S_Madanska

week8-РЕШЕНИЯ

Nov 17th, 2021 (edited)
329
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.     --------------------------------------------------------------------------------
 2.     --------------------------------   HOMEWORK  CHECK   ---------------------------
 3.     --------------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5.     --Задача 0.4*
 6.     --Да се създаде изглед с имената на държавите с повече от 5 клиента от тях.
 7.     CREATE VIEW COUNTRY
 8.     AS
 9.     SELECT CO.NAME[Country],
 10.            COUNT(CU.COUNTRY_ID) [Customers count]
 11.     FROM CUSTOMERS CU JOIN COUNTRIES CO
 12.     ON CU.COUNTRY_ID = CO.COUNTRY_ID
 13.     GROUP BY CO.NAME
 14.     HAVING COUNT(CU.COUNTRY_ID) > 5
 15.  
 16.     SELECT * FROM COUNTRY
 17.  
 18.  
 19.     --Задача 0.5*
 20.     --Да се създаде транзакция, която променя фамилията на служител с
 21.     --идентификатор 101 на 'Гочева', променя фамилията на служител с
 22.     --идентификатор 104 на 'Петрова', както и фамилията на служител с
 23.     --идентификатор 108 на 'Маринова'.
 24.     --Нека след това извлече в резултат име и фамилия само за горепосочените
 25.     --променени служители. Като промените от транзакцията останат постоянни.
 26.  
 27.     SELECT * FROM EMPLOYEES
 28.  
 29. BEGIN TRAN
 30.     SELECT FNAME, LNAME, EMPLOYEE_ID
 31.     FROM EMPLOYEES
 32.     WHERE EMPLOYEE_ID IN (101, 104, 108)
 33.  
 34.     UPDATE EMPLOYEES
 35.     SET LNAME = 'Гочева'
 36.     WHERE EMPLOYEE_ID = 101
 37.  
 38.     UPDATE EMPLOYEES
 39.     SET LNAME = 'Петрова'
 40.     WHERE EMPLOYEE_ID = 104
 41.  
 42.     UPDATE EMPLOYEES
 43.     SET LNAME = 'Маринова'
 44.     WHERE EMPLOYEE_ID = 108
 45.  
 46.     SELECT FNAME, LNAME, EMPLOYEE_ID
 47.     FROM EMPLOYEES
 48.     WHERE EMPLOYEE_ID IN (101, 104, 108)
 49. COMMIT TRAN
 50.  
 51.  
 52. -------------------------------------------------------------------------------------
 53. -------------------------------- ТРАНЗАКЦИИ -----------------------------------------
 54. -------------------------------------------------------------------------------------
 55.     --6.4.Примери
 56.  
 57.     --Пример 6-1.
 58.     --Да се създаде транзакция, която добавя нов клиент и създава поръчка за него,
 59.     --включваща два продукта.
 60.         SELECT * FROM  CUSTOMERS
 61.         SELECT * FROM ORDER_ITEMS
 62.         WHERE ORDER_ID = 1
 63.  
 64.     --НАЧИН 1
 65.     BEGIN TRAN
 66.         --1 добавя нов клиент INSERT
 67.         INSERT INTO CUSTOMERS(CUSTOMER_ID, COUNTRY_ID, FNAME, LNAME)
 68.         VALUES(3, 'BG', 'Марин', 'Петров')
 69.         IF @@ERROR <> 0 ROLLBACK
 70.  
 71.         --2 създава поръчка за него INSERT
 72.         INSERT INTO ORDERS(ORDER_ID, ORDER_DATE, CUSTOMER_ID, EMPLOYEE_ID, SHIP_ADDRESS)
 73.         VALUES(1, GETDATE(), 1001, 174, 'бул. Черхи връх 39, София')
 74.         IF @@ERROR <> 0 ROLLBACK
 75.  
 76.         --3 поръчка 1 включваща продукт 1 INSERT
 77.         INSERT INTO ORDER_ITEMS(ORDER_ID, PRODUCT_ID, UNIT_PRICE, QUANTITY)
 78.         VALUES(1, 3400, 789.00, 1)
 79.         IF @@ERROR <> 0 ROLLBACK
 80.  
 81.         --3 поръчка 1 включваща продукт 2 INSERT
 82.         INSERT INTO ORDER_ITEMS(ORDER_ID, PRODUCT_ID, UNIT_PRICE, QUANTITY)
 83.         VALUES(1, 2243, 5, 100)
 84.         IF @@ERROR <> 0 ROLLBACK
 85.     COMMIT TRAN
 86.  
