Advertisement
193030

Kursova rabota dynamic array

Oct 17th, 2020 (edited)
1,987
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 6.33 KB | None | 0 0
 1. // Vkaral sym dinamichni masivi ama ne raboti
 2. #include <iostream>
 3. #include <string>
 4. using namespace std;
 5. // Трите имена
 6. // Домашни и служебни адреси(индикатор за различаване)
 7. // телефони на съответните адреси
 8.  
 9. // -създаване на указателя, като информацията се чете
 10. // клавиатурата
 11. // -извежда информация за броя на работещите(лицето е
 12. // е работещо, ако има поне един служебен адрес
 13.  
 14. string firstName;
 15. string secondName;
 16. string lastName;
 17. string adress1;
 18. string adress2;
 19. string adress3;
 20. string phoneNumber1;
 21. string phoneNumber2;
 22. string phoneNumber3;
 23.  
 24.  
 25.  
 26. struct Node
 27. {
 28.     string data;
 29.     Node *next;
 30.     Node *child;
 31. };
 32.  
 33.  
 34. Node *firstChild = NULL;
 35. Node *secondChild = NULL;
 36.  
 37.  
 38.  
 39. struct Node* addNode()//(struct Node* first)
 40. {
 41.    struct Node* first;
 42.    first = new Node;
 43.    first->data = firstName;
 44.    Node* secN = new Node;
 45.    secN->data = secondName;
 46.    secN->child = NULL;
 47.    first->next =secN;
 48.  
 49.  
 50.    Node* lastN = new Node;
 51.    lastN ->data = lastName;
 52.    secN->next = lastN;
 53.    lastN->child = NULL;
 54.  
 55.    Node* adress1Node = new Node;
 56.    adress1Node->data = adress1;
 57.    adress1Node->child = NULL;
 58.  
 59.    Node* adress2Node = new Node;
 60.    adress2Node->data = adress2;
 61.    adress1Node->next = adress2Node;
 62.    adress2Node->child = NULL;
 63.  
 64.  
 65.    Node* adress3Node = new Node;
 66.    adress3Node->data = adress3;
 67.    adress2Node->next = adress3Node;
 68.    adress3Node->child = NULL;
 69.  
 70.    first->child = adress1Node;
 71.  
 72.    Node* firstNumberNode = new Node;
 73.    firstNumberNode->data = phoneNumber1;
 74.    firstNumberNode->next = NULL;
 75.    firstNumberNode->child = NULL;
 76.  
 77.    Node* secondNumberNode = new Node;
 78.    secondNumberNode->data = phoneNumber2;
 79.    secondNumberNode->next = NULL;
 80.    secondNumberNode->child = NULL;
 81.    firstNumberNode->next = secondNumberNode;
 82.  
 83.    Node* thirdNumberNode = new Node;
 84.    thirdNumberNode->data = phoneNumber3;
 85.    thirdNumberNode->next = NULL;
 86.    thirdNumberNode->child = NULL;
 87.  
 88.    adress1Node->child = firstNumberNode;
 89.    adress3Node->child = thirdNumberNode;
 90.     return first;
 91. }
 92.  
 93. void traverseNodes(struct Node* p)
 94. {
 95.     if(p==secondChild)
 96.        secondChild=NULL;
 97.     if(p==firstChild)
 98.         firstChild = NULL;
 99.     while(p)
 100.     {
 101.  
 102.       if(p->child)
 103.       {
 104.          if(secondChild == NULL && firstChild!=NULL)
 105.          {
 106.             secondChild = p->child;
 107.             //. cout << "second child ->data " << p->child->data << endl;
 108.  
 109.          }
 110.          if(firstChild == NULL)
 111.             firstChild = p->child;
 112.  
 113.       }
 114.         cout << p->data << " ";
 115.         p = p->next;
 116.     }
 117.  
 118.     if(firstChild !=NULL || secondChild != NULL)
 119.     {
 120.  
 121.         if(firstChild)
 122.         {
 123.             traverseNodes(firstChild);
 124.  
 125.         }
 126.         if(secondChild)
 127.         {
 128.             //cout << " v ifa second child data " << secondChild->data << endl;
 129.             traverseNodes(secondChild);
 130.            // cout << " second child " << endl;
 131.  
 132.         }
 133.  
 134.         //enqueue(lastChild);
 135.     }
 136. }
 137.  
 138. void enterPerson()
 139. {
 140.     cin.ignore();
 141.     cout << "Enter first name: " << endl;
 142.     cin >> firstName;
 143.     cout << "Enter second name: " << endl;
 144.     cin >> secondName;
 145.     cout << "Enter last name name: " << endl;
 146.     cin >> lastName;
 147.     //cout << "The last name is: " << lastName << endl;
 148.     cout << "Enter first address: " << endl;
 149.     cin >> adress1;
 150.     cout << "Enter second address: " << endl;
 151.     cin >> adress2;
 152.     cout << "Enter third address: " << endl;
 153.     cin >> adress3;
 154.     cout << "Enter first phone number: " << endl;
 155.     cin >> phoneNumber1;
 156.     cout << "Enter second phone number: " << endl;
 157.     cin >> phoneNumber2;
 158.     cout << "Enter third phone number: " << endl;
 159.     cin >> phoneNumber3;
 160.  
 161. }
 162.  
 163. int main()
 164. {
 165.  
 166.     typedef struct Node* *testDynamicArray;
 167.     testDynamicArray testDynamicArray1;
 168.     //testDynamicArray1 = new struct Node*[1];
 169.  
 170.  
 171.     struct Node *Array[5];
 172.     struct Node **DynamicArray;
 173.     struct Node **temp;
 174.     int dynamicArraySize = 1;
 175.     DynamicArray = new struct Node*[dynamicArraySize];
 176.  
 177.     int numberOfPeople = 0;
 178.     int loop = 1;
 179.     while(loop)
 180.     {
 181.  
 182.         //dynamicArraySize = sizeof(DynamicArray)/sizeof(DynamicArray[0]);
 183.         cout << sizeof(testDynamicArray1)/sizeof(testDynamicArray1[0]) << endl;
 184.         cout << "Menu: " << endl;
 185.         cout << "1. Press 1 to add person" << endl;
 186.         cout << "2. Press 2 to show the list" << endl;
 187.         cout << "3. Press 0 to exit" << endl;
 188.         int inputCommand;
 189.         cin >> inputCommand;
 190.         switch(inputCommand)
 191.         {
 192.         case 1:
 193.             enterPerson();
 194.           //  Array[numberOfPeople] = addNode();
 195.  
 196.             if(numberOfPeople>0)
 197.             {
 198.  
 199.                 // ---- TEMPARRAY[N+1] -------
 200.                 temp = new struct Node*[numberOfPeople+1];
 201.  
 202.                 // COPY DATA TO TEMP ARRAY
 203.                 for(int i =0; i<numberOfPeople;i++)
 204.                 {
 205.                     temp[i] = DynamicArray[i];
 206.                 }
 207.  
 208.                 // REMOVE DYNAMIC ARRAY
 209.                 delete[] DynamicArray;
 210.              //   temp = nullptr;
 211.  
 212.  
 213.                 DynamicArray = temp;
 214.                 // ADD NODE TO TEMP ARRAY
 215.                 DynamicArray[numberOfPeople] = addNode();
 216.  
 217.             }
 218.             else
 219.  
 220.             {
 221.                 DynamicArray = new struct Node*[numberOfPeople];
 222.                 DynamicArray[0] = addNode();
 223.                 cout << "dynamic array[0] " << DynamicArray[0]->data<< endl;
 224.  
 225.             }
 226.  
 227.  
 228.             numberOfPeople++;
 229.             break;
 230.         case 2:
 231.             //traverseNodes(DynamicArray[0]);
 232.  
 233.             for(int i =0; i<numberOfPeople;i++)
 234.             {
 235.                 cout << "iteraciq print "<< i << endl;
 236.                 cout << "dynamic array[i] " << DynamicArray[i]<< endl;
 237.                 traverseNodes(DynamicArray[i]);
 238.             }
 239.  
 240.             /*for(int i =0; i<numberOfPeople;i++)
 241.             {
 242.                 cout << "iteraciq print "<< i << endl;
 243.                 traverseNodes(Array[i]);
 244.             }*/
 245.             break;
 246.         case 0:
 247.             loop = 0;
 248.             break;
 249.         default:
 250.  
 251.             break;
 252.  
 253.         }
 254.     }
 255.  
 256. }
 257.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement