caparol6991

Untitled

Dec 7th, 2019
160
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <head>
 2. <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
 3. </head>
 4.  
 5. <?php
 6. $imie = "";
 7. $nazwisko = "";
 8. $ulica = "";
 9. $miasto = "";
 10. $kod = "";
 11. $numer = "";
 12. $email = "";
 13.  
 14. if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
 15.   $errors = [];
 16.     if($_POST["imie"] != null){
 17.         if(!preg_match("/[A-Za-zżźćńółęąśŻŹĆĄŚĘŁÓŃ]+/", ($_POST["imie"]) )|| strlen ($_POST["imie"]) < 3){
 18.         array_push($errors,"Imię musi składać się tylko z liter i mieć co najmniej 3 znaki");
 19.         }
 20.     }else{
 21.         array_push($errors,"Nie podano imienia");
 22.     }
 23.  
 24.     if($_POST["nazwisko"] != null){
 25.   if(!preg_match("/[A-Za-zżźćńółęąśŻŹĆĄŚĘŁÓŃ]+/", ($_POST["nazwisko"]) )|| strlen ($_POST["nazwisko"]) < 3){
 26.         array_push($errors,"Nazwisko musi składać się tylko z liter i mieć co najmniej 3 znaki");
 27.         }
 28.     }else{
 29.       array_push($errors,"Nie podano nazwiska");
 30.     }
 31.  
 32.     if($_POST["ulica"] != null){
 33.   if(!preg_match("/[A-Za-zżźćńółęąśŻŹĆĄŚĘŁÓŃ0-9.\- ]+/", ($_POST["ulica"]) )|| strlen ($_POST["ulica"]) < 3){
 34.         array_push($errors,"Ulica musi się składać z liter, cyfer lub znaków '-','.' i posiadać co najmniej 3 znaki");
 35.         }
 36.     }else{
 37.       array_push($errors,"Nie podano ulicy");
 38.     }
 39.  
 40.     if($_POST["miasto"] != null){
 41.   if(!preg_match("/[A-Za-zżźćńółęąśŻŹĆĄŚĘŁÓŃ]+/", ($_POST["miasto"]) )|| strlen ($_POST["miasto"]) < 3){
 42.         array_push($errors,"Miasto musi składać się tylko z liter i mieć co najmniej 3 znaki");
 43.         }
 44.     }else{
 45.       array_push($errors,"Nie podano miasta");
 46.     }
 47.  
 48.     if($_POST["kod"] != null){
 49.   if(!preg_match("/[0-9]{2}\-[0-9]{3}/", ($_POST["kod"]) )|| strlen ($_POST["kod"]) < 3){
 50.         array_push($errors,"Podaj kod w formacie 00-000");
 51.         }
 52.     }else{
 53.       array_push($errors,"Nie podano kodu pocztowego");
 54.     }
 55.  
 56.     if($_POST["email"] != null){
 57.   if(!preg_match("/^[^0-9][_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$/", ($_POST["email"]))){
 58.         array_push($errors,"Podano zły format emailu");
 59.         }
 60.     }else{
 61.       array_push($errors,"Nie podano adresu email");
 62.     }
 63.  
 64.     if($_POST["numer"] != null){
 65.   if(!preg_match("/[0-9]{9}/", ($_POST["numer"]) )|| strlen ($_POST["numer"]) < 3){
 66.         array_push($errors,"Numer musi mieć 9 liczb");
 67.         }
 68.     }else{
 69.       array_push($errors,"Nie podano numeru");
 70.     }
 71.  
 72.     if(count($errors) === 0){
 73.       $myfile = fopen("dane.txt", "w") or die("Nie udało się otworzyć pliku!");
 74.       $txt = "Imię: " . $_POST["imie"] . "\r\n";
 75.       $txt .= "Naziwsko: " . $_POST["nazwisko"] . "\r\n";
 76.       $txt .= "Ulica: " . $_POST["ulica"] . "\r\n";
 77.       $txt .= "Miasto: " . $_POST["miasto"] . "\r\n";
 78.       $txt .= "Kod pocztowy: " . $_POST["kod"] . "\r\n";
 79.       $txt .= "Adres email: " . $_POST["email"] . "\r\n";
 80.       $txt .= "Numer telefonu: " . $_POST["numer"] . "\r\n";
 81.       fwrite($myfile, $txt);
 82.       fclose($myfile);
 83.  
 84.     }
 85.  
 86. }
 87. ?>
 88.  
 89. <body>
 90.   <?php
 91. if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
 92.   if(count($errors) === 0){
 93.     echo " <div class='alert alert-success' role='alert'> Zapisano pomyślnie! </div>";
 94.   }else{
 95.     echo "<div class='alert alert-danger' role='alert'>";
 96.     foreach($errors as $error){
 97.       echo $error . "<br />";
 98.           $imie = $_POST["imie"];
 99.           $nazwisko = $_POST["nazwisko"];
 100.           $ulica = $_POST["ulica"];
 101.           $miasto = $_POST["miasto"];
 102.           $kod = $_POST["kod"];
 103.           $numer = $_POST["numer"];
 104.           $email = $_POST["email"];
 105.     }
 106.     echo "</div>";
 107.   }
 108.  
 109. }
 110.   ?>
 111. <br>
 112.  
 113. <h2>Wprowadź dane osobowe</h2>
 114.   <form action="index.php" method="post">
 115.  
 116.     <div class="col-md-2">
 117.         <span>Imie</span>
 118.         <input pattern="[A-Za-zżźćńółęąśŻŹĆĄŚĘŁÓŃ]+" oninvalid="setCustomValidity('Imie musi miec co najmniej 3 litery i zawierac tylko znaki.')"  oninput="setCustomValidity('')" minlength="3" type="text" class="form-control" name="imie" placeholder="Imie" value="<?= $imie ?>" required>
 119.     </div>
 120.  
 121.     <div class="col-md-2">
 122.         <span>Nazwisko</span>
 123.         <input pattern="[A-Za-zżźćńółęąśŻŹĆĄŚĘŁÓŃ]+" oninvalid="setCustomValidity('Nazwisko musi miec co najmniej 3 litery i zawierac tylko znaki.')"  oninput="setCustomValidity('')" minlength="3" type="text" class="form-control" name="nazwisko" placeholder="Nazwisko" value="<?= $nazwisko ?>"  required>
 124.     </div>
 125.  
 126.     <div class="col-md-2">
 127.         <span>Ulica</span>
 128.         <input pattern="[A-Za-zżźćńółęąśŻŹĆĄŚĘŁÓŃ]+" oninvalid="setCustomValidity('Ulica musi miec co najmniej 3 litery i zawierac tylko a-z,0-9,\'-\' oraz \'.\' ')"  oninput="setCustomValidity('')" minlength="3" type="text" class="form-control" name="ulica" placeholder="Ulica" value="<?= $ulica ?>" required>
 129.     </div>
 130.  
 131.     <div class="col-md-2">
 132.         <span>Miasto</span>
 133.         <input pattern="[A-Za-zżźćńółęąśŻŹĆĄŚĘŁÓŃ]+" oninvalid="setCustomValidity('Miasto musi miec co najmniej 3 litery i zawierac tylko a-z,0-9,\'-\' oraz \'.\' ')"  oninput="setCustomValidity('')" minlength="3" type="text" class="form-control" name="miasto" placeholder="Miasto" value="<?= $miasto ?>" required>
 134.     </div>
 135.  
 136.     <div class="col-md-2">
 137.         <span>Kod pocztowy</span>
 138.         <input pattern="[0-9]{2}[\-][0-9]{3}" oninvalid="setCustomValidity('Wprowadz kod pocztowy w formacie 00-000')"  oninput="setCustomValidity('')" type="text" class="form-control" name="kod" placeholder="kod" value="<?= $kod ?>" required>
 139.     </div>
 140.  
 141.     <div class="col-md-2">
 142.         <span>Adres email</span>
 143.         <input type="email" class="form-control" name="email" placeholder="adres@email.pl" minlength="3" value="<?= $email ?>" required>
 144.     </div>
 145.  
 146.     <div class="col-md-2">
 147.         <span>Numer telefonu</span>
 148.         <input type="text" pattern="[0-9]{9}" oninvalid="setCustomValidity('Numer musi mieć 9 cyfr')" oninput="setCustomValidity('')" class="form-control" name="numer" placeholder="Numer telefonu" value="<?= $numer ?>" required><br />
 149.     </div>
 150.  
 151.     <div class="col-md-2">
 152.         <input type="submit" value="Wyslij" />
 153.     </div>
 154. </form>
 155. </body>
RAW Paste Data