SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 14th, 2020 67 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. #include <glut.h>
 3. #include <math.h>
 4.  
 5.  
 6. // Definicja stalych
 7. #define DLUGOSC_BOKU            4.0
 8. #define OBSERWATOR_ODLEGLOSC    20.0
 9. #define OBSERWATOR_FOV_Y        30.0  
 10.  
 11. float alfa;
 12.  
 13. #define PI 3.1415926535
 14. #define DEG2RAD(x) ((float)(x)*PI/180.0)
 15.  
 16. // Zmienne globalne
 17. double  bok = DLUGOSC_BOKU; // dlugosc boku szescianu
 18. int     szerokoscOkna = 800;
 19. int     wysokoscOkna = 600;
 20.  
 21.  
 22. float podzial = 5.0;
 23. float xx = 0.0;
 24. float yy = 0.0;
 25. float zz = 0.0;
 26. float x;
 27. float y;
 28. float xxx_obrot = 30.0;
 29. float yyy_obrot = 30.0;
 30. float zzz_obrot = 0.0;
 31. float r = 3.0;
 32. double i, j;
 33.  
 34. // Prototypy funkcji
 35. void RysujSzescian(double a);
 36. void UstawParametryWidoku(int szer, int wys);
 37. void WyswietlObraz(void);
 38. void ObslugaKlawiatury(unsigned char klawisz, int x, int y);
 39.  
 40. float radian(double a)
 41. {
 42.     return (a * PI) / 180;
 43. }
 44.  
 45.  
 46.  
 47. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 48. // Funkcja rysujaca sferę w trybie GL_TRIANGLES.
 49. // Srodek sfery znajduje się w punkcie (0,0,0).
 50.  
 51. void RysujKolo(float R, float y, int n)
 52. {
 53.  
 54.     int i;
 55.     float x;
 56.     float z;
 57.  
 58.     glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);
 59.  
 60.     glVertex3f(0, 0, 0);
 61.  
 62.     alfa = 360 / n;
 63.     for (j = 0; j < 360; j += alfa)
 64.     {
 65.         float rad = radian(j);
 66.         x = cos(rad);
 67.         z = sin(rad);
 68.  
 69.         glVertex3f(x * R, y, z * R);
 70.     }
 71.     /*for (i = 0; i <= n; i++)
 72.     {
 73.         float rad = radian(i * alfa);
 74.         x = cos(rad);
 75.         z = sin(rad);
 76.  
 77.         glVertex3f(x * R, y , z * R);
 78.     }*/
 79.  
 80.  
 81.     x = cos(0.0);
 82.     z = sin(0.0);
 83.  
 84.     glVertex3f(x * R, y , z * R);
 85.  
 86.     glEnd();
 87. }
 88.  
 89. void RysujSzescian()
 90. {
 91.  
 92.     float angle;
 93.     int i;
 94.     int j;
 95.     float x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, z3, y3;
 96.     //Narysowanie linii pomocniczych
 97.     glBegin(GL_LINES);
 98.     // Os X
 99.     glColor3f(0.3, 0.8, 0.3);
 100.     glVertex3f(0.0, 0.0, 0.0);
 101.     glVertex3f(10.0, 0.0, 0.0);
 102.  
 103.     // Os Y
 104.     glColor3f(0.8, 0.3, 0.3);
 105.     glVertex3f(0.0, 0.0, 0.0);
 106.     glVertex3f(0.0, 10.0, 0.0);
 107.  
 108.     // Os Z
 109.     glColor3f(0.1, 0.1, 0.8);
 110.     glVertex3f(0.0, 0.0, 0.0);
 111.     glVertex3f(0.0, 0.0, 10.0);
 112.     glEnd();
 113.  
 114.     //Narysowanie sfery
 115.  
 116.     glColor3f(1, 1, 1);
 117.     RysujKolo(r, 0, podzial);
 118.     glColor3f(1, 0, 1);
 119.     glBegin(GL_TRIANGLES);
 120.  
 121.     alfa = 360 / podzial;
 122.     for (i = 0; i < 180; i += alfa) {
 123.         for (j = 0; j < 360; j += alfa) {
 124.  
