Guest User

Untitled

a guest
Jan 14th, 2020
80
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. #include <glut.h>
 3. #include <math.h>
 4.  
 5.  
 6. // Definicja stalych
 7. #define DLUGOSC_BOKU 4.0
 8. #define OBSERWATOR_ODLEGLOSC 20.0
 9. #define OBSERWATOR_FOV_Y 30.0
 10.  
 11. float alfa;
 12.  
 13. #define PI 3.1415926535
 14. #define DEG2RAD(x) ((float)(x)*PI/180.0)
 15.  
 16. // Zmienne globalne
 17. double bok = DLUGOSC_BOKU; // dlugosc boku szescianu
 18. int szerokoscOkna = 800;
 19. int wysokoscOkna = 600;
 20.  
 21.  
 22. float podzial = 5.0;
 23. float xx = 0.0;
 24. float yy = 0.0;
 25. float zz = 0.0;
 26. float x;
 27. float y;
 28. float xxx_obrot = 30.0;
 29. float yyy_obrot = 30.0;
 30. float zzz_obrot = 0.0;
 31. float r = 3.0;
 32. double i, j;
 33.  
 34. // Prototypy funkcji
 35. void RysujSzescian(double a);
 36. void UstawParametryWidoku(int szer, int wys);
 37. void WyswietlObraz(void);
 38. void ObslugaKlawiatury(unsigned char klawisz, int x, int y);
 39.  
 40. float radian(double a)
 41. {
 42. return (a * PI) / 180;
 43. }
 44.  
 45.  
 46.  
 47. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 48. // Funkcja rysujaca sferę w trybie GL_TRIANGLES.
 49. // Srodek sfery znajduje się w punkcie (0,0,0).
 50.  
 51. void RysujKolo(float R, float y, int n)
 52. {
 53.  
 54. int i;
 55. float x;
 56. float z;
 57.  
 58. glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);
 59.  
 60. glVertex3f(0, 0, 0);
 61.  
 62. alfa = 360 / n;
 63. for (j = 0; j < 360; j += alfa)
 64. {
 65. float rad = radian(j);
 66. x = cos(rad);
 67. z = sin(rad);
 68.  
 69. glVertex3f(x * R, y, z * R);
 70. }
 71. /*for (i = 0; i <= n; i++)
 72. {
 73. float rad = radian(i * alfa);
 74. x = cos(rad);
 75. z = sin(rad);
 76.  
 77. glVertex3f(x * R, y , z * R);
 78. }*/
 79.  
 80.  
 81. x = cos(0.0);
 82. z = sin(0.0);
 83.  
 84. glVertex3f(x * R, y , z * R);
 85.  
 86. glEnd();
 87. }
 88.  
 89. void RysujSzescian()
 90. {
 91.  
 92. float angle;
 93. int i;
 94. int j;
 95. float x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, z3, y3;
 96. //Narysowanie linii pomocniczych
 97. glBegin(GL_LINES);
 98. // Os X
 99. glColor3f(0.3, 0.8, 0.3);
 100. glVertex3f(0.0, 0.0, 0.0);
 101. glVertex3f(10.0, 0.0, 0.0);
 102.  
 103. // Os Y
 104. glColor3f(0.8, 0.3, 0.3);
 105. glVertex3f(0.0, 0.0, 0.0);
 106. glVertex3f(0.0, 10.0, 0.0);
 107.  
 108. // Os Z
 109. glColor3f(0.1, 0.1, 0.8);
 110. glVertex3f(0.0, 0.0, 0.0);
 111. glVertex3f(0.0, 0.0, 10.0);
 112. glEnd();
 113.  
 114. //Narysowanie sfery
 115.  
 116. glColor3f(1, 1, 1);
 117. RysujKolo(r, 0, podzial);
 118. glColor3f(1, 0, 1);
 119. glBegin(GL_TRIANGLES);
 120.  
 121. alfa = 360 / podzial;
 122. for (i = 0; i < 180; i += alfa) {
 123. for (j = 0; j < 360; j += alfa) {
 124.  
 125. glVertex3f(r * cos(radian(i + alfa)) * cos(radian(j)), r * sin(radian(i + alfa)), r * cos(radian(i + alfa)) * sin(radian(j)));
 126. glVertex3f(r * cos(radian(i)) * cos(radian(j + alfa)), r * sin(radian(i)), r * cos(radian(i)) * sin(radian(j + alfa)));
 127. glVertex3f(r * cos(radian(i )) * cos(radian(j)), r * sin(radian(i)), r * cos(radian(i)) * sin(radian(j)) );
 128.  
 129. /*x1 = r * cos(j) * cos(i);
 130. y1 = r * sin(i);
 131. z1 = r * sin(j) * cos(i);
 132.  
 133. y2 = r * sin(i+alfa);
 134.  
 135. x3 = r * cos(j+alfa) * cos(i);
 136.  
 137.  
 138. glVertex3f(x1, y1, z1);
 139. glVertex3f(x1, y2, z1);
 140. glVertex3f(x3, y1, z1);*/
 141.  
 142.  
 143.  
 144. /*if (i == 0)
 145. {
 146. glColor3f(0, 0, 1);
 147. glVertex3f(0.0, 0.0, 0.0);
 148. glVertex3f(r*cos(radian(i))*cos(radian(j)), r*sin(radian(i)), r*cos(radian(i))*sin(radian(j)));
 149. glVertex3f(r*cos(radian(i))*cos(radian(j + podzial)), r*sin(radian(i)), r*cos(radian(i))*sin(radian(j + podzial)));
 150. }*/
 151. }
 152. }
 153.  
 154.  
 155.  
 156. glEnd();
 157.  
 158. }
 159.  
 160. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 161. // Funkcja ustawiajaca parametry rzutu perspektywicznego i rozmiary viewportu. Powinna
 162. // być wywolywana kazdorazowo po zmianie rozmiarow okna programu.
 163. void UstawParametryWidoku(int szer, int wys)
 164. {
 165. // Zapamietanie wielkosci widoku
 166. szerokoscOkna = szer;
 167. wysokoscOkna = wys;
 168.  
 169. // Ustawienie parametrow viewportu
 170. glViewport(0, 0, szerokoscOkna, wysokoscOkna);
 171.  
 172. // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy rzutowania
 173. glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 174. glLoadIdentity();
 175. gluPerspective(OBSERWATOR_FOV_Y, (float)szerokoscOkna / (float)wysokoscOkna, 1.0, 1000.0);
 176. }
 177.  
 178.  
 179. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 180. // Funkcja wyswietlajaca pojedyncza klatke animacji
 181. void WyswietlObraz(void)
 182. {
 183. // Wyczyszczenie bufora koloru i bufora glebokosci
 184. glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 185.  
 186. // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy przeksztalcen geometrycznych
 187. glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 188.  
 189. // Zastapienie aktywnej macierzy macierza jednostkowa
 190. glLoadIdentity();
 191.  
 192. // Ustalenie polozenia obserwatora
 193. glTranslatef(xx, yy, zz); // odległość obserwatora od osi X,Y,Z
 194. glTranslatef(0, 0, -OBSERWATOR_ODLEGLOSC);
 195.  
 196. //Funkcje odpowiedzialne za obrót względem wybranej osi
 197. glRotatef(xxx_obrot, 1, 0, 0);
 198. glRotatef(yyy_obrot, 0, 1, 0);
 199. glRotatef(zzz_obrot, 0, 0, 1);
 200.  
 201. // Narysowanie szescianu
 202. RysujSzescian();
 203.  
 204. // Przelaczenie buforow ramki
 205. glutSwapBuffers();
 206. }
 207.  
 208.  