 87.         SELECT * FROM  CUSTOMERS
 88.         SELECT * FROM ORDER_ITEMS
 89.         WHERE ORDER_ID = 1
 90.  
 91.     ----НАЧИН 1
 92.     BEGIN TRAN
 93.     SET XACT_ABORT ON
 94.         --1 добавя нов клиент /INSERT/
 95.         INSERT INTO CUSTOMERS(CUSTOMER_ID, COUNTRY_ID, FNAME, LNAME)
 96.         VALUES(3, 'BG', 'Марин', 'Петров')
 97.  
 98.         --2 създава поръчка за него /INSERT/
 99.         INSERT INTO ORDERS(ORDER_ID, ORDER_DATE, CUSTOMER_ID, EMPLOYEE_ID, SHIP_ADDRESS)
 100.         VALUES(1, GETDATE(), 1001, 174, 'бул. Черхи връх 39, София')
 101.  
 102.         --3 поръчка 1 включваща продукт /1 INSERT/
 103.         INSERT INTO ORDER_ITEMS(ORDER_ID, PRODUCT_ID, UNIT_PRICE, QUANTITY)
 104.         VALUES(1, 3400, 789.00, 1)
 105.  
 106.         --3 поръчка 1 включваща продукт /2 INSERT/
 107.         INSERT INTO ORDER_ITEMS(ORDER_ID, PRODUCT_ID, UNIT_PRICE, QUANTITY)
 108.         VALUES(1, 2243, 5, 100)
 109.     COMMIT TRAN
 110.  
 111.  
 112. /*Пример 6-2.
 113. Транзакция, която променя фамилията на клиент с идентификатор = 1001,
 114. след което отхвърля направените промени.*/
 115.  
 116. BEGIN TRAN
 117.     SELECT LNAME AS CURRENTLY
 118.     FROM CUSTOMERS
 119.     WHERE CUSTOMER_ID = 1001
 120.  
 121.     UPDATE CUSTOMERS
 122.     SET LNAME = 'Кастрева'
 123.     WHERE CUSTOMER_ID = 1001
 124.  
 125.     SELECT LNAME AS  AFTER_UPDATE
 126.     FROM CUSTOMERS
 127.     WHERE CUSTOMER_ID = 1001
 128. ROLLBACK TRAN
 129.  
 130.     SELECT LNAME  AS  AFTER_ROLLBACK
 131.     FROM CUSTOMERS
 132.     WHERE CUSTOMER_ID = 1001
 133.  
 134.  
 135. /*Пример 6-3.
 136. Транзакция, която въвежда нов клиент, поставя точка на запис,
 137. въвежда поръчка, след което отхвърля промените до точката на запис, т.е.
 138. отхвърля се само поръчката.*/
 139. SELECT * FROM ORDERS
 140.  
 141. BEGIN TRAN
 142.     --OPERATION 1 /въвежда нов клиент/
 143.     INSERT INTO CUSTOMERS(CUSTOMER_ID, COUNTRY_ID, FNAME, LNAME)
 144.     VALUES(3, 'CA', 'Кейт', 'Рейнолдс')
 145.  
 146. --поставя точка на запис
 147. SAVE TRAN POINT1
 148.  
 149.     --въвежда поръчка
 150.     INSERT INTO ORDERS(ORDER_ID, ORDER_DATE, CUSTOMER_ID, EMPLOYEE_ID)
 151.     VALUES(2, GETDATE(), 3, 174)
 152.  
 153. --отхвърля промените до точката на запис
 154. ROLLBACK TRAN POINT1
 155.  
 156. --ЗАПАЗИ ПРОМЕНИТЕ ОТ ТРАНЗАКЦИЯТА ПРЕДИ ТОЧКАТА НА ЗАПИС
 157. COMMIT TRAN
 158.  
 159. SELECT * FROM ORDERS
 160.  
 161. /*Задача 6-1.
 162. Транзакция, която има за цел да изтрие отдел 90 „Мениджмънт“,
 163. като преди това прехвърли всички служители от него в отдел 10 „Администрация“.*/
 164.  
 165. SELECT * FROM DEPARTMENTS
 166. WHERE DEPARTMENT_ID = 90
 167.  
 168. SELECT * FROM EMPLOYEES
 169. WHERE DEPARTMENT_ID = 10
 170.  
 171. BEGIN TRAN
 172.     -- прехвърли всички служители от 90 в отдел 10
 173.     UPDATE EMPLOYEES
 174.     SET DEPARTMENT_ID = 10
 175.     WHERE DEPARTMENT_ID = 90
 176.  
 177.     --изтрие отдел 90
 178.     DELETE FROM DEPARTMENTS
 179.     WHERE DEPARTMENT_ID = 90
 180. COMMIT TRAN
 181.  
 182. /*Задача 6-2.
 183. Транзакция, която изтрива продукт 1726 -първо го изтрива от всички поръчки
 184. после от таблицата с продукти, и накрая отхвърля направените промени.*/
 185.  
 186. BEGIN TRAN
 187.     DELETE FROM ORDER_ITEMS
 188.     WHERE PRODUCT_ID = 1726
 189.  
 190.     DELETE FROM PRODUCTS
 191.     WHERE PRODUCT_ID = 1726
 192. ROLLBACK TRAN
 193.  
 194.     SELECT *
 195.     FROM ORDER_ITEMS
 196.     WHERE PRODUCT_ID = 1726
 197.  
 198. -------------------------------------------------------------------------------------
 199. ---------------------------------- ПРОЦЕДУРИ ----------------------------------------
 200. -------------------------------------------------------------------------------------
 201.  
 202. --Пример 7-2.
 203. --Да се създаде процедура, която за подадена като входен параметър идентификатор на
 204. --поръчка извежда имена на служител, който я е обработил, както и общата й стойност.
 205.  
 206. CREATE PROC EMPLOYEES_ORDERS_PROC @ORDER INT
 207. AS
 208. SELECT FNAME, LNAME, O.ORDER_ID, SUM(OI.UNIT_PRICE*OI.QUANTITY) TOTAL
 209. FROM EMPLOYEES E JOIN ORDERS O ON O.EMPLOYEE_ID = E.EMPLOYEE_ID
 210.                  JOIN ORDER_ITEMS OI ON O.ORDER_ID = OI.ORDER_ID
 211. WHERE O.ORDER_ID = @ORDER
 212. GROUP BY FNAME, LNAME, O.ORDER_ID
 213.  
 214. EXEC EMPLOYEES_ORDERS_PROC @ORDER = 1
 215.  
 216. -------------------------------------------------------------------------------------
 217. ---------------------------------- ФУНКЦИИ ------------------------------------------
 218. -----1.--Скаларни -------------------------------------------------------------------
 219.  
 220. --Пример 7-4.
 221. --Да се създаде функция, връщаща като скаларна стойност текст, съдържащ името на
 222. --отдел (подаден като параметър) и обща стойност на заплатите в него.
 223.  
 224. CREATE FUNCTION DEPARTMENTS_SALARIES_FUNCTION (@DEPT_ID INT) RETURNS VARCHAR(200)
 225. AS
 226. BEGIN
 227.     DECLARE @SUM_SALARY NUMERIC(10,2), @NAME VARCHAR(50)
 228.  
 229.     SELECT @NAME = D.NAME, @SUM_SALARY = SUM(E.SALARY)
 230.     FROM DEPARTMENTS D JOIN EMPLOYEES E
 231.     ON E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID
 232.     WHERE D.DEPARTMENT_ID = @DEPT_ID
 233.     GROUP BY D.NAME, D.DEPARTMENT_ID
 234.  
 235. RETURN 'Сумата на заплатите в отдел: ' + @NAME +
 236.         ' с ID = ' + CAST(@DEPT_ID AS VARCHAR) +
 237.         ' е ' + CAST(@SUM_SALARY AS VARCHAR) + ' лв.'
 238. END
 239.  
 240. SELECT dbo.DEPARTMENTS_SALARIES_FUNCTION(DEPARTMENT_ID) FROM DEPARTMENTS
 241.  
 242. -----2.-- Функции, връщащи резултатен набор------------------------------------------
 243.  
 244. --Пример 7-5.
 245. --Да се създаде функция, връщаща като резултат служителите с техните длъжности.
 246.  
 247. CREATE FUNCTION EMPLOYEES_JOBS_FUNCTION() RETURNS TABLE
 248. AS
 249. RETURN
 250.     SELECT FNAME, LNAME, E.JOB_ID, JOB_TITLE
 251.     FROM EMPLOYEES E JOIN JOBS J
 252.     ON J.JOB_ID = E.JOB_ID
 253.  
 254.     SELECT * FROM dbo.EMPLOYEES_JOBS_FUNCTION()
 255.  
 256. -------------------------------------------------------------------------------------
 257. ----------------------------------- КУРСОРИ -----------------------------------------
 258. -------------------------------------------------------------------------------------
 259.  
