Guest User

Untitled

a guest
Jan 20th, 2016
503
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 21.18 KB | None | 0 0
 1. http://www.investujeme.cz/obrazky/images/texty/urokove-sazby/pernamenta.jpg http://www.investujeme.cz/obrazky/images/texty/urokove-sazby/drfg-01.jpg http://www.investujeme.cz/obrazky/images/texty/urokove-sazby/drfg-02.jpg
 2.  
 3.  
 4. DRFG: Veřejná nabídka neveřejných dluhopisů nebo černá banka?
 5. Autor: Petr Zámečník | 11.01.2016 00:00 | Kategorie: Investice | 107 komentářů
 6. Tagy: 2 Crowns Capital DRFG černá banka veřejná nabídka dohled sankce regulace banka dluhopisy ČNB
 7. DRFG: Veřejná nabídka neveřejných dluhopisů nebo černá banka?
 8.  
 9. Investiční skupina DRFG získává kapitál ke svým investicím prostřednictvím dluhopisů převážně vydávaných dceřinou společností 2 Crowns Capital. Dluhopisy ovšem nejsou v legální veřejné nabídce. Vytvořila si DRFG ze své dceřiné společnosti černou banku?
 10.  
 11. Vydávat dluhopisy může podle nového zákona o dluhopisech kdokoli. Pokud se ale jedná o nabídku veřejnou, spadají pod regulaci České národní banky (ČNB) a musí splnit řadu podmínek – např. musí mít zveřejněný prospekt dluhopisu a ten musí být centrální bankou schválený. Ostatní dluhopisy lze nabízet pouze neveřejně nebo kvalifikovaným investorům.
 12.  
 13. „Cílem investiční skupiny DRFG je zhodnocovat kapitál prostřednictvím private ekvity investic do majetkových podílů v perspektivních společnostech a projektech,“ uvádí výroční zpráva DRFG za rok 2014. Investiční skupina tak vykonává klasickou činnost private ekvity fondů. Takových je i v Česku celá řada. Jejich podnikání je záslužné (poskytují kapitál), ale rizikové. A k financování této činnosti vydává především dluhopisy. Prý v neveřejné nabídce…
 14.  
 15. „Naše dceřiné společnosti FinFin a Comsense Capital se zabývají finančním zprostředkováním a finančním poradenstvím. Obě tyto společnosti nabízejí kromě jiných investičních nástrojů i dluhopisy 2 Crown Capital,“ uvádělo DRFG v článku na Poradci-sobě.cz, jehož výňatky je možné nalézt ve zdůvodnění sankce České národní banky (ČNB) za veřejnou nabídku dluhopisů. DRFG měla zájem i o další finanční poradce, kteří by získávali zájemce o investice do jejích dluhopisů: „Potenciální investory či finanční poradce a další seriózní zájemce o informace velice rádi přivítáme v našich prostorách v Brně […].“
 16.  
 17. Za neoprávněnou veřejnou nabídku dluhopisů uložila ČNB 10. 3. 2015 sankci ve výši 50 tis. Kč. Podle informací od představitelů významných finančně poradenských společností ovšem ani po této sankci společnost DRFG nepřestala oslovovat vázané zástupce s nabídkou, aby za provizi získávali zájemce o dluhopisy společnosti.
 18.  
 19. Tip: Jak snadno podvést: S dluhopisy
 20.  
 21. Veřejnou nabídku definuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu v § 34: „Veřejnou nabídkou investičních cenných papírů je jakékoli sdělení širšímu okruhu osob obsahující informace o nabízených investičních cenných papírech a podmínkách pro jejich nabytí, které jsou dostatečné k tomu, aby investor učinil rozhodnutí koupit nebo upsat tyto investiční cenné papíry.“
 22.  
 23. Jedná-li se o veřejnou nabídku, musí emitent uveřejnit prospekt a sdělit další informace, podléhá navíc regulaci ze strany České národní banky. To DRFG dosud u žádné z emisí neuskutečnilo. Umožňuje mu to výjimka v § 35, odst. 2, písm. b: „Povinnost uveřejnit prospekt neplatí pro nabídku cenných papírů určenou omezenému okruhu osob, který v členském státě Evropské unie, kde je tato nabídka činěna, nedosahuje počtu 150, nepočítaje v to kvalifikované investory.“
 24.  
 25. DRFG (bez dceřiných společností) v roce 2014 dle své výroční zprávy vydala dluhopisy v celkové hodnotě 57,1 mil. Kč. Pokud by průměrná hodnota dluhopisu dosahovala 50 tis. Kč, emitovala by jich 1 142. Pokud by dluhopisy byly nabídnuty se 100% úspěchem 149 osobám, každá by musela koupit dluhopisy v průměrné hodnotě 383 221 Kč. Kolik investorů ovšem společnost za předloňský rok (nemluvě o loňském roce) měla, ve výroční zprávě ani v dalších materiálech nenaleznete.
 26.  
 27. Mnohem zajímavější pohled je na její dceřinou společnost 2 Crowns Capital. Ta ve své výroční zprávě uvádí:
 28.  
 29. „V uplynulém roce [2014 – pozn. red.] jsme pokračovali ve strategii funovat jako společnost shromažďující kapitál pro mateřskou společnost DRFG a.s. za účelem dalšího zhodnocování, nejčastěji formou nákupů rozhodujících majetkových podílů v perspektivních společnostech.
 30. 2 Crowns Capital a.s. tak i tento rok napomohla k úspěšnému roku investiční skupiny DRFG, když pomocí distribučních partnerů získala více než 142 milionů korun prostřednictvím pěti emisí dluhopisů. Část získaných prostředků pak poskytla na smluvním základě mateřské společnosti a dalším společnostem ze skupiny DRFG za podmínek, které jí umožňují pokrývat náklady spojené s touto činností.“
 31.  
 32. Jednotlivé emise dluhopisů tak v průměru dosahovaly méně než 30 mil. Kč – a to při pěti emisích rozprodaných po 149 osobách vychází na něco málo přes 190 tis. Kč v prodaných dluhopisech na osobu. Ovšem podle ČNB by všech 5 emisí muselo být nabídnuto nejvýše 149 osobám (nabídnuto, nikoli prodáno), pak by každý zájemce musel koupit dluhopisy téměř za 1 mil. Kč.
 33.  
 34. „Výjimka z povinnosti uveřejnit prospekt cenného papíru uvedená v ustanovení § 35 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu není vázána na konkrétní jednotlivou emisi cenného papíru, nýbrž na konkrétní osobu, která nabídku cenných papírů činí, a proto je třeba počet osob, kterým se nabídka určitého druhu cenného papíru činí, sčítat,“ poskytla Investujeme.cz výklad zákona Kateřina Bartůšková z České národní banky.
 35.  
 36. Na druhou stranu jiné právní výklady hovoří tak, že se limit pro veřejnou nabídku vztahuje pouze na konkrétní titul. Společnost DRFG dluhopisy neprodala v jediné emisi a limit je možné podle těchto alternativních výkladů využít pro každý nový emitovaný cenný papír znovu. V tom okamžiku se ovšem může dostat do rozporu s dalšími zákony. Jedním z nich je zákon o investičních společnostech a investičních fondech, který hovoří o pokoutných fondech:
 37.  
 38. „Zakazuje se shromažďovat, jakož i pokusit se shromažďovat, peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci od veřejnosti za účelem jejich společného investování nebo investování takto nabytých peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí, má-li být návratnost investice nebo zisk investora byť jen částečně závislý na hodnotě nebo výnosu majetku, do kterého byly peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci investovány, jinak než za podmínek, které stanoví nebo připouští tento zákon.“ (§ 98)
 39.  
 40. Zákonem je zakázáno i napomáhání vytvořit pokoutný fond, tudíž i finanční zprostředkovatelé, jakožto soukromí podnikatelé, kteří by finance pro pokoutný fond opatřovali, by se dopustili přečinu proti zákonu.
 41.  
