Advertisement
tuomasvaltanen

Untitled

Feb 14th, 2023 (edited)
185
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 11.71 KB | None | 0 0
 1. // Edistynyt mobiiliohjelmointi, 14.2.2023
 2.  
 3. // OpenWeatherMapin API:
 4. // https://openweathermap.org/current
 5.  
 6. // esim. Rantavitikan kampus, Lapin AMK:
 7. https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=66.48130266083665&lon=25.723290728723306&appid=OMA_API_KEY_TÄHÄN
 8.  
 9. // data on esim:
 10.  
 11. {"coord":{"lon":25.7233,"lat":66.4813},"weather":[{"id":600,"main":"Snow","description":"light snow","icon":"13n"}],"base":"stations","main":{"temp":269.94,"feels_like":265.71,"temp_min":269.94,"temp_max":269.94,"pressure":1020,"humidity":86},"visibility":10000,"wind":{"speed":3.09,"deg":210},"snow":{"1h":0.12},"clouds":{"all":20},"dt":1676355896,"sys":{"type":1,"id":1354,"country":"FI","sunrise":1676356275,"sunset":1676385095},"timezone":7200,"id":638936,"name":"Rovaniemi","cod":200}
 12.  
 13. // muutetaan yksiköt metriseen järjestelmään (oletuksena lämpötila on näemmä Kelvineitä)
 14. https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=66.48130266083665&lon=25.723290728723306&appid=OMA_API_KEY_TÄHÄN&units=metric
 15.  
 16. // nyt data on:
 17. {"coord":{"lon":25.7233,"lat":66.4813},"weather":[{"id":600,"main":"Snow","description":"light snow","icon":"13n"}],"base":"stations","main":{"temp":-3.21,"feels_like":-7.44,"temp_min":-3.21,"temp_max":-3.21,"pressure":1020,"humidity":86},"visibility":10000,"wind":{"speed":3.09,"deg":210},"snow":{"1h":0.1},"clouds":{"all":20},"dt":1676356259,"sys":{"type":1,"id":1354,"country":"FI","sunrise":1676356275,"sunset":1676385095},"timezone":7200,"id":638936,"name":"Rovaniemi","cod":200}
 18.  
 19. Google Maps -> OpenStreetMap -ohjeet:
 20. 1. MapsFragment -> onMarkerClick:
 21. Tarvitsemme markerin koordinaatit seuraavia vaiheita varten (esim. p0.position.latitude jne.)
 22.  
 23. 2. Luo uusi fragment navigation editorin avulla: CityWeatherFragment (ota käyttöön myös binding layer) ja tee action MapsFragmentista CityWeatherFragmentiin. CityWeatherFragmentille kaksi argumenttia: latitude ja longitude (molemmat Float).
 24.  
 25. 3. Navigoi onMarkerClickistä CityWeatherFragmentiin käyttämällä navController -> navigate
 26.  
 27. 4. CityWeatherFragment – ota vastaan argumentit, ja luo uusi JSON_URL -muuttuja.
 28.  
 29. Tee ensin muuttuja API_KEY, johon tallennat oman OpenWeatherMapin API keyn. Jos tallensit API key:n local.properties-tiedostoon, voit hakea sen koodissa näin:
 30.  
 31. val API_KEY : String = BuildConfig.OPENWEATHER_API_KEY
 32.  
 33. HUOM! BuildConfig päivittyy vain silloin kun ohjelmaa ajetaan emulaattorissa (play-nappi), pelkkä rebuild ei riitä!
 34.  
 35. val JSON_URL : String = https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=${args.latitude}&long=${args.longitude}&units=metric&appid=${API_KEY}
 36.  
 37. 5. Käytä Volleyta, ja lataa JSON_URLin avulla JSON-data
 38.  
 39. 6. Luo säädatan pohjalta CityWeather-niminen luokka käyttämällä json2kt.com -palvelua, ja lataa se Android-projektiisi
 40.  
 41. 7. Muunna JSON-data (response) GSONin avulla CityWeather-olioksi. Käytä oikeaa versiota GSON-koodista, eli tässä tapauksessa dataa tulee vain yksi objekti!
 42.  
 43. 8. Tulosta CityWeather -olion avulla tämän hetkinen lämpötila
 44. LogCatiin ja esim. ulkoasussa olevaan TextViewiin
 45.  
 46. ------------------------------------------------------
 47.  
 48. Muista luoda tarvittavat data-luokat json2kt.com-palvelussa! Lopputuloksena tulee 8 luokkatiedostoa (kannattaa tehdä oma paketti projektiin, esim. datatypes -> cityweather, ettei projektin kansio ole sekaisin fragmentteja ja dataluokkia.)
 49.  
 50. Jos Snow-luokkaan tulee virhe, ota muuttujan nimestä 1 pois (eli pelkkä h)
 51.  
 52. Ohjaajan versio (täydennetään myöhemmin):
 53.  
 54. MapsFragment.kt, onMarkerClick():
 55.  
 56. // jos mitä tahansa markeria klikataan, ajetaan tämä funktio
 57. override fun onMarkerClick(p0: Marker): Boolean {
 58. Log.d("ADVTECH", "MARKKERI!")
 59.  
 60. // lokitetaan/tulostetaan markeriin liitetyt koordinaatit sekä
 61. // tagi, jossa pitäisi olla kaupungin nimi
 62. Log.d("ADVTECH", p0.position.latitude.toString())
 63. Log.d("ADVTECH", p0.position.longitude.toString())
 64. Log.d("ADVTECH", p0.tag.toString())
 65.  
 66. // navigoidaan CityWeatherFragmentiin, ja laitetaan koordinaatit parametreiksi
 67. val action = MapsFragmentDirections.actionMapsFragmentToCityWeatherFragment(p0.position.latitude.toFloat(), p0.position.longitude.toFloat())
 68. findNavController().navigate(action)
 69.  
 70. // onMarkerClick vaatii lopussa että palautetaan boolean
 71. return false
 72. }
 73.  
 74. CityWeatherFragment.kt:
 75.  
 76. class CityWeatherFragment : Fragment() {
 77. private var _binding: FragmentCityWeatherBinding? = null
 78.  
 79. // get fragment parameters from previous fragment
 80. val args: CityWeatherFragmentArgs by navArgs()
 81.  
 82. // This property is only valid between onCreateView and
 83. // onDestroyView.
 84. private val binding get() = _binding!!
 85. override fun onCreateView(
 86. inflater: LayoutInflater,
 87. container: ViewGroup?,
 88. savedInstanceState: Bundle?
 89. ): View? {
 90. _binding = FragmentCityWeatherBinding.inflate(inflater, container, false)
 91. val root: View = binding.root
 92.  
 93. // print out the given parameter into logs
 94.  
 95. getWeather()
 96.  
 97. return root
 98. }
 99.  
 100. fun getWeather() {
 101. // haetaan API-key local.properties-tiedostosta, muista käyttää projektia päällä play-napista että tiedosto päivittyy
 102. // voit myös asettaa API keyn suoraan muuttujaan tekstinä, mutta se ei ole optimaalinen ratkaisu
 103. val API_KEY : String = BuildConfig.OPENWEATHERMAP_API_KEY
 104.  
 105. // rakennetaan URL rajapintaan muuttujien avulla
 106. val JSON_URL : String = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=${args.latitude}&lon=${args.longitude}&appid=${API_KEY}&units=metric"
 107.  
 108. val gson = GsonBuilder().setPrettyPrinting().create()
 109.  
 110. // Request a string response from the provided URL.
 111. val stringRequest: StringRequest = object : StringRequest(
 112. Request.Method.GET, JSON_URL,
 113. Response.Listener { response ->
 114. // print the response as a whole
 115. // we can use GSON to modify this response into something more usable
 116. Log.d("ADVTECH", response)
 117.  
 118. // muunnetaan data CityWeather-olioksi
 119. var item : CityWeather = gson.fromJson(response, CityWeather::class.java)
 120.  
 121. // haetaan pelkkä lämpötila
 122. Log.d("ADVTECH", item.main?.temp.toString() + " C")
 123.  
 124. // jos halutaan näyttää esim. TextViewissä ja sen id on textView_temperature:
 125. // binding.textViewTemperature.text = item.main?.temp.toString() + " C"
 126. },
 127. Response.ErrorListener {
 128. // typically this is a connection error
 129. Log.d("ADVTECH", it.toString())
 130. })
 131. {
 132. @Throws(AuthFailureError::class)
 133. override fun getHeaders(): Map<String, String> {
 134.  
 135. // basic headers for the data
 136. val headers = HashMap<String, String>()
 137. headers["Accept"] = "application/json"
 138. headers["Content-Type"] = "application/json; charset=utf-8"
 139. return headers
 140. }
 141. }
 142.  
 143. // Add the request to the RequestQueue. This has to be done in both getting and sending new data.
 144. // if using this in an activity, use "this" instead of "context"
 145. val requestQueue = Volley.newRequestQueue(context)
 146. requestQueue.add(stringRequest)
 147.  
 148.  
 149. Log.d("ADVTECH", JSON_URL)
 150. }
 151.  
 152. override fun onDestroyView() {
 153. super.onDestroyView()
 154. _binding = null
 155. }
 156. }
 157.  
 158. EXTRA:
 159.  
 160. Stylen asettaminen TextViewiin koodissa:
 161.  
 162. textViewTitle.setTextAppearance(this, R.style.RedHUGEText);
 163.  
 164. TextViewin värin muuttaminen koodissa:
 165.  
 166. textView.setTextColor(Color.parseColor("#FF0000"))
 167.  
 168. // Permissionit tulee aina kysyä myös koodissa, jotta käyttäjä voi antaa suostumuksensa
 169. // uusissa Androideissa tämä on vaadittua
 170.  
 171.  
 172.  
 173.  
 174. // AndroidManifest:
 175.  
 176. <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
 177. <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
 178. <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
 179. <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
 180.  
 181. Lisätään MainActivityyn funktio:
 182.  
 183. fun hasPermissions(context: Context, vararg permissions: String): Boolean = permissions.all {
 184. ActivityCompat.checkSelfPermission(context, it) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED
 185. }
 186.  
 187. // lisätään MainActivityn onCreaten loppuun:
 188.  
 189. // in Activity onCreate:
 190. val PERMISSION_ALL = 123
 191.  
 192. // näiden permissioneiden pitää olla myös AndroidManifestissa
 193. val PERMISSIONS = arrayOf(
 194. Manifest.permission.INTERNET,
 195. Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,
 196. Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION,
 197. Manifest.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 198. )
 199.  
 200. if (!hasPermissions(this, *PERMISSIONS)) {
 201. ActivityCompat.requestPermissions(this, PERMISSIONS, PERMISSION_ALL)
 202. }
 203.  
 204.  
 205. // OpenStreetMap
 206. https://github.com/osmdroid/osmdroid/wiki/How-to-use-the-osmdroid-library-(Kotlin)
 207.  
 208. // Uusi fragment, OpenStreetMapFragment.kt:
 209.  
 210. import org.osmdroid.views.MapView
 211. import org.osmdroid.config.Configuration.*
 212. import org.osmdroid.tileprovider.tilesource.TileSourceFactory
 213. import org.osmdroid.util.GeoPoint
 214. import org.osmdroid.views.overlay.Marker
 215.  
 216. /**
 217. * A simple [Fragment] subclass.
 218. * Use the [OpenStreetMapFragment.newInstance] factory method to
 219. * create an instance of this fragment.
 220. */
 221. class OpenStreetMapFragment : Fragment() {
 222. // change this to match your fragment name
 223. private var _binding: FragmentOpenStreetMapBinding? = null
 224.  
 225. // This property is only valid between onCreateView and
 226. // onDestroyView.
 227. private val binding get() = _binding!!
 228.  
 229. override fun onCreateView(
 230. inflater: LayoutInflater,
 231. container: ViewGroup?,
 232. savedInstanceState: Bundle?
 233. ): View? {
 234. _binding = FragmentOpenStreetMapBinding.inflate(inflater, container, false)
 235. val root: View = binding.root
 236.  
 237. // tarvittavat gradle-importit:
 238. // implementation 'org.osmdroid:osmdroid-android:6.1.14'
 239. // implementation 'androidx.preference:preference:1.2.0'
 240.  
 241. // käytetään tätä versiota PreferenceMananagerista ettei ole deprecated Android 10:stä eteenpäin
 242. // huom: import ylhäällä: import androidx.preference.PreferenceManager
 243. getInstance().load(context, PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context as Context))
 244.  
 245. // binding-layerin kautta mapViewiin pääsy, ks. osm-droidin ohje miten lisätään ulkoasu tälle fragmentille
 246. // https://github.com/osmdroid/osmdroid/wiki/How-to-use-the-osmdroid-library-(Kotlin)
 247. binding.map.setTileSource(TileSourceFactory.MAPNIK)
 248.  
 249. // asetetaan alkupiste + zoomaus
 250. val mapController = binding.map.controller
 251. mapController.setZoom(18.0)
 252. val startPoint = GeoPoint(66.50352001528042, 25.727189822733095);
 253. mapController.setCenter(startPoint);
 254.  
 255. // lisätään marker Rovaniemelle
 256. val marker = Marker(binding.map)
 257. marker.position = startPoint
 258. marker.title = "Rovaniemi marker!"
 259. marker.setAnchor(Marker.ANCHOR_CENTER, Marker.ANCHOR_CENTER)
 260. binding.map.overlays.add(marker)
 261. binding.map.invalidate()
 262.  
 263. // onClick onnistuu mm. näin
 264. marker.setOnMarkerClickListener { marker, mapView ->
 265.  
 266. Log.d("ADVTECH", "MARKKKERIIIII!")
 267.  
 268. return@setOnMarkerClickListener false
 269. }
 270.  
 271. return root
 272. }
 273.  
 274. override fun onDestroyView() {
 275. super.onDestroyView()
 276. _binding = null
 277.  
 278. }
 279. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement