelet_timeline_medley_about">Thông tin<span class="_513x"></span></a><a class="_6-6" href="https://www.facebook.com/than.vanmanh.98/photos" data-medley-id="pagelet_timeline_medley_photos">Album Ảnh<span class="_513x"></span></a><a class="_6-6" href="https://www.facebook.com/than.vanmanh.98/friends" data-medley-id="pagelet_timeline_medley_friends">Bạn Bè<span class="_gs6">59</span><span class="_513x"></span></a><div class="_6a uiPopover _6-6 _9rx" id="u_jsonp_11_2"><a class="_9ry _p" href="#" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" rel="toggle" role="button" id="u_jsonp_11_3">Xem thêm<i class="_bxy img sp_5xvapi sx_db1a12"></i></a></div></div></div><div class="name"><div class="photoContainer"><div class="drop_elem"><a class="profilePicThumb" id="profile_pic_education" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1374299639451338&amp;set=a.1374299636118005.1073741824.100006139440267&amp;type=1&amp;source=11" rel="theater"><img class="profilePic img" src="https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-prn2/c218.66.474.474/s160x160/970875_1374299639451338_2047431054_n.jpg" alt="Thân Văn Mạnh"></a><div class="uiSelector inlineBlock fbTimelineProfilePicSelector fbTimelineSelector hideChevron uiSelectorNormal" id="fbProfilePicSelector" data-name="customize_action" data-autosubmit="1"><div class="uiToggle wrap"><a class="fbTimelineProfilePicButton fbTimelineSelectorButton uiSelectorButton uiButton uiButtonOverlay" href="#" role="button" ajaxify="/ajax/timeline/profile_pic_selector.php?profile_id=100006139440267" onclick="Arbiter.inform(&quot;timeline_edit_profile_pic&quot;, {});" aria-haspopup="1" data-label="Sửa Ảnh Đại Diện" data-length="30" rel="toggle" id="u_jsonp_11_6"><i class="mrs img sp_7xjx4r sx_3f3c08"></i><span class="uiButtonText">Sửa Ảnh Đại Diện</span></a></div><input type="submit" class="submitButton" value="Gửi"></div></div><meta itemprop="image" content="https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-ash3/275497_100006139440267_348564859_q.jpg"></div></div></div><div id="timeline_sticky_header" data-referrer="timeline_sticky_header"><div class="fbTimelineStickyHeader fixed_elem fbTimelineStickyHeaderHidden" aria-hidden="true" id="u_jsonp_11_3a"><div class="stickyHeaderWrap clearfix"><div class="back"></div><div class="name"><a class="profileThumb" href="https://www.facebook.com/than.vanmanh.98"><img class="_s0 _rw img" src="https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-ash3/275497_100006139440267_348564859_q.jpg" alt=""></a><span class="uiButtonGroup fbStickyHeaderBreadcrumb uiButtonGroupOverlay" id="u_jsonp_11_39"><span class="uiButtonGroupItem buttonItem firstItem"><a class="nameButton uiButton uiButtonOverlay" href="https://www.facebook.com/than.vanmanh.98" role="button"><span class="uiButtonText">Thân Văn Mạnh</span></a></span><span class="uiButtonGroupItem selectorItem"><div class="uiSelector inlineBlock pageMenu uiSelectorNormal uiSelectorDynamicLabel"><div class="uiToggle wrap"><a class="pageMenuButton uiSelectorButton uiButton uiButtonOverlay" href="#" role="button" aria-haspopup="1" data-label="Dòng thời gian" data-length="30" rel="toggle"><span class="uiButtonText">Dòng thời gian</span></a><div class="uiSelectorMenuWrapper uiToggleFlyout"><div role="menu" class="uiMenu uiSelectorMenu"><ul class="uiMenuInner" style="max-height: 332px;"><li class="uiMenuItem uiMenuItemCheckbox checked" data-label="Dòng thời gian"><a class="itemAnchor itemWithIcon" role="menuitemcheckbox" tabindex="0" href="https://www.facebook.com/than.vanmanh.98" aria-checked="true"><i class="mrs itemIcon img sp_7xjx4r sx_f654fa"></i><span class="itemLabel fsm">Dòng thời gian</span></a></li><li class="uiMenuItem uiMenuItemCheckbox" data-label="Thông tin"><a class="itemAnchor itemWithIcon" role="menuitemcheckbox" tabindex="-1" href="https://www.facebook.com/than.vanmanh.98/about" aria-checked="false"><i class="mrs itemIcon img sp_5xvapi sx_f712fa"></i><span class="itemLabel fsm">Thông tin</span></a></li><li class="uiMenuSeparator separator hidden_elem"></li></ul></div></div></div></div></span><span class="uiButtonGroupItem selectorItem lastItem"><div class="uiSelector inlineBlock sectionMenu uiSelectorNormal uiSelectorDynamicLabel"><div class="uiToggle wrap"><a class="uiSelectorButton uiButton uiButtonOverlay" href="#" role="button" aria-haspopup="1" data-length="30" rel="toggle"><span class="uiButtonText">Hiện tại</span></a><div class="uiSelectorMenuWrapper uiToggleFlyout"><div role="menu" class="uiMenu uiSelectorMenu"><ul class="uiMenuInner" style="max-height: 332px;"><li class="uiMenuItem uiMenuItemRadio uiSelectorOption checked" data-label="Hiện tại"><a class="itemAnchor" role="menuitemradio" tabindex="0" href="#" aria-checked="true" data-key="recent"><span class="itemLabel fsm">Hiện tại</span></a></li><li class="uiMenuItem uiMenuItemRadio uiSelectorOption" data-label="2013"><a class="itemAnchor" role="menuitemradio" tabindex="-1" href="#" aria-checked="false" data-key="year_2013"><span class="itemLabel fsm">2013</span></a></li><li class="uiMenuItem uiMenuItemRadio uiSelectorOption" data-label="Chào đời"><a class="itemAnchor" role="menuitemradio" tabindex="-1" href="#" aria-checked="false" data-key="way_back"><span class="itemLabel fsm">Chào đời</span></a></li></ul></div></div></div><select><option value=""></option><option value="recent" selected="1">Hiện tại</option><option value="year_2013">2013</option><option value="way_back">Chào đời</option></select></div></span><span class="uiButtonGroupItem selectorItem hidden_elem"><div class="uiSelector inlineBlock subsectionMenu uiSelectorNormal uiSelectorDynamicLabel"><div class="uiToggle wrap"><a class="uiSelectorButton uiButton uiButtonOverlay" href="#" role="button" aria-haspopup="1" data-length="30" rel="toggle"><span class="uiButtonText">Nổi bật</span></a><div class="uiSelectorMenuWrapper uiToggleFlyout"><div role="menu" class="uiMenu uiSelectorMenu"><ul class="uiMenuInner"><li class="uiMenuItem uiMenuItemRadio uiSelectorOption highlights checked" data-label="Nổi bật"><a class="itemAnchor" role="menuitemradio" tabindex="0" href="#" aria-checked="true"><span class="itemLabel fsm">Nổi bật</span></a></li><li class="uiMenuItem uiMenuItemRadio uiSelectorOption allStories" data-label="Tất cả tin tức"><a class="itemAnchor" role="menuitemradio" tabindex="-1" href="#" aria-checked="false"><span class="itemLabel fsm">Tất cả tin tức</span></a></li><li class="uiMenuItem uiMenuItemRadio uiSelectorOption activityLog" data-label="Nhật ký hoạt động..."><a class="itemAnchor" role="menuitemradio" tabindex="-1" href="https://www.facebook.com/than.vanmanh.98/allactivity" aria-checked="false"><span class="itemLabel fsm">Nhật ký hoạt động...</span></a></li><li class="uiMenuSeparator separator hidden_elem"></li></ul></div></div></div><select><option value=""></option><option value="highlights" selected="1">Nổi bật</option><option value="allStories">Tất cả tin tức</option><option value="activityLog">Nhật ký hoạt động...</option></select></div></span></span></div><div class="actions"><div class="_119 stat_elem focus_target _mj _2yh _2wp _307" data-referrer="timeline_header_composer" id="u_jsonp_11_38" onclick="Bootloader.loadComponents(&quot;ComposerXControllerBootload&quot;, emptyFunction);"><form rel="async" class="_5142 _2_4 _2_3" action="#" method="post" onsubmit="return window.Event &amp;&amp; Event.__inlineSubmit &amp;&amp; Event.__inlineSubmit(this,event)" id="u_jsonp_11_3b"><input type="hidden" name="fb_dtsg" value="AQC-eER_" autocomplete="off"><div class="clearfix"><div class="_4s3"></div><ul class="uiList _1dsl rfloat _2yj _509- _4ki _4ks"><li class="_4j"><a data-onclick="[[&quot;ComposerXAttachmentBootstrap&quot;,&quot;bootstrap&quot;]]" class="_9lb" aria-pressed="false" href="#" role="button" data-endpoint="/ajax/composerx/attachment/status/"><span class="uiIconText _51z7"><i class="img sp_e9a2tg sx_950c83"></i><span class="_2-s">Trạng thái</span><i class="_2wr"></i></span></a></li><li class="_92"><a data-onclick="[[&quot;ComposerXAttachmentBootstrap&quot;,&quot;bootstrap&quot;]]" class="_9lb" aria-pressed="false" href="#" role="button" data-endpoint="/ajax/composerx/attachment/media/upload/"><span class="uiIconText _51z7"><i class="img sp_5xvapi sx_0ba357"></i><span class="_2-s">Hình ảnh</span><i class="_2wr"></i></span></a></li><li class="_mg"><a data-onclick="[[&quot;ComposerXAttachmentBootstrap&quot;,&quot;bootstrap&quot;]]" class="_9lb" aria-pressed="false" href="#" role="button" data-endpoint="/ajax/composerx/attachment/timeline/place/"><span style="padding-left: 20px;" class="uiIconText _51z7"><i class="img sp_e9a2tg sx_1ba171"></i><span class="_2-s">Địa điểm</span><i class="_2wr"></i></span></a></li><li class="_yq"><a data-onclick="[[&quot;ComposerXAttachmentBootstrap&quot;,&quot;bootstrap&quot;]]" class="_9lb" aria-pressed="false" href="#" role="button" data-endpoint="/ajax/composerx/attachment/timeline/mle/?profile_id=100006139440267&amp;mlelocation=header"><span class="uiIconText _51z7"><i class="img sp_7xjx4r sx_f654fa"></i><span class="_2-s">Sự kiện trong đời</span><i class="_2wr"></i></span></a></li></ul><img class="_mi _3i- uiLoadingIndicatorAsync img" src="https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yb/r/GsNJNwuI-UM.gif" alt="" width="16" height="11"></div><input type="hidden" autocomplete="off" name="composerid" value="u_jsonp_11_38"><input type="hidden" autocomplete="off" name="targetid" value="100006139440267"><input type="hidden" autocomplete="off" name="istimeline" value="1"><input type="hidden" autocomplete="off" name="composercontext" value="header"><input type="hidden" autocomplete="off" name="composerid" value="u_jsonp_11_38"></form><div class="_55d0"><div id="u_jsonp_11_3c"></div></div></div></div></div></div></div><div class="coverEditor" id="coverEditSaveCancelArea"><div class="saveAndCancel"><form rel="async" action="/ajax/timeline/cover_photo_select.php" method="post" onsubmit="return window.Event &amp;&amp; Event.__inlineSubmit &amp;&amp; Event.__inlineSubmit(this,event)" id="u_jsonp_11_7"><input type="hidden" name="fb_dtsg" value="AQC-eER_" autocomplete="off"><img class="mrs indicator uiLoadingIndicatorAsync img" src="https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yk/r/LOOn0JtHNzb.gif" alt="" width="16" height="16"><a data-hover="tooltip" aria-label="Ảnh bìa được hiển thị công khai" data-tooltip-alignh="right" href="#" role="button"><i class="mts mrs img sp_e9a2tg sx_b53520"></i></a><span class="mrm fsl fwb">Công khai</span><button value="1" class="_42ft _42fr _42fu cancelButton _42gy" onclick="TimelineCover.getInstance().cancelUpdate();return false;" disabled="1" type="submit">Hủy bỏ</button><input type="hidden" autocomplete="off" class="hiddenPhotoID" name="photo_id" value=""><input type="hidden" autocomplete="off" name="profile_id" value="100006139440267"><input type="hidden" autocomplete="off" class="photoOffsetYInput" name="photo_offset_y" value=""><input type="hidden" autocomplete="off" class="photoOffsetXInput" name="photo_offset_x" value=""><input type="hidden" autocomplete="off" class="hiddenVideoID" name="video_id" value=""><button value="1" class="_42ft _42fr _42fu saveButton selected _42g- _42gy" name="save" disabled="1" type="submit">Lưu Thay Đổi</button></form></div></div></div><div id="fbSuggestionsPlaceHolder"></div></div><div id="pagelet_pymk_timeline" data-referrer="pagelet_pymk_timeline"><div class="escapeHatchMinimal _4__g" title="Có Thể Bạn Biết Những Người Này"><div class="_70l"><div class="_57fp" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;C&quot;}"><div class="fsm fwn fcg"><span class="_70n _71u"><span class="fsl fwb">Có Thể Bạn Biết Những Người Này</span></span> · <span class="_71u"><a class="prm rfloat" href="/find-friends/browser/?ref=tl">Xem Tất Cả</a></span></div></div></div><div class="phm ptm pbs"><table class="uiGrid" cellspacing="0" cellpadding="0" style="width: 100%;"><tbody><tr><td class="prm"><div class="clearfix ego_unit" data-ego-fbid="100005052183872"><a class="_8o _8s lfloat" href="/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbuong.cu.7%3Fref%3Dpymk&amp;h=1AQHKAhoG&amp;enc=AZPb_jQUdPfepwM3el81pXBscREkrqPABGrPqqRF8BGBUBPmciv7mZQscL-R4miUY63DKe9QYqpaZnwqGmA2xoitaTE29kIpqSLx8hheWHPr6a-KRD-yYHkSiCyelOvLzXDeyI5PZmeknEkwEIDGvXq5Mo-TFs49ivmIwE4OI0eWc4vR0BC17WOCe_GUhM3UqEulx2f24Kk-pih4XbkgTv2Dwp9cp1KDZnfWDEOaZ9q3ASeqH3NWAYDWnDQSXvgINaa5YX7BuX34PU6wWRUvwPfmExR5uHcK0N6Xim3PFuwfOsn_8Zu9BILMfZZiuOr0fN8" data-gt="{&quot;engagement&quot;:{&quot;eng_type&quot;:&quot;1&quot;,&quot;eng_src&quot;:&quot;13&quot;,&quot;eng_tid&quot;:&quot;100005052183872&quot;,&quot;eng_data&quot;:{&quot;ego_service&quot;:&quot;pymk&quot;,&quot;ego_pos&quot;:&quot;1&quot;}}}" tabindex="-1" aria-hidden="true"><img class="_s0 _rw img" src="https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-ash2/273541_100005052183872_1260295813_q.jpg" alt=""></a><div class="_42ef"><div class="egoProfileTemplate"><a class="ego_x uiCloseButton uiCloseButtonSmall" href="#" role="button" aria-label="Xóa" ajaxify="/ajax/eh.php?p=AT7SM4C_7A_5o4Dql6Xt1XVHMOfzOa3VRWZKFFn8Uo67zQ7HclcZBq1-ZmGjvQ2yYZ-bMuvvbgOMK632lWKSpzZv1a3_k2ppCbSDfYO_VfQP607BXDjui6YwpUKkd5XHP7ok4EmUW93yiiMJmCqimYitMhUQtZE99mTW0S7nIB4c1eq3fy3xUKpwJ0_4eBG7dYF-ctoERNDc5hWwj8u-TshvqxBchSctrwP_AQ&amp;xids=%7B%22100005052183872%22%3A1%2C%22100005273886310%22%3A1%2C%22100004168839698%22%3A1%2C%22100003855720823%22%3A1%2C%22100005057497472%22%3A1%2C%22100005296722794%22%3A1%2C%22100004456601489%22%3A1%7D" rel="async-post" title="Xóa"></a><a class="ego_title" href="/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbuong.cu.7%3Fref%3Dpymk%26fref%3Dpymk&amp;h=bAQEh_3hK&amp;enc=AZMIYXvYs-2ZLWxcRCUU-hNR5wPmWAIdbQ_eXuyERiTTuPhExFdVvKS4yX3v_WVyFONn1GcmjFc_PcnIOQerm-GqKSQxe3JgO1WuSd8pI521dBdtwQULVExIkKu3G4csemdS7-dLMrseYSCopRL3WkU6tc8xSEJNrFovelhhgfQ3pxPGHHkkgVAxMzpk__XOrE2f1d5DGjdtlFzaALCQuHthcjLC7Ce3KNUs9Tl6AA3msCtpII27GJkzhGNmD-mT3FU3Y2S66RXqfKs453YfdIml3OeSxKlneOuoR_6DtKP_7Wb8eA_Ws72lH2LAc9_C9Pk" data-gt="{&quot;engagement&quot;:{&quot;eng_type&quot;:&quot;1&quot;,&quot;eng_src&quot;:&quot;13&quot;,&quot;eng_tid&quot;:&quot;100005052183872&quot;,&quot;eng_data&quot;:{&quot;ego_service&quot;:&quot;pymk&quot;,&quot;ego_pos&quot;:&quot;1&quot;}}}">Cu Buong <span class="alternate_name">(Cu Buong)</span></a><div><a class="uiLinkSubtle" href="#" ajaxify="/ajax/eh.php?p=AT6CRqzhf28yZSUYLi4xO_CtJTk1mSqiFpeyMZrm6E_9qKZ1A86q7bAnKDC8UShC1Bm6hEzsd14aCCyJXhEqjGWNGg87EmkZpEpg8jFII7iTm4Y0rJ76Ee1f6deLb2ZPB0nAp8kWjbh9j280lLIWcGY5DobtlGlwTJVxOH_aYHzuEVGAYLSeMf5u4vVeWTTIZARk6t-EJWXp68oZ&amp;xids=%7B%22100005052183872%22%3A1%2C%22100005273886310%22%3A1%2C%22100004168839698%22%3A1%2C%22100003855720823%22%3A1%2C%22100005057497472%22%3A1%2C%22100005296722794%22%3A1%2C%22100004456601489%22%3A1%7D" rel="async-post" role="button">22 bạn chung</a></div><div class="ego_action"><a class="uiIconText" href="#" style="padding-left: 18px;" ajaxify="/ajax/eh.php?p=AT7SsIcA9QpF-G746cR6OpdA_UZtANDihyVL7N0LAt-Ae27ydTgdNnYaWEH6XrVMexzi6VLXz3kwLLedlTsCVvEVM7O75zEcJroCU_vmHGQtu5j0dxPyE_Lwugo-i8bUHhRdVGVi32TPwZFNaEBLCRzKJcSA2OEZQBq9utlOrB-FhZWUblQut7cx-FK1RDLHQJhwj5LupixONpBebna0ZgBTIYvATY-wE5nfig&amp;xids=%7B%22100005052183872%22%3A1%2C%22100005273886310%22%3A1%2C%22100004168839698%22%3A1%2C%22100003855720823%22%3A1%2C%22100005057497472%22%3A1%2C%22100005296722794%22%3A1%2C%22100004456601489%22%3A1%7D" rel="async-post" role="button"><i class="img sp_5xvapi sx_f19c1e" style="top: 2px;"></i>Kết bạn</a></div></div></div></div></td><td class="phm"><div class="clearfix ego_unit" data-ego-fbid="100005273886310"><a class="_8o _8s lfloat" href="/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvbuoi%3Fref%3Dpymk&amp;h=EAQEr3iAr&amp;enc=AZM4NvHKhiE_uaV_24Cf6w0s9zAHjmyO6y2SHNJwp2FsElVo2828zRaYvzp0oOIO2H1bctUpUWcS5qTH8AIY52fhcrUuNGXh4i4CzrecYfG2uzYdOIQiA7l1a1H3r3rEJs19gvfjqwIhBfXfrZtdGlJtCZ1j8Yoqa6U3s4gVXpYxtphk2uHNDVJudTu1-R0XwT_I2lEdvlmN8lfTbB0d03uF7Jo3Xn-ulnFh9homYFVJ-Os2dyGafRQDdV_X4HjMYedM210_86h9cNO2bvDlIbhtzlvrFsUJ0berQEIFyc-a0_tuAxpb2JaFxwllm5d4uTo" data-gt="{&quot;engagement&quot;:{&quot;eng_type&quot;:&quot;1&quot;,&quot;eng_src&quot;:&quot;13&quot;,&quot;eng_tid&quot;:&quot;100005273886310&quot;,&quot;eng_data&quot;:{&quot;ego_service&quot;:&quot;pymk&quot;,&quot;ego_pos&quot;:&quot;2&quot;}}}" tabindex="-1" aria-hidden="true"><img class="_s0 _rw img" src="https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-ash4/186775_100005273886310_1062104158_q.jpg" alt=""></a><div class="_42ef"><div class="egoProfileTemplate"><a class="ego_x uiCloseButton uiCloseButtonSmall" href="#" role="button" aria-label="Xóa" ajaxify="/ajax/eh.php?p=AT6_ec_AbKVNRkgnl9rdntf2wOGlXJgDMohHXi6mmRd-wXeZI1x2gFy5g7GpgvYvoIa4Ns9GzFNo-HWkIDutryZ-uvxyuXJ4T1Qi4J0Up81pwI_JOSe4GXs74FWDjlAeTIA4mQP7IMsIOwVKAp2I4sK_RV6Z0XrtIeiUqtdowfEyNvpFDD5MOlDHDnVMMA50Q1NDkOFeg6Xle7hMxehXm0tAsrZyMSAUs3lYaw&amp;xids=%7B%22100005052183872%22%3A1%2C%22100005273886310%22%3A1%2C%22100004168839698%22%3A1%2C%22100003855720823%22%3A1%2C%22100005057497472%22%3A1%2C%22100005296722794%22%3A1%2C%22100004456601489%22%3A1%7D" rel="async-post" title="Xóa"></a><a