 260. /*Пример 8-1.
 261. Да се създаде курсор, който демонстрира прочитане на данни ред по ред от
 262. курсор. Резултатният набор за целта ще съдържа всички клиенти от Германия.
 263.  
 264. Стъпките от жизнения цикъл са обозначени в коментари.*/
 265.  
 266. DECLARE @CUST_ID VARCHAR(10), @F_NAME VARCHAR(20), @L_NAME VARCHAR(20)
 267.  
 268. -- 1 Деклариране на курсора чрез конструкцията DECLARE
 269. DECLARE CUSTOMERS_CURSOR CURSOR FOR
 270. SELECT CUSTOMER_ID, FNAME, LNAME
 271. FROM CUSTOMERS
 272. WHERE COUNTRY_ID = 'DE'
 273.  
 274. -- 2. Отваряне на курсора.
 275. OPEN CUSTOMERS_CURSOR
 276.  
 277. /* 3. Извличане на ред от курсора чрез конструкцията FETCH.
 278. Това обикновено става в цикъл, в който на всяка итерация се проверява
 279. стойността на системната променлива @@FETCH_STATUS след всяко извличане.
 280. Ако стойността й е:
 281.           0 – извличането е било успешно;
 282.          -1 – няма повече редове в курсора;
 283.          -2 – редът вече не съществува в курсора, т.е.
 284.             той е бил изтрит след отваряне на
 285.             курсора или променен така, че вече не отговаря на условията,
 286.             на които отговарят редовете, участващи в резултатния набор на курсора.
 287. */         
 288. FETCH NEXT FROM CUSTOMERS_CURSOR INTO @CUST_ID, @F_NAME, @L_NAME
 289. PRINT 'Клиенти от Германия: '
 290. PRINT '-----------------------------'
 291. WHILE @@FETCH_STATUS = 0
 292. BEGIN
 293.  
 294. -- 4. Прочитане, актуализиране или изтриване на реда, на който е позициониран курсорът.
 295.  PRINT @F_NAME + ' ' + @L_NAME + ' (ID = ' + @CUST_ID + ')'
 296.  
 297.  FETCH NEXT FROM CUSTOMERS_CURSOR INTO @CUST_ID, @F_NAME, @L_NAME
 298. END
 299.  
 300. -- 5. Затваряне на курсора. Това прекратява активното действие на курсора. Той все още
 301. --може да бъде отворен без да се налага да се декларира отново.
 302. CLOSE CUSTOMERS_CURSOR
 303.  
 304. -- 6. Освобождаване на курсора, за да бъдат освободени структурите от данни, които
 305. --съставят курсора.
 306. DEALLOCATE CUSTOMERS_CURSOR
 307.  
 308.  
 309. -------------------------------------------------------------------------------------
 310. ----------------------------------- ТРИГЕРИ -----------------------------------------
 311. -------------------------------------------------------------------------------------
 312. /*Задача 9-1.
 313. Да се създаде тригер, който при всяка промяна на фамилия на клиент
 314. записва ред в нова таблица CUSTOMERS_HISTORY с атрибути:
 315.     • идентификатор на клиент;
 316.     • стара фамилия;
 317.     • нова фамилия.
 318. */
 319.  
 320. CREATE TABLE CUSTOMERS_HISTORY
 321. (
 322.     CUSTOMER_ID INT,
 323.     OLD_LNAME VARCHAR(50),
 324.     NEW_LNAME VARCHAR(50)
 325. )
 326.  
 327.  CREATE TRIGGER FOR_UPDATE_LNAME_TRIGGER  
 328.  ON CUSTOMERS
 329.  FOR UPDATE      
 330.  AS
 331.     IF UPDATE(LNAME)
 332.     BEGIN
 333.         INSERT INTO CUSTOMERS_HISTORY(CUSTOMER_ID, OLD_LNAME, NEW_LNAME)
 334.         SELECT I.CUSTOMER_ID, D.LNAME, I.LNAME
 335.         FROM inserted I, deleted D
 336.         WHERE I.CUSTOMER_ID = D.CUSTOMER_ID
 337.     END
 338.  
 339. UPDATE CUSTOMERS
 340. SET LNAME = LNAME + '-' + 'Стоянова'
 341. WHERE CUSTOMER_ID IN (111, 213, 171)
 342.  
 343. SELECT *
 344. FROM CUSTOMERS
 345. WHERE CUSTOMER_ID IN (111, 213, 171)
 346.  
 347. SELECT * FROM CUSTOMERS_HISTORY
RAW Paste Data Copied