 209. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 210. // Funkcja obslugi klawiatury
 211. void ObslugaKlawiatury(unsigned char klawisz, int x, int y)
 212. {
 213. double a, c;
 214. int b;
 215. if (klawisz == 27)
 216. exit(0);
 217. else if (klawisz == '+') //zbliżenie obserwatora względem osi z
 218. zz++;
 219. else if (klawisz == '-') //oddalenie obserwatora względem osi z
 220. zz--;
 221. else if (klawisz == 'x') //obrot obserwatora względem osi x
 222. xxx_obrot++;
 223. else if (klawisz == 'z') //obrot obserwatora względem osi x w drugą stronę
 224. xxx_obrot--;
 225. else if (klawisz == 's') //obrot obserwatora względem osi y
 226. yyy_obrot++;
 227. else if (klawisz == 'a') //obrot obserwatora względem osi y w drugą stronę
 228. yyy_obrot--;
 229. else if (klawisz == 'q') //obrot obserwatora względem osi z
 230. zzz_obrot++;
 231. else if (klawisz == 'w') //obrot obserwatora względem osi z w drugą stronę
 232. zzz_obrot--;
 233. else if (klawisz == 'c') {
 234. podzial++;
 235. while (1) {
 236. a = 90 / podzial;
 237. b = 90 / podzial;
 238. c = a - b;
 239. if (podzial >= 45)
 240. {
 241. podzial = 45;
 242. break;
 243. }
 244. if (c != 0) {
 245. podzial++;
 246. }
 247. else break;
 248. }
 249.  
 250. }
 251. else if (klawisz == 'v') {
 252. podzial--;
 253. while (1) {
 254. a = 90 / podzial;
 255. b = 90 / podzial;
 256. c = a - b;
 257. if (podzial <= 2)
 258. {
 259. podzial = 2;
 260. break;
 261. }
 262. if (c != 0) {
 263. podzial--;
 264. }
 265. else break;
 266. }
 267. }
 268. }
 269.  
 270.  
 271. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 272. // Glowna funkcja programu
 273. int main(int argc, char** argv)
 274. {
 275. // Zainicjowanie biblioteki GLUT
 276. glutInit(&argc, argv);
 277.  
 278. // Ustawienie trybu wyswietlania
 279. glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
 280.  
 281. // Ustawienie polozenia dolenego lewego rogu okna
 282. glutInitWindowPosition(100, 100);
 283.  
 284. // Ustawienie rozmiarow okna
 285. glutInitWindowSize(szerokoscOkna, wysokoscOkna);
 286.  
 287. // Utworzenie okna
 288. glutCreateWindow("Sfera");
 289.  
 290. // Odblokowanie bufora glebokosci
 291. glEnable(GL_DEPTH_TEST);
 292.  
 293. // Ustawienie wartosci czyszczacej zawartosc bufora glebokosci
 294. glClearDepth(1000.0);
 295.  
 296. // Ustawienie koloru czyszczenia bufora ramki
 297. glClearColor(0.0f, 0.5f, 0.5f, 0.9f);
 298.  
 299. // Wlaczenie wyswietlania wielokatow w postaci obrysow (przydatne w celach diagnostycznych).
 300. glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_LINE);
 301.  
 302. // Zarejestrowanie funkcji (callback) odpowiedzialnej za
 303. glutDisplayFunc(WyswietlObraz);
 304.  
 305. // Zarejestrowanie funkcji (callback) wywolywanej za kazdym razem kiedy
 306. // zmieniane sa rozmiary okna
 307. glutReshapeFunc(UstawParametryWidoku);
 308.  
 309. // Zarejestrowanie funkcji wykonywanej gdy okno nie obsluguje
 310. // zadnych zadan
 311. glutIdleFunc(WyswietlObraz);
 312.  
 313. // Zarejestrowanie funkcji obslugi klawiatury
 314. glutKeyboardFunc(ObslugaKlawiatury);
 315.  
 316. // Obsluga glownej petli programu (wywolywanie zarejestrowanych callbackow
 317. // w odpowiedzi na odbierane zdarzenia lub obsluga stanu bezczynnosci)
 318. glutMainLoop();
 319.  
 320. return 0;
 321. }
RAW Paste Data