Advertisement
196040

BP lab 4.2 incomplete

Jan 18th, 2022
5,524
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // 5
 2. SELECT DISTINCT s.*
 3. FROM Stanica s, Patuvanje p
 4. WHERE p.pocetna_s = s.id AND p.cena>500 AND p.kod IN
 5. (SELECT b.patuv_kod
 6. FROM Bilet b
 7. WHERE b.patnik_embg IN
 8. (SELECT ptb.pat_embg
 9. FROM Patnik_tel_broj ptb
 10. WHERE ptb.broj LIKE "070%"
 11. OR ptb.broj LIKE "071%" OR ptb.broj LIKE "072%")
 12. )
 13. Напишете SQL израз со кој ќе се најдат сите станици кои биле почетни станици за барем едно патување со цена поголема од 500.00 ден. за кое е направена барем една резервација на билет од патник чиј телефонски број е на операторот „Телеком“ (телефонскиот број е на операторот Телеком доколку започнува со „070“, „071“ или „072“).
 14.  
 15. // 2
 16. SELECT n.*
 17. FROM Prodazhba p, Narachka n
 18. WHERE p.marketID = n.marketID AND p.cena > 600
 19. AND n.specijalitetKod = p.specijalitetKod
 20. AND n.datum LIKE "%2020%"
 21.  
 22. Напишете SQL израз со кој ќе се најдат сите нарачки од 2020 година
 23. кои се однесуваат на специјалитети со цена поголема од 600 ден. во маркетот од кој е направена нарачката.
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement