SHARE
TWEET

Untitled

RemoteExpert Dec 5th, 2019 (edited) 68 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. -- This file was generated using Luraph Obfuscator v11.5 by memcorrupt.
  2.  
  3. local lIlliIllilIlI111i1IIi = assert local iiIIIiIll1l1Ii1li1I = select local liIIII111IiIii1l1li = tonumber local Ii11l1l1l1IIl1IlIii = unpack local Ii11Il1iI1l1iIll1i1 = pcall local IliIi1lIllI1lii1liI = setfenv local lIliI1IliIil111liIill = setmetatable local llili1i1III1ll1ii11 = type local llIlI11Illli1iiilil = getfenv local iliIllIllll1i1i1i1i = tostring local I1liliI11i1ilIliI11 = error local l1i1iIliIi11I11iiii = string.sub local IliiiIlli11liIlIIll = string.byte local liIIIilli1i1ll1Iill = string.char local liI1Iiill11lii1I1ll = string.rep local lIlliI1i1I1i1llIIl1ii = string.gsub local l1liliII1111iIlIII1 = string.match local iliI11iil111II111iI = 1 local function lIllIIII1I1i1ii1il1Ii(lIlIlii1IIiIIlI1iiIiI, IIIllI1iI1iiI1Il11I) local Il1I1IlilllIiii1liI lIlIlii1IIiIIlI1iiIiI = lIlliI1i1I1i1llIIl1ii(l1i1iIliIi11I11iiii(lIlIlii1IIiIIlI1iiIiI, 5), "..", function(lii1II1iIlIlIllIlIi) if IliiiIlli11liIlIIll(lii1II1iIlIlIllIlIi, 2) == 71 then Il1I1IlilllIiii1liI = liIIII111IiIii1l1li(l1i1iIliIi11I11iiii(lii1II1iIlIlIllIlIi, 1, 1)) return "" else local lli1l1l1IiiillIIIii = liIIIilli1i1ll1Iill(liIIII111IiIii1l1li(lii1II1iIlIlIllIlIi, 16)) if Il1I1IlilllIiii1liI then local IIlIi1iIililIl1iIi1 = liI1Iiill11lii1I1ll(lli1l1l1IiiillIIIii, Il1I1IlilllIiii1liI) Il1I1IlilllIiii1liI = nil return IIlIi1iIililIl1iIi1 else return lli1l1l1IiiillIIIii end end end) local function lIll1iIl1I1l11i11IIII() local lIliiIiiiIII111l1l1i1 = IliiiIlli11liIlIIll(lIlIlii1IIiIIlI1iiIiI, iliI11iil111II111iI, iliI11iil111II111iI) iliI11iil111II111iI = iliI11iil111II111iI + 1 return lIliiIiiiIII111l1l1i1 end local function lIl1l11iiiiiliililIl1() local lIliiIiiiIII111l1l1i1, lli1l1l1IiiillIIIii, IIlIi1iIililIl1iIi1, lIlii111IIll1iIiliii1 = IliiiIlli11liIlIIll(lIlIlii1IIiIIlI1iiIiI, iliI11iil111II111iI, iliI11iil111II111iI + 3) iliI11iil111II111iI = iliI11iil111II111iI + 4 return lIlii111IIll1iIiliii1 * 16777216 + IIlIi1iIililIl1iIi1 * 65536 + lli1l1l1IiiillIIIii * 256 + lIliiIiiiIII111l1l1i1 end local function iIIlii11lil1l11l1l1(lIil11II11lI11111i1, I1iliIiill11iIIiIl1, lIlIIlIiIill1lil11III) if lIlIIlIiIill1lil11III then local lIlIiI1l111iII1lIIiii, IilIIil1Iillilll111 = 0, 0 for lIlllllli11il1IliIIli = I1iliIiill11iIIiIl1, lIlIIlIiIill1lil11III do lIlIiI1l111iII1lIIiii = lIlIiI1l111iII1lIIiii + 2 ^ IilIIil1Iillilll111 * iIIlii11lil1l11l1l1(lIil11II11lI11111i1, lIlllllli11il1IliIIli) IilIIil1Iillilll111 = IilIIil1Iillilll111 + 1 end return lIlIiI1l111iII1lIIiii else local IiiI11III1l1IilI1iI = 2 ^ (I1iliIiill11iIIiIl1 - 1) return IiiI11III1l1IilI1iI <= lIil11II11lI11111i1 % (IiiI11III1l1IilI1iI + IiiI11III1l1IilI1iI) and 1 or 0 end end local function ilill11ilillil1iIIl() local lIliiIiiiIII111l1l1i1, lli1l1l1IiiillIIIii = lIl1l11iiiiiliililIl1(), lIl1l11iiiiiliililIl1() if lIliiIiiiIII111l1l1i1 == 0 and lli1l1l1IiiillIIIii == 0 then return 0 end return (-2 * iIIlii11lil1l11l1l1(lli1l1l1IiiillIIIii, 32) + 1) * 2 ^ (iIIlii11lil1l11l1l1(lli1l1l1IiiillIIIii, 21, 31) - 1023) * ((iIIlii11lil1l11l1l1(lli1l1l1IiiillIIIii, 1, 20) * 4294967296 + lIliiIiiiIII111l1l1i1) / 4503599627370496 + 1) end local function ii1l1IlIIi1IIiIIiII(il11iil11IiiIi1iII1) local iliii11lII1lill11lI = { IliiiIlli11liIlIIll(lIlIlii1IIiIIlI1iiIiI, iliI11iil111II111iI, iliI11iil111II111iI + 3) } iliI11iil111II111iI = iliI11iil111II111iI + 4 local ilIi111IIII11il1IIi = { nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil } for lIlllllli11il1IliIIli = 1, 8 do ilIi111IIII11il1IIi[lIlllllli11il1IliIIli] = iIIlii11lil1l11l1l1(il11iil11IiiIi1iII1, lIlllllli11il1IliIIli) end local ilIiiI11lilil1iIlII = "" for lIlllllli11il1IliIIli = 1, 4 do local lIlIiI1l111iII1lIIiii, IilIIil1Iillilll111 = 0, 0 for IiIIII1l1iII1I1i1i1 = 1, 8 do local iIi1ii11iI1lI1lIi1i = iIIlii11lil1l11l1l1(iliii11lII1lill11lI[lIlllllli11il1IliIIli], IiIIII1l1iII1I1i1i1) if ilIi111IIII11il1IIi[IiIIII1l1iII1I1i1i1] == 1 then iIi1ii11iI1lI1lIi1i = iIi1ii11iI1lI1lIi1i == 1 and 0 or 1 end lIlIiI1l111iII1lIIiii = lIlIiI1l111iII1lIIiii + 2 ^ IilIIil1Iillilll111 * iIi1ii11iI1lI1lIi1i IilIIil1Iillilll111 = IilIIil1Iillilll111 + 1 end ilIiiI11lilil1iIlII = ilIiiI11lilil1iIlII .. ilIiiI11lilil1iIlII.char(lIlIiI1l111iII1lIIiii) end local lIliiIiiiIII111l1l1i1, lli1l1l1IiiillIIIii, IIlIi1iIililIl1iIi1, lIlii111IIll1iIiliii1 = IliiiIlli11liIlIIll(ilIiiI11lilil1iIlII, 1, 4) return lIlii111IIll1iIiliii1 * 16777216 + IIlIi1iIililIl1iIi1 * 65536 + lli1l1l1IiiillIIIii * 256 + lIliiIiiiIII111l1l1i1 end local function i1il1IIl1I111liIIl1(il11iil11IiiIi1iII1) local I1i1liIiIllil1l111i = lIl1l11iiiiiliililIl1() iliI11iil111II111iI = iliI11iil111II111iI + I1i1liIiIllil1l111i local ilIi111IIII11il1IIi = { nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil } for lIlllllli11il1IliIIli = 1, 8 do ilIi111IIII11il1IIi[lIlllllli11il1IliIIli] = iIIlii11lil1l11l1l1(il11iil11IiiIi1iII1, lIlllllli11il1IliIIli) end local ilIiiI11lilil1iIlII = "" for lIlllllli11il1IliIIli = 1, I1i1liIiIllil1l111i do local lIlIiI1l111iII1lIIiii, IilIIil1Iillilll111 = 0, 0 for IiIIII1l1iII1I1i1i1 = 1, 8 do local iIi1ii11iI1lI1lIi1i = iIIlii11lil1l11l1l1(IliiiIlli11liIlIIll(lIlIlii1IIiIIlI1iiIiI, iliI11iil111II111iI - I1i1liIiIllil1l111i + lIlllllli11il1IliIIli - 1), IiIIII1l1iII1I1i1i1) if ilIi111IIII11il1IIi[IiIIII1l1iII1I1i1i1] == 1 then iIi1ii11iI1lI1lIi1i = iIi1ii11iI1lI1lIi1i == 1 and 0 or 1 end lIlIiI1l111iII1lIIiii = lIlIiI1l111iII1lIIiii + 2 ^ IilIIil1Iillilll111 * iIi1ii11iI1lI1lIi1i IilIIil1Iillilll111 = IilIIil1Iillilll111 + 1 end ilIiiI11lilil1iIlII = ilIiiI11lilil1iIlII .. ilIiiI11lilil1iIlII.char(lIlIiI1l111iII1lIIiii) end return ilIiiI11lilil1iIlII end local Ii11I1ilili11lIi1iI = lIll1iIl1I1l11i11IIII() local IiIi1li1i1lIllI11lI = lIll1iIl1I1l11i11IIII() local function ii11Iili11Il111liII() local lIlIii1il111Iili1ll11 = { [98092] = {}, [25752] = {}, [72990] = {}, [91913] = {} } local llI1I11lIl1I1lIi1Il = #{5832} lIl1l11iiiiiliililIl1() lIl1l11iiiiiliililIl1() lIlIii1il111Iili1ll11[19974] = lIll1iIl1I1l11i11IIII() local lIlI1i1lIi1ii11iilII1 = lIl1l11iiiiiliililIl1() for lIlllllli11il1IliIIli = llI1I11lIl1I1lIi1Il, lIlI1i1lIi1ii11iilII1 do lIlIii1il111Iili1ll11[25752][lIlllllli11il1IliIIli - llI1I11lIl1I1lIi1Il] = ii11Iili11Il111liII() end lIlIii1il111Iili1ll11[120090] = lIll1iIl1I1l11i11IIII() lIl1l11iiiiiliililIl1() lIll1iIl1I1l11i11IIII() lIll1iIl1I1l11i11IIII() local lIlI1i1lIi1ii11iilII1 = lIl1l11iiiiiliililIl1() - (#{ 315, 4362, 3470, 3208, 952, 3143, 4408, 4294, 347, 5249, 5803, 47, 5052, 5850, 421, 2116, 1667, 3045, 1579, 6778, 5962, 2636, 5281, 5057 } + 133680) for lIlllllli11il1IliIIli = llI1I11lIl1I1lIi1Il, lIlI1i1lIi1ii11iilII1 do local liiill111iIi1ilII1i = {} local lIliiIIlIIlllI1l1liII = ii1l1IlIIi1IIiIIiII(IiIi1li1i1lIllI11lI) liiill111iIi1ilII1i[18215] = iIIlii11lil1l11l1l1(lIliiIIlIIlllI1l1liII, #{ 2091, 4660, 6387, 2011, 6020, 2014, 1956, 5998, 3734, 5174 }, #{ 6193, 62, 3327, 3189, 3532, 2464, 1284, 3897, 1516, 5407, 6638, 2258, 6248, 2198, 413, 6718, 3312, 4070 }) liiill111iIi1ilII1i[92236] = iIIlii11lil1l11l1l1(lIliiIIlIIlllI1l1liII, #{ 3187, 6300, 3350, 4495, 1883, 4366, 5530, 2169, 1947, 1871, 917, 5038, 6871, 6406, 4000, 5224, 5815, 5791, 2952 }, #{ 2861, 1819, 5014, 2208, 2635, 5706, 6161, 3520, 3433, 5612, 4603, 2355, 6099, 4415, 5162, 621, 5357, 2788, 1648, 2765 } + 6) liiill111iIi1ilII1i[119089] = iIIlii11lil1l11l1l1(lIliiIIlIIlllI1l1liII, #{2989}, #{ 4011, 3057, 2147, 2906, 5265, 5414, 4345, 6707, 405 }) liiill111iIi1ilII1i[90411] = iIIlii11lil1l11l1l1(lIliiIIlIIlllI1l1liII, #{ 5611, 6194, 5570, 1420, 1797, 5604, 2464, 1727, 6713, 1826, 2470, 1723, 5474, 3398, 629, 6202, 563, 3279, 4951, 6905, 4746, 4458 } + 5, #{ 3540, 1399, 443, 4442, 6915, 1260, 3172, 3586, 3595, 356, 2226, 3599, 6554, 4940, 2403, 4760, 4086, 3434, 141, 6110 } + 12) liiill111iIi1ilII1i[29975] = iIIlii11lil1l11l1l1(lIliiIIlIIlllI1l1liII, #{560}, #{ 2695, 5622, 4236, 4372, 6371, 532, 3773, 6964, 3492, 6494, 6683, 575, 2908, 3820, 2498, 6191, 3006, 3463 }) lIlIii1il111Iili1ll11[72990][lIlllllli11il1IliIIli] = liiill111iIi1ilII1i end lIl1l11iiiiiliililIl1() lIl1l11iiiiiliililIl1() lIll1iIl1I1l11i11IIII() lIll1iIl1I1l11i11IIII() lIll1iIl1I1l11i11IIII() local lIlI1i1lIi1ii11iilII1 = lIl1l11iiiiiliililIl1() for lIlllllli11il1IliIIli = llI1I11lIl1I1lIi1Il, lIlI1i1lIi1ii11iilII1 do lIlIii1il111Iili1ll11[91913][lIlllllli11il1IliIIli] = lIl1l11iiiiiliililIl1() end local lIlI1i1lIi1ii11iilII1 = lIl1l11iiiiiliililIl1() - (#{ 5290, 1807, 3170, 5579, 3125, 5185, 1877, 1758, 3131, 4825, 6930, 6153, 3972, 6364, 5579, 4040, 4293, 917, 1301, 6384, 817, 1846 } + 133771) for lIlllllli11il1IliIIli = llI1I11lIl1I1lIi1Il, lIlI1i1lIi1ii11iilII1 do local lIl1iI1III1lIl1iIliI1 = {} local llili1i1III1ll1ii11 = lIll1iIl1I1l11i11IIII() if llili1i1III1ll1ii11 == #{ 151, 2000, 195, 1213, 414, 4429, 1318, 6179, 990, 1149, 141, 3724, 6425, 2130, 5558, 5537, 5573, 2154, 1133, 5418, 540 } + 98 then lIl1iI1III1lIl1iIliI1[121336] = ilill11ilillil1iIIl() end if llili1i1III1ll1ii11 == #{ 3938, 1728, 4095, 6906, 3304, 2477, 5148, 1387, 2717, 1417, 1694, 4545, 6807, 1442, 5627, 1891, 1338, 4537, 4178, 455 } + 71 then lIl1iI1III1lIl1iIliI1[121336] = ilill11ilillil1iIIl() end if llili1i1III1ll1ii11 == #{ 471, 5979, 3229, 4543, 3215, 4409, 1567, 339, 6097, 2398, 801, 2853, 658, 1544, 1111, 4951, 6714, 6653, 3032, 1180, 4625, 3812 } + 155 then lIl1iI1III1lIl1iIliI1[121336] = ilill11ilillil1iIIl() end if llili1i1III1ll1ii11 == #{ 4448, 4778, 3802, 4942, 2258, 3011, 5001, 2131, 5677, 329, 4115, 1666, 6779, 2539, 783, 4017, 4405, 3494, 3058, 4259 } + 15 then lIl1iI1III1lIl1iIliI1[121336] = #{ 2698, 2247, 954, 5662, 2719, 5828, 1787, 3809, 1595, 3424, 4244, 3139, 1040, 4594, 6399, 268, 705, 4510, 91, 5882, 5361, 622, 6003 } + 53835 == #{ 2103, 4107, 1158, 2236, 3864, 4947, 3384, 2672, 5595, 2811, 2360, 5370, 4304, 3118, 6313, 3771, 1108, 3009, 689, 1365 } + 83165 end if llili1i1III1ll1ii11 == #{ 98, 5977, 4109, 3153, 4315, 801, 5099, 5539, 3208, 4815, 162, 6577, 3165, 831, 2462, 3792, 6928, 542, 5885, 2597, 4943, 2420, 2963, 3274 } + 193 then lIl1iI1III1lIl1iIliI1[121336] = lIll1iIl1I1l11i11IIII() end if llili1i1III1ll1ii11 == #{ 5023, 6717, 1283, 3447, 95, 502, 1629, 3833, 6530, 5039, 5080 } then lIl1iI1III1lIl1iIliI1[121336] = #{ 213, 1061, 2402, 3240, 5535, 3119, 5249, 791, 6383, 6965, 461, 350, 6450, 4243, 804, 1518, 2529, 2998, 3955, 6139 } + 33168 == #{ 213, 1061, 2402, 3240, 5535, 3119, 5249, 791, 6383, 6965, 461, 350, 6450, 4243, 804, 1518, 2529, 2998, 3955, 6139 } + 33168 end if