Advertisement
193030

DR 6.2 rdy

Nov 27th, 2021
99
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 2.05 KB | None | 0 0
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3.  
 4. struct node2
 5. {
 6. void* data;
 7. struct node2* one;
 8. struct node2* two;
 9. };
 10. static struct node2* rootSavedRight;
 11.  
 12.  
 13. void prnint(void* p)
 14. {
 15. printf("%d ", *(int*)p);
 16. }
 17.  
 18. void BTreeFlattering(struct node2* root, struct node2** head)
 19. {
 20. static struct node2* prev = NULL;
 21.  
 22. if (root == NULL)
 23. {
 24. rootSavedRight = prev; // Запазваме най-крайният възел
 25. return;
 26. }
 27. BTreeFlattering(root->one, head);
 28. if (prev == NULL)
 29. {
 30. *head = root;
 31. }
 32. else
 33. {
 34. root->one = prev;
 35. prev->two = root;
 36. }
 37. prev = root;
 38.  
 39. BTreeFlattering(root->two, head);
 40. }
 41.  
 42.  
 43. struct node2* newNode(int data)
 44. {
 45. void* p = malloc(sizeof(data));
 46. *(int*)p = data;
 47. struct node2* t = (struct node2*)malloc(sizeof(struct node2));
 48. t->data = p;
 49. t->one = NULL;
 50. t->two = NULL;
 51. return t;
 52. }
 53.  
 54. void printList(struct node2* p)
 55. {
 56. printf("\n");
 57. static struct node2* root;
 58. if (root == NULL)
 59. root = p;
 60. while(p!=NULL)
 61. {
 62. prnint(p->data);
 63. p = p->two;
 64. if (p == root) // Възлите на цикъла започват да се повтарят
 65. break;
 66. }
 67. }
 68.  
 69.  
 70. void inorder(struct node2*p)
 71. {
 72. if (!p)
 73. return;
 74. inorder(p->one);
 75. prnint(p->data);
 76. inorder(p ->two);
 77. }
 78.  
 79. int main()
 80. {
 81.  
 82. struct node2* root = newNode(2);
 83. root->one = newNode(4);
 84. root->two = newNode(19);
 85. root->one->one = newNode(7);
 86. root->one->two = newNode(10);
 87. root->two->one = newNode(22);
 88. /*
 89. * 2
 90. * / \
 91. * 4 19
 92. * / \ /
 93. * 7 10 22
 94. */
 95.  
 96. struct node2* head = NULL;
 97. inorder(root); // Принтиране на дървото в инфиксен ред
 98.  
 99. // Преобразуване на дървото в списък
 100. // инфиксен ред
 101. BTreeFlattering(root, &head);
 102.  
 103. // Свързване на последния с първия елемент на списъка,
 104. // за да стане цикличен
 105. rootSavedRight->two = head;
 106. head->one = rootSavedRight;
 107.  
 108. // Принтиране на цикличния списък
 109. printList(head);
 110. }
 111.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement