SHARE
TWEET

Find_13_Key_Background

pabloducato Dec 1st, 2018 28 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. %Funkcja znajdująca dźwięk wskazywany na wirtualnej klawiaturze z wykorzystaniem metody odejmowania tła.
 2. %
 3. %   dzwiek = ZnajdzKlawisz13tlo(obraz, obraz_tlo, szer_wsk)
 4. %
 5. %obraz - obraz z wirtualną klawiaturą i obiektem wskazującym klawisz,
 6. %obraz_tlo - obraz tła,
 7. %szer_wsk - szerokość wskaźnika w pikselach; jeżeli <= 0 to wartość
 8. %           parametru wyliczna jest automatycznie
 9. %
 10. %dzwiek - dźwięk przypisany wskazywanemu klawiszowi.
 11. %
 12. %UWAGA:
 13. %Jeżeli żaden z klawiszy nie jest aktualnie wskazywany, w zmiennej 'dzwiek'
 14. %znajduje się pusty napis (3 spacje).
 15. %
 16. function dzwiek = ZnajdzKlawisz13tlo(obraz, obraz_tlo, szer_wsk)
 17.  
 18. dzwiek = '   ';
 19. obraz_r = rgb2gray(imabsdiff(obraz, obraz_tlo));
 20. obraz_rBW = im2bw(obraz_r, graythresh(obraz_r));
 21.  
 22. %palec_labeled = bwlabel(obraz_rBW);
 23. palec = bwdist(1-obraz_rBW);
 24. figure(3); imagesc(palec);
 25. [maxw, imaxw] = max(palec);
 26. [maxk, imaxk] = max(maxw);
 27. if imaxk == 1,
 28.     return;
 29. end;
 30. if imaxk == size(obraz, 2),
 31.     imaxk = imaxk-1;
 32. end;
 33. if size(obraz, 2) == 320,
 34.     w0is = size(obraz, 1) - 80;
 35. elseif size(obraz, 2) == 160,
 36.     w0is = size(obraz, 1) - 40;
 37. else
 38.     error('Nieznana klawiatura');
 39. end;
 40. if imaxw(imaxk) < w0is,
 41.     return;
 42. end;
 43.  
 44. if size(obraz, 2) == 320,
 45.     w0is = size(obraz, 1) - 80;
 46.     w1is = size(obraz, 1) - 36;
 47.     polszis = 14;
 48. elseif size(obraz, 2) == 160,
 49.     w0is = size(obraz, 1) - 40;
 50.     w1is = size(obraz, 1) - 18;
 51.     polszer = 7;
 52. end;
 53.    
 54. %Klaw13 =  ['C  ';'Cis';'D  ';'Dis';'E  ';'F  ';'Fis';'G  ';'Gis';'A  ';'Ais';'H  ';'C  '];
 55. Klaw8 = ['C  ';'D  ';'E  ';'F  ';'G  ';'A  ';'H  ';'C2 '];
 56. %disp(['Maksymalna odleglosc od tla: ' num2str(maxk)]);
 57. maska_isow = [1 1 0 1 1 1 0 0];
 58.  
 59. szerokosc_klawisza = size(obraz, 2)/8;
 60. if szer_wsk <= 0,
 61.     szer_wsk = szerokosc_klawisza/10;
 62. end;
 63. if maxk >= szer_wsk/2,
 64.     klawisz = floor(imaxk/szerokosc_klawisza);
 65.     if imaxw(imaxk) <= w1is && imaxw(imaxk) >= w0is,
 66.         dklawisz = rem(imaxk, szerokosc_klawisza);
 67.         if dklawisz <= szerokosc_klawisza/3,
 68.             if klawisz > 0
 69.                 if maska_isow(klawisz) == 1,
 70.                     dzwiek = [deblank(Klaw8(klawisz)) 'is'];
 71.                 end;
 72.             else
 73.                 dzwiek = Klaw8(klawisz+1);
 74.             end;
 75.         elseif dklawisz >= 2*szerokosc_klawisza/3,
 76.             if maska_isow(klawisz+1) == 1,
 77.                 dzwiek = [deblank(Klaw8(klawisz+1)) 'is'];
 78.             else
 79.                 dzwiek = Klaw8(klawisz+1);
 80.             end;
 81.         else
 82.             dzwiek = Klaw8(klawisz+1,:);
 83.         end;
 84.     else
 85.         dzwiek = Klaw8(klawisz+1,:);
 86.     end
 87.     disp([dzwiek '(' num2str(klawisz) '): [' num2str(imaxk) ', ' num2str(imaxw(imaxk)) ']; ' ]);
 88.     disp(['Maksymalna odleglosc od tla: ' num2str(maxk)]);
 89. end;
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top