llili1i1III1ll1ii11 == #{ 640, 2033, 2299, 1202, 376, 6347, 2194, 2116, 4603, 4783, 5787, 3566, 5758, 4871, 6350, 3281, 4239, 1381, 3367, 5460, 380, 2806, 1545 } + 1 then lIl1iI1III1lIl1iIliI1[121336] = lIl1l11iiiiiliililIl1() end if llili1i1III1ll1ii11 == #{ 4617, 6223, 2104, 1166, 2813, 1311, 3839, 4028, 6121, 3887, 354, 6791, 6448, 1307, 5164, 4833, 1128, 4207, 3531, 4242, 2624, 2847 } + 90 then lIl1iI1III1lIl1iIliI1[121336] = lIll1iIl1I1l11i11IIII() end if llili1i1III1ll1ii11 == #{ 2008, 953, 2931, 1137, 5798, 4913, 6062, 1203, 3183, 2714, 4222, 1446, 4446, 5600, 4479, 2816, 2971, 6708, 6381, 5379, 2660 } + 174 then lIl1iI1III1lIl1iIliI1[121336] = i1il1IIl1I111liIIl1(Ii11I1ilili11lIi1iI) end lIlIii1il111Iili1ll11[98092][lIlllllli11il1IliIIli - llI1I11lIl1I1lIi1Il] = lIl1iI1III1lIl1iIliI1 end lIlIii1il111Iili1ll11[41054] = lIll1iIl1I1l11i11IIII() return lIlIii1il111Iili1ll11 end local function lIlI1l1IlIII1IIIl1li1(lIlIii1il111Iili1ll11, IIIllI1iI1iiI1Il11I, iIlIIiiI11lllIiIlll) local I1iIiI1lilllIii1i1l, iliIlil1l1IIiIlli11 = 15, -1 local illiIlillIl1il1lI1i = lIlIii1il111Iili1ll11[72990] local lIlIIIlIliIliliIi1iIi = lIliI1IliIil111liIill({}, { __index = function(lIlIl1lIiIiiiIllll1iI, IiiIiIIII11il11i1lI) local ilIiiI11lilil1iIlII = lIlIii1il111Iili1ll11[98092][IiiIiIIII11il11i1lI] if l1i1iIliIi11I11iiii(llili1i1III1ll1ii11(ilIiiI11lilil1iIlII[121336]), 1, 1) == "s" then return { [121336] = l1i1iIliIi11I11iiii(ilIiiI11lilil1iIlII[121336], 6) } end return ilIiiI11lilil1iIlII end }) local liI1iiIi1lIlI11IiI1 = 19974 local l11II1l1III1llil1lI = lIlIii1il111Iili1ll11[25752] local lIlI111l1IllIII1iilIi = 121336 local lIll1IiI1lli1l11Ill1l = lIlIii1il111Iili1ll11[41054] local lIllII1iillli1i1IiIil = 90411 local IIli1iI1iI1I1IliiIi = lIlIii1il111Iili1ll11[91913] local I1Iillll11l1l1ll1li = 119089 local function il1l1i111iI1Iiili1I(...) local lIlliI1IlilIlIIi1lI = 0 local IiIlIlilIlii1lliili = { Ii11l1l1l1IIl1IlIii({}, 1, lIlIii1il111Iili1ll11[120090]) } local lIi1iII1I11i1I1llii = 1 local lIllliiliIiIIII1iiill = {} local il111illlIi1iIIIiil = {} local I1lIl111iliiliII1i1 = 1 local IIIllI1iI1iiI1Il11I = llIlI11Illli1iiilil() local i1iI1iiiIIIiil1Il1I = { ... } local IlIl1ilIl1i1Ilii11I = {} local llI11ilII1lIl1l11li = #i1iI1iiiIIIiil1Il1I - 1 for lIlllllli11il1IliIIli = 0, llI11ilII1lIl1l11li do if lIll1IiI1lli1l11Ill1l >= lIlllllli11il1IliIIli + 1 then IiIlIlilIlii1lliili[lIlllllli11il1IliIIli] = i1iI1iiiIIIiil1Il1I[lIlllllli11il1IliIIli + 1] end IlIl1ilIl1i1Ilii11I[lIlllllli11il1IliIIli] = i1iI1iiiIIIiil1Il1I[lIlllllli11il1IliIIli + 1] end local function iIlIilIllI1II1lil1l(...) local IIlIi1iIililIl1iIi1 = iiIIIiIll1l1Ii1li1I("#", ...) local lIlIl1lIiIiiiIllll1iI = { ... } return IIlIi1iIililIl1iIi1, lIlIl1lIiIiiiIllll1iI end local III1lIlliiI11iII1Ii = #{ 5774, 4188, 3868, 3136, 1754, 3684, 4242, 5634, 5263, 834, 3634, 2682, 6484, 188, 5275, 3178, 27, 961, 23, 6794, 2540 } + 131050 local IlI1I111IilIIII1lli local IIilll11IIIIlllI1il = { nil, function(lIlIIIllI1iII1iIlIl1i, ii1I11ii11lliliIiil) local llI1iII1Il1IiIiIIli = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] local lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[18215] local lIlIi1IIlI11Iili1il1I = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] - III1lIlliiI11iII1Ii local il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[119089] local Il1illiilll1lIi1lIl = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[92236] IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl] = lIlliIllilIlI111i1IIi(liIIII111IiIii1l1li(IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl]), "`for` initial value must be a number") IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl + 1] = lIlliIllilIlI111i1IIi(liIIII111IiIii1l1li(IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl + 1]), "`for` limit value must be a number") IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl + 2] = lIlliIllilIlI111i1IIi(liIIII111IiIii1l1li(IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl + 2]), "`for` step value must be a number") IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl] = IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl] - IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl + 2] lIi1iII1I11i1I1llii = lIi1iII1I11i1I1llii + lIlIi1IIlI11Iili1il1I end, function(lIlIIIllI1iII1iIlIl1i) local il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[119089] local lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[18215] local Il1illiilll1lIi1lIl = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[92236] local lIlIi1IIlI11Iili1il1I = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] - III1lIlliiI11iII1Ii local llI1iII1Il1IiIiIIli = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] local llIli1lI1IIllliI1iI, li1lili1llIl11Ili1i, IliIli1I1ilillII1ii if il11iiliiiIIl1I1lI1 == 1 then return true end if il11iiliiiIIl1I1lI1 == 0 then llIli1lI1IIllliI1iI = lIlliI1IlilIlIIi1lI else llIli1lI1IIllliI1iI = Il1illiilll1lIi1lIl + il11iiliiiIIl1I1lI1 - 2 end IliIli1I1ilillII1ii = {} li1lili1llIl11Ili1i = 0 for lIlllllli11il1IliIIli = Il1illiilll1lIi1lIl, llIli1lI1IIllliI1iI do li1lili1llIl11Ili1i = li1lili1llIl11Ili1i + 1 IliIli1I1ilillII1ii[li1lili1llIl11Ili1i] = IiIlIlilIlii1lliili[lIlllllli11il1IliIIli] end return true, IliIli1I1ilillII1ii, li1lili1llIl11Ili1i