Juan_Blanc

Programa Secuenciador

Mar 17th, 2015
564
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 8 DIM b$(15), n(90)                                                           <
 2. 10 CLS
 3. 15 b$(0) = "        ": b$(1) = "       *": b$(2) = "     *  ": b$(3) = "     * *": b$(4) = "   *    ": b$(5) = " *   *  ": b$(6) = "   * *  ": b$(7) = "   * * *"
 4. 16 b$(8) = " *      ": b$(9) = " *     *": b$(10) = " *   *  ": b$(11) = " *   * *": b$(12) = " * *    ": b$(13) = " * *   *": b$(14) = " * * *  ": b$(15) = " * * * *"
 5.  
 6. 20 'PRINT "PROG. a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m"
 7. 21 LOCATE 8, 5: PRINT "PROGRAMA DE LUCES DE ARBOL": LOCATE 10, 5: PRINT "Prog. A -->": LOCATE 11, 5: PRINT "Prog. B -->": LOCATE 12, 5: PRINT "Prog. C -->": LOCATE 13, 5: PRINT "Prog. D -->": LOCATE 14, 5: PRINT "Prog. E -->": LOCATE 15, 5: PRINT "Prog. G -->": LOCATE 16, 5: PRINT "Prog. H -->": LOCATE 17, 5: PRINT "Prog. I -->": LOCATE 18, 5: PRINT "Prog. J -->": LOCATE 19, 5: PRINT "Prog. K -->": LOCATE 20, 5: PRINT "Prog. L -->": LOCATE 21, 5: PRINT "Prog. M -->"
 8. 26 PRINT "CAMBIO DE PANTALLA 7,8,9"
 9. 27 OUT &H378, 0
 10. 29 pv = 50: c$ = " "
 11. 30 a$ = INKEY$
 12. 40 IF a$ = "m" THEN 12000 ELSE IF a$ = "l" THEN 11000 ELSE IF a$ = "k" THEN 10000 ELSE IF a$ = "j" THEN11000 ELSE IF a$ = "i" THEN 8000 ELSE IF a$ = "h" THEN 3500 ELSE IF a$ = "g" THEN 7000 ELSE IF a$ = "f" THEN 6000 ELSE IF a$ = "e" THEN 5000 ELSE IF a$ = "a" THEN 1000 ELSE IF a$ = "b" THEN 2000 ELSE IF a$ = "c" THEN 3000 ELSE IF a$ = "d" THEN 4000 ELSE IF a$ = "z" THEN OUT &H378, 0: END ELSE 30
 13. 50 GOTO 10
 14.  
 15. 1000 CLS : vel = 27000: pv = 1500: n(1) = 17: n(2) = 34: n(3) = 68: n(4) = 136
 16. 1002 LOCATE 7, 20: PRINT "programa A: corrida doble";
 17. 1003 FOR w = 1 TO 4
 18. 1004 a = INT(n(w) / 16): b = n(w) MOD 16
 19. 1005 OUT &H378, n(w)
 20. 1006 GOSUB 2700
 21. 1008 FOR r = 0 TO vel: NEXT r
 22. 1010 GOSUB 2500
 23. 1013 NEXT w
 24. 1020 IF c$ = "0" THEN 1022 ELSE 1050
 25. 1022 con = con + 1
 26. 1023 IF con = 6 THEN con = 1: GOTO 2000
 27. 1050 GOTO 1002
 28.  
 29. 2000 CLS : vel = 20000: pv = 1500: n(1) = 1: n(2) = 2: n(3) = 4: n(4) = 8: n(5) = 16: n(6) = 32: n(7) = 64: n(8) = 128: n(9) = 255: n(10) = 128: n(11) = 64: n(12) = 32: n(13) = 16: n(14) = 8: n(15) = 4: n(16) = 2: n(17) = 1: n(18) = 255
 30. 2001 LOCATE 7, 20: PRINT "programa B: corrida ida y vuelta con destello completo";
 31. 2002 FOR w = 1 TO 18
 32. 2003 a = INT(n(w) / 16): b = n(w) MOD 16
 33. 2004 OUT &H378, n(w)
 34. 2005 GOSUB 2700
 35. 2008 FOR r = 0 TO vel: NEXT r
 36. 2010 GOSUB 2500
 37. 2013 NEXT w
 38. 2020 IF c$ = "0" THEN 2022 ELSE 2002
 39. 2022 con = con + 1
 40. 2023 IF con = 6 THEN con = 1: GOTO 1000
 41. 2050 GOTO 2002
 42.  
 43. 2500 'sub rutina de velocidad
 44. 2501 v$ = INKEY$
 45. 2510 IF v$ = "m" THEN 12000 ELSE IF v$ = "l" THEN 11000 ELSE IF v$ = "k" THEN 10000 ELSE IF v$ = "+" THEN vel = vel - pv ELSE IF v$ = "-" THEN vel = vel + pv ELSE IF v$ = "a" THEN 2515
 46. 2515 IF v$ = "j" THEN 9000 ELSE IF v$ = "i" THEN 8000 ELSE IF v$ = "h" THEN 3500 ELSE IF v$ = "g" THEN 10000 ELSE IF v$ = "f" THEN 6000 ELSE IF v$ = "e" THEN 5000 ELSE IF v$ = "a" THEN 1000 ELSE IF v$ = "b" THEN 2000 ELSE IF v$ = "c" THEN 3000 ELSE IF v$ = "d" THEN 4000 ELSE IF v$ = "1" THEN 2520
 47. 2520 IF v$ = "1" THEN c$ = "1": con = 0 ELSE IF v$ = "0" THEN c$ = "0" ELSE IF v$ = "7" THEN CLS : b$ = "7" ELSE IF v$ = "8" THEN CLS : b$ = "8" ELSE IF v$ = "9" THEN CLS : b$ = "9" ELSE IF v$ = "z" THEN OUT &H378, 0: END
 48. 2530 RETURN
 49.  
 50. 2700 'subrutina de visuallizacion
 51. 2701 IF b$ = "7" THEN 2702 ELSE IF b$ = "8" THEN 2766 ELSE IF b$ = "9" THEN 2866
 52. 2702 LOCATE 2, 1: PRINT "hecho por Juan"
 53. 2703 LOCATE 4, 1: PRINT "General"
 54. 2740 LOCATE 12, 20: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 11, 22: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 10, 24: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 9, 26: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 8, 28: PRINT b$(a); b$(b)
 55. 2745 LOCATE 12, 36: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 11, 38: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 10, 40: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 9, 42: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 8, 44: PRINT b$(a); b$(b)
 56. 2750 LOCATE 12, 52: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 11, 54: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 10, 56: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 9, 58: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 8, 60: PRINT b$(a); b$(b)
 57. 2760 LOCATE 13, 21: PRINT "1 2 3 4 5 6 7 8        Vel.="; vel; "R="; con
 58. 2762 RETURN
 59.  
 60. 2766 LOCATE 2, 1: PRINT "hecho por Juan"
 61. 2768 LOCATE 4, 1: PRINT "General"
 62. 2770 LOCATE 12, 20: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 11, 20: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 10, 20: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 9, 20: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 8, 20: PRINT b$(a); b$(b)
 63. 2775 LOCATE 12, 36: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 11, 36: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 10, 36: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 9, 36: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 8, 36: PRINT b$(a); b$(b)
 64. 2780 LOCATE 12, 52: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 11, 52: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 10, 52: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 9, 52: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 8, 52: PRINT b$(a); b$(b)
 65. 2790 LOCATE 13, 21: PRINT "1 2 3 4 5 6 7 8        Vel.="; vel; "R="; con
 66. 2800 RETURN
 67.  
 68. 2866 LOCATE 2, 1: PRINT "hecho por Juan"
 69. 2868 LOCATE 4, 1: PRINT "General"
 70. 2870 LOCATE 12, 20: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 11, 18: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 10, 16: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 9, 18: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 8, 20: PRINT b$(a); b$(b)
 71. 2875 LOCATE 12, 36: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 11, 34: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 10, 32: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 9, 34: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 8, 36: PRINT b$(a); b$(b)
 72. 2880 LOCATE 12, 52: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 11, 50: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 10, 48: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 9, 50: PRINT b$(a); b$(b): LOCATE 8, 52: PRINT b$(a); b$(b)
 73. 2890 LOCATE 13, 21: PRINT "1 2 3 4 5 6 7 8        Vel.="; vel; "R="; con
 74. 2900 RETURN
 75.  