 42. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech by se ale neměl vztahovat na emise dluhopisů. „O pokoutné fondy se jedná v případě, kdy je potenciálním investorům slibován výnos plynoucí z realizovaných investic,“ upřesnila Kateřina Bartůšková. Na tom je výplata úroků z dluhopisů závislá jen nepřímo. Pokud se investici nebude dařit a zkrachuje, společnost, která vydala dluhopisy, se dostane do platební neschopnosti.
 43.  
 44. Jinak je tomu ale u zákona o bankách. Protože DRFG a zejména její dceřiná společnost 2 Crowns Capital vydává emise dluhopisů opakovaně, aby se vyhnuly povinnosti regulace veřejné nabídky, může se dostat do rozporu s § 2 zákona o bankách – přijímání vkladů bez licence:
 45.  
 46. „Za přijímání vkladů se považuje též soustavné vydávání dluhopisů a jiných srovnatelných cenných papírů, pokud představuje jedinou nebo jednu z hlavních činností emitenta.“
 47.  
 48. Jak jinak než jako jedinou či jednu z hlavních činností 2 Crowns Capital si lze vysvětlit její vlastní slova ve výroční zprávě za rok 2014 (novější pochopitelně není k dispozici) „jsme pokračovali ve strategii fungovat jako společnost shromažďující kapitál pro mateřskou společnost DRFG“? Zdá se, že si DRFG ze své dceřiné společnosti vytvořila menší černou banku…
 49.  
 50. I v tomto případě je ale podle výkladu zakázáno pouze přijímání vkladů od veřejnosti. Vklady prostřednictvím dluhopisů tak lze sbírat např. od kvalifikovaných investorů… nebo od lidí do 149 osob. Toto číslo je ale navíc jen indikativní a případný soud může určit, že se jedná o veřejnou nabídku i v případě, že byla provedena menšímu počtu lidí, jak se to v minulosti v Evropské unii již i stalo. Od tohoto výkladu se ale postupně upouští a rozhodující je především kvantitativní určení. Ovšem tím, že se jedná o opakovanou a jedinou (či hlavní) činnost, nejedná se o veřejnost v případě, že všechny dluhopisy (všech 5 emisí) byly nabídnuty méně než 150 osobám. Nemluvě o dalších 2 emisích vydaných přímo mateřskou společností.
 51.  
 52. „O neoprávněné přijímání vkladů se jedná v situaci, kdy dochází k přijímání vkladů prostřednictvím emise dluhopisů, pokud je splněna některá z podmínek § 2 odst. 2 zákona o bankách. Nejčastěji jde o společnosti, které takto shromážděné vklady dále poskytují v podobě úvěrů,“ uvedla Kateřina Bartůšková. To ovšem přesně odpovídá činnosti 2 Crowns Capital, která ve své výroční zprávě uvádí: „Část získaných prostředků pak poskytla na smluvním základě mateřské společnosti a dalším společnostem ze skupiny DRFG za podmínek, které jí umožňují pokrývat náklady spojené s touto činností.“ 2 Crowns Capital tak na jedné straně získává vklady od veřejnosti, na druhé je půjčuje své matce a dalším společnostem ze skupiny.
 53.  
 54. Ovšem i pouze vydávání dluhopisů jako „jediné či jedné z hlavních činností emitenta“ dle písmene a) je postačující.
 55.  
 56. Nelze ani předpokládat, že by šlo o ojedinělou činnost či činnost vykazovanou pouze v minulosti. V kapitole „Předpokládaný další vývoj účetní jednotky“ výroční zprávy 2 Crowns Capital mimo jiné stojí: „Společnost v dalších letech hodlá pokračovat ve svém podnikatelském zaměření.“
 57.  
 58. Za zmínku u 2 Crowns Capital stojí i její tvrzení, že „pomocí distribučních partnerů získala více než 142 milionů korun prostřednictvím pěti emisí dluhopisů“. Distribuce prostřednictvím finančních zprostředkovatelů zpravidla nemívá charakter neveřejné nabídky…
 59.  
 60. Peníze (dle dostupných informací) získané od veřejnosti jsou následně investovány především formou nákupu dalších společností. A těch rozhodně není málo…
 61.  
