Guest User

Untitled

a guest
Mar 10th, 2019
97
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. clc
 2. clear
 3. xdel(winsid())
 4.  
 5. function thetaIMenosMeio = calculaThetaRecuado(Q, pos)
 6.     if((pos == 2) | ((Q(pos)-Q(pos-1)) == 0)) then
 7.         thetaIMenosMeio = return 0;
 8.     end
 9.     thetaIMenosMeio = return (Q(pos-1)-Q(pos-2))/(Q(pos)-Q(pos-1));
 10. end
 11.  
 12. function thetaIMaisMeio = calculaThetaAvancado(Q, pos)
 13.     if((Q(pos+1)-Q(pos)) == 0) then
 14.         thetaIMaisMeio = return 0;
 15.     end
 16.     thetaIMaisMeio = return (Q(pos)-Q(pos-1))/(Q(pos+1)-Q(pos));
 17. end
 18.  
 19. function calcPsi = calculaPsiSuperbee(theta)
 20.     calcPsi = max(0, min(1, 2*theta), min(2, theta));
 21. end
 22.  
 23. function calcPsi = calculaPsiMc(theta)
 24.     calcPsi = max(0, min(((1+theta)/2), 2, 2*theta));
 25. end
 26.  
 27. function calcPsi = calculaPsiVanleer(theta)
 28.     calcPsi = (theta + abs(theta)) / (1 + abs(theta));
 29. end
 30.  
 31. function executaMetodo(calculaPsi)
 32.     I = 2000;
 33.     L = 2;
 34.     uBarra = 0.2;
 35.     deltaT = 0.005;
 36.     tempoTotal = 4;
 37.     c0 = 0.4;
 38.     C = 0.7;
 39.     deltaX = L/I;
 40.     courant = (uBarra * deltaT) / (deltaX);
 41.     disp(courant);
 42.    
 43.     qAntigo = zeros(1, I + 2);
 44.     qNovo = zeros(1, I + 2);
 45.    
 46.     i = 2;
 47.     while(i <= I+1) then
 48.         qAntigo(i) = c0;
 49.         i = i + 1;
 50.     end
 51.    
 52.     qAntigo(1) = C;
 53.     qAntigo(I+2) = qAntigo(I-1);
 54.    
 55.     tempoAtual = 0;
 56.     while(tempoAtual < tempoTotal) then
 57.         tempoAtual = tempoAtual+deltaT;
 58.         i = 2;
 59.         while(i <= I + 1) then
 60.             thetaIMenosMeio = calculaThetaRecuado(qAntigo, i);
 61.             thetaIMaisMeio = calculaThetaAvancado(qAntigo, i);
 62.             qNovo(i) = (qAntigo(i) - courant*(qAntigo(i)-qAntigo(i-1)))-0.5*courant*(1-courant)*(calculaPsi(thetaIMaisMeio)*(qAntigo(i+1)-qAntigo(i))-calculaPsi(thetaIMenosMeio)*(qAntigo(i)-                      qAntigo(i-1)));
 63.             i = i + 1;
 64.         end
 65.         qAntigo(I+2) = qAntigo(I+1);
 66.         i = 2;
 67.         while(i <= I+1) then
 68.             qAntigo(i) = qNovo(i);
 69.             i = i + 1;
 70.         end
 71.     end
 72.    
 73.     x = linspace(0, I, I);
 74.     qNovo = qNovo(1, 2:I+1);
 75.     figure();
 76.     plot2d(x, qNovo, rect=[0, 0, I, 1]);
 77.     xlabel('Número de células');
 78.     ylabel('Concentração do traçador');
 79. endfunction
 80.  
 81. executaMetodo(calculaPsiSuperbee);
 82.  
 83. executaMetodo(calculaPsiMc);
 84.  
 85. executaMetodo(calculaPsiVanleer);
RAW Paste Data