 76. 3000 CLS : vel = 28000: pv = 2000:  n(1) = 1: n(2) = 2: n(3) = 4: n(4) = 8: n(5) = 16: n(6) = 32: n(7) = 64: n(8) = 128
 77. 3001 LOCATE 7, 20: PRINT "programa C: corrida simple derecha";
 78. 3002 FOR w = 1 TO 8
 79. 3003 a = INT(n(w) / 16): b = n(w) MOD 16
 80. 3004 OUT &H378, n(w)
 81. 3005 GOSUB 2700
 82. 3008 FOR r = 0 TO vel: NEXT r
 83. 3010 GOSUB 2500
 84. 3013 NEXT w
 85. 3020 IF c$ = "0" THEN 3022 ELSE 3002
 86. 3022 con = con + 1
 87. 3023 IF con = 6 THEN con = 1: GOTO 1000
 88. 3050 GOTO 3002
 89.  
 90. 3500 CLS : vel = 21000: pv = 2000:  n(1) = 128: n(2) = 64: n(3) = 32: n(4) = 16: n(5) = 8: n(6) = 4: n(7) = 2: n(8) = 1
 91. 3501 LOCATE 7, 20: PRINT "programa H: corrida simple izquierda";
 92. 3502 FOR w = 1 TO 8
 93. 3503 a = INT(n(w) / 16): b = n(w) MOD 16
 94. 3504 OUT &H378, n(w)
 95. 3505 GOSUB 2700
 96. 3508 FOR r = 0 TO vel: NEXT r
 97. 3510 GOSUB 2500
 98. 3513 NEXT w
 99. 3520 IF c$ = "0" THEN 3522 ELSE 3502
 100. 3522 con = con + 1
 101. 3523 IF con = 6 THEN con = 1: GOTO 1000
 102. 3550 GOTO 3502
 103.  
 104. 4000 CLS : vel = 25000: pv = 2000:  n(1) = 1: n(2) = 2: n(3) = 4: n(4) = 8: n(5) = 16: n(6) = 32: n(7) = 64: n(8) = 128: n(9) = 129: n(10) = 130: n(11) = 132: n(12) = 136: n(13) = 144: n(14) = 160: n(15) = 192: n(16) = 193: n(17) = 194: n(18) = 196: n(19) = 200: n(20) = 208: n(21) = 224: n(22) = 225: n(23) = 226: n(24) = 228: n(25) = 232: n(26) = 240: n(27) = 241: n(28) = 242: n(29) = 244: n(30) = 248: n(31) = 249: n(32) = 250: n(33) = 252: n(34) = 253: n(35) = 254: n(36) = 255
 105. 4001 LOCATE 7, 20: PRINT "programa D: corrida con stop";
 106. 4002 FOR w = 1 TO 36
 107. 4003 a = INT(n(w) / 16): b = n(w) MOD 16
 108. 4004 OUT &H378, n(w)
 109. 4005 GOSUB 2700
 110. 4008 FOR r = 0 TO vel: NEXT r
 111. 4010 GOSUB 2500
 112. 4013 NEXT w
 113. 4020 IF c$ = "0" THEN 4022 ELSE 4002
 114. 4022 con = con + 1
 115. 4023 IF con = 6 THEN con = 1: GOTO 1000
 116. 4050 GOTO 4002
 117.  
 118. 5000 CLS : vel = 25000: pv = 2000:  n(1) = 129: n(2) = 66: n(3) = 36: n(4) = 24: n(5) = 0: n(6) = 24: n(7) = 36: n(8) = 66: n(9) = 129
 119. 5001 LOCATE 7, 20: PRINT "programa E: ida y vualta doble";
 120. 5002 FOR w = 1 TO 9
 121. 5003 a = INT(n(w) / 16): b = n(w) MOD 16
 122. 5004 OUT &H378, n(w)
 123. 5005 GOSUB 2700
 124. 5008 FOR r = 0 TO vel: NEXT r
 125. 5010 GOSUB 2500
 126. 5013 NEXT w
 127. 5020 IF c$ = "0" THEN 5022 ELSE 5002
 128. 5022 con = con + 1
 129. 5023 IF con = 6 THEN con = 1: GOTO 1000
 130. 5050 GOTO 50
 131.  
 132. 6000 CLS : vel = 25000: pv = 2000:  n(1) = 255: n(2) = 126: n(3) = 60: n(4) = 24: n(5) = 0: n(6) = 24: n(7) = 60: n(8) = 126: n(9) = 255
 133. 6001 LOCATE 7, 20: PRINT "programa F: ida y vuelta - lleno";
 134. 6002 FOR w = 1 TO 9
 135. 6003 a = INT(n(w) / 16): b = n(w) MOD 16
 136. 6004 OUT &H378, n(w)
 137. 6005 GOSUB 2700
 138. 6008 FOR r = 0 TO vel: NEXT r
 139. 6010 GOSUB 2500
 140. 6013 NEXT w
 141. 6020 IF c$ = "0" THEN 6022 ELSE 6002
 142. 6022 con = con + 1
 143. 6023 IF con = 6 THEN con = 1: GOTO 1000
 144. 6050 GOTO 6002
 145.  
 146. 7000 CLS : vel = 10000: pv = 2000
 147. 7001 LOCATE 7, 20: PRINT "programa G:     ALEATORIO";
 148. 7002 FOR w = 1 TO 15: num = INT(RND * 255): n(w) = num
 149. 7003 a = INT(n(w) / 16): b = n(w) MOD 16
 150. 7004 OUT &H378, n(w)
 151. 7007 GOSUB 2700
 152. 7008 FOR r = 0 TO vel: NEXT r
 153. 7010 GOSUB 2500
 154. 7013 NEXT w
 155. 7020 IF c$ = "0" THEN 7022 ELSE 7002
 156. 7022 con = con + 1
 157. 7023 IF con = 6 THEN con = 1: GOTO 1000
 158. 7050 GOTO 7002
 159.  
 160. 8000 CLS : vel = 20000: pv = 2000:  n(1) = 1: n(2) = 2: n(3) = 4: n(4) = 8: n(5) = 16: n(6) = 32: n(7) = 64: n(8) = 128: n(9) = 129: n(10) = 130: n(11) = 132: n(12) = 136: n(13) = 144: n(14) = 160: n(15) = 192: n(16) = 193: n(17) = 194: n(18) = 196: n(19) = 200: n(20) = 208: n(21) = 224: n(22) = 225: n(23) = 226: n(24) = 228: n(25) = 232: n(26) = 240: n(27) = 241: n(28) = 242: n(29) = 244: n(30) = 248: n(31) = 249: n(32) = 250: n(33) = 252: n(34) = 253: n(35) = 254: n(36) = 255
 161.  
 162. 8001 n(37) = 255: n(38) = 254: n(39) = 253: n(40) = 252: n(41) = 250: n(42) = 249: n(43) = 248: n(44) = 244: n(45) = 242: n(46) = 241: n(47) = 240: n(48) = 232: n(49) = 228: n(50) = 226: n(51) = 225: n(52) = 224: n(53) = 208: n(54) = 200: n(55) = 196: n(56) = 194: n(57) = 193: n(58) = 192: n(59) = 160: n(60) = 144: n(61) = 136: n(62) = 132: n(63) = 130: n(64) = 129: n(65) = 128: n(66) = 64: n(67) = 32: n(65) = 16: n(66) = 8: n(67) = 4: n(68) = 2: n(69) = 1
 163.  
 164. 8002 LOCATE 7, 20: PRINT "programa I: corrida con stop - ida y vuelta";
 165. 8003 FOR w = 1 TO 69
 166. 8004 a = INT(n(w) / 16): b = n(w) MOD 16
 167. 8005 OUT &H378, n(w)
 168. 8007 GOSUB 2700
 169. 8008 FOR r = 0 TO vel: NEXT r
 170. 8010 GOSUB 2500
 171. 8013 NEXT w
 172. 8020 IF c$ = "0" THEN 8022 ELSE 8003
 173. 8022 con = con + 1
 174. 8023 IF con = 6 THEN con = 1: GOTO 1000
 175. 8050 GOTO 8002
 176.  
 177.  
 178. 9000 CLS : vel = 20000: pv = 2000:  n(1) = 1: n(2) = 2: n(3) = 4: n(4) = 8: n(5) = 16: n(6) = 32: n(7) = 64: n(8) = 128: n(9) = 129: n(10) = 130: n(11) = 132: n(12) = 136: n(13) = 144: n(14) = 160: n(15) = 192: n(16) = 193: n(17) = 194: n(18) = 196: n(19) = 200: n(20) = 208: n(21) = 224: n(22) = 225: n(23) = 226: n(24) = 228: n(25) = 232: n(26) = 240: n(27) = 241: n(28) = 242: n(29) = 244: n(30) = 248: n(31) = 249: n(32) = 250: n(33) = 252: n(34) = 253: n(35) = 254: n(36) = 255
 179. 9001 n(37) = 127: n(38) = 63: n(39) = 31: n(40) = 15: n(41) = 7: n(42) = 3: n(43) = 1: n(44) = 0
 180. 9002 LOCATE 7, 20: PRINT "programa J: corrida con stop - ida y vuelta";
 181. 9003 FOR w = 1 TO 44
 182. 9004 a = INT(n(w) / 16): b = n(w) MOD 16
 183. 9005 OUT &H378, n(w)
 184. 9007 GOSUB 2700
 185. 9008 FOR r = 0 TO vel: NEXT r
 186. 9010 GOSUB 2500
 187. 9013 NEXT w
 188. 9020 IF c$ = "0" THEN 9022 ELSE 9003
 189. 9022 con = con + 1
 190. 9023 IF con = 6 THEN con = 1: GOTO 1000
 191. 9050 GOTO 9002
 192.  
 193.  
 194. 10000 CLS : vel = 15000: pv = 2000:  n(1) = 129: n(2) = 195: n(3) = 231: n(4) = 255: n(5) = 126: n(6) = 60: n(7) = 24
 195. 10002 LOCATE 7, 20: PRINT "programa K: ida y vuelta - adentro para afuera";
 196. 10003 FOR w = 1 TO 7
 197. 10004 a = INT(n(w) / 16): b = n(w) MOD 16
 198. 10005 OUT &H378, n(w)
 199. 10007 GOSUB 2700
 200. 10008 FOR r = 0 TO vel: NEXT r
 201. 10010 GOSUB 2500
 202. 10013 NEXT w
 203. 10020 IF c$ = "0" THEN 10022 ELSE 10003
 204. 10022 con = con + 1
 205. 10023 IF con = 6 THEN con = 1: GOTO 11000
 206. 10050 GOTO 10002
 207.  
 208. 11000 CLS : vel = 13000: pv = 2000:  n(1) = 170: n(2) = 85: n(3) = 170: n(4) = 85: n(5) = 170: n(6) = 85
 209. 11002 LOCATE 7, 20: PRINT "programa L: salteado intermitente";
 210. 11003 FOR w = 1 TO 6
 211. 11004 a = INT(n(w) / 16): b = n(w) MOD 16
 212. 11005 OUT &H378, n(w)
 213. 11007 GOSUB 2700
 214. 11008 FOR r = 0 TO vel: NEXT r
 215. 11010 GOSUB 2500
 216. 11013 NEXT w
 217. 11020 IF c$ = "0" THEN 11022 ELSE 11003
 218. 11022 con = con + 1
 219. 11023 IF con = 6 THEN con = 1: GOTO 1000
 220. 11050 GOTO 11002
 221.  
 222. 12000 CLS : vel = 13000: pv = 2000:  n(1) = 192: n(2) = 12: n(3) = 48: n(4) = 3: n(5) = 48: n(6) = 12
 223. 12002 LOCATE 7, 20: PRINT "programa M: doble salteado";
 224. 12003 FOR w = 1 TO 6
 225. 12004 a = INT(n(w) / 16): b = n(w) MOD 16
 226. 12005 OUT &H378, n(w)
 227. 12007 GOSUB 2700
 228. 12008 FOR r = 0 TO vel: NEXT r
 229. 12010 GOSUB 2500
 230. 12013 NEXT w
 231. 12020 IF c$ = "0" THEN 12022 ELSE 12003
 232. 12022 con = con + 1
 233. 12023 IF con = 6 THEN con = 1: GOTO 1000
 234. 12050 GOTO 12002
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×