end, function(lIlIIIllI1iII1iIlIl1i, ii1I11ii11lliliIiil) local llI1iII1Il1IiIiIIli = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] local il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[119089] local Il1illiilll1lIi1lIl = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[92236] local lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[18215] local lIlIi1IIlI11Iili1il1I = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] - III1lIlliiI11iII1Ii IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl] = IiIlIlilIlii1lliili[il11iiliiiIIl1I1lI1] end, function(lIlIIIllI1iII1iIlIl1i) local il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[119089] local lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[18215] local lIlIi1IIlI11Iili1il1I = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] - III1lIlliiI11iII1Ii local Il1illiilll1lIi1lIl = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[92236] local llI1iII1Il1IiIiIIli = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] local i1iI1iiiIIIiil1Il1I, l1I1i1lllIiilIII11i, llIli1lI1IIllliI1iI, li1lili1llIl11Ili1i i1iI1iiiIIIiil1Il1I = {} if il11iiliiiIIl1I1lI1 ~= 1 then if il11iiliiiIIl1I1lI1 ~= 0 then llIli1lI1IIllliI1iI = Il1illiilll1lIi1lIl + il11iiliiiIIl1I1lI1 - 1 else llIli1lI1IIllliI1iI = lIlliI1IlilIlIIi1lI end li1lili1llIl11Ili1i = 0 for lIlllllli11il1IliIIli = Il1illiilll1lIi1lIl + 1, llIli1lI1IIllliI1iI do li1lili1llIl11Ili1i = li1lili1llIl11Ili1i + 1 i1iI1iiiIIIiil1Il1I[li1lili1llIl11Ili1i] = IiIlIlilIlii1lliili[lIlllllli11il1IliIIli] end llIli1lI1IIllliI1iI, l1I1i1lllIiilIII11i = iIlIilIllI1II1lil1l(IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl](Ii11l1l1l1IIl1IlIii(i1iI1iiiIIIiil1Il1I, 1, llIli1lI1IIllliI1iI - Il1illiilll1lIi1lIl))) else llIli1lI1IIllliI1iI, l1I1i1lllIiilIII11i = iIlIilIllI1II1lil1l(IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl]()) end if lIliIi1l1IliIiIl1IiIi ~= 1 then if lIliIi1l1IliIiIl1IiIi ~= 0 then llIli1lI1IIllliI1iI = Il1illiilll1lIi1lIl + lIliIi1l1IliIiIl1IiIi - 2 else llIli1lI1IIllliI1iI = llIli1lI1IIllliI1iI + Il1illiilll1lIi1lIl end li1lili1llIl11Ili1i = 0 for lIlllllli11il1IliIIli = Il1illiilll1lIi1lIl, llIli1lI1IIllliI1iI do li1lili1llIl11Ili1i = li1lili1llIl11Ili1i + 1 IiIlIlilIlii1lliili[lIlllllli11il1IliIIli] = l1I1i1lllIiilIII11i[li1lili1llIl11Ili1i] end end lIlliI1IlilIlIIi1lI = llIli1lI1IIllliI1iI - 1 end, nil, nil, nil, nil, nil, nil, function(lIlIIIllI1iII1iIlIl1i, ii1I11ii11lliliIiil, iIililliiiiIiI1llll, i1liiIl11il1Ii1I1i1) local llI1iII1Il1IiIiIIli = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] local Il1illiilll1lIi1lIl = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[92236] local il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[119089] local lIlIi1IIlI11Iili1il1I = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] - III1lIlliiI11iII1Ii local lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[18215] if lIliIi1l1IliIiIl1IiIi == 79 then return IlI1I111IilIIII1lli[10]({ [92236] = (Il1illiilll1lIi1lIl - 42) % 256, [18215] = (il11iiliiiIIl1I1lI1 - 42) % 256, [29975] = 0 }) end for lIlllllli11il1IliIIli = Il1illiilll1lIi1lIl, il11iiliiiIIl1I1lI1 do IiIlIlilIlii1lliili[lIlllllli11il1IliIIli] = nil end end, function(lIlIIIllI1iII1iIlIl1i, ii1I11ii11lliliIiil) local lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[18215] local Il1illiilll1lIi1lIl = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[92236] local il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[119089] local llI1iII1Il1IiIiIIli = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] local lIlIi1IIlI11Iili1il1I = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] - III1lIlliiI11iII1Ii if il11iiliiiIIl1I1lI1 == 143 then return IlI1I111IilIIII1lli[12]({ [92236] = (Il1illiilll1lIi1lIl - 74) % 256, [119089] = (lIliIi1l1IliIiIl1IiIi - 74) % 256, [29975] = 0 }) end if not not IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl] == (lIliIi1l1IliIiIl1IiIi == 0) then lIi1iII1I11i1I1llii = lIi1iII1I11i1I1llii + 1 end end, nil, function(lIlIIIllI1iII1iIlIl1i, ii1I11ii11lliliIiil, iIililliiiiIiI1llll, i1liiIl11il1Ii1I1i1, lIl1lI1IIIliIiiiiIlll) local llI1iII1Il1IiIiIIli = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] local lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[18215] local lIlIi1IIlI11Iili1il1I = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] - III1lIlliiI11iII1Ii local Il1illiilll1lIi1lIl = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[92236] local il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[119089] local lI1il1llllIiili1I11 = l11II1l1III1llil1lI[llI1iII1Il1IiIiIIli] local IIlllilIIllIiililIi = {} local i111I1lI1l1IiIl111I = lIliI1IliIil111liIill({}, { __index = function(lIlIl1lIiIiiiIllll1iI, IiiIiIIII11il11i1lI) local lIl1i1lilIIiiilIlil = IIlllilIIllIiililIi[IiiIiIIII11il11i1lI] return lIl1i1lilIIiiilIlil[1][lIl1i1lilIIiiilIlil[2]] end, __newindex = function(lIlIl1lIiIiiiIllll1iI, IiiIiIIII11il11i1lI, liiII1111lIIilII1ii) local lIl1i1lilIIiiilIlil = IIlllilIIllIiililIi[IiiIiIIII11il11i1lI] lIl1i1lilIIiiilIlil[1][lIl1i1lilIIiiilIlil[2]] = liiII1111lIIilII1ii end }) for lIlllllli11il1IliIIli = 1, lI1il1llllIiili1I11[liI1iiIi1lIlI11IiI1] do local lIliIlill1i11iill1IIi = illiIlillIl1il1lI1i[lIi1iII1I11i1I1llii] if lIliIlill1i11iill1IIi[lIllII1iillli1i1IiIil] == I1iIiI1lilllIii1i1l then IIlllilIIllIiililIi[lIlllllli11il1IliIIli - 1] = { IiIlIlilIlii1lliili, lIliIlill1i11iill1IIi[I1Iillll11l1l1ll1li] } elseif lIliIlill1i11iill1IIi[lIllII1iillli1i1IiIil] == iliIlil1l1IIiIlli11 then IIlllilIIllIiililIi[lIlllllli11il1IliIIli - 1] = { iIlIIiiI11lllIiIlll, lIliIlill1i11iill1IIi[I1Iillll11l1l1ll1li] } end lIi1iII1I11i1I1llii = lIi1iII1I11i1I1llii + 1 end if lI1il1llllIiili1I11[liI1iiIi1lIlI11IiI1] > 0 then lIllliiliIiIIII1iiill[#lIllliiliIiIIII1iiill + 1] = IIlllilIIllIiililIi end local il111ii11IiI1I1IiII = lIlI1l1IlIII1IIIl1li1(lI1il1llllIiili1I11, IIIllI1iI1iiI1Il11I, i111I1lI1l1IiIl111I) IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl] = il111ii11IiI1I1IiII end, function(lIlIIIllI1iII1iIlIl1i, ii1I11ii11lliliIiil) local lIlIi1IIlI11Iili1il1I = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] - III1lIlliiI11iII1Ii local Il1illiilll1lIi1lIl = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[92236] local llI1iII1Il1IiIiIIli = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] local il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[119089] local lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[18215] local il11iil11IiiIi1iII1 if llI1iII1Il1IiIiIIli == 100000 then il11iil11IiiIi1iII1 = IiIlIlilIlii1lliili[251] else il11iil11IiiIi1iII1 = lIlIIIlIliIliliIi1iIi[llI1iII1Il1IiIiIIli][lIlI111l1IllIII1iilIi] end IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl] = IIIllI1iI1iiI1Il11I[il11iil11IiiIi1iII1] end, function(lIlIIIllI1iII1iIlIl1i, ii1I11ii11lliliIiil, iIililliiiiIiI1llll, i1liiIl11il1Ii1I1i1, lIl1lI1IIIliIiiiiIlll) local Il1illiilll1lIi1lIl = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[92236] local lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[18215] local llI1iII1Il1IiIiIIli = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] local il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[119089] local lIlIi1IIlI11Iili1il1I = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] - III1lIlliiI11iII1Ii IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl] = -IiIlIlilIlii1lliili[il11iiliiiIIl1I1lI1] end, function(lIlIIIllI1iII1iIlIl1i, ii1I11ii11lliliIiil) local lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[18215] local lIlIi1IIlI11Iili1il1I = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] - III1lIlliiI11iII1Ii local Il1illiilll1lIi1lIl = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[92236] local il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[119089] local llI1iII1Il1IiIiIIli = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] if lIliIi1l1IliIiIl1IiIi > 255 then lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIlIliIliliIi1iIi[lIliIi1l1IliIiIl1IiIi - 256][lIlI111l1IllIII1iilIi] else lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = IiIlIlilIlii1lliili[lIliIi1l1IliIiIl1IiIi] end IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl] = IiIlIlilIlii1lliili[il11iiliiiIIl1I1lI1][lIliIi1l1IliIiIl1IiIi] end, function(lIlIIIllI1iII1iIlIl1i, ii1I11ii11lliliIiil) local llI1iII1Il1IiIiIIli = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] local lIlIi1IIlI11Iili1il1I = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] - III1lIlliiI11iII1Ii local il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[119089] local lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[18215] local Il1illiilll1lIi1lIl = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[92236] IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl] = il11iiliiiIIl1I1lI1 ~= 0 if lIliIi1l1IliIiIl1IiIi ~= 0 then lIi1iII1I11i1I1llii = lIi1iII1I11i1I1llii + 1 end end, function(lIlIIIllI1iII1iIlIl1i, ii1I11ii11lliliIiil, iIililliiiiIiI1llll) local lIlIi1IIlI11Iili1il1I = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] - III1lIlliiI11iII1Ii local llI1iII1Il1IiIiIIli = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] local il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[119089] local Il1illiilll1lIi1lIl = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[92236] local lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[18215] IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl] = lIlIIIlIliIliliIi1iIi[llI1iII1Il1IiIiIIli][lIlI111l1IllIII1iilIi] end, function(lIlIIIllI1iII1iIlIl1i, ii1I11ii11lliliIiil, iIililliiiiIiI1llll) local lIlIi1IIlI11Iili1il1I = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] - III1lIlliiI11iII1Ii local lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[18215] local llI1iII1Il1IiIiIIli = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] local il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[119089] local Il1illiilll1lIi1lIl = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[92236] if il11iiliiiIIl1I1lI1 > 255 then il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIlIliIliliIi1iIi[il11iiliiiIIl1I1lI1 - 256][lIlI111l1IllIII1iilIi] else il11iiliiiIIl1I1lI1 = IiIlIlilIlii1lliili[il11iiliiiIIl1I1lI1] end if lIliIi1l1IliIiIl1IiIi > 255 then lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIlIliIliliIi1iIi[lIliIi1l1IliIiIl1IiIi - 256][lIlI111l1IllIII1iilIi] else lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = IiIlIlilIlii1lliili[lIliIi1l1IliIiIl1IiIi] end IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl][il11iiliiiIIl1I1lI1] = lIliIi1l1IliIiIl1IiIi end, function(lIlIIIllI1iII1iIlIl1i, ii1I11ii11lliliIiil) local lIlIi1IIlI11Iili1il1I = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] - III1lIlliiI11iII1Ii local Il1illiilll1lIi1lIl = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[92236] local llI1iII1Il1IiIiIIli = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] local lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[18215] local il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[119089] local il11iil11IiiIi1iII1 if llI1iII1Il1IiIiIIli == 100000 then il11iil11IiiIi1iII1 = IiIlIlilIlii1lliili[251] else il11iil11IiiIi1iII1 = lIlIIIlIliIliliIi1iIi[llI1iII1Il1IiIiIIli][lIlI111l1IllIII1iilIi] end IIIllI1iI1iiI1Il11I[il11iil11IiiIi1iII1] = IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl] end, nil } IIilll11IIIIlllI1il[0] = function(lIlIIIllI1iII1iIlIl1i) local il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[119089] local Il1illiilll1lIi1lIl = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[92236] local lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[18215] local llI1iII1Il1IiIiIIli = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] local lIlIi1IIlI11Iili1il1I = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] - III1lIlliiI11iII1Ii local lIlIi11llli1II11i1111 = il11iiliiiIIl1I1lI1 > 0 and il11iiliiiIIl1I1lI1 - 1 or llI11ilII1lIl1l11li - lIll1IiI1lli1l11Ill1l for lIlllllli11il1IliIIli = Il1illiilll1lIi1lIl, Il1illiilll1lIi1lIl + lIlIi11llli1II11i1111 do if lIlllllli11il1IliIIli - Il1illiilll1lIi1lIl <= llI11ilII1lIl1l11li then IiIlIlilIlii1lliili[lIlllllli11il1IliIIli] = IlIl1ilIl1i1Ilii11I[lIll1IiI1lli1l11Ill1l + (lIlllllli11il1IliIIli - Il1illiilll1lIi1lIl)] else IiIlIlilIlii1lliili[lIlllllli11il1IliIIli] = nil end end lIlliI1IlilIlIIi1lI = Il1illiilll1lIi1lIl + lIlIi11llli1II11i1111 end IIilll11IIIIlllI1il[11] = function(lIlIIIllI1iII1iIlIl1i, ii1I11ii11lliliIiil, iIililliiiiIiI1llll) local Il1illiilll1lIi1lIl = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[92236] local il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[119089] local lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[18215] local llI1iII1Il1IiIiIIli = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] local lIlIi1IIlI11Iili1il1I = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] - III1lIlliiI11iII1Ii local lll1iiliI1Il1iilI1i = IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl + 2] local iliI11iil111II111iI = IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl] + lll1iiliI1Il1iilI1i IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl] = iliI11iil111II111iI if lll1iiliI1Il1iilI1i > 0 then if iliI11iil111II111iI <= IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl + 1] then lIi1iII1I11i1I1llii = lIi1iII1I11i1I1llii + lIlIi1IIlI11Iili1il1I IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl + 3] = iliI11iil111II111iI end elseif iliI11iil111II111iI >= IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl + 1] then lIi1iII1I11i1I1llii = lIi1iII1I11i1I1llii + lIlIi1IIlI11Iili1il1I IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl + 3] = iliI11iil111II111iI end end IIilll11IIIIlllI1il[6] = function(lIlIIIllI1iII1iIlIl1i, ii1I11ii11lliliIiil, iIililliiiiIiI1llll) local lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[18215] local lIlIi1IIlI11Iili1il1I = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] - III1lIlliiI11iII1Ii local llI1iII1Il1IiIiIIli = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] local il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[119089] local Il1illiilll1lIi1lIl = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[92236] il11iiliiiIIl1I1lI1 = IiIlIlilIlii1lliili[il11iiliiiIIl1I1lI1] if lIliIi1l1IliIiIl1IiIi > 255 then lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIlIliIliliIi1iIi[lIliIi1l1IliIiIl1IiIi - 256][lIlI111l1IllIII1iilIi] else lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = IiIlIlilIlii1lliili[lIliIi1l1IliIiIl1IiIi] end IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl + 1] = il11iiliiiIIl1I1lI1 IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl] = il11iiliiiIIl1I1lI1[lIliIi1l1IliIiIl1IiIi] end IIilll11IIIIlllI1il[9] = function(lIlIIIllI1iII1iIlIl1i, ii1I11ii11lliliIiil, iIililliiiiIiI1llll) local Il1illiilll1lIi1lIl = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[92236] local lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[18215] local il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[119089] local llI1iII1Il1IiIiIIli = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] local lIlIi1IIlI11Iili1il1I = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] - III1lIlliiI11iII1Ii IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl] = { Ii11l1l1l1IIl1IlIii({}, 1, il11iiliiiIIl1I1lI1 > 7999 and 7999 or il11iiliiiIIl1I1lI1) } end IIilll11IIIIlllI1il[23] = function(lIlIIIllI1iII1iIlIl1i, ii1I11ii11lliliIiil, iIililliiiiIiI1llll) local Il1illiilll1lIi1lIl = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[92236] local il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[119089] local llI1iII1Il1IiIiIIli = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] local lIlIi1IIlI11Iili1il1I = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] - III1lIlliiI11iII1Ii local lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[18215] if lIliIi1l1IliIiIl1IiIi == 9 then return IlI1I111IilIIII1lli[16]({ [92236] = (Il1illiilll1lIi1lIl - 38) % 256, [119089] = (il11iiliiiIIl1I1lI1 - 38) % 256, [29975] = 0 }) end iIlIIiiI11lllIiIlll[il11iiliiiIIl1I1lI1] = IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl] end IIilll11IIIIlllI1il[8] = function(lIlIIIllI1iII1iIlIl1i) local il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[119089] local lIlIi1IIlI11Iili1il1I = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] - III1lIlliiI11iII1Ii local llI1iII1Il1IiIiIIli = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] local Il1illiilll1lIi1lIl = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[92236] local lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[18215] local i1iI1iiiIIIiil1Il1I, l1I1i1lllIiilIII11i, llIli1lI1IIllliI1iI, li1lili1llIl11Ili1i i1iI1iiiIIIiil1Il1I = {} li1lili1llIl11Ili1i = 0 if il11iiliiiIIl1I1lI1 ~= 1 then if il11iiliiiIIl1I1lI1 ~= 0 then llIli1lI1IIllliI1iI = Il1illiilll1lIi1lIl + il11iiliiiIIl1I1lI1 - 1 else llIli1lI1IIllliI1iI = lIlliI1IlilIlIIi1lI end for lIlllllli11il1IliIIli = Il1illiilll1lIi1lIl + 1, llIli1lI1IIllliI1iI do li1lili1llIl11Ili1i = li1lili1llIl11Ili1i + 1 i1iI1iiiIIIiil1Il1I[li1lili1llIl11Ili1i] = IiIlIlilIlii1lliili[lIlllllli11il1IliIIli] end llIli1lI1IIllliI1iI, l1I1i1lllIiilIII11i = iIlIilIllI1II1lil1l(IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl](Ii11l1l1l1IIl1IlIii(i1iI1iiiIIIiil1Il1I, 1, llIli1lI1IIllliI1iI - Il1illiilll1lIi1lIl))) else llIli1lI1IIllliI1iI, l1I1i1lllIiilIII11i = iIlIilIllI1II1lil1l(IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl]()) end return true, l1I1i1lllIiilIII11i, llIli1lI1IIllliI1iI end IIilll11IIIIlllI1il[10] = function(lIlIIIllI1iII1iIlIl1i, ii1I11ii11lliliIiil, iIililliiiiIiI1llll, i1liiIl11il1Ii1I1i1, lIl1lI1IIIliIiiiiIlll) local llI1iII1Il1IiIiIIli = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] local lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[18215] local Il1illiilll1lIi1lIl = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[92236] local il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[119089] local lIlIi1IIlI11Iili1il1I = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] - III1lIlliiI11iII1Ii Il1illiilll1lIi1lIl = Il1illiilll1lIi1lIl ~= 0 if il11iiliiiIIl1I1lI1 > 255 then il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIlIliIliliIi1iIi[il11iiliiiIIl1I1lI1 - 256][lIlI111l1IllIII1iilIi] else il11iiliiiIIl1I1lI1 = IiIlIlilIlii1lliili[il11iiliiiIIl1I1lI1] end if lIliIi1l1IliIiIl1IiIi > 255 then lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIlIliIliliIi1iIi[lIliIi1l1IliIiIl1IiIi - 256][lIlI111l1IllIII1iilIi] else lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = IiIlIlilIlii1lliili[lIliIi1l1IliIiIl1IiIi] end if il11iiliiiIIl1I1lI1 < lIliIi1l1IliIiIl1IiIi ~= Il1illiilll1lIi1lIl then lIi1iII1I11i1I1llii = lIi1iII1I11i1I1llii + 1 end end IIilll11IIIIlllI1il[1] = function(lIlIIIllI1iII1iIlIl1i) local il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[119089] local lIlIi1IIlI11Iili1il1I = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] - III1lIlliiI11iII1Ii local llI1iII1Il1IiIiIIli = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] local lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[18215] local Il1illiilll1lIi1lIl = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[92236] if il11iiliiiIIl1I1lI1 == 22 then return IlI1I111IilIIII1lli[17]({ [92236] = (Il1illiilll1lIi1lIl - 19) % 256, [119089] = (lIliIi1l1IliIiIl1IiIi - 19) % 256, [29975] = 0 }) end local Il1lI1ii1liIl1iIi1i = Il1illiilll1lIi1lIl + 2 local llIIi11ilIIiI1IIiil = { IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl](IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl + 1], IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl + 2]) } for lIlllllli11il1IliIIli = 1, lIliIi1l1IliIiIl1IiIi do IiIlIlilIlii1lliili[Il1lI1ii1liIl1iIi1i + lIlllllli11il1IliIIli] = llIIi11ilIIiI1IIiil[lIlllllli11il1IliIIli] end if IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl + 3] ~= nil then IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl + 2] = IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl + 3] else lIi1iII1I11i1I1llii = lIi1iII1I11i1I1llii + 1 end end IIilll11IIIIlllI1il[7] = function(lIlIIIllI1iII1iIlIl1i, ii1I11ii11lliliIiil) local lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[18215] local lIlIi1IIlI11Iili1il1I = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] - III1lIlliiI11iII1Ii local llI1iII1Il1IiIiIIli = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] local Il1illiilll1lIi1lIl = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[92236] local il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[119089] if il11iiliiiIIl1I1lI1 > 255 then il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIlIliIliliIi1iIi[il11iiliiiIIl1I1lI1 - 256][lIlI111l1IllIII1iilIi] else il11iiliiiIIl1I1lI1 = IiIlIlilIlii1lliili[il11iiliiiIIl1I1lI1] end if lIliIi1l1IliIiIl1IiIi > 255 then lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIlIliIliliIi1iIi[lIliIi1l1IliIiIl1IiIi - 256][lIlI111l1IllIII1iilIi] else lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = IiIlIlilIlii1lliili[lIliIi1l1IliIiIl1IiIi] end IiIlIlilIlii1lliili[Il1illiilll1lIi1lIl] = il11iiliiiIIl1I1lI1 * lIliIi1l1IliIiIl1IiIi end IIilll11IIIIlllI1il[14] = function(lIlIIIllI1iII1iIlIl1i, ii1I11ii11lliliIiil, iIililliiiiIiI1llll) local il11iiliiiIIl1I1lI1 = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[119089] local lIlIi1IIlI11Iili1il1I = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] - III1lIlliiI11iII1Ii local Il1illiilll1lIi1lIl = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[92236] local lIliIi1l1IliIiIl1IiIi = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[18215] local llI1iII1Il1IiIiIIli = lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[29975] lIi1iII1I11i1I1llii = lIi1iII1I11i1I1llii + lIlIi1IIlI11Iili1il1I end IlI1I111IilIIII1lli = { IIilll11IIIIlllI1il[7], IIilll11IIIIlllI1il[19], IIilll11IIIIlllI1il[21], IIilll11IIIIlllI1il[20], IIilll11IIIIlllI1il[5], IIilll11IIIIlllI1il[17], IIilll11IIIIlllI1il[13], IIilll11IIIIlllI1il[9], IIilll11IIIIlllI1il[0], IIilll11IIIIlllI1il[1], IIilll11IIIIlllI1il[10], IIilll11IIIIlllI1il[3], IIilll11IIIIlllI1il[6], IIilll11IIIIlllI1il[23], IIilll11IIIIlllI1il[16], IIilll11IIIIlllI1il[4], IIilll11IIIIlllI1il[12], IIilll11IIIIlllI1il[8], IIilll11IIIIlllI1il[2], IIilll11IIIIlllI1il[15], IIilll11IIIIlllI1il[18], IIilll11IIIIlllI1il[22], IIilll11IIIIlllI1il[14], IIilll11IIIIlllI1il[11] } local function li1lili1llIl11Ili1i() while true do local lIlIIIllI1iII1iIlIl1i = illiIlillIl1il1lI1i[lIi1iII1I11i1I1llii] lIi1iII1I11i1I1llii = lIi1iII1I11i1I1llii + 1 local lIlIiI1II1llIl1il1i1l, ilIiiI11lilil1iIlII, lIl1111llliIllllIl1Il = IlI1I111IilIIII1lli[lIlIIIllI1iII1iIlIl1i[90411] + 1](lIlIIIllI1iII1iIlIl1i) if lIlIiI1II1llIl1il1i1l then return ilIiiI11lilil1iIlII, lIl1111llliIllllIl1Il end end end local llI1II1I1lI11IIIIiI, ilIiiI11lilil1iIlII, lIl1111llliIllllIl1Il = Ii11Il1iI1l1iIll1i1(li1lili1llIl11Ili1i) if llI1II1I1lI11IIIIiI then if ilIiiI11lilil1iIlII and lIl1111llliIllllIl1Il > 0 then return Ii11l1l1l1IIl1IlIii(ilIiiI11lilil1iIlII, 1, lIl1111llliIllllIl1Il) end else local iIlIi1IillIIlII1ll1 = lIlliI1i1I1i1llIIl1ii("Luraph Script:" .. (IIli1iI1iI1I1IliiIi[lIi1iII1I11i1I1llii - 1] or "") .. ": " .. iliIllIllll1i1i1i1i(ilIiiI11lilil1iIlII), "[^:]+:%d*: ", function(lii1II1iIlIlIllIlIi) if not l1liliII1111iIlIII1(lii1II1iIlIlIllIlIi, "Luraph Script:%d") then return "" end end) I1liliI11i1ilIliI11(iIlIi1IillIIlII1ll1, 0) end end IliIi1lIllI1lii1liI(il1l1i111iI1Iiili1I, IIIllI1iI1iiI1Il11I) return il1l1i111iI1Iiili1I end local iI1ii1liiIlIi1iiiIi = ii11Iili11Il111liII() return lIlI1l1IlIII1IIIl1li1(iI1ii1liiIlIi1iiiIi, IIIllI1iI1iiI1Il11I)() end lIllIIII1I1i1ii1il1Ii("LPH|39C6D3343A4DCF1BB66F00013G009B89AB3D120771135G000FFCFA274B8D5CE10A0200C7C6C49E3GC68ACB2GC6FE3GC6FE2GC6C49ECB2GC6FEC62GC4962GC6C49ECB2GC6FEC6C2C4962GC6C49ECB2GC6FEC6C0C4962GC6C49ECB2GC6FEC6CEC4962GC6C49ECB2GC6FEC6CCC0962GC6C49ECBC6C2FEC7CAC0962GC6C49ECBC6C2FEC1D7C0CEC6CCC0962GC6C49ECBC6C2FEC7D4C0962GC6C49ECBC6C2FECDC6CEFE2GC6C49ECBC6CEFEC4DECC962GC6C49ECBC6CEFECBC62GCACBC6D6CACBC6D2CACBC6DECA2GC6C49E3FC7CE86C3C2CED6CCC3C2CE2GC6C2FE2GC6C49ECBC6C2FEC7DAC0962GC6C49ECBC6C2FEC7D8C0F6CBC62GCA2GC6D6C22GC6C49EF4C7C286C2C4C2D62GC6C2FE2GC6C49ECBC6C2FEC7E6C0962GC6C49ECBC6C2FEC7E4C0962GC6C49ECBC6C2FEC7E2C0962GC6C49ECBC6C2FED5EFC0CED3C6C2CAD0C6CECAD3C62GCA84C6C08E2GC6D2FE2GC6C49ECBC6D2FEC3E8D0F6C7C6DACA2GC6C49ED0DCA6E2C5C2D2D6C7C6D292DEC6D2FE2GC6C49ECBC6D2FEC7C6DEFE2GC6C49ECBC6DEFEC0F4DCF62GC6C49ED0C6A3E2C4C6DED62GC6C49ED0B4A6E2C6CED2D6E1C6C49EDCC6EECA2GC6EAFE2GC6C49ECBC6EAFECD2GE8F6D6C6F2CA2GC6C49E85C7EA86C5C2EAD6CDE4E8962GC6C49ECBC6EAFECDEEE8962GC6C49ECBC6EAFECDF0E82GF6D40AF22GC6C49ED05ABFE2C5C4EAD6DAC6EACA2GC6F6FE2GC6C49ECBC6F6FECAE8F4F6D6C6FECA2GC6C49EDDC7F686C5C2F6D6CAE4F4962GC6C49ECBC6F6FECAEEF4962GC6C49ECBC6F6FECAF0F4F6F7D416F22GC6C49ED088BBE2C5C4F6D6EA587A862GC6C49E2GC6C49E1539C79E7D39C39A4950EEDFF90B26E7192949D9DE58928417A543EFF96049C41ACD2781EDA4D0C0149F8D89F2FDE5D2830CAE9D94BAD86F675D801B756EC58F9G006G00019G002G00019G002G00019G002G00019G002G00019G002G00029G002G00029G002G00023G00039G002G00039G002G00039G002G00039G002G00033G00033G00033G00039G002G00033G00033G00049G002G00049G002G00043G00043G00049G002G00043G00069G002G00069G002G00069G002G00069G002G00063G00083G00083G00083G00083G00099G002G00093G00099G002G00093G00093G000A9G002G000A9G002G000A9G002G000A9G002G000A3G000A3G000C3G000D9G002G000D3G000D9G002G000D3G000D9G002G000D9G002G000D3G000D9G002G000D3G000F3G00109G002G00103G00109G002G00103G00109G002G00109G002G00103G00109G002G00103G000A9G002G00103G00083G00123G00BF0A0200C3093G005G395E58545CC30C3G005G39695558405C4B4AC3103G005G3975565A5855695558405C4BC30E3G005G39695558405C4B7E4C50C3093G005G397A51584DC30A3G005G397F4B58545CC31B3G005G397A51584D7A51582G575C5569584B5C574D7F4B58545CC30C3G005G396F504A505B555C23C3173G005G397A51584D7B584B69584B5C574D7F4B58545CC30D3G005G3969564A504D505657C30A3G005G396C7D50540BC3083G005G39575C4E5B8G00C30F3G005G396A4D584B4D5C4B7E4C50C3163G005G396A5C4D7A564B5C7E4C507C57585B555C5DC3163G005G396B5C4955505A584D5C5D6A4D564B585E5CC30B3G005G397C4F5C574D4AC30F3G005G397A5158575E5C6D5C5854C3093G005G397758545CC3063G005G394E5B6G00F03F5B5G0058AB40C30F3G005G397E5C4D6A5C4B4F505A5CC30A3G005G394958504B4AC30F3G005G397E5C4D695558405C4B4AC3103G005G39784C5D504D5056575C4B4AC30F3G005G397F504B5C6A5C4B4F5C4BC30D3G005G39784C5D505C575A5CC3053G005G392G0030ACA8329E6D4F0A02002GC6C49EC72GC68A3GC68A3GC6923GC6FEC72GC6D63GC6EA5F6C595228CF2D0960D1924G00A20A02005B5G00E4944000", llIlI11Illli1iiilil())
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top