SHARE
TWEET

Translations

a guest Jul 21st, 2017 32 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ***************************************************************
 2.  
 3. ************************SITEBUILDER****************************
 4.  
 5. ***************************************************************
 6.  
 7. ---------------------------------------------------------------
 8. ---------------------------------------------------------------
 9.  
 10. How you use your domain in sitebuilder
 11. Как да използвате Вашия домейн в Site Builder
 12.  
 13. ---------------------------------------------------------------
 14. ---------------------------------------------------------------
 15. To use your domain with the Site Builder, first you need to log in to your cPanel.
 16.  
 17. За да използвате своя домейн със Site Builder, първо трябва да влезете във Вашия cPanel.
 18. ---------------------------------------------------------------
 19. Click on the SiteBuilder icon, you will continue up to this page, press the "Edit / Manage"
 20.  
 21. Кликнете върху иконката на Site Builder, ще продължите към тази страница, натиснете "Edit / Manage"
 22. ---------------------------------------------------------------
 23. This is where you choose to point your domain to sitebuildern so that it becomes the primary, what you need to do is select your domain in the list where it says Map Domain which you can see here, we have chosen test.mhdemo.se:
 24.  
 25. Тук избирате да насочите домейна си към Site Builder, така че да стане основен. Трябва да изберете домейна си от списъка, където пише Map Domain, което можете да видите тук, избрали сме test.mhdemo.se
 26. ---------------------------------------------------------------
 27. When you press the "Map", your domain will be added to the list as you can see below:
 28.  
 29. Когато натиснете "Map", Вашият домейн ще бъде добавен към списъка, както можете да видите по-долу:
 30. ---------------------------------------------------------------
 31. The domain is usually automatically set as the primary, if not then you just need to click on "Make primary" so your website will be published to your domain.
 32.  
 33. Домейнът е автоматично зададен като основен, ако не - просто трябва да кликнете върху "Make primary" така че Вашият сайт да бъде публикуван на Вашия домейн.
 34.  
 35.  
 36.  
 37. ---------------------------------------------------------------
 38. ---------------------------------------------------------------
 39.  
 40. How do I change my color?
 41. Как да сменя цвета си?
 42.  
 43. ---------------------------------------------------------------
 44. ---------------------------------------------------------------
 45. All our themes comes with 5 different color samples (1) that are created by professional designers for the template to be as good as possible. If you want you can use custom colors, you can do this by clicking on the gear (2)
 46.  
 47. Всички наши теми идват с 5 различни мостри цветове (1), които са създадени от професионални дизайнери, за да бъдат възможно най-добри. Ако желаете, можете да изберете собствени персонализирани цветове, като това става като кликнете върху зъбното колело (2)
 48. ---------------------------------------------------------------
 49. Each color box change something in your template. Normally, changes color box:
 50.  
 51.  
 52.  
 53.      The background color of your page.
 54.      2. Menu and footer background
 55.      3. The Buttons and Links
 56.      4. The headings and dividers
 57.      5. Paragraphs
 58.      6. Text in the navigation menu
 59.      7. Wrong Side Rings menu (if any)
 60.  
 61. Just click on the color box and select a color from the color picker below (8) or enter HEX numbers (9)
 62.  
 63. Всяка кутийка с цвят променя нещо във Вашия шаблон. Обикновено променят следните неща:
 64.     1. Фона на Вашата страница
 65.     2. Фона на менюто и долния колонтитул
 66.     3. Бутоните и Линковете
 67.     4. Заглавията и разделителите
 68.     5. Параграфите
 69.     6. Текста в навигационното меню
 70.     7. Грешни
 71.  
 72. Просто кликнете върху цветната кутийка и изберете цвят от color picker-а (8) или въведете HEX код (9)
 73.  
 74.  
 75.  
 76. ---------------------------------------------------------------
 77. ---------------------------------------------------------------
 78.  
 79. How do I add content to my site?
 80. Как да добавя съдържание в сайта си?
 81.  
 82. ---------------------------------------------------------------
 83. ---------------------------------------------------------------
 84. To add content and widgets on your website, you will start to log in to the Sitebuilder.
 85. Then you should be able to see a button labeled "Add Content"
 86. За да добавите съдържание и приспособления към Вашия уебсайт, първо влезте в Site Builder. След това трябва да видите бутон "Add Content"
 87. ---------------------------------------------------------------
 88. After that you should get a menu with different tools you can add to the page, such as text boxes, images etc.
 89. След това трябва да получите меню с различни инструменти, които можете да добавите към страницата, като текстови полета, изображения и др.
 90. ---------------------------------------------------------------
 91. Then to get it on your site, just drag it to the page where you want it.
 92. It will be marked with a blue-green-completion where the text box will end up.
 93. После, за да го добавите към сайта си, просто го провлачете до страницата, на която искате да бъде. Ще бъде маркирано със синьо-зелена рамка където ще се появи
 94. ---------------------------------------------------------------
 95. Once you have released the widget, in this case a text box on your website you should get a box with text.
 96. Когато пуснете приспособлението, в този случай текстово поле, на Вашия уебсайт трябва да получите кутийка с текст.
 97. ---------------------------------------------------------------
 98. And then will you be able to edit the page by pressing the text box and click on the "gear".
 99. And delete the text box on the "bin" and then you can move these widgets by dragging the box around the page!
 100. Тогава ще можете да го редактирате като кликнете текстовото поле и кликнете върху зъбното колело. За изтриване на текстовото поле, натиснете кошчето. Можете да местите тези приспособления като провлачвате полето по страницата!
 101.  
 102.  
 103.  
 104. ---------------------------------------------------------------
 105. ---------------------------------------------------------------
 106.  
 107. How do I add a page?
 108. Как да добавя страница?
 109.  
 110. ---------------------------------------------------------------
 111. ---------------------------------------------------------------
 112. To add a new bottom in site builder just press the button "Add page / Folder"
 113.  
 114. За да добавите нова странница във Вашия Site Builder просто натиснете бутона "Add page / Folder"
 115. ---------------------------------------------------------------
 116. Then you fill in what the new page name will be, in this case called the "New Page".
 117. Then you can choose different types of templates for pages, such as "Contact", which will create a new sub page of finished  Contact form.
 118.  
 119. След това попълвате какво да бъде името на новата страница, в случая именувана "Нова страница".
 120. После можете да изберете различни видове шаблони за страница, като например "Контакти", което ще създаде нова подстраница на завършена форма за контакти.
 121.  
 122.  
 123.  
 124. ---------------------------------------------------------------
 125. ---------------------------------------------------------------
 126.  
 127. How do I switch my template?
 128. Как да сменя темата си?
 129.  
 130. ---------------------------------------------------------------
 131. ---------------------------------------------------------------
 132. If you have started building your website but now change your mind and want to change the template, you can easily do this. Just be aware that if you choose to change the template all the work you made to the site will disappear and you have to start over!
 133.  
 134. Ако сте започнали да правите своя уебсайт, но сега сте променили решението си и желаете да промените темата, лесно можете да направите това. Само имайте предвид, че ако промените темата цялата работа, която сте вложили в сайта ще изчезне и ще трябва да започнете от начало!
 135. ---------------------------------------------------------------
 136. When you press the "Website" in the upper left once inside the Site Builder.
 137.  
 138. Натиснете бутона "Website" в горния ляв ъгъл, щом влезете в Site Builder.
 139. ---------------------------------------------------------------
 140. Then you get a menu, press the "Template Chooser"
 141.  
 142. Ще се появи меню, натиснете "Template Chooser"
 143. ---------------------------------------------------------------
 144. Then you should see all the templates are available for your package.
 145. You can also preview before you activate the template.
 146.  
