daily pastebin goal
22%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 24th, 2019 78 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1.Примери за вградени компјутери се:
 2. микропроцесорите во автомобилите
 3. компјутерите во мобилните телефони
 4. процесори во дигиталните камери
 5.  
 6. 2.Примери за вградени компјутери се:
 7. процесори на музичките уреди
 8. компјутерите во видеоигрите
 9. компјутерите во телевизорите
 10.  
 11. 3.Суперкомпјутерите се изразуваат со величини во:
 12. терабајти
 13. петабајти
 14.  
 15. 4.Компјутер, дизајниран да е користен од индивидуа, најчесто со графички приказ, тастатура и глувче се нарекува:
 16. Десктоп компјутер
 17.  
 18. 5.Десктоп компјутер е:
 19. Компјутер, дизајниран да е користен од индивидуа, најчесто со графички приказ, тастатура и глувче
 20.  
 21. 6.Суперкомпјутер е:
 22. Класа на компјутер со највисоки перформанси и цена; кои се конфигурирани како сервери и вообичаено чинат милиони долари
 23.  
 24. 7.Сервер е:
 25. Компјутер што е наменет да извршува големи програми и најчесто е пристапуван преку мрежа
 26.  
 27. 8.Компјутер што се користи за извршување поголеми програми за повеќе корисници; најчесто истовремено и вообичаено пристапуван мрежно се нарекува:
 28. Сервер
 29.  
 30. 9.Соба или зграда наменети за управување со струјата, ладењето и мрежните потреби на голем број сервери претставува:
 31. Податочен центар
 32.  
 33. 10.Класата на компјутер со највисоки перформанси и цена; кои се конфигурирани како сервери и вообичаено чинат милиони долари се нарекува:
 34. Суперкомпјутер
 35.  
 36. 11.Петабајт може да се претстави како:
 37. 1000 терабајти
 38. 1024 терабајти
 39.  
 40. 12.Еден пета бајт е исто со:
 41. 1024 терабајти
 42.  
 43. 13.Терабајт може да се претстави како:
 44. 10 на степен 12 бајти
 45. 2 на степен 40 бајти
 46.  
 47. 14.Функции на оперативниот систем се:
 48. Доделување склад и меморија
 49. Обезбедување заштитено споделување на компјутерот мегу повеке апликации
 50. Ракување основни влезни и излезни операции
 51.  
 52. 15.Кои од понудените опции се оперативен систем?
 53. Microsoft Windows
 54. MacOS
 55. Linux
 56.  
 57. 16.Кои 2 типа на системски софтвер постојат:
 58. Компајлери
 59. Оперативен систем
 60.  
 61. 17.Компајлерот преведува:
 62. од програмски во асемблерски јазик
 63.  
 64. 18.Бит е:
 65. бинарен број 0 или 1
 66. единица мерка за претставување информација во компјутерот
 67.  
 68. 19.Компјалер е
 69. програма што преведува јазична програма (програмски јазик) во симболична верзија на инструкции
 70.  
 71. 20.Наредбите кои ги разбира компјутерот се напишани во:
 72. Машински јазик (бинарен приказ)
 73.  
 74. 21.Програмски јазик креиран за процесирање деловни податоци е:
 75. Кобол (Cobol)
 76.  
 77. 22.Програмски јазик креиран за научно пресметување е:
 78. Фортран (Fortran)
 79.  
 80. 23.Програмски јазик креиран за манипулација со симболи е:
 81. Лисп (Lisp)
 82.  
 83. 24.Асемблер е
 84. програма што преведува симболична верзија на инструкции во бинарна верзија
 85.  
 86. 25.РАМ (RAM) е акроним за
 87. Меморија со случаен пристап
 88.  
 89. 26.ДРАМ е акроним за
 90. Динамичка меморија со случаен пристап
 91.  
 92. 27.Матична плоча е
 93. пластична плоча што содржи интегрирани кола или чипови, вклучувајки ги процесорот, кеш-меморијата, меморијата и конекторите за В/И уредите
 94.  
 95. 28.Која/кои од следните наведени мемории се примери за секундарна меморија?
 96. магнетен диск
 97. флеш меморија
 98.  
 99. 29.Која од следните технологии има најдобар однос перформанси/цена на чинење при изградба на компјутерите?
 100. Кола со ултра голем обем на интеграција
 101.  
 102. 30.Која/кои од следните наведени мемории се користи за зачувување на програмите во текот на нивното работење?
 103. примарна меморија
 104. главна меморија
 105.  
 106. 31.Ако компјутер е поврзан на Етернет (Ethernet) мрежа од 1 гигабит и има потреба да прати 256 килобајтна датотека, колку време му е потребно?
 107. околу 2 милисекунди
 108.  
 109. 32.Примери за преносливи мемории се:
 110. Оптички дискови
 111. Преносни мемориски картици
 112.  
 113. 33.Која/кои од следните наведени мемории ги зачувува податоците само ако има напојување?
 114. непостојана меморија
 115. ДРАМ
 116.  
 117. 34.Кој од следните НЕ е секундарна меморија?
 118. ДРАМ
 119. Кеш меморија
 120.  
 121. 35.Интегрирано коло е
 122. уред што комбинира десетици милиони транзистори
 123.  
 124. 36.Корисничко процесорско време претставува:
 125. процесорско време поминато за програмата
 126.  
 127. 37.Време на одговор претставува:
 128. времето потребно од почетокот до завршувањето на работата
 129.  
 130. 38.Дизајнерот на хардверот може да ги подобри перформансите преку:
 131. намалување на должината на такт циклусите
 132. намалување на бројот на такт циклуси за програма
 133.  
 134. 39.Перформансите зависат од:
 135. компајлерот
 136. алгоритмот
 137. програмскиот јазик
 138.  
 139. 40.Процесорско време е
 140. време што му е потребно на процесорот да пресмета одредена задача и и притоа не го вклучува времето потребно за В/И чекање
 141.  
 142. 41.Доколку процесорот X има 3 пати подолго време на извршување на истата програма од процесорот Y тогаш велиме дека:
 143. Y e 3 пати побрз од X
 144.  
 145. 42.Со зголемување на фрекфенцијата на работа на процесорот се:
 146. Намалува времето на одговор
 147.  
 148. 43.Дизајнерот на хардвер, може да ги зголеми преформансите на еден компјутерски систем преку:
 149. намалување на бројот на такт циклуси за програмата или должината на такт циклусите
 150. намалување на бројот на такт циклуси за програмата или зголемување брзина на тактот
 151.  
 152. 44.Да се споредат секвенците од програмски код, претставени преку бројот на инструкции од класите A, B и C кои се содржат во нив и да се одреди која секвенца е побрза и која секвенца изведува повеќе инструкции. Секвенца 1: А->2, B->3, C->1 Секвенца 2: А->4, B->2, C- >1 ЦПИ за секоја класа е: А->1, B->2 и C->3. Кое од следните тврдења е точно за овие секвенци?
 153. Двете секвенци имаат ист број циклуси
 154. Секвенцата 2 изведува повеќе инструкции
 155.  
 156. 45.Еден процесорот работи на фреквенција од 100 MHz. Колку ns е периодата на системскиот часовник?
 157. 10
 158.  
 159. 46.Нека се дадени три процесори P1, P2 и P3 кои го извршуваат истото множество од инструкции со следни рати на тактот и циклуси по инструкции: P1->2Ghz, 1.5; P2->1.5GHz, 1.0; P3->3GHz, 2.5. Кој процесор има најдобри перформанси?
 160. P2 има најдобри перформанси
 161.  
 162. 47.Еден процесорот работи на фреквенција од 200 MHz. Колку ns е периодата на системскиот часовник
 163. 5
 164.  
 165. 48.Часовник со фреквенција 60*10-2GHz, има циклус кој трае
 166. 0.0016 * 10^-3 ms
 167. 1,6 ns
 168.  
 169. 49.Да се определи колкав е периодот на процесорскиот циклус доколку процесорот работи со фрекфенција од 2.5 GHz (во пико секунди).
 170. 400
 171.  
 172. 50.Еден процесорот работи на фреквенција од 400 MHz. Колку ns е периодата на системскиот часовник?
 173. 2.5
 174.  
 175. 51.Еден процесорот работи на фреквенција од 2 GHz. Колку ns е периодата на системскиот часовник
 176. 0.5
 177.  
 178. 52.Еден процесорот работи на фреквенција од 100 MHz. Колку ns е периодата на системскиот часовник
 179. 10
 180.  
 181. 53.Да се определи ЦПИ за процесор кај кој програма од 10.000.000 инструкции се извршува за 20.000.000 такт циклуси.
 182. 2
 183.  
 184. 54.Која од следните програми се најпогодни за изолација на индивидуалните перформанси на одредена машина и можат по прецизно од другите програми да ги презентираат причините за разликите во перформансите на реалните програми кај различни машини?
 185. Јадра
 186.  
 187. 55.Колку проценти од потрошувачката на енергија е последица на протекувањето кај транзисторите на процесорите?
 188. 40
 189.  
 190. 56.SPEC е
 191. тестови за оценка на брзината на компјутерскиот систем
 192.  
 193. 57.Чиповите се создадени главно од:
 194. Полупроводници
 195.  
 196. 58.Benchmark програмите се користат за:
 197. мерење на перформансите на компјутерот
 198.  
 199. 59.Повеќејадрен процесор е:
 200. микропроцесор што содржи повеќе процесори на еден ист чип
 201.  
 202. 60.Кој е минималниот број на MIPS инструкции од облик add r3, r1, r2 што може да се искористат за да се најде збирот на 4 броеви што се сместени во 4 регистри, знаејќи дека на располагање ни е уште еден слободен регистар?
 203. 3
 204.  
 205. 61.Зошто бројот на регистри е ограничен на 32?
 206. затоа што секој збор е составен од 32 бита
 207.  
 208. 62.Зборовите се сместуваат на соодветни мемориски адреси. Големината на овие мемориски адреси е:
 209. број делив со 4
 210.  
 211. 63.Кај МИПС негативните броеви се претставуваат со:
 212. двоен комплемент (RC)
 213.  
 214. 64.Што е збор?
 215. Единица за пристап во компјутерот, вообичаено група од 32 бита
 216.  
 217. 65.Како ќе гласи C кодот за следните MIPS инструкции ако во $s3 се наоѓа почетната адреса на низата A[ ] lw &t0, 20($s3) sw $t0, 36($s3)
 218. А[9]=A[5]
 219.  
 220. 66.Инструкции за трансфер на податоци од и кон меморија се:
 221. sw
 222. lw
 223.  
 224. 67.Дадени се регистрите $s0 и $s1. Во $s0 е сместено $s0=0000 1110 1010 1101 1111 1110 1110 1101 Која е вредноста на $s1 по извршувањето на инструкцијата sll $s1, $s0, 4 ?
 225. $s1=1110 1010 1101 1111 1110 1110 1101 0000
 226.  
 227. 68.Со која инструкција може да помножиме број кој се наоѓа во регистарот $s0 со 8?
 228. mul $t2, $s0, 8
 229.  
 230. 69.Со што се пополнуваат останатите 24 битови при трансфер на бајт во 32-битен регистар?
 231. со 0 или 1 во зависност од знакот
 232.  
 233. 70.Кои се вредностите на регистрите $t0 и $t1 ако во $s0 и $s1 се сместени $s0=11011010010001110000000000001010 $s1=00010000001010100100001000101000 и извршена е инструкцијата slt $t0, $s0, $s1
 234. $t0=1
 235.  
 236. 71.Секоја MIPS аритметичка инструкција извршува една операција врз?
 237. Две променливи
 238.  
 239. 72.Претпоставете дека променливите f, g, h, i и j им се доделени на регистрите $s0, $s1, $s2, $s3 и $s4, соодветно. Претпоставете дека основната адреса на низaтa А е во регистaрот $s6. Даден е C кодот f = g + h + А[4]; . Кој е соодветниот MIPS код?
 240. lw $s0, 16($s6) add $s0, $s0, $s1 add $s0, $s0, $s2
 241.  
 242. 73.Кај МИПС операндите во аритметичките инструкции се земаат од:
 243. регистри
 244.  
 245. 74.Доколку имаме инструкција lw $t0,32($s3) вториот операнд е на мемориска локација чија адреса е:
 246. сума од содржината на $s3 и 32
 247.  
 248. 75.Колкав е максималниот број на MIPS инструкции што можат да се сместат на мемориски простор од 56 бајти?
 249. 14
 250.  
 251. 76.Доколку содржината на $t1 е: 0000 0100 0000 0000 1001 1000 0100 0010, а содржината на $t2 е: 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 и се изврши инструкцијата and $t0,$t1,$t2, тогаш доколку $t0>0 значи дека:
 252. 19-тиот бит од десно во регистерот $t1 е 1
 253.  
 254. 77.Како ќе знаеме дали некој 32-битен број претставува инструкција или некој нумерички податок?
 255. Не можеме да знаеме гледајќи го бројот
 256.  
 257. 78.Што е точно при извршување на MIPS инструкцијата add $t0, $s0, $s1 ако содржината на регистрите $s0 и $s1 е $s0=1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0100 $s1=1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1011
 258. Се добива валиден резултат
 259.  
 260. 79.Што е грешно кај инструкцијата addi $0, $s2, 100?
 261. $0 има константна вредност
 262.  
 263. 80.Колку бајти ќе зафати char променлива доколку ја ставиме во стек?
 264. 4
 265.  
 266. 81.Како ќе знаеме која инструкција следна ќе треба да се изврши откако ќе завршиме некоја процедура?
 267. Треба да се изврши инструкцијата на адресата што се наоѓа во $ra
 268.  
 269. 82.Кај МИПС регистарот $ra се користи за:
 270. чување на адресата од каде тргнал и каде треба да се врати програмата по извршување на процедура
 271.  
 272. 83.Стек е редица од зборови која функционира по правилото
 273. последен-влегол-прв-излегол
 274.  
 275. 84.Негативните броеви во копмјутерот се претставуваат со помош на двоен комплемент. Предности на двојниот комплемент се:
 276. Едноставна конверзија од 16-битен број во 32-битен број (со вредноста на најзначајниот бит се пополнуваат празните битски локации)
 277. Брз начин да се добие негативниот број (инвертирај и додади еден)
 278.  
 279. 85.MIPS:
 280. Има аритметички инструкции кои не прават прекин со пречекорување
 281. Има аритметички инструкции кои прават прекин со пречекорување
 282.  
 283. 86.Кај MIPS инструкцијата mult означува:
 284. множење
 285.  
 286. 87.За мемориски адреси се користат:
 287. Unsigned Integer
 288. Природни броеви
 289.  
 290. 88.Дали во MIPS се користат истите регистри за целобројна аритметика и за аритметика со подвижна запирка?
 291. не
 292.  
 293. 89.При делење во MIPS:
 294. регистерот Hi го чува остатокот
 295. регистерот Lo го чува количникот
 296.  
 297. 90.При операција A+B, ако двата операнди се <0, тогаш пречекорување се појавува ако резултатот е:
 298. >=0
 299.  
 300. 91.Кои аритметички инструкции прават прекин при пречекорување?
 301. Sub
 302. addi
 303. add
 304.  
 305. 92.При операција A-B, ако A>=0, B<0, тогаш пречекорување се појавува ако резултатот е: <0
 306.  
 307. 93.Overflow при собирање може да настане доколку:
 308. двата операнди се негативни
 309. едниот операнд е позитивен, а другиот негативен<> GRESKA
 310.  
 311. 94.Пречекорувањето се игнорира при:
 312. Множење
 313. Делење
 314.  
 315. 95.Неброевите се податочни записи за стандардот ACM/IEEE 754 каде што експонентите:
 316. имаат максимална можна вредност
 317.  
 318. 96.Денормализирани реални броеви за стандардот ACM/IEEE 754 се оние каде
 319. мантисата е поголема од 0 и експонентот е 0
 320.  
 321. 97.Што означува IEEE 754?
 322. податочен формат
 323.  
 324. 98.При собирање на броеви со подвижна запирка прво се споредуваат експонентите на двата броеви и потоа:
 325. Се поместува помалиот број надесно се додека неговиот експонент не се совпадне со експонентот на поголемиот број
 326.  
 327. 99.Бесконечноста за стандардот ACM/IEEE 754 се означува како запис каде мантисата:
 328. има вредност нула
 329.  
 330. 100.Во претставувањето на броевите со подвижна запирка (-1)^S x F x 2^E, знакот е определен со:
 331. S
 332.  
 333. 101.Реалните броеви за стандардот ACM/IEEE 754 се одредуваат така што
 334. експонентите се помали од максималните можни
 335. мантисата има било која вредност
 336.  
 337. 102.Кои од следните броеви се нормализирани:
 338. 1.1565 x 10^18
 339. 2.25468 x 10^8
 340.  
 341. 103.Бесконечноста за стандардот ACM/IEEE 754 се означува како запис каде експонентот:
 342. има максимална можна вредност
 343.  
 344. 104.Бесконечноста за стандардот ACM/IEEE 754 се одредува така што:
 345. мантисата е 0 и експонентот е максимален
 346.  
 347. 105.Во IEEE 754 податочниот фомат -бесконечност се претставува со:
 348. знак 1, експонент 11..1, мантиса 00..0
 349.  
 350. 106.Ако во IEEE754 податочен формат експонентот има вредност 00 . . . 01, а мантисата 11 . . . 11 тогаш станува збор за
 351. нормален реален број
 352.  
 353. 107.Едниот од двата дополнителни битови што се чуваат оддесно за време на пресметките на броеви со подвижна запирка на меѓуниво кој се употребува да се подобри точноста на заокружувањето се вика:
 354. чувар
 355.  
 356. 108.Податочниот формат IEEE 754 со обична точност зазема :
 357. 32 соседни бита од меморија почнувајќи од произволна бајт граница
 358. 4 соседни бајти од меморија почнувајќи од произволна бајт граница
 359.  
 360. 109.Стандардот ACM/IEEE 754 за единечна прецизност употребува:
 361. 23 битови за мантиса и 1 додатен бит за знак
 362.  
 363. 110.Стандардот ACM/IEEE 754 за единечна прецизност употребува:
 364. 32 битни броеви
 365.  
 366. 111.Кој е најголемиот број по апсолутна вредност што може да се претстави во IEEE 754 податочниот формат во единечна прецизност?
 367. 2.0*10exp(38)
 368.  
 369. 112.Кој е најмалиот број по апсолутна вредност што може да се претстави во IEEE 754 податочниот формат во единечна прецизност?
 370. 2.0*10exp(-38)
 371.  
 372. 113.Стандардот ACM/IEEE754 за единечна прецизност користи
 373. 23 бита за мантиса
 374. 8 бита за ескспонент
 375.  
 376. 114.Која е точната претстава на експонентот со вредност -38 според IEEE 754 стандардот за единечна прецизност?
 377. 01011001
 378.  
 379. 115.Стандардот ACM/IEEE 754 за двојна прецизност употребува:
 380. 11 битови за експонент
 381.  
 382. 116.Стандардот ACM/IEEE 754 за двојна прецизност употребува:
 383. 52 битови за мантиса и 1 додатен бит за знак
 384.  
 385. 117.Кој е најголемиот број по апсолутна вредност што може да се претстави во во IEEE 754 податочниот формат во двојна прецизност?
 386. 2.0*10exp(308)
 387.  
 388. 118.Кој е најмалиот број по апсолутна вредност што може да се претстави во IEEE 754 податочниот формат во двојна прецизност?
 389. 2.0*10exp(-308)
 390.  
 391. 119.Стандардот ACM/IEEE 754 за двојна прецизност употребува:
 392. 64 битни броеви
 393.  
 394. 120.Стандардот ACM/IEEE754 за двојна прецизност користи
 395. 11 бита за ескспонент
 396. 52 бита за мантиса
 397.  
 398. 121.Во постапката на множење на реални броеви потребно е прво:
 399. да се изведе операцијата на множење на мантисите
 400.  
 401. 122.Во постапката на одземање на реални броеви потребно е прво:
 402. броевите да се доведат до ист експонент
 403.  
 404. 123.IEEE 754 секогаш чува два дополнителни битови оддесно за:
 405. да се најде најблискиот број што може да се претстави во форматот
 406. да се подобри точноста на заокружувањето
 407.  
 408. 124.Во постапката на собирање на реални броеви потребно е прво:
 409. броевите да се доведат до ист експонент
 410.  
 411. 125.multu е операција за:
 412. множење без знак
 413.  
 414. 126.Полузбор има големина:
 415. 2 бајти
 416. 16 бита
 417.  
 418. 127.При инструкцијата lb $t0,0($sp):
 419. Се чита 1 бајт
 420.  
 421. 128.При трансфер на бајт во 32-битен регистер со lb:
 422. на останатите 24 бита во регистерот се копира знакот
 423. бајтот е третиран како број со знак
 424.  
 425. 129.ASCII е ___ битна шема:
 426. 8
 427.  
 428. 130.Во MIPS, стрингот се пакува:
 429. 4 карактери по збор
 430.  
 431. 131.Што е точно во врска со Unicode кодот?
 432. Програмскиот јазик Јава користи верзија на Unicode кодот со 16 бита
 433. Unicode е стандардизиран универзален код со кој се претставуваат азбуките на повеќето говорни јазици
 434.  
 435. 132.Во MIPS, char променлива зафаќа
 436. 4
 437.  
 438. 133.Што е точно во врска со ASCII кодот?
 439. Сите симболи се претставени со 7 бита.
 440.  
 441. 134.Адресирањето на скокови е:
 442. релативно во однос на PC регистарот
 443.  
 444. 135.Кај Адресирање со основа или со поместување:
 445. Операндот е на мемориска локација чија адреса е сума од регистар и константа во инструкцијата
 446.  
 447. 136.Кај Регистарско адресирање:
 448. Операндот е регистар
 449.  
 450. 137.Кај Непосредно адресирање:
 451. Операндот е константа во самата инструкција
 452.  
 453. 138.Доколку имаме непосредно адресирање:
 454. операндот е константа во самата инструкција
 455.  
 456. 139.PC - релативно адресирање
 457. Адресата за разгранување е сума од РС и константа во инструкцијата
 458.  
 459. 140.При адресирање со основа или со поместување:
 460. Основата е сместена во регистар, а поместувањето е константа
 461. операндот е на мемориска локација чија адреса е сума од регистар и константа во инструкцијата
 462.  
 463. 141.При непосредно адресирање:
 464. Операндот е константа во самата инструкција
 465.  
 466. 142.Што е грешката во инструкцијата: addi $s0, $s1, 70000
 467. 70000 е голем број
 468.  
 469. 143.Со кои инструкции се внесува константа со големина збор во регистер?
 470. Ori
 471. lui
 472.  
 473. 144.регистерот $at служи за:
 474. Составување големи броеви
 475.  
 476. 145.Што содржат информациите за релокација?
 477. Инструкциите и податочните зборови што зависат од апсолутните адреси кога програмата е наполнета во меморијата
 478.  
 479. 146.Динамички Линкуваните библиотеки овозможуваат:
 480. Големината на датотеките со извршен код да се намали.
 481.  
 482. 147.Динамички Линкуваните библиотеки овозможуваат:
 483. Вчитување на соодветните библиотеки кога процедурите дефинирани во нив ќе бидат повикани.
 484. Побавно извршување од статички линкувани програми, но со прифатлива цена
 485.  
 486. 148.Што не е задача на поврзувачот (linker)?
 487. Поврзување на библиотеките
 488.  
 489. 149.Поврзувач (Linker)
 490. ја произведува извршната датотека
 491. Пребарува по библиотеките за да ги најде рутините кои програмот ги користи
 492.  
 493. 150.Кај паралелното извршување на задачите, каде резултатите од програмата може да се менуваат во зависност од редоследот на настаните, постои опасност од:
 494. податочна трка
 495.  
 496. 151.Инструкцијата ll означува:
 497. наполни поврзано
 498.  
 499. 152.Инструкцијата sc означува:
 500. складирај условно
 501.  
 502. 153.Методологијата на рабно активирање на тактот е кога сите измени на состојбата се појавуваат на тактов(а) :
 503. Раб
 504.  
 505. 154.Методологијата на рабно активирање на тактот им овозможува на елементите на состојбата да бидат _________ во истиот такт:
 506. Запишани
 507. Прочитани
 508.  
 509. 155.Методологијата на давање такт одредува кога сигналите :
 510. Можат да бидат прочитани и запишани
 511.  
 512. 156.Мултиплексерот најгоре на основната МИПС имплементација служи за:
 513. да определи која е адресата на следната инструкција (следна или скок)
 514.  
 515. 157.Кои од следниве елементи се елементи на состојба?
 516. Програмски бројач
 517. Инструкциска меморија
 518. Единицата за податочна меморија
 519.  
 520. 158.Податочен пристап се врши при:
 521. инструкција складирање
 522. инструкција полнење
 523.  
 524. 159.Нула излезот од АЛУ се користи:
 525. за да се одлучи кој резултат од собирачот да се складира во PC
 526.  
 527. 160.Кои елементи се потребни за реализација на инструкција од Р тип?
 528. Инструкциска меморија
 529. Програмски бројач
 530. Регистерска датотека
 531. АЛЕ (ALU)
 532.  
 533. 161.По преземањето на инструкција од Р-тип и зголемување на PC, следен чекор е:
 534. Два регистри, $t2 и $t3, се читаат од регистарската датотека
 535.  
 536. 162.При инструкција за полнење, PC се зголемува:
 537. пред да се чита вредноста на регистарот ($t2) од регистарската датотека
 538. пред АЛУ да го пресмета збирот на прочитаните вредности од регистарската датотека и offset-от
 539. пред вредноста на регистарот ($t2) да се прочита од регистарската датотека
 540.  
 541. 163.При инструкција за полнење:
 542. АЛУ врши операција собирање
 543.  
 544. 164.Кај кои инструкции се чита само 1 регистер од регистерската датотека?
 545. инструкција за полнење
 546.  
 547. 165.Како влијае проточноста на бројот на инструкции кои се извршуваат едновремено?
 548. Проточноста го зголемува бројот на едновремени инструкции
 549.  
 550. 166.Проточните конфликти можат да бидат:
 551. Контролни
 552. Структруални
 553. Податочни
 554.  
 555. 167.Денес проточноста:
 556. Е универзално прифатена
 557.  
 558. 168.Кои операции можат да се извршат паралелно при проточност:
 559. декодирање на инструкцијата
 560. Читање на регистри
 561.  
 562. 169.Времето помеѓу инструкциите со проточност може да се изрази како:
 563. Време помеѓу инструкции без проточност / Број на степени на проточноста
 564.  
 565. 170.Проточноста:
 566. не го скратува времето потребно за комплетирање на индивидуалните инструкции
 567. го зголемува бројот на инструкции кои се извршуваат едновремено
 568.  
 569. 171.Како најдобро ќе се разреши податочниот конфликт lw $s0, 20($t1) add $t2, $s0, $t3
 570. со застој
 571.  
 572. 172.Доколку нема никаков конфликт, во колку такта (циклуси) ќе се завршат 5 инструкции со проточност?
 573. 9
 574.  
 575. 173.Петте проточни степени на инструкцијата за складирање се
 576. Мемориски пристап
 577. Запишување назад
 578. Декодирање на инструкцијата и читање на регистерската датотека
 579. Извршување и пресметување на адресата
 580. Превземање инструкција
 581.  
 582. 174.Колку контролни линии има во МЕМ/WB проточниот регистер?
 583. 2
 584.  
 585. 175.Кои контролни линии за проточност се враќаат наназад (на лево)?
 586. Контрола на PC влез
 587. Контрола на регистер за запишување
 588.  
 589. 176.Колку контролни линии има во ID/EX проточниот регистер?
 590. 9
 591.  
 592. 177.Кои контроли се користат во степенот MEM (независно од инструкцијата)?
 593. Контрола на читање од меморија
 594. Контрола на разгранување
 595.  
 596. 178.Секвенцата: lw $2, 21($1) or $4, $2, $5
 597. се разрешува со застој
 598. има податочна зависност
 599.  
 600. 179.На кој влез на АЛУ ќе се препрати резултатот од претходната инструкција, ако е задоволен условот: if (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0 and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs))
 601. првиот влез A
 602.  
 603. 180.Контрола на МЕМ конфликт постои кога е задоволен условот(ите):
 604. if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0) and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs))
 605. if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0) and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt))
 606.  
 607. 181.Нотацијата MEM/WB.RegisterRd означува:
 608. бројот на регистерот RegisterRd во проточниот регистер MEM/WB
 609. вредност на RegisterRd кај проточниот регистар меѓу четвртиот и петтиот степен на проточност
 610.  
 611. 182.Во кој чекор инструкцијата beq одлучува дали ќе има разгранување?
 612. 4
 613.  
 614. 183.ако е исполнет условот, на која адреса ќе се скокни со инструкцијата: 20 beq $1, $2, 16
 615. 40
 616.  
 617. 184.Едноставна форма на предвидување на разгранувањето е претпоставката дека:
 618. Скокот не е превземен
 619.  
 620. 185.Имплементација на техника на динамичко предвидување на разгранувањето е:
 621. табели со историја на разгранувањето
 622. бафер за предвидување на разгранувањето
 623.  
 624. 186.При динамичкото распоредување на проточноста:
 625. Можно е преуредување на инструкциите
 626. Се избира кои инструкции ќе се извршат следни
 627.  
 628. 187.Во дво-битната шема за предвидување колку пати треба да е погрешно предвидувањето за да биде изменето:
 629. 2 пати
 630.  
 631. 188.Главни методи што се користат за комуникација со причината за софтверски прекин се:
 632. статус регистар
 633. векторски прекини
 634.  
 635. 189.Софтверски прекин е:
 636. повик до оперативен систем од корисничка програма
 637. прекин за откривање на пречекорување
 638.  
 639. 190.Непрецизен прекин (или непрецизен софтверски прекин) е:
 640. прекин во проточните компјутери што не е асоциран со точна инструкција што била причината за прекин или исклучок
 641.  
 642. 191.Исклучок што доаѓа надвор од процесорот се нарекува:
 643. прекин
 644.  
 645. 192.Статичко издавање на едно множество инструкции издадени во даден такт циклус се нарекува:
 646. Пакет за издавање
 647.  
 648. 193.Примарни методи за зголемување на потенцијалната вредност на паралелизмот на инструкциско ниво се:
 649. Зголемување на длабочината на проточноста за да преклопи повеќе инструкции
 650. Умножување внатрешните компоненти на компјутерот за да може да почне повеќе инструкции во секој степен на проточноста
 651.  
 652. 194.Стил на архитектура на инструкциско множество кое почнува повеќе операции кои се дефинирани како независни во една голема инструкција, обично со повеќе одделни полиња со операциски код се нарекува:
 653. Многу долг инструкциски збор
 654.  
 655. 195.Кои се трите примарни технологии кои се користат за правење мемориски хиерархии?
 656. магнетен диск
 657. ДРАМ
 658. СРАМ
 659.  
 660. 196.Која од следниве технологии за мемориска хиерархија е најбрза?
 661. СРАМ
 662.  
 663. 197.Најбавна меморија е:
 664. Магнетен диск
 665.  
 666. 198.Најниското ниво на меморијата
 667. ги содржи сите податоци
 668. е најевтино ниво на меморијата
 669. е составено од сите повисоки нивоа во хиерархијата на меморијата
 670.  
 671. 199.Делот од пристапите кон меморијата кои не се пронајдени на некое ниво од мемориската хиерархија се нарекува
 672. стапка на промашување
 673.  
 674. 200.Минималната единица на информација што може да се наоѓа или да не се наоѓа во кешот се нарекува
 675. блок
 676.  
 677. 201.Времето потребно за пристап до едно ниво од мемориската хиерархија, вклучувајќи го и времето потребно за определување дали пристапот е погодок или промашување, се нарекува
 678. време на погодок
 679.  
 680. 202.Просторна локалност значи:
 681. ако се референцира некој податок од меморијата наскоро ќе се референцира податок од неговата непосредна близина
 682.  
 683. 203.Според кој принцип ако некоја податочна локација во мемориската хиерархија е пристапена, таа има тенденција повторно да биде пристапена?
 684. Принципот на временска локалност
 685.  
 686. 204.Временска локалност значи:
 687. ако се референцира некој податок во меморијата, наскоро ќе се референцира повторно
 688.  
 689. 205.Кеш меморијата служи за брз пренос меѓу
 690. процесорот и главната меморија
 691.  
 692. 206.Времето на промашување
 693. се состои од време на пренос на блокот
 694. се состои од време на пристап до блокот
 695.  
 696. 207.Промашување (miss) е
 697. ненаоѓање на бараниот блок во погорните нивоа на хиерархија
 698.  
 699. 208.Времето на погодок
 700. го вклучува времето за проверка дали имаме погодок (hit) или не
 701. се состои од време потребно да се пристапи до повисоките нивоа
 702.  
 703. 209.Бројот на циклусите на застој при читање од кеш меморијата зависат од стапката на промашување при читање
 704. правопропорционално
 705.  
 706. 210.Како може да се изрази средното време на пристап до меморијата (AMAT)?
 707. Средно време на пристап = време за погодок + стапка на промашување * казна по промашување
 708.  
 709. 211.Структура на кеш меморијата во која ниво од мемориската хиерархија е составено од две независни кеш мемории кои работат паралелно една со друга и притоа едната оперира со инструкции, а другата со податоци се нарекува
 710. Поделена кеш меморија
 711.  
 712. 212.Виртуелната меморија
 713. овозможува корисничките програми да зафаќаат повеќе меморија отколку што има во главната меморија
 714. ефикасно ја дели меморијата на повеќе програми
 715. има ист концепт на работа со кеш меморијата
 716.  
 717. 213.Виртуелната адреса се состои од
 718. странично поместување (page offset)
 719. број на виртуелна страница (virtual page number)
 720.  
 721. 214.Страничното поместување
 722. е дел од виртуелната адреса
 723. формира долен дел на физичката адреса
 724.  
 725. 215.Грешка на страница или Page Fault настанува:
 726. кога ќе дојде до непогодување
 727.  
 728. 216.При реализација на виртуелна меморија
 729. се користи техника која не бара многу обраќање кон дискот
 730. страницата треба да го амортизира големото време на пристап
 731. непогодувањето доведува до грешка на страница (page fault)
 732.  
 733. 217.Во концептот на вируелна меморија TLB е:
 734. кеш меморија која ги содржи во последно време користените преводи на адреси
 735.  
 736. 218.TLB непогодување може да значи дека:
 737. страницата не е во меморија и мора да се префрли контролата на ОС да реагира на грешка на страница
 738. страницата е во меморија и потребно е само да се формира потребниот влез во TLB
 739.  
 740. 219.Табелата на страници се состои од
 741. број на физичка страница
 742. бит за валидност (valid bit)
 743.  
 744. 220.Баферот за преведување (TLB)
 745. содржи валкан бит (dirty bit)
 746. е кеш меморија
 747. ги содржи мапирањата на табелата на страници
 748. е дел од табелата на страници
 749.  
 750. 221.Кеш меморијата е ефикасна
 751. кога податоците повторно се пребаруваат
 752. во сличај на јамки
 753.  
 754. 222.На сликата е прикажано дека:
 755. Поголемите кеш мемории имаат помала стапка на промашување
 756. Зголемување на асоцијативноста повеќе ја намалува кај помалите кеш мемории
 757.  
 758. 223.Кој тип на кеш меморија прави најмалку пребарувања за даден елемент?
 759. Директно мапираната
 760.  
 761. 224.Колку споредби треба кај директно мапираната меморија?
 762. 1
 763.  
 764. 225.Карактеристики на кеш меморијата се:
 765. работи со брзина на процесорот
 766. содржи хардверска техника на адресирање
 767.  
 768. 226.Комплет асоцијативната меморија има повеќе комплети од:
 769. директно мапираната
 770.  
 771. 227.Ако директно мапираната кеш меморија има 8 блока и се бара блок со реден број 15 од вкупно 32 блока во меморијата, тогаш тој блок ќе се постави во блокот со реден број
 772. 7
 773.  
 774. 228.Зголемување на асоцијативноста:
 775. jа намалува стапката на промашување
 776. може да го зголеми времето на пристап
 777.  
 778. 229.Виртуелен машински надгледувач (VMM) е :
 779. софтверски дел
 780.  
 781. 230.Врз кој дел од хардверот интензивните оптоварувања би ги намалиле перформансите при виртуелизација?
 782. В/И
 783.  
 784. 231.Гостинскиот софтвер треба да може директно да го менува доделувањето на реалните системски ресурси:
 785. Неточно
 786.  
 787. 232.Кои уреди се однесуваат само како влез?
 788. Тастатура
 789. Глувче
 790. Скенер
 791.  
 792. 233.Кои уреди се однесуваат како влез/излез?
 793. безжична мрежна картичка
 794. жичана мрежна картичка
 795. Кабелски модем
 796.  
 797. 234.Одберете ги најважните карактеристики на В/И
 798. Податочна брзина
 799. Партнер
 800. Однесување
 801.  
 802. 235.Испад на системот претставува:
 803. состојба кога вистинското однесување отстапува од специфицираното
 804.  
 805. 236.Доверливост на компјутерски систем e:
 806. квалитет на испорачаната услуга
 807.  
 808. 237.Достапност претставува:
 809. мерка за исполнување на услугата во однос на преминот меѓу двете состојби на исполнување и прекин
 810.  
 811. 238.Карактеристики кои ги изразуваат вистинските показатели за брза и ефикасна работа на хард дисковите се
 812. ротациско задоцнување
 813. време на пребарување
 814. време на пренос
 815. време на контролерот
 816.  
 817. 239.Систем за редундантна заштита на дискот е
 818. RAID
 819.  
 820. 240.Читањето и пишувањето кај магнетните дискови се врши :
 821. Секвенцијално во оквир на цилиндрите, патеките и секторите
 822.  
 823. 241.Ротациско задоцнување кај хард дискот е:
 824. е средно време потребно хард дискот да ги заврти плочите се додека соодветните делови на патеката не се постават под главата за читање и запишување
 825.  
 826. 242.Синхрона магистрала е
 827. Магистрала што вклучува такт во контролните линии и фиксиран протокол за комуникација што е поврзан со тактот
 828.  
 829. 243.Типови на магистрали според начинот на синхронизација
 830. синхрони
 831. асинхрони
 832.  
 833. 244.Колку редундантни дискови се додаваат за еден систем од n дискови да стани RAID 0 ?
 834. 0
 835.  
 836. 255.Што претставува силно скалирање?
 837. Забрзување постигнато на повеќепроцесорски систем без зголемување на големината на проблемот.
 838.  
 839. 256.Векторските архитектури и компајлери
 840. го упростуваат пишувањето код
 841.  
 842. 257.Со колку соседи е поврзан секој процесор во топологија прстен?
 843. 2
 844.  
 845. 258.Кои од следните API-а се користат кај GPU?
 846. DirectX
 847. openGL
 848.  
 849. 259.СИСД (SISD) e:
 850. Еден инструкциски поток, еден податочен поток. Еднопроцесорски систем
 851.  
 852. 260.Колку најмалку процесори треба да помине пораката во 2D топологија со n јазли?
 853. 1
 854.  
 855. 261.Разменување на пораки има кај:
 856. Кластери
 857.  
 858. 262.Кеш меморијата
 859. е мала меморија
 860. е брза меморија
 861. е скапа меморија
 862.  
 863. 263.Структурата која користи повеќе нивоа на меморија во која како што се зголемува растојанието од процесорот, се зголемуваат и големината и времето на пристап до меморијата, се нарекува
 864. мемориска хиерархија
 865.  
 866. 264.Ако главната меморија ја разгледуваме како "кеш меморија" за секундарната, тогаш станува збор за:
 867. виртуелна меморија
 868.  
 869. 265.Која од следните инструкции се извршува во елементите кои што се потенцирани на сликата:
 870. Инструкција од Ј тип
 871. j SLEDNA
 872.  
 873. 266.Која од следните инструкции се извршува во елеме
 874. Разграни ако е =
 875. Разграни ако не е =
 876.  
 877. 267.При инструкција за полнење, PC се зголемува:
 878. R пред да се чита вредноста на регистарот ($t2) од регистарската датотека
 879. пред АЛУ да го пресмета збирот на прочитаните вредности од регистарската датотека и offset-от
 880.  
 881. 268.Колку контролни линии се користат во MEM степено
 882. 3
 883.  
 884. 269.Колку контролни линии има во МЕМ/WB проточниот
 885. 2
 886.  
 887. 270.Софтверски прекин е:
 888. пркин за откривање на пречекорување
 889.  
 890. 271.Нераспореден настан што го нарушува извршувањето на програмата се нарекува:
 891. софтверски прекин
 892.  
 893. 272.Стил на архитектура на инструкциско множество кое почнува повеќе операции кои се дефинирани како независни во една голема инструкција, обично со повеќе одделни полиња со операциски код се нарекува:
 894. Многу долг инструкциски збор
 895.  
 896. 273. Доколку користите RAID архитектура со 5 тврди дискови каде сите имаат MTTF = 100..?
 897. - 20
 898.  
 899. 274. Кај виртуелната меморија
 900. - Процесорот издава виртуелни адреси
 901.  
 902. 275. Која е вредноста на вишок кодот кој се додава на експонентот за броевите со двојна прецизност кај IEEE 754 стандардот?
 903. - 1023
 904.  
 905. 276. По преземањето на инструкција add $t1,$t2,$t3 и зголемување на PC, следен чекор е:
 906. - Регистрите $t2 и $t3 се читаат од регистерската датотека
 907.  
 908. 277. При инструкцијата sw $t0, 0($sp):
 909. - Се запишува 1 збор
 910.  
 911. 278. Koja MIPS наредба се користи за печатење на $a0:
 912. - li $v0 1 syscall
 913.  
 914. 279. Пречекорување кај операндите може да настане доколку:
 915. - двата операнди се позитивни
 916.  
 917. 280. Начинот што оперира со записите, ажурирајќи ги вредностите само во блокот во кешот, потоа пишувајќи го изменетиот блок во понискиот..?
 918. - запишување назад(write back)
 919.  
 920. 281. Со кои инструкции и регистри се внесува константа со големина од 32 бита во регистер?
 921. - lui
 922. - ori
 923.  
 924. 282. Кои се соодветните МИПС изрази за дадениот Ц код, ако се претпостави дека a,b,c и d се сместени во регистрите $1,$s2,$s3,$s4 соодветно? а=b+5; c=d-2; a=a div c b=(b+5) %(d-2)
 925. - addi $s1, $s2 5 addi $s3, $s4, -2 div $s1, $s3 mfhi $s2
 926.  
 927. 283. Која е равенката за мултиплексер 4-во-1
 928. - Y = [A'B']X + [A'B]Y + [AB']Z + [AB]W
 929.  
 930. 284. Која инструкција треба да се изврши како последна инструкција на една процедура?
 931. - jr $ra
 932. 285. Процесорското време може да се претстави како:
 933. - Такт циклуси * Време на такт циклус
 934. - Такт циклуси / брзина на такт
 935.  
 936. 287. Нулите за стандардот ACM/IEEE 754 се одредува така што:
 937. - мантисата е 0 и експонентот е 0
 938.  
 939. 288. Дадени се регистрите $s0 $s1. Во $s0 е сместено $s0=0000 1110 1010 1101 1111 1110 1110 1101. Која е вредноста на $s1 по извршувањето на инструкцијата $s1 $s0 4?
 940. - $s1= 1110 1010 1101 1111 1110 1101 0000
 941.  
 942. 289. Ротациско задоцнување кај хард дискот е:
 943. - средно време потребно хард дискот да ги заврти плочите се додека соодветните делови на патеката не се постават под главата на запишување
 944.  
 945. 290. Што е грешно кај инструкцијата addi, $0 $s2, 100>
 946. - $s0 има константа вредност
 947.  
 948.  
 949.  
 950.  
 951. - операндот е регистар
 952. - се чита збор од изворот
 953. - lui 1111 1111 1111 1111   ,  ori 0000 0000 0000 0000
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top