SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 17th, 2019 77 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. program laba1_1;
 2. var
 3.     NofD: integer;
 4. begin
 5.     repeat
 6.         try
 7.             Writeln('Ââåäèòå íîìåð äíÿ íåäåëè: ');
 8.             Readln(NofD);
 9.         except
 10.             Writeln('Ââåäèòå öåëîå ÷èñëî!');
 11.         end;
 12.         case NofD of
 13.             1: writeln('Ïîíåäåëüíèê');
 14.             2: writeln('Âòîðíèê');
 15.             3: writeln('Ñðåäà');
 16.             4: writeln('×åòâåðã');
 17.             5: writeln('Ïÿòíèöà');
 18.             6: writeln('Ñóááîòà');
 19.             7: writeln('Âîñêðåñåíüå');
 20.         else
 21.             writeln('Òàêîãî íîìåðà äíÿ íåäåëè íå ñóùåñòâóåò');
 22.         end;
 23.     until ((NofD>0) and (NofD<8));
 24.     readln(NofD);
 25. end.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top