Guest User

Untitled

a guest
Dec 2nd, 2019
132
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Progr           segment
 2.                 assume  cs:Progr, ds:dane, ss:stosik
 3.                
 4.         blad1:  mov dx,offset wiad_blad1
 5.                 mov ah,09h
 6.                 int 21h
 7.                 jmp koniec
 8.                
 9.         blad2:  mov dx,offset wiad_blad2
 10.                 mov ah,09h
 11.                 int 21h
 12.                 jmp koniec
 13.                
 14.         blad3:  mov dx,offset wiad_blad3
 15.                 mov ah,09h
 16.                 int 21h
 17.                 jmp koniec
 18.                
 19. start:          mov     ax,dane
 20.                 mov     ds,ax
 21.                 mov     ax,stosik
 22.                 mov     ss,ax
 23.                 mov     sp,offset szczyt
 24.                
 25.                ;Start
 26.                
 27.                 mov dx,offset wiadomosc
 28.                 mov ah,09h
 29.                 int 21h    
 30.                
 31.                 mov dx,offset max
 32.                 mov ah,0Ah            
 33.                 int 21h
 34.                
 35.                 cmp len,0h
 36.                 je blad1 ;jezeli rowne
 37.                
 38.                 xor cx,cx
 39.                 xor bx,bx
 40.                 mov cl,len
 41.                
 42.                 ;tworzenie liczby
 43.                
 44.                
 45.         petla:  xor ax,ax
 46.                 mov al,tekst[bx]
 47.                 sub al,'0'
 48.                 cmp ax,9
 49.                 jg blad2 ;jezeli wieksze
 50.                 cmp ax,0
 51.                 jl blad2 ;jezeli mniejsze
 52.                
 53.                 push ax
 54.                 mov ax,liczba
 55.                 mov dx,10d
 56.                 mul dx
 57.                 mov liczba,ax
 58.                 jc blad3 ;jezeli przeniesienie
 59.                 pop ax
 60.                 add liczba,ax
 61.                 jc blad3
 62.                 inc bx
 63.                 loop petla
 64.                
 65.                 xor bx,bx
 66.                 mov bl,len
 67.                 mov tekst[bx],'$'
 68.                
 69.                ;dec
 70.                
 71.                mov dx,offset wyswietl_d
 72.                mov ah,09h
 73.                int 21h
 74.                mov dx,offset tekst
 75.                int 21h
 76.                
 77.                ;bin
 78.                
 79.                mov dx,offset wyswietl_b
 80.                mov ah,09h
 81.                int 21h
 82.                mov cx,16
 83.                mov ah,02h
 84.                mov dx,liczba
 85.                rol dx,1
 86.                push dx
 87.     petla1:    and dx,0000000000000001b
 88.                add dx,'0'
 89.                int 21h
 90.                pop dx
 91.                rol dx,1
 92.                push dx
 93.                loop petla1
 94.  
 95.                ;hex
 96.                
 97.                mov dx,offset wyswietl_h
 98.                mov ah, 09h
 99.                int 21h
 100.                mov ah,02h
 101.                mov cx,4
 102.                mov bx,liczba
 103.                rol bx,4
 104.                push bx
 105.                
 106.                
 107.     petla2:    and bx,0000000000001111b
 108.                mov dl,hex[bx]
 109.                int 21h
 110.                pop bx
 111.                rol bx,4
 112.                push bx
 113.                loop petla2
 114.                
 115.              
 116.     koniec: mov ah,07
 117.             int 21h
 118.             mov ah,4Ch
 119.             int 21h
 120.            
 121.  
 122.            
 123. Progr           ends
 124.  
 125. dane            segment
 126.  
 127.  
 128. hex db '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F','$'
 129.  
 130. max db 6
 131. len db ?
 132. tekst db 6 dup(0)
 133. liczba dw 0
 134.  
 135. wiadomosc db 13,10, 'Witaj w programie konwertujacym. ',13,10,'Podaj liczbe: $'
 136. wyswietl_d db 13,10, 'Liczba dziesietnie: $'
 137. wyswietl_b db 13,10, 'Liczba binarnie: $'
 138. wyswietl_h db 13,10, 'Liczba hexadecymalnie: $'
 139. wiad_blad1 db 13,10, 'Blad! Nie wpisano zadnej wartosci. $'
 140. wiad_blad2 db 13,10, 'Blad! To nie liczba. $'
 141. wiad_blad3 db 13,10, 'Blad! Za duza wartosc. $'
 142.  
 143. dane            ends
 144.  
 145. stosik          segment
 146.                 dw    100h dup(0)
 147. szczyt          Label word
 148. stosik          ends
 149.  
 150. end start
RAW Paste Data