class="ego_title" href="/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvbuoi%3Fref%3Dpymk%26fref%3Dpymk&amp;h=gAQGNQyuR&amp;enc=AZO4nKFW5K1JCR_Tau1sOQuyYGEnzgmXu5FZMkR08pjkehHj_gFH2rz2GUcLhrl9B68XSpy8__Zv8YWKiy_3rwXcaLMDhVrjjxYCFN37k3MvQfFSm9ryaEsLG8-QVKAgAlj6coyS2GchTUsgJkMvtBLPE8FDYeuaiwc7gvcovHDqvbhGsuKF_BukdV7W4XS3L9-EH_gmNfeJ0Vg5gD5tM_HUdTJVWDKNywskVPUdH2AIKV_Y2C3-JsPH5o3OzBTWwJelOKurc3-nS-h7mzfzJQIsm469YZ_roqyg1hqA0m9xdBBNT9ClLSVNNjIcxg42rko" data-gt="{&quot;engagement&quot;:{&quot;eng_type&quot;:&quot;1&quot;,&quot;eng_src&quot;:&quot;13&quot;,&quot;eng_tid&quot;:&quot;100005273886310&quot;,&quot;eng_data&quot;:{&quot;ego_service&quot;:&quot;pymk&quot;,&quot;ego_pos&quot;:&quot;2&quot;}}}">Ba Con Sâu</a><div><a class="uiLinkSubtle" href="#" ajaxify="/ajax/eh.php?p=AT4RKtMLNe1dYSVRNKBd_6VeYFQdu9L7nYwibp32GVYOOORseEt8FaFMNIKiz4aZH-NDblR_8j5_swkRqb9BH2fZnpBCbNoFoe5oKi9VbWIta0L3rX6JpOeNyfILHDR02ihIrXQzIozn0hehj1oHf7iuUI--e1omstGt0bLQvxJgXcr0yi5s7jVK8ySKrj-Ix2Xbn1SpOaStT_yr&amp;xids=%7B%22100005052183872%22%3A1%2C%22100005273886310%22%3A1%2C%22100004168839698%22%3A1%2C%22100003855720823%22%3A1%2C%22100005057497472%22%3A1%2C%22100005296722794%22%3A1%2C%22100004456601489%22%3A1%7D" rel="async-post" role="button">17 bạn chung</a></div><div class="ego_action"><a class="uiIconText" href="#" style="padding-left: 18px;" ajaxify="/ajax/eh.php?p=AT7T4sEnDotfnxWlEMSfvWXI2hqE_wQVRc52wuP4nblvYRBOwEudqFWaeZAS2GHrZFeHeshO3koH8RLLVK4TRkQ-kqapiJdE_MSAKrY-6Wdi3BU3Qpv0An006zZehJVgWbCXCpiNM_F8ueyvu77PrseG5IYJMCpzCOSG9HCDhodbrEBifV-t3sfR6butwRfAWnDCefnrtX6KW5-191KDwb80vR4dJl2svFa9Lw&amp;xids=%7B%22100005052183872%22%3A1%2C%22100005273886310%22%3A1%2C%22100004168839698%22%3A1%2C%22100003855720823%22%3A1%2C%22100005057497472%22%3A1%2C%22100005296722794%22%3A1%2C%22100004456601489%22%3A1%7D" rel="async-post" role="button"><i class="img sp_5xvapi sx_f19c1e" style="top: 2px;"></i>Kết bạn</a></div></div></div></div></td><td class="plm"><div class="clearfix ego_unit" data-ego-fbid="100004456601489"><a class="_8o _8s lfloat" href="/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbai.an.984%3Fref%3Dpymk&amp;h=DAQHcrYWo&amp;enc=AZNZro8QlP9RMjV7Q5AIKubPsd9svAbpy4bK0OYv1UE7z5Qsy11izOI2zCbH-pfbfPrktCrvb25lE2r_VT4EkvCZRQbf-PQZ6JcTLrf0-90UzgrHm_Okg46Cdba-vHJkVGNHYW1D0roaHpN09BqmJp-6azVXvn76vyqscDD4RV8GvoMEL95WyC6rGagHKJtODtfj-FTKNDimnTBYZVJwsxw_60jA4lAKiFraeCiCu7uyyxGz-AdGY28IGqUPTL4ihIy8REkycUk7WC4a-r3vhsM_dWpKpjsqU6F7gpPA15jqBud74j76mKV2UP-lalEd2Ak" data-gt="{&quot;engagement&quot;:{&quot;eng_type&quot;:&quot;1&quot;,&quot;eng_src&quot;:&quot;13&quot;,&quot;eng_tid&quot;:&quot;100004456601489&quot;,&quot;eng_data&quot;:{&quot;ego_service&quot;:&quot;pymk&quot;,&quot;ego_pos&quot;:&quot;5&quot;}}}" tabindex="-1" aria-hidden="true"><img class="_s0 _rw img" src="https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-ash3/260891_100004456601489_849269493_q.jpg" alt=""></a><div class="_42ef"><div class="egoProfileTemplate"><a class="ego_x uiCloseButton uiCloseButtonSmall" href="#" role="button" aria-label="Xóa" ajaxify="/ajax/eh.php?p=AT7IH3TNCuGnKNWpTkZqqlBXW1JZRS8l4lYXRjyY7vdNqCtkF4Itj2KBbaO-ReHR_Io7Gt3gHbgz45WpuBKLDR7VJfYa5Xt0aZ5oiZwdCXUXwqtDn5kqDehWsLTlU_sWrw_FnNhA2Gl6SN7jIooTFc6gBbWlUiu3sxGOYh14qfuY7Mhe3ZD0mjMfign_D4wn3FTgc1xzEINJpAIG_PkgQ8n9faBBw24ADmccxQ&amp;xids=%7B%22100005052183872%22%3A1%2C%22100005273886310%22%3A1%2C%22100004168839698%22%3A1%2C%22100003855720823%22%3A1%2C%22100005057497472%22%3A1%2C%22100005296722794%22%3A1%2C%22100004456601489%22%3A1%7D" rel="async-post" title="Xóa"></a><a class="ego_title" href="/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbai.an.984%3Fref%3Dpymk%26fref%3Dpymk&amp;h=zAQE2b6Z7&amp;enc=AZPLqUAfsKWkHXjPjOfUAVNB9P-AWe6U5nzkU1HDzo0PnB57RRoixj0jOwABjv4PxWHMgSkn8a98b7j6YDs6FkijpgIAkdzv68IjnlyjMdIHccagMwgKfaszvuj41VRNmrzN4lWSjuXdIOBke2xcl1ZdmzsieP1OW0OD5auI-AmlhHmIKWA3raMtKFyTm6gdY6LudPaXLqamnCWZcqWQKmbN9xGVi6-IMKFEdeaMzOKbmk_fi6zVGF5StJCP6CZWMggfAnTbRWZi9a7d8FwQYItCWDIzkymfbcKwxZOqkupOBbLwykocxjf3Xrfoomz4AuY" data-gt="{&quot;engagement&quot;:{&quot;eng_type&quot;:&quot;1&quot;,&quot;eng_src&quot;:&quot;13&quot;,&quot;eng_tid&quot;:&quot;100004456601489&quot;,&quot;eng_data&quot;:{&quot;ego_service&quot;:&quot;pymk&quot;,&quot;ego_pos&quot;:&quot;5&quot;}}}">Bi Bi <span class="alternate_name">(Bi Bi)</span></a><div><a class="uiLinkSubtle" href="#" ajaxify="/ajax/eh.php?p=AT7U-m3RgOWRkPPvMbBBUsAmbt98Ht9OHybXxtmTTpvSdZLbcFYIN4lm5S1r5aveIpTcHkv8Rl-aF9UcAy6rOwgzNzFYyK7r661NEmLO88EHZbx0tbm5O9mWcOk_i7IBG-B0TB4HIMYCRullnu00euyLTK-ufZEhazUGLYzZHsIG_AdK6kR5nWtXkn5m5WuB-vQjes6Xo99cNvGT&amp;xids=%7B%22100005052183872%22%3A1%2C%22100005273886310%22%3A1%2C%22100004168839698%22%3A1%2C%22100003855720823%22%3A1%2C%22100005057497472%22%3A1%2C%22100005296722794%22%3A1%2C%22100004456601489%22%3A1%7D" rel="async-post" role="button">11 bạn chung</a></div><div class="ego_action"><a class="uiIconText" href="#" style="padding-left: 18px;" ajaxify="/ajax/eh.php?p=AT5weYjvAfDUJhY8LP_-K0vC8c0yYdgR2D6cgt5pxfoOmkyAGw_ZscKbcq28OFDMswXYL1-JqSVDYmj9lNS4kHjynjiYWT-4JDCJ2YpefDXFkUKyaNML2S1QxNSBtKq2nWzPU-v2mItufXkzo3FRVQIjkQ_oml9RMBiGFaqhefOxfAGKFro47eJjxlSGZYiZqDH1mTomKD4SfBtYNd2id5xPMXY2Q4G0m5nspg&amp;xids=%7B%22100005052183872%22%3A1%2C%22100005273886310%22%3A1%2C%22100004168839698%22%3A1%2C%22100003855720823%22%3A1%2C%22100005057497472%22%3A1%2C%22100005296722794%22%3A1%2C%22100004456601489%22%3A1%7D" rel="async-post" role="button"><i class="img sp_5xvapi sx_f19c1e" style="top: 2px;"></i>Kết bạn</a></div></div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div></div></div>
RAW Paste Data
Pastebin PRO BLACK FRIDAY Special!
Get 60% OFF on Pastebin PRO accounts!
Top