Guest User

Untitled

a guest
May 23rd, 2019
76
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <time.h>
 4.  
 5.  
 6. void bubblesort(int tab[], int n) //funkcja sortowania b¹belkowego zbudowana iteracyjnie
 7. {
 8. int i,j;
 9. for(i=1;i<n;i++){
 10. for(j=n-1;j>=1;j--){
 11. if(tab[j]<tab[j-1]){
 12. int swap;
 13. swap=tab[j-1];
 14. tab[j-1]=tab[j];
 15. tab[j]=swap;
 16. }
 17. }
 18. }
 19. }
 20.  
 21. void swap(int *first, int *second)
 22. {
 23. int temporary = *first;
 24. *first = *second;
 25. *second = temporary;
 26. }
 27.  
 28. int partition(int array[], int low, int high)
 29. {
 30. int pivot = array[low];
 31. int i = low-1, j = high+1;
 32.  
 33. while(i<j) {
 34. while(array[--j]>pivot)
 35. ;
 36. while(array[++i]<pivot)
 37. ;
 38. if(i<j)
 39. swap(&array[i],&array[j]);
 40. }
 41. return j;
 42. }
 43.  
 44. void quicksort(int array[], int low, int high)
 45. {
 46. if(low<high) {
 47. int partition_index = partition(array,low,high);
 48. quicksort(array, low, partition_index);
 49. quicksort(array, partition_index+1, high);
 50. }
 51. }
 52.  
 53. void fill(int tab[], int n) //funkcja która uzupe³nia tablicê losowymi liczbami z zakresu -10 do 10
 54. {
 55. srand(time(NULL));
 56. int i;
 57. for(i=0;i<n;i++){
 58. tab[i]=(rand()%21)-10;
 59. }
 60. }
 61.  
 62. void fill_zakres(int tab[], int n)
 63. {
 64. srand(time(NULL));
 65. int i;
 66.  
 67. int a,b,y,z;
 68. printf("Podaj zakres losowania liczb:\n");
 69. printf("Od: ");
 70. scanf("%d", &a);
 71. printf("Do: ");
 72. scanf("%d", &b);
 73. printf("Zakres %d %d\n", a,b);
 74. y=a;
 75. z=b;
 76. if(a<0){
 77. y=a*(-1);
 78. }
 79. if(b<0){
 80. z=b*(-1);
 81. }
 82. printf("y: %d z: %d\n", y,z);
 83.  
 84. int x;
 85. x=y+z+1;
 86. printf("x: %d", x);
 87.  
 88. for(i=0;i<n;i++){
 89. tab[i]=(rand()%x)+a;
 90. }
 91. system("cls");
 92. printf("Zakres %d %d\n", a,b);
 93.  
 94. }
 95.  
 96. void print_tab(int tab[],int n) //funkcja wypisujuj¹ca zawartoœæ tablicy
 97. {
 98. int i;
 99. for(i=0;i<n;i++){
 100. printf("%d ",tab[i]);
 101. }
 102. }
 103.  
 104. int main()
 105. {
 106. clock_t start,stop;
 107. double czas;
 108. int numer;
 109.  
 110. while(1){
 111. system("cls");
 112. printf("Co chcesz zrobic: \n");
 113.  
 114. printf("1.Mierzenie czasu sortowania babelkowego dla n elemenow\n");
 115. printf("2.Wyswietlenie tablicy przed i po sortowaniu babelkowym dla n elementow\n");
 116. printf("3.Mierzenie czasu sortowania quicksort dla n elemenow\n");
 117. printf("4.Wyswietlenie tablicy przed i po sortowaniu quciksort dla n elementow\n");
 118. printf("5.Zakoncz dzialanie programu \n");
 119. scanf("%d", &numer);
 120.  
 121. if(numer==1){
 122. system("cls");
 123.  
 124. int n;
 125. printf("Ile liczb wylosowac: ");
 126. scanf("%d", &n); //pobranie od u¿ytkownika iloœci losowanych liczb
 127.  
 128. int tab[n];
 129. fill_zakres(tab,n); //uzupe³nienie tablicy
 130.  
 131. start = clock();
 132. bubblesort(tab,n);
 133. stop = clock();
 134. czas = (double)(stop-start)/CLOCKS_PER_SEC; //wywo³anie funkcji sortuj¹cej tablice
 135. printf("Posortowanie metoda babelkowa %d liczb zajmie: %lf s\n",n,czas);
 136. puts("");
 137. system("pause");
 138. }
 139. else if(numer==2){
 140. system("cls");
 141. int n;
 142. printf("Ile liczb wylosowac: ");
 143. scanf("%d", &n); //pobranie od u¿ytkownika iloœci losowanych liczb
 144.  
 145. int tab[n];
 146. fill_zakres(tab,n); //uzupe³nienie tablicy
 147. puts("\nPrzed sortowaniem :");
 148. print_tab(tab,n); //wypisanie przed wywo³aniem funkcji do sortowania
 149. puts("");
 150. puts("Po sortowaniu: ");
 151. bubblesort(tab,n); //wywo³anie funkcji sortuj¹cej tablice
 152. print_tab(tab,n); //ponowne wypisanie tablicy
 153. puts("");
 154. system("pause");
 155. }
 156.  
 157. else if(numer==3){
 158. system("cls");
 159.  
 160. int n;
 161. printf("Ile liczb wylosowac: ");
 162. scanf("%d", &n); //pobranie od u¿ytkownika iloœci losowanych liczb
 163.  
 164. int tab[n];
 165. fill_zakres(tab,n); //uzupe³nienie tablicy
 166.  
 167. start = clock();
 168. quicksort(tab,0,n-1);
 169. stop = clock();
 170. czas = (double)(stop-start)/CLOCKS_PER_SEC; //wywo³anie funkcji sortuj¹cej tablice
 171. printf("Posortowanie metoda quicksort %d liczb zajmie: %lf s\n",n,czas);
 172. puts("");
 173. system("pause");
 174. }
 175.  
 176. else if(numer==4){
 177. system("cls");
 178. int n;
 179. printf("Ile liczb wylosowac: ");
 180. scanf("%d", &n); //pobranie od u¿ytkownika iloœci losowanych liczb
 181.  
 182. int tab[n];
 183. fill_zakres(tab,n); //uzupe³nienie tablicy
 184. puts("\nPrzed sortowaniem :");
 185. print_tab(tab,n); //wypisanie przed wywo³aniem funkcji do sortowania
 186. puts("");
 187. puts("Po sortowaniu: ");
 188. quicksort(tab,0,n-1); //wywo³anie funkcji sortuj¹cej tablice
 189. print_tab(tab,n); //ponowne wypisanie tablicy
 190. puts("");
 191. system("pause");
 192. }
 193.  
 194.  
 195. else if(numer == 5){
 196. system("cls");
 197. printf("Zakonczono dzialanie.");
 198. return 0;
 199. }
 200. else{
 201. system("cls");
 202. puts("Blad! Podaj odpowiednia wartosc.");
 203. system("pause");
 204. }
 205. }
 206. }
RAW Paste Data