 62. Schéma 1: Stručný přehled vztahů společností z investiční skupiny DRFG
 63.  
 64. drfg
 65.  
 66. Zdroj: obchodni-rejstrik.podnikani.cz
 67.  
 68. Poznámka: S dotazy jsme oslovili též společnost DRFG. Bohužel dosud jsme neobdrželi odpověď.
 69.  
 70.  
 71.  
 72.  
 73.  
 74. **************************
 75.  
 76.  
 77.  
 78.  
 79.  
 80. DRFG: Jaké provize dostanete za prodej dluhopisů v „neveřejné“ nabídce?
 81. Autor: Petr Zámečník | 13.01.2016 00:00 | Kategorie: Investice | 0 komentářů
 82. Tagy: neveřejná nabídka 2 Crowns Capital DRFG veřejná nabídka dohled regulace dluhopisy ČNB
 83. DRFG: Jaké provize dostanete za prodej dluhopisů v „neveřejné“ nabídce?
 84.  
 85. Společnost DRFG a její dceřiné společnosti v čele s 2 Crowns Capital vydávají dluhopisy. Podle svých slov je prodávají v neveřejné nabídce. Nabídka jejích dluhopisů se ale dostala do provizní listiny investičního zprostředkovatele. Že by neveřejná nabídka nebyla tak neveřejná?
 86.  
 87. Pondělní článek DRFG: Veřejná nabídka neveřejných dluhopisů nebo černá banka? si vysloužil řadu reakcí. Až po jeho zveřejnění jsme obdrželi reakci právních zástupců DRFG, která ovšem minimálně v jednom bodě podporuje závěry zveřejněného článku. „DRFG nečiní veřejnou nabídku dluhopisů v rozporu se zákonem. DRFG má nastavené funkční mechanismy zajišťující, aby nebyl v případě žádné emise překročen limit 150 nekvalifikovaných investorů. Žádná z emisí tuto podmínku neporušila a autorovy spekulace na toto téma jsou zcela liché a nepodložené,“ uvádí v reakci.
 88.  
 89. Zákon ovšem nehovoří o 150 investorech, ale o 150 nabídkách, které nemusí být přijaty: „Povinnost uveřejnit prospekt neplatí pro nabídku cenných papírů určenou omezenému okruhu osob, který v členském státě Evropské unie, kde je tato nabídka činěna, nedosahuje počtu 150, nepočítaje v to kvalifikované investory.“ Kromě reakce právního zástupce DRFG jsme ale obdrželi i další materiály, které ukazují, slovy Shakespeara, že je něco shnilého ve státě Dánském.
 90.  
 91. Investiční skupina DRFG vydává dluhopisy, které podle svých slov prodává v neveřejné nabídce. O to pozoruhodnější je provizní listina společnosti Pernamenta, která je investičním zprostředkovatelem a tudíž podléhá regulaci a dohledu ze strany České národní banky (ČNB). Ve své provizní listině z počátku roku 2015 uvádí v nabídce dluhopisů mimo jiné:
 92.  
 93. DRFG 3letý 7 % s provizí 4 %
 94. DRFG 5letý 8 % s provizí 6,5 %
 95.  
 96. Obrázek 1: Provizní listina investičního zprostředkovatele Pernamenta
 97.  
 98. pernamenta
 99.  
 100. Společnost Pernamenta přitom není zdaleka jediná, která byla dle našich informací oslovena ke spolupráci na prodeji dluhopisů DRFG v „neveřejné“ nabídce. Osloveny byly i velké finančně poradenské společnosti, u nichž po oficiálním odmítnutí spolupráce jsou k prodeji dluhopisů lákány konkrétní struktury na neoficiální bázi. Některým finančním zprostředkovatelům, kteří se nechali nabídkou vysokých provizí zlákat, již finančně poradenské společnosti ukončily spolupráci za porušení mandátní smlouvy.
 101.  
 102. Tip:
 103.  