 147. След това трябва да видите всички налични теми за Вашия пакет.
 148. Освен това можете да прегледате преди да активирате темата.
 149. ---------------------------------------------------------------
 150. After you then press the "Use template" the template is active!
 151.  
 152. Щом натиснете "Use template" темата е активна!
 153.  
 154.  
 155.  
 156. ---------------------------------------------------------------
 157. ---------------------------------------------------------------
 158.  
 159. How do I publish my site?
 160. Как да публикувам сайта си?
 161.  
 162. ---------------------------------------------------------------
 163. ---------------------------------------------------------------
 164. To publish the new page by clicking on the "Publish" button at the top right of the menu.
 165. За да публикувате новата страница кликнете "Publish" в горния десен ъгъл на менюто.
 166.  
 167.  
 168.  
 169. ---------------------------------------------------------------
 170. ---------------------------------------------------------------
 171.  
 172. How do I activate my site builder?
 173. Как да активирам своя Site Builder?
 174.  
 175. ---------------------------------------------------------------
 176. ---------------------------------------------------------------
 177. What you need to do is log into your control panel. Once you have logged in you will see the icon for Sitebuilder. Click on it and then just click on the turn, you will be able to use your site builder.
 178. Влезте в своя контролен панел. Щом влезете ще видите иконата на Site Builder. Кликнете върху нея, след това кликнете върху "Login" срещу сайта и ще можете да използвате своя Site Builder.
 179. ---------------------------------------------------------------
 180.  
 181.  
 182. ***************************************************************
 183.  
 184. ****************************MAIL*******************************
 185.  
 186. ***************************************************************
 187.  
 188. ---------------------------------------------------------------
 189. ---------------------------------------------------------------
 190.  
 191. How do I create a new e-mail account?
 192. Как да създам нов имейл акаунт?
 193.  
 194. ---------------------------------------------------------------
 195. ---------------------------------------------------------------
 196. In order to create a new e-mail account on your domain you have to start by logging in to your cPanel.
 197. If you are unsure about how to login to cPanel check this link
 198. За да създадете нов имейл акаунт на Вашия домейн трябва първо да влезете в своя cPanel.
 199. Ако не сте сигурни как да влезете в cPanel проверете този линк
 200.  
 201. When you've logged in, find the "Email" section and press "Email accounts"
 202. Когато влезете, намерете секцията "Email" и натиснете "Email accounts"
 203.  
 204. When you add a new account, you only need to type in the actual name of the e-mail adress.
 205. The "@" and domain will be automatically filled in by the system, you can also choose to create e-mail accounts on more than 1 domain under the "Domain" list.
 206. And then just press "Create account" and you new account is created.
 207. Когато добавяте нов акаунт само трябва да напишете името на имейл адреса.
 208. Системата автоматично ще допълни "@" и домейна. Също така може да изберете   да създадете имейл акаунти на повече от един домейн под листа "Domain".
 209. След това просто натиснете "Create account" и Вашия нов акаунт е създаден.
 210.  
 211.  
 212. ---------------------------------------------------------------
 213. ---------------------------------------------------------------
 214.  
 215. How do I access my webmail ?
 216. Как да достъпя моя уебмейл?
 217.  
 218. ---------------------------------------------------------------
 219. ---------------------------------------------------------------
 220.  
 221. You will always have access your webmail on your own domain, for example you will be able to go to https://webmail.mhdemo.se/ , where you just change mhdemo.se to your own domain.
 222. Винаги ще имате достъп до своя уебмейл на своя домейн, например ще можете да отидете на https://webmail.mhdemo.se/ , където просто заменяте mhdemo.se със своя домейн.
 223.  
 224. ---------------------------------------------------------------
 225. ---------------------------------------------------------------
 226. Where do I find the settings for the mail?
 227. Къде да намеря настройките за имейла?
 228. ---------------------------------------------------------------
 229. ---------------------------------------------------------------
 230. To find your settings for an e-mail account in order to add them in e.g. your phone/computer you start by logging into your cPanel.
 231. За да намерите настройките на имейл акаунт, за да ги добавите например в своя телефон/компютър, започнете като влезете в своя cPanel.
 232.  
 233. When logged in you will find your details under cPanel -> E-mail accounts -> Setup mail client (guide shows settings for test@mhdemo.se) -> Scroll down on the page until you can see "Manual Settings"
 234. Когато влезете ще намерите детайлите в cPanel -> E-mail accounts -> Setup mail client (примера показва настройките за test@mhdemo.se) -> Превъртете надолу по страницата докато видите "Manual Settings"
 235.  
 236. It should look like this:
 237. Трябва да изглежда така:
 238.  
 239. This will look different if your account is created on another server than cpsrv01.
 240. Това ще изглежда различно, ако акаунтът Ви е създаден на сървър различен от cpsrv01.
 241.  
 242.  
 243. ---------------------------------------------------------------
 244. ---------------------------------------------------------------
 245. How do I set up my e-mail in the iPhone?
 246. Как да настроя имейла си в iPhone?
 247. ---------------------------------------------------------------
 248. ---------------------------------------------------------------
 249. Start by getting all of your settings via your control panel, you can find the settings by clicking on "E-mail" at the top of the menu and then "Accounts".
 250. Започнете като получите всички настройки през контролния си панел. Можете да намерите настройките като кликнете на "E-mail" най-отгоре в менюто и след това "Accounts".
 251.  
 252. In here you will find the e-mail accounts you have with us, select the menu to the right of the one you wish to install and click on "Configure email client". Here you will find the settings for incoming and outgoing server.
 253. Тук ще намерите имейл акаунтите, които имате прри нас. Изберете менюто в дясно на този, който желаете да инсталирате и кликнете върху "Configure email client". Тук ще намерите настройките за входящ и изходящ сървър.
 254.  
 255. Now we are going to show you how to add your email in your iPhone in 6 simple steps:
 256. Сега ще Ви покажем как да добавите имейла си в своя iPhone в 6 прости стъпки:
 257.  
 258. 1. Now, start up your iPhone and go to "Settings" and click on "Mail, Contacts, Calendars".
 259. 1. Стартирайте своя iPhone и отидете в "Settings" и кликнете върху "Mail, Contacts, Calendars".
 260.  
 261. 2. Click on "Add account" here:
 262. 2. Кликнете върху "Add account" тук:
 263.  
 264. 3. In this screen, click on "Other" at the bottom:
 265. 3. На този екран кликнете върху "Other" най-долу:
 266.  
 267. 4. On the next screen, click on "Add Mail Account":
 268. 4. На следващия екран, кликнете върху "Add Mail Account":
 269.  
 270. 5. This is where you fill in the user data that you have installed your e-mail with, the following is only an example:
 271. 5. Тук ще попълните потребителските данни, с които сте инсталирали имейла си, това е просто пример:
 272.  
 273. Name: test
 274. Email: test@domain.se
 275. Password: What you chose when you created your e-mail account.
 276. Description: Domain.se Email
 277. Име: test
 278. Имейл: test@domain.se
 279. Парола: Каквато сте избрали, когато сте създали своя имейл акаунт.
 280. Описание: Имейл domain.se
 281.  
 282. 6. Now you need to fill in the information that you got before we started the guide, in this example we have specified the cpsrv03.misshosting.com as the incoming and outgoing server, but you can have different depending on which server you have your account on. If you are unsure which server your account is located, check this guide
 283. 6. Сега трябва да въведете информацията, която получихте преди да започнем това ръководство. В този пример сме задали cpsrv03.misshosting.com като входящ и изходящ сървър, но при Вас това може да бъде различно в зависимост от това на кой сървър е Вашият акаунт. Ако не сте сигурни на кой сървър се намира Вашият акаунт, прегледайте това ръководство.
 284.  
 285. Now click on "Next" at the top right and your new e-mail account will now be created in your mobile and you should be able to receive and send mail!
 286. Сега кликнете върху "Next" горе в дясно и Вашият нов имейл акаунт  ще бъде създаден във Вашия iPhone и ще можете да получавате и изпращате имейли!
 287.  
 288.  
 289.  
 290. ---------------------------------------------------------------
 291. ---------------------------------------------------------------
 292. How do I set up my email in Outlook (Windows)?
 293. Как да настроя своя имейл в Outlook (Windows)?
 294. ---------------------------------------------------------------
 295. ---------------------------------------------------------------
 296. To set up your email in Outlook 2013 you do the following.
 297. За да настроите своя имейл в Outlook 2013 трябва да направите следното:
 298.  
 299. Start your Outlook, if you started it for the first time you will automatically get the guide ”Create a new Email account”. If you already have an account click on archive and choose ”Add a new account”.
 300. Отворете своя Outlook, ако сте го отворили за пръв път автоматично ще Ви покаже ръководството "Create a new Email account". Ако вече имате профил кликнете на Файл и изберете ”Add a new account”.
 301.  
 302. In the first window that comes up you choose ”Manual configuration or additional server types”. In the next window you choose ”POP or IMAP”.
 303. В първия прозорец, който се появява изберете ”Manual configuration or additional server types”. В следващия прозорец изберете ”POP or IMAP”.
 304.  
 305. In this window that you have in front of you now you are going to write in your user information.
 306. В прозореца пред Вас сега ще въведете информацията за потребителя.
 307.  
 308. User information:
 309. Информация за потребителя:
 310.  
 311. Your Name: First Name Last Name
 312. Вашето Име: Име Фамилия
 313.  
 314. Email Address: The email address you created in your control panel
 315. Имейл адрес: Имейл адресът, който сте създали в своя контролен панел
 316.  
 317. Server information:
 318. Информация за сървъра:
 319.  
 320. Account type: IMAP
 321. Тип акаунт: IMAP
 322.  
 323. Server for ingoing email: mail.misshosting.com
 324. Сървър за входяща поща: mail.misshosting.com
 325.  
 326. Server for outgoing email: mail.misshosting.com
 327. Сървър за изходяща поща: mail.misshosting.com
 328.  
 329. Login information:
 330. Информация за вход:
 331.  
 332. Username: The email address you created in your control panel
 333. Потребителско име: Имейл адресът, който сте създали в своя контролен панел
 334.  
 335. Password: The password you created in your control panel
 336. Парола: Паролата, която сте създали в своя контролен панел
 337.  
 338. Click on the button Advanced, in here you are going write the following:
 339. Кликнете върху бутона "Advanced", тук ще напишете следното:
 340.  
 341. Ingoing Server (IMAP): 993
 342. Входящ Сървър (IMAP): 993
 343.  
 344. Outgoing Server (SMTP): 465
 345. Изходящ сървър (SMTP): 465
 346.  
 347. Set up so that both uses SSL.
 348. Настроени така, че и двата използват SSL.
 349.  
 350.  
 351. ---------------------------------------------------------------
 352. ---------------------------------------------------------------
 353. How to change password for an email account
 354. Как да променя паролата за имейл акаунт
 355. ---------------------------------------------------------------
 356. ---------------------------------------------------------------
 357. When you are going to reset/change the password for your email account you have created in the control panel you firstly need to log in to you control panel. You can find the user information to log in to your control panel in the email ”New Account Information”. When you have logged in you need to go the section called ”Email” which you can see right here:
 358. Когато искате да нулирате/промените паролата за своя имейл акаунт, създаден в контролния панел, първо трябва да влезете в контролния си панел. Можете да намерите информацията за вход в контролния Ви панел в имейла "New Account Information". Когато влезете отидете на секцията ”Email”, което можете да видите тук:
 359.  
 360. In the section Email you will find a icon with a letter on it and a text next to it that says ”Accounts” click on that icon. This is what you will see once you get in:
 361. В секцията ”Email” ще намерите иконка с буква върху нея и текст до нея, на който пише: "Accounts".  Кликнете върху тази иконка. Това ще видите когато влезете:
 362.  
 363. Scroll down until you find your Email account and on the same row there is a blue text that says ”Change Password” click on that text and you will be able to write in your new password. You can also generate a new random password by clicking the ”Password Generator” button and then clicking ”Use Password”. Make sure you check the box ”I have copied this password in a safe place” otherwise you can’t click the ”Use Password” button. If you do not want to generate a new password then you can enter your own and then click on "Change password", then it should be clear.
 364. Превъртете надолу докато намерите своя имейл акаунт и на същия ред ще видите син текст "Change Password". Кликнете върху този текст и ще имате възможност да напишете своята нова парола. Също така можете да генерирате нова случайна парола като кликнете върху ”Password Generator” и след това върху ”Use Password”. Уверете се, че сте сложили отметка на полето ”I have copied this password in a safe place”, в противен случай, няма да можете да кликнете бутона ”Use Password”. Ако не желаете да генерирате нова парола можете да въведете своя собствена и след това да кликнете върху "Change password", след това всичко трябва да е готово.
 365.  
 366.  
 367. ---------------------------------------------------------------
 368. ---------------------------------------------------------------
 369. How do I move my e-mail to you?
 370. Как да преместя имейла си към Вас?
 371. ---------------------------------------------------------------
 372. ---------------------------------------------------------------
 373. This guide describes how you can move your existing mail account to Miss Hosting.
 374. Това ръководство обяснява как можете да прехвърлите съществуващия си имейл към Miss Hosting.
 375.  
 376. Create email accounts that you have with your old provider to your new account with Miss Hosting. Do you use cPanel, if so then you can easily go through your control panel. Be sure to check that the spelling is exactly the same.
 377. Прехвърлете имейл акаунтите, които сте имали към предишния си доставчик, към своя нов акаунт с Miss Hosting. Използвате ли cPanel? Ако е така, лесно можете да го направите през контролния си панел. Уверете се, че изписването е абсолютно същото.
 378.  
 379. Enter the same password for all the accounts that you use in your old provider. You can change the passwords at a later stage, if you wish.
 380. Въведете същите пароли за всички акаунти които използвате при стария си доставчик. Можете да промените паролите по-късно, ако желаете.
 381.  
 382. In your email client, add up your email accounts in parallel with your old account (same username / password).
 383. В своя имейл добавете своите имейл акаунти успоредно със своите стари акаунти (същото потребителско име / парола).
 384.  
 385. - They must both be configured to connect with IMAP.
 386. - И двата трябва да са конфигурирани да се свързват с IMAP.
 387.  
 388. - Incoming server (or IMAP server) will be different for each account. You should check out what settings you used before.
 389. - Входящият сървър (или IMAP сървърът) ще бъде различен за всеки акаунт. Трябва да проверите какви настройки сте използвали преди.
 390.  
 391. When all accounts are up, with folders for both the old accounts and accounts created with Miss Hosting’s mail settings, "pull over" messages from your old folders to the new folders.
 392. Когато всички акаунти са качени, с папки и за старите акаунти и за акаунтите създадени с имейл настройките на Miss Hosting, извлечете съобщенията от старите си папки към новите.
 393.  
 394. That is all! If you have a lot of emails then give it some time for all mail to be transferred. You have now moved over all mail from your old mail server to your account with Miss Hosting.
 395. Това е всичко! Ако имате много имейли, трансферът на всички имейли ще отнеме известно време. Преместихте всичките имейли от стария си имейл сървър към акаунта Ви с Miss Hosting.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top