 125.             glVertex3f(r * cos(radian(i + alfa)) * cos(radian(j)), r * sin(radian(i + alfa)), r * cos(radian(i + alfa)) * sin(radian(j)));
 126.             glVertex3f(r * cos(radian(i)) * cos(radian(j + alfa)), r * sin(radian(i)), r * cos(radian(i)) * sin(radian(j + alfa)));
 127.             glVertex3f(r * cos(radian(i )) * cos(radian(j)), r * sin(radian(i)), r * cos(radian(i)) * sin(radian(j)) );
 128.            
 129.             /*x1 = r * cos(j) * cos(i);
 130.             y1 = r * sin(i);
 131.             z1 = r * sin(j) * cos(i);
 132.                        
 133.             y2 = r * sin(i+alfa);
 134.                        
 135.             x3 = r * cos(j+alfa) * cos(i);
 136.  
 137.  
 138.             glVertex3f(x1, y1, z1);
 139.             glVertex3f(x1, y2, z1);
 140.             glVertex3f(x3, y1, z1);*/
 141.            
 142.            
 143.  
 144.             /*if (i == 0)
 145.              {
 146.              glColor3f(0, 0, 1);
 147.              glVertex3f(0.0, 0.0, 0.0);
 148.              glVertex3f(r*cos(radian(i))*cos(radian(j)), r*sin(radian(i)), r*cos(radian(i))*sin(radian(j)));
 149.              glVertex3f(r*cos(radian(i))*cos(radian(j + podzial)), r*sin(radian(i)), r*cos(radian(i))*sin(radian(j + podzial)));
 150.              }*/
 151.         }
 152.     }
 153.  
 154.  
 155.  
 156.     glEnd();
 157.  
 158. }
 159.  
 160. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 161. // Funkcja ustawiajaca parametry rzutu perspektywicznego i rozmiary viewportu. Powinna
 162. // być wywolywana kazdorazowo po zmianie rozmiarow okna programu.
 163. void UstawParametryWidoku(int szer, int wys)
 164. {
 165.     // Zapamietanie wielkosci widoku
 166.     szerokoscOkna = szer;
 167.     wysokoscOkna = wys;
 168.  
 169.     // Ustawienie parametrow viewportu
 170.     glViewport(0, 0, szerokoscOkna, wysokoscOkna);
 171.  
 172.     // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy rzutowania
 173.     glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 174.     glLoadIdentity();
 175.     gluPerspective(OBSERWATOR_FOV_Y, (float)szerokoscOkna / (float)wysokoscOkna, 1.0, 1000.0);
 176. }
 177.  
 178.  
 179. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 180. // Funkcja wyswietlajaca pojedyncza klatke animacji
 181. void WyswietlObraz(void)
 182. {
 183.     // Wyczyszczenie bufora koloru i bufora glebokosci
 184.     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 185.  
 186.     // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy przeksztalcen geometrycznych
 187.     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 188.  
 189.     // Zastapienie aktywnej macierzy macierza jednostkowa
 190.     glLoadIdentity();
 191.  
 192.     // Ustalenie polozenia obserwatora
 193.     glTranslatef(xx, yy, zz); // odległość obserwatora od osi X,Y,Z
 194.     glTranslatef(0, 0, -OBSERWATOR_ODLEGLOSC);
 195.  
 196.     //Funkcje odpowiedzialne za obrót względem wybranej osi
 197.     glRotatef(xxx_obrot, 1, 0, 0);
 198.     glRotatef(yyy_obrot, 0, 1, 0);
 199.     glRotatef(zzz_obrot, 0, 0, 1);
 200.  
 201.     // Narysowanie szescianu
 202.     RysujSzescian();
 203.  
 204.     // Przelaczenie buforow ramki
 205.     glutSwapBuffers();
 206. }
 207.  
 208.  
 209. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 210. // Funkcja obslugi klawiatury
 211. void ObslugaKlawiatury(unsigned char klawisz, int x, int y)
 212. {
 213.     double a, c;
 214.     int b;
 215.     if (klawisz == 27)
 216.         exit(0);
 217.     else if (klawisz == '+') //zbliżenie obserwatora względem osi z
 218.         zz++;
 219.     else if (klawisz == '-') //oddalenie obserwatora względem osi z
 220.         zz--;
 221.     else if (klawisz == 'x') //obrot obserwatora względem osi x
 222.         xxx_obrot++;
 223.     else if (klawisz == 'z') //obrot obserwatora względem osi x w drugą stronę
 224.         xxx_obrot--;
 225.     else if (klawisz == 's') //obrot obserwatora względem osi y
 226.         yyy_obrot++;
 227.     else if (klawisz == 'a') //obrot obserwatora względem osi y w drugą stronę
 228.         yyy_obrot--;
 229.     else if (klawisz == 'q') //obrot obserwatora względem osi z
 230.         zzz_obrot++;
 231.     else if (klawisz == 'w') //obrot obserwatora względem osi z w drugą stronę
 232.         zzz_obrot--;
 233.     else if (klawisz == 'c') {
 234.         podzial++;
 235.         while (1) {
 236.             a = 90 / podzial;
 237.             b = 90 / podzial;
 238.             c = a - b;
 239.             if (podzial >= 45)
 240.             {
 241.                 podzial = 45;
 242.                 break;
 243.             }
 244.             if (c != 0) {
 245.                 podzial++;
 246.             }
 247.             else break;
 248.         }
 249.        
 250.     }
 251.     else if (klawisz == 'v') {
 252.         podzial--;
 253.         while (1) {
 254.             a = 90 / podzial;
 255.             b = 90 / podzial;
 256.             c = a - b;
 257.             if (podzial <= 2)
 258.             {
 259.                 podzial = 2;
 260.                 break;
 261.             }
 262.             if (c != 0) {
 263.                 podzial--;
 264.             }
 265.             else break;
 266.         }
 267.     }
 268. }
 269.  
 270.  
 271. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 272. // Glowna funkcja programu
 273. int  main(int argc, char** argv)
 274. {
 275.     // Zainicjowanie biblioteki GLUT
 276.     glutInit(&argc, argv);
 277.  
 278.     // Ustawienie trybu wyswietlania
 279.     glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
 280.  
 281.     // Ustawienie polozenia dolenego lewego rogu okna
 282.     glutInitWindowPosition(100, 100);
 283.  
 284.     // Ustawienie rozmiarow okna
 285.     glutInitWindowSize(szerokoscOkna, wysokoscOkna);
 286.  
 287.     // Utworzenie okna
 288.     glutCreateWindow("Sfera");
 289.  
 290.     // Odblokowanie bufora glebokosci
 291.     glEnable(GL_DEPTH_TEST);
 292.  
 293.     // Ustawienie wartosci czyszczacej zawartosc bufora glebokosci
 294.     glClearDepth(1000.0);
 295.  
 296.     // Ustawienie koloru czyszczenia bufora ramki
 297.     glClearColor(0.0f, 0.5f, 0.5f, 0.9f);
 298.  
 299.     // Wlaczenie wyswietlania wielokatow w postaci obrysow (przydatne w celach diagnostycznych).
 300.     glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_LINE);
 301.  
 302.     // Zarejestrowanie funkcji (callback) odpowiedzialnej za
 303.     glutDisplayFunc(WyswietlObraz);
 304.  
 305.     // Zarejestrowanie funkcji (callback) wywolywanej za kazdym razem kiedy
 306.     // zmieniane sa rozmiary okna
 307.     glutReshapeFunc(UstawParametryWidoku);
 308.  
 309.     // Zarejestrowanie funkcji wykonywanej gdy okno nie obsluguje
 310.     // zadnych zadan
 311.     glutIdleFunc(WyswietlObraz);
 312.  
 313.     // Zarejestrowanie funkcji obslugi klawiatury
 314.     glutKeyboardFunc(ObslugaKlawiatury);
 315.  
 316.     // Obsluga glownej petli programu (wywolywanie zarejestrowanych callbackow
 317.     // w odpowiedzi na odbierane zdarzenia lub obsluga stanu bezczynnosci)
 318.     glutMainLoop();
 319.  
 320.     return 0;
 321. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top