 104. DRFG: Veřejná nabídka neveřejných dluhopisů nebo černá banka?
 105. Jak snadno podvést: S dluhopisy
 106.  
 107. O „neveřejnosti“ nabídky dluhopisů DRFG svědčí i další materiál, který jsme obdrželi z jiného zdroje – nabídnuté portfolio se zahrnutím dluhopisů a dluhopisového fondu DRFG.
 108.  
 109. Obrázek 2: Nabídka rozložení portfolia klientovi
 110.  
 111. drfg-01
 112.  
 113. Pro dokreslení ještě ze stejného zdroje doplňme prezentované očekávané výsledky. Za povšimnutí stojí očekávané zhodnocení u dluhopisového fondu DRFG v hrubém výnosu 5,88 %. Na internetových stránkách jsou konzervativnější s očekávaným zhodnocením 5 % ročně. Ovšem skutečný výnos od května, kdy fond začal působit, je –1,69 % do listopadu 2015, za který jsou již výsledky zveřejněny.
 114.  
 115. Obrázek 3: Očekávané zhodnocení nabízených složek portfolia klienta
 116.  
 117. drfg-02
 118.  
 119. DRFG již jednu pokutu od ČNB za neoprávněnou veřejnou nabídku dluhopisů obdržela ve výši 50 000 Kč. Od prodeje svých dluhopisů ale ani poté neupustila, ale naopak hledá další distribuční kanály, kterými dluhopisy prodávat. Jistě, s limitem u každé emise do 150 drobných investorů. „DRFG vydává dluhopisy (i) ad hoc, (ii) v omezeném počtu několika emisí ročně a (iii) za účelem financování svého podnikání v konkrétních odvětvích, jako jsou nemovitosti, energetika, IT nebo zdravotnictví,“ uvádí DRFG v oficiální reakci. Jak se podle dostupných informací zdá, ad hoc znamená, kdykoli předešlá emise naplní 150 investorů, a omezený počet emisí závisí na výkonnosti distribuční sítě.
 120.  
 121.  
 122.  
 123. **************************************
 124.  
 125.  
 126.  
 127. Senátor Michálek varuje před praktikami „finančních šmejdů“
 128. 14. 1. 2016 14:47
 129.  
 130. V minulém roce dostala společnost DRFG od ČNB pokutu, protože veřejně nabízela cenné papíry, aniž by splnila podmínky zákona o kapitálovém trhu. Nyní nabídka probíhá skrytě, rizika pro investory však zůstávají.
 131. Senátor Michálek varuje před praktikami „finančních šmejdů“
 132. Foto: Hans Štembera
 133. Popisek: Senátor Libor Michálek
 134.  
 135. „Obdržel jsem informaci, že společnost Comsense Capital (člen skupiny DRFG) nabídla jedné diecézi dluhopisy firmy DRFG. Alarmující je, že nabídka byla prezentována tak, že je určena konzervativním investorům. Obracím se na církve i na jiné investory, aby informovali ČNB, pokud se setkali s podobnými praktikami“, uvedl senátor Libor Michálek.
 136.  
 137. Nechtějí-li spotřebitelé skončit jako držitelé dluhopisů společností SAZKA, ORCO nebo NWR, měli by být na pozoru. Ochrana spotřebitelů na finančním trhu může být účinná tehdy, pokud jsou si spotřebitelé vědomi svých práv, uplatňují je a spolupracují s ČNB.
 138.  
 139. Legislativa zatím neumožnuje postih zprostředkovatelů, kteří nabízí na trzích neobchodované dluhopisy méně než 150 osobám. Nelze ale vyloučit, že počet oslovených osob už tuto hranici překročil. Senátor Michálek tedy žádá, aby osoby, kterým byly dluhopisy DRFG nabízeny, o této skutečnosti informovaly buď na kontaktní adrese (viz níže) nebo přímo v ČNB. Také se obrací na další církve s dotazem, zda se s podobnou praxí rovněž setkaly.
 140.  
 141. Podrobněji se právním aspektům spojeným s nabídkou dluhopisů věnuje tento článek.
 142.  
 143.  
 144.  
 145. ************************************
 146.  
 147.  
 148.  
 149. Titulek: Oficiální vyjádření DRFG
 150. Od: DRFG
 151. Datum: 11.01.2016 15:56
 152. Reagovat
 153. Zobrazit vlákno
 154.  
 155.  
 156. Přidáváme stanovisko našeho právního zástupce (GLATZOVA & Co., s.r.o.):
 157.  
 158. Článek Petra Zámečníka spekuluje na téma, zda náš klient společnost DRFG, a.s. podniká v souladu se zákonem. Článek vychází buď z autorovy nedostatečné znalosti zákona, nebo z úmyslu poškodit skupinu DRFG. DRFG je řádně podnikající společností, její činnost dozoruje ČNB.
 159. Článek osočuje DFRG ze třech porušení zákonů, přičemž ani v jednom případě neuvádí důkazy. Vychází pouze z úryvků výroční zprávy, které jsou vytržené z kontextu. Autor se nenamáhal získat podrobnější informace, kromě toho že dva dny před publikací článku vznesl dotaz na DRFG, avšak na odpověď nevyčkal (publikace článku byla zřejmě velmi urgentní). Na závěry, které z kusých informací dovozuje, pak autor aplikuje ustanovení zákona způsobem, který by znamenal konec korporátních dluhopisů v Čechách.
 160. K jednotlivým bodům:
 161. • DRFG nečiní veřejnou nabídku dluhopisů v rozporu se zákonem. DRFG má nastavené funkční mechanismy zajišťující, aby nebyl v případě žádné emise překročen limit 150 nekvalifi­kovaných investorů. Žádná z emisí tuto podmínku neporušila a autorovy spekulace na toto téma jsou zcela liché a nepodložené.
 162. Kromě toho autorovi unikla skutečnost, že informace uvedená na webových stránkách DRFG vůbec nenaplňuje znaky veřejné nabídky, tak jak ji definuje §34 zákona o podnikání na kapitálových trzích. Informace na webových stránkách je pouze velmi obecná a z regulatorního hlediska je zcela irelevantní. Autor zmíněný paragraf sice odcitoval, ale zjevně si jej nepřečetl dost důkladně.
 163. • Stejně nesmyslné je osočení, že DRFG provozuje tzv. černou banku. Za černou banku označuje ČNB společnost, jejímž jediným či převážným předmětem podnikání je soustavné vydávání dluhopisů, kterým prakticky dosahuje téhož účelu, jako je přijímání vkladů od široké veřejnosti. DRFG tyto podmínky nenaplňuje. DRFG vydává dluhopisy (i) ad hoc, (ii) v omezeném počtu několika emisí ročně a (iii) za účelem financování svého podnikání v konkrétních odvětvích, jako jsou nemovitosti, energetika, IT nebo zdravotnictví. V takovém případě se nejedná o tzv. černou banku, nýbrž o klasický korporátní dluhopis, tedy instrument sloužící k financování určitého účelu společnosti.
 164. • Z výše uvedeného je jasné, že nejde ani o tzv. pokoutný fond, tedy o sdružování prostředků od veřejnosti za účelem společného investování. Jde o naprosto standardní a legitimní financování obchodní činnosti emitentů nebo členů stejné skupiny prostřednictvím korporátních dluhopisů. DRFG nenabízí třetím osobám výnos plynoucí z realizovaných investic, nýbrž úrok.
 165. Argumentace článku je nesprávná a snaží se na činnost DRFG napasovat porušení hned všech třech hlavních zákonů regulace finančních trhů (zákona o bankách, zákona o podnikání na kapitálovém trhu i zákona o investičních společnostech a investičních fondech). Vybrat si jeden by asi nebylo dost dramatické. Autor by si měl příště před zveřejněním hanlivého článku seznámit s legislativou a získat bližší informace o podnikání společnosti, kterou napadá.
 166. Článek naplňuje skutkovou podstatu nekalé soutěže. Podnikáme právní kroky k ochraně zájmů našeho klienta a proti zveřejňování nepravdivých informací.
Add Comment
Please, Sign In to add comment