daily pastebin goal
31%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 17th, 2018 58 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //Program do obs³ugi przychodni lekarskiej. Rejestracja obejmuje dane lekarzy, pacjentów oraz wizyty.  Lekarz ma nastêpuj¹ce atrybuty: imie, nazwisko, pesel, adres, email, telefon kontaktowy,
 2. // specjalizacje (do 5). Atrybuty pacjenta to: imie, nazwisko, pesel, data urodzenia, adres, email, telefon kontaktowy. Wizyta zawiera informacje o lekarzu, pacjencie, dacie i godzinie wizyty, opis.
 3. // Program powinien umo¿liwiaæ dodawanie/usuwanie/edycjê/wypisywanie/wyszukiwanie pacjentów, lekarzy oraz wizyt. Powinna byæ mo¿liwoœæ wyœwietlania wizyt danego pacjenta oraz miesiêcznego raportu
 4. // (ca³kowita liczba wizyt osobno dla ka¿dego lekarza i ich suma) Przy wyœwietlaniu list danych nale¿y dodaæ sortowanie wg wybranych pól.
 5. #include <iostream>
 6. #include <fstream>
 7. #include <cstdlib>
 8. #include <time.h>
 9. #include <string>
 10. #include <iomanip>
 11. #include <cmath>
 12. #include <windows.h>
 13. using namespace std;
 14.  
 15. struct lekarz{
 16.  
 17.     string imie;
 18.     string nazwisko;
 19.     string pesel;
 20.     string ulica;
 21.     string nr_dom;
 22.     string email;
 23.     string telefon;
 24.     string specjalizacja;
 25. };
 26. lekarz l;
 27. struct pacjent{
 28.     string imie;
 29.     string nazwisko;
 30.     string pesel;
 31.     string ulica;
 32.     string nr_dom;
 33.     string miejscowosc;
 34.     string email;
 35.     string telefon;
 36.     string data_urodzenia;
 37. };
 38. pacjent p;
 39. struct wizyta{
 40.     string imie_lekarza;
 41.     string nazwisko_lekarza;
 42.     string imie_pacjenta;
 43.     string nazwisko_pacjenta;
 44.     string godzina_wizyty;
 45.     int dw,mw,yw;
 46.     string opis;
 47.    // pacjent p;
 48.    // lekarz l;
 49. };
 50. wizyta w;
 51.  
 52. void new_lekarz(){
 53.  
 54.     string im,naz,ul,nr,pes,em,tel,spec;
 55.  
 56.     cout<<"Podaj imie : ";
 57.     cin>>im;
 58.     cout<<"Podaj nazwisko : ";
 59.     cin>>naz;
 60.     cout<<"Podaj ulice : ";
 61.     cin>>ul;
 62.     cout<<"Podaj numer domu : ";
 63.     cin>>nr;
 64.     cout<<"Podaj pesel : ";
 65.     cin>>pes;
 66.     cout<<"Podaj email : ";
 67.     cin>>em;
 68.     cout<<"Podaj numer telefonu : ";
 69.     cin>>tel;
 70.     cout<<"Podaj specjalizacje lekarza: ";
 71.     cin>>spec;
 72.     l.imie=im;
 73.     l.nazwisko=naz;
 74.     l.ulica=ul;
 75.     l.nr_dom=nr;
 76.     l.pesel=pes;
 77.     l.email=em;
 78.     l.telefon=tel;
 79.     l.specjalizacja=spec;
 80.     fstream lekarze;
 81.     lekarze.open("lekarze.txt",ios::out | ios::app);
 82.  
 83.   if(!lekarze.is_open())
 84.     {
 85.         cout<<"Blad dostepu do pliku !!!.";
 86.     }
 87.     else
 88.     {
 89.         lekarze <<l.imie<<' '<<l.nazwisko<<' '<<l.ulica<<' '<<l.nr_dom<<' '<<l.pesel<<' '<<l.email<<' '<<l.telefon<<' '<<l.specjalizacja<<endl;
 90.         lekarze.close();
 91.  
 92.     }
 93. }
 94. void del_lekarz()
 95. {
 96.     fstream lekarze("lekarze.txt" , fstream::in | fstream::app);
 97.     fstream lek("tmplekarze.txt" , fstream::out | fstream::app);
 98.     string usun;
 99.     cout<<"Podaj Nazwisko lekarza ktorego chcesz usunac : ";
 100.     cin>>usun;
 101.     string im,naz,ul,nr,pes,em,tel,spec;
 102.     if(!lek.is_open() || !lekarze.is_open())
 103.     {
 104.         cout<<"Blad dostepu do pliku !!!.";
 105.     }
 106.     else
 107.     {
 108.         while(lekarze >>im >> naz >> ul >> nr >> pes >>em >>tel >>spec)
 109.           {
 110.               if(naz!=usun)
 111.                 {
 112.                      lek <<im<<' '<<naz<<' '<<ul<<' '<<nr<<' '<<pes<<' '<<em<<' '<<tel<<' '<<spec<<endl;
 113.                 }
 114.           }
 115.     }
 116.     lekarze.close();
 117.     lek.close();
 118.         if(remove("lekarze.txt") == 0)
 119.         {
 120.             cout<<endl;
 121.         }
 122.         else
 123.         {
 124.             cout<<"Blad!";
 125.         }
 126.  
 127.     fstream l1("lekarze.txt", fstream::out | fstream::app);
 128.     fstream l2("tmplekarze.txt", fstream::in | fstream::app);
 129.  
 130.         while(l2 >>im >> naz >> ul >> nr >> pes >>em >>tel >>spec)
 131.             {
 132.  
 133.                     l1 <<im<<' '<<naz<<' '<<ul<<' '<<nr<<' '<<pes<<' '<<em<<' '<<tel<<' '<<spec<<endl;
 134.  
 135.             }
 136.     l1.close();
 137.     l2.close();
 138.       if(remove("tmplekarze.txt") == 0)
 139.         {
 140.             cout<<endl;
 141.         }
 142.         else
 143.         {
 144.             cout<<"Blad!";
 145.         }
 146. }
 147. void edit_lekarz()
 148. {
 149.      fstream lekarze("lekarze.txt" , fstream::in | fstream::app);
 150.     fstream lek("tmplekarze.txt" , fstream::out | fstream::app);
 151.     string edytuj;
 152.     cout<<"Podaj Nazwisko lekarza ktorego chcesz edytowac : ";
 153.     cin>>edytuj;
 154.     string im,naz,ul,nr,pes,em,tel,spec;
 155.     if(!lek.is_open() || !lekarze.is_open())
 156.     {
 157.         cout<<"Blad dostepu do pliku !!!.";
 158.     }
 159.     else
 160.     {
 161.         while(lekarze >>im >> naz >> ul >> nr >> pes >>em >>tel >>spec)
 162.           {
 163.               if(naz!=edytuj)
 164.                 {
 165.                      lek <<im<<' '<<naz<<' '<<ul<<' '<<nr<<' '<<pes<<' '<<em<<' '<<tel<<' '<<spec<<endl;
 166.                 }
 167.             else
 168.             {
 169.  
 170.  
 171.                     cout<<"Podaj imie : ";
 172.                     cin>>im;
 173.                     cout<<"Podaj nazwisko : ";
 174.                     cin>>naz;
 175.                     cout<<"Podaj ulice : ";
 176.                     cin>>ul;
 177.                     cout<<"Podaj numer domu : ";
 178.                     cin>>nr;
 179.                     cout<<"Podaj pesel : ";
 180.                     cin>>pes;
 181.                     cout<<"Podaj email : ";
 182.                     cin>>em;
 183.                     cout<<"Podaj numer telefonu : ";
 184.                     cin>>tel;
 185.                     cout<<"Podaj specjalizacje lekarza : ";
 186.                     cin>>spec;
 187.                      lek <<im<<' '<<naz<<' '<<ul<<' '<<nr<<' '<<pes<<' '<<em<<' '<<tel<<' '<<spec<<endl;
 188.             }
 189.           }
 190.     }
 191.     lekarze.close();
 192.     lek.close();
 193.         if(remove("lekarze.txt") == 0)
 194.         {
 195.             cout<<endl;
 196.         }
 197.         else
 198.         {
 199.             cout<<"Blad!";
 200.         }
 201.  
 202.     fstream l1("lekarze.txt", fstream::out | fstream::app);
 203.     fstream l2("tmplekarze.txt", fstream::in | fstream::app);
 204.  
 205.         while(l2 >>im >> naz >> ul >> nr >> pes >>em >>tel >>spec)
 206.             {
 207.  
 208.                     l1 <<im<<' '<<naz<<' '<<ul<<' '<<nr<<' '<<pes<<' '<<em<<' '<<tel<<' '<<spec<<endl;
 209.  
 210.             }
 211.     l1.close();
 212.     l2.close();
 213.       if(remove("tmplekarze.txt") == 0)
 214.         {
 215.             cout<<endl;
 216.         }
 217.         else
 218.         {
 219.             cout<<"Blad!";
 220.         }
 221. }
 222. void print_lekarz()
 223. {
 224.      fstream lekarze("lekarze.txt" , fstream::in | fstream::app);
 225.      string im,naz,ul,nr,pes,em,tel,spec;
 226.     if(!lekarze.is_open())
 227.     {
 228.         cout<<"Blad dostepu do pliku !!!.";
 229.     }
 230.     else
 231.     {
 232.         cout.setf(ios::left);
 233.         while(lekarze >>im >> naz >> ul >> nr >> pes >>em >>tel >>spec)
 234.             {
 235.                 cout <<endl<<"Imie:"<<im<<"  Nazwisko:"<<naz<<"  Ulica:"<<ul<<"  Nr domu:"<<nr<<" Pesel:"<<pes<<endl<<endl<<"Email:"<<em<<"  Telefon:"<<tel<<"  Specjalizacje:"<<spec<<endl<<endl;
 236.             }
 237.         cout.unsetf(ios::left);
 238.     }
 239.     lekarze.close();
 240. }
 241. void search_lekarz()
 242. {
 243.      fstream lekarze("lekarze.txt" , fstream::in | fstream::app);
 244.      string im,naz,ul,nr,pes,em,tel,spec;
 245.      string szukaj;
 246.      cout<<"Podaj nazwisko lekarza do wyszukania : ";
 247.      cin>>szukaj;
 248.     if (!lekarze.is_open())
 249.     {
 250.         cout<<"Blad dostepu do pliku !!!.";
 251.     }
 252.     else
 253.     {
 254.                 while(lekarze >>im >> naz >> ul >> nr >> pes >>em >>tel >>spec)
 255.             {
 256.                 if(szukaj==naz)
 257.                 {
 258.                     cout.setf(ios::left);
 259.                     cout <<endl<<"Imie:"<<im<<"  Nazwisko:"<<naz<<"  Ulica:"<<ul<<"  Nr domu:"<<nr<<" Pesel:"<<pes<<endl<<endl<<"Email:"<<em<<"  Telefon:"<<tel<<"  Specjalizacje:"<<spec<<endl<<endl;
 260.                     cout.unsetf(ios::left);
 261.                 }
 262.             }
 263.  
 264.  
 265.     }
 266.     lekarze.close();
 267. }
 268.  
 269.   void new_pacjent(){
 270.      string im,naz,ul,nr,m,pes,em,data,tel;
 271.     //int d,m,r;
 272.     cout<<"Podaj imie : ";
 273.     cin>>im;
 274.     cout<<"Podaj nazwisko : ";
 275.     cin>>naz;
 276.     cout<<"Podaj ulice : ";
 277.     cin>>ul;
 278.     cout<<"Podaj numer domu : ";
 279.     cin>>nr;
 280.     cout<<"Podaj miejsce zamieszkania : ";
 281.     cin>>m;
 282.     cout<<"Podaj pesel : ";
 283.     cin>>pes;
 284.     cout<<"Podaj email : ";
 285.     cin>>em;
 286.     cout<<"Podaj numer telefonu : ";
 287.     cin>>tel;
 288.     cout<<"Podaj date urodzenia DD/MM/RRRR : ";
 289.     cin>>data;
 290.  
 291.     p.imie=im;
 292.     p.nazwisko=naz;
 293.     p.ulica=ul;
 294.     p.nr_dom=nr;
 295.     p.pesel=pes;
 296.     p.email=em;
 297.     p.telefon=tel;
 298.     p.miejscowosc=m;
 299.     p.data_urodzenia=data;
 300.    // p.dzien=d;
 301.    // p.miesiac=m;
 302.    // p.rok=r;
 303.     fstream pacjenci;
 304.     pacjenci.open("pacjenci.txt",ios::out | ios::app);
 305.  
 306.   if(!pacjenci.is_open())
 307.     {
 308.         cout<<"Blad dostepu do pliku !!!.";
 309.     }
 310.     else
 311.     {
 312.         pacjenci <<p.imie<<' '<<p.nazwisko<<' '<<p.ulica<<' '<<p.nr_dom<<' '<<p.miejscowosc<<' '<<p.pesel<<' '<<p.data_urodzenia<<' '<<p.email<<' '<<p.telefon/*<<' '<<p.dzien<<' '<<p.miesiac<<' '<<p.rok*/<<endl;
 313.         pacjenci.close();
 314.  
 315.     }
 316. }
 317. void del_pacjent()
 318. {
 319.     fstream pacjenci("pacjenci.txt" , fstream::in | fstream::app);
 320.     fstream pac("tmppacjenci.txt" , fstream::out | fstream::app);
 321.     string usun;
 322.     cout<<"Podaj Nazwisko pacjenta ktorego chcesz usunac : ";
 323.     cin>>usun;
 324.     string im,naz,ul,nr,m,pes,em,tel,data;
 325.     if(!pac.is_open() || !pacjenci.is_open())
 326.     {
 327.         cout<<"Blad dostepu do pliku !!!.";
 328.     }
 329.     else
 330.     {
 331.         while(pacjenci >>im >> naz >> ul >> nr >> m>> pes >>data >>em >>tel)
 332.           {
 333.               if(naz!=usun)
 334.                 {
 335.                      pac <<im<<' '<<naz<<' '<<ul<<' '<<nr<<' '<<m<<' '<<pes<<' '<<data<<' '<<em<<' '<<tel<<endl;
 336.                 }
 337.           }
 338.     }
 339.     pacjenci.close();
 340.     pac.close();
 341.         if(remove("pacjenci.txt") == 0)
 342.         {
 343.             cout<<endl;
 344.         }
 345.         else
 346.         {
 347.             cout<<"Blad!";
 348.         }
 349.  
 350.     fstream p1("pacjenci.txt", fstream::out | fstream::app);
 351.     fstream p2("tmppacjenci.txt", fstream::in | fstream::app);
 352.  
 353.         while(p2 >>im >> naz >> ul >> nr >> m >> pes >> data >>em >>tel)
 354.             {
 355.  
 356.                     p1 <<im<<' '<<naz<<' '<<ul<<' '<<nr<<' '<<m<<' '<<pes<<' '<<data<<' '<<em<<' '<<tel<<endl;
 357.  
 358.             }
 359.     p1.close();
 360.     p2.close();
 361.       if(remove("tmppacjenci.txt") == 0)
 362.         {
 363.             cout<<endl;
 364.         }
 365.         else
 366.         {
 367.             cout<<"Blad!";
 368.         }
 369. }
 370. void edit_pacjent()
 371. {
 372.     fstream pacjenci("pacjenci.txt" , fstream::in | fstream::app);
 373.     fstream pac("tmppacjenci.txt" , fstream::out | fstream::app);
 374.     string edytuj;
 375.     cout<<"Podaj Nazwisko pacjenta ktorego chcesz edytowac : ";
 376.     cin>>edytuj;
 377.     string im,naz,ul,nr,m,pes,em,tel,data;
 378.     if(!pac.is_open() || !pacjenci.is_open())
 379.     {
 380.         cout<<"Blad dostepu do pliku !!!.";
 381.     }
 382.     else
 383.     {
 384.         while(pacjenci >>im >> naz >> ul >> nr >> m >> pes >> data >>em >>tel)
 385.           {
 386.               if(naz!=edytuj)
 387.                 {
 388.                      pac <<im<<' '<<naz<<' '<<ul<<' '<<nr<<' '<<m<<' '<<pes<<' '<<data<<' '<<em<<' '<<tel<<endl;
 389.                 }
 390.             else
 391.             {
 392.  
 393.  
 394.                     cout<<"Podaj imie : ";
 395.                     cin>>im;
 396.                     cout<<"Podaj nazwisko : ";
 397.                     cin>>naz;
 398.                     cout<<"Podaj ulice : ";
 399.                     cin>>ul;
 400.                     cout<<"Podaj numer domu : ";
 401.                     cin>>nr;
 402.                     cout<<"Podaj pesel : ";
 403.                     cin>>pes;
 404.                     cout<<"Podaj date urodzenia : ";
 405.                     cin>>data;
 406.                     cout<<"Podaj email : ";
 407.                     cin>>em;
 408.                     cout<<"Podaj numer telefonu : ";
 409.                     cin>>tel;
 410.                     pac <<im<<' '<<naz<<' '<<ul<<' '<<nr<<' '<<m<<' '<<pes<<' '<<data<<' '<<em<<' '<<tel<<endl;
 411.             }
 412.           }
 413.     }
 414.     pacjenci.close();
 415.     pac.close();
 416.         if(remove("pacjenci.txt") == 0)
 417.         {
 418.             cout<<endl;
 419.         }
 420.         else
 421.         {
 422.             cout<<"Blad!";
 423.         }
 424.  
 425.     fstream p1("pacjenci.txt", fstream::out | fstream::app);
 426.     fstream p2("tmppacjenci.txt", fstream::in | fstream::app);
 427.  
 428.         while(p2 >>im >> naz >> ul >> nr >> m >> pes >>data>>em >>tel)
 429.             {
 430.  
 431.                     p1 <<im<<' '<<naz<<' '<<ul<<' '<<nr<<' '<<m<<' '<<pes<<' '<<data<<' '<<em<<' '<<tel<<endl;
 432.  
 433.             }
 434.     p1.close();
 435.     p2.close();
 436.       if(remove("tmppacjenci.txt") == 0)
 437.         {
 438.             cout<<endl;
 439.         }
 440.         else
 441.         {
 442.             cout<<"Blad!";
 443.         }
 444. }
 445. void print_pacjent()
 446. {
 447.      fstream pacjenci("pacjenci.txt" , fstream::in | fstream::app);
 448.      string im,naz,ul,nr,m,pes,data,em,tel;
 449.     if(!pacjenci.is_open())
 450.     {
 451.         cout<<"Blad dostepu do pliku !!!.";
 452.     }
 453.     else
 454.     {
 455.  
 456.        while(pacjenci >>im >> naz >> ul >> nr >> m >> pes >> data >>em >>tel)
 457.             {
 458.                 cout <<endl<<"Imie:"<<im<<"  Nazwisko:"<<naz<<"  Ulica:"<<ul<<"  Nr domu:"<<nr<<"  Miasto:"<<m<<endl<<endl<<"Pesel:"<<pes<<"  Email:"<<em<<" Urodzony:"<<data<<"  Telefon:"<<tel<<endl<<endl;
 459.             }
 460.  
 461.     }
 462.     pacjenci.close();
 463. }
 464. void search_pacjent()
 465. {
 466.      fstream pacjenci("pacjenci.txt" , fstream::in | fstream::app);
 467.      string im,naz,ul,nr,m,pes,em,tel,data;
 468.      string szukaj;
 469.      cout<<"Podaj nazwisko pacjenta do wyszukania : ";
 470.      cin>>szukaj;
 471.     if (!pacjenci.is_open())
 472.     {
 473.         cout<<"Blad dostepu do pliku !!!.";
 474.     }
 475.     else
 476.     {
 477.                 while(pacjenci >>im >> naz >> ul >> nr >> m >> pes >> data>>em >>tel)
 478.             {
 479.                 if(szukaj==naz)
 480.                 {
 481.  
 482.                     cout <<endl<<"Imie:"<<im<<"  Nazwisko:"<<naz<<"  Ulica:"<<ul<<"  Nr domu:"<<nr<<"  Miasto:"<<m<<endl<<endl<<"Pesel:"<<pes<<"  Email:"<<em<<" Urodzony:"<<data<<"  Telefon:"<<tel<<endl<<endl;
 483.  
 484.                 }
 485.             }
 486.  
 487.  
 488.     }
 489.     pacjenci.close();
 490. }
 491. void new_wizyta(){
 492.  
 493.     print_lekarz();
 494.     string n,na,godz,op;
 495.     int dwd,dwm,dwy;
 496.     cout<<"Podaj nazwisko lekarza do ktorego chcesz sie umowic na wizyte  : ";
 497.     cin>>n;
 498.     system("cls");
 499.     string im,naz,ul,nr,pes,data,em,tel,spec;
 500.     fstream plik("lekarze.txt" , fstream::in | fstream::app);
 501.  
 502.     if(!plik.is_open())
 503.     {
 504.         cout<<"Blad dostepu do pliku !!!.";
 505.     }
 506.     else
 507.     {
 508.          while(plik >>im >> naz >> ul >> nr >> pes >>em >>tel>>spec)
 509.             {
 510.                 if(naz==n)
 511.                 {
 512.                     w.imie_lekarza=im;
 513.                     w.nazwisko_lekarza=naz;
 514.                 }
 515.  
 516.             }
 517.     }
 518.     plik.close();
 519.  
 520.     print_pacjent();
 521.     cout<<"Podaj nazwisko pacjenta : ";
 522.     cin>>na;
 523. system("cls");
 524.     fstream pliku("pacjenci.txt" , fstream::in | fstream::app);
 525.  
 526.     if(!pliku.is_open())
 527.     {
 528.         cout<<"Blad dostepu do pliku !!!.";
 529.     }
 530.     else
 531.     {
 532.          while(pliku >>im >> naz >> ul >> nr >> pes >>data >>em >>tel)
 533.             {
 534.                 if(naz==na)
 535.                 {
 536.                     w.imie_pacjenta=im;
 537.                     w.nazwisko_pacjenta=naz;
 538.                 }
 539.  
 540.             }
 541.     }
 542.     pliku.close();
 543.  
 544.     fstream plikw("wizyty.txt" , fstream::out | fstream::app);
 545.     cout<<"Data wizyty"<<endl<<"Dzien : ";
 546.     cin>>dwd;
 547.     cout<<"\nMiesiac() : ";
 548.     cin>>dwm;
 549.     cout<<"\nRok : ";
 550.     cin>>dwy;
 551.     cout<<"Godzina wizyty HH:MM"<<endl;
 552.     cin>>godz;
 553.     cout<<"Dodaj opis wizyty"<<endl;
 554.     cin>>op;
 555.  
 556.     w.dw=dwd;
 557.     w.mw=dwm;
 558.     w.yw=dwy;
 559.     w.godzina_wizyty=godz;
 560.     w.opis=op;
 561.      if(!plikw.is_open())
 562.     {
 563.         cout<<"Blad dostepu do pliku !!!.";
 564.     }
 565.     else
 566.     {
 567.          plikw <<w.imie_pacjenta<<' '<<w.nazwisko_pacjenta<<' '<<w.imie_lekarza<<' '<<w.nazwisko_lekarza<<' '<<w.dw<<' '<<w.mw<<' '<<w.yw<<' '<<w.godzina_wizyty<<' '<<w.opis<<endl;
 568.     }
 569.  
 570.  
 571.  
 572.     plikw.close();
 573.  
 574.  
 575.  
 576. }
 577. /*void print_wyp()
 578. {
 579.      fstream plikw("wypozyczenia.txt" , fstream::in | fstream::app);
 580.     string id,tyt,imie,naz;
 581.      int dwd,dwm,dwy,dzd,dzm,dzy;
 582.      bool zwr;
 583.      string zwrot;
 584.  
 585.         if(!plikw.is_open())
 586.     {
 587.         cout<<"Blad dostepu do pliku !!!.";
 588.     }
 589.     else
 590.     {
 591.         cout.setf(ios::left);
 592.         cout<<setw(5)<<"ID"<<setw(15)<<"Tytul"<<setw(20)<<"Imie"<<setw(20)<<"Nazwisko"<<setw(20)<<"Dzien Wypozyczenia"<<setw(10)<<"Miesiac"<<setw(5)<<"Rok"<<setw(20)<<"Dzien Zwrotu"<<setw(10)<<"Miesiac"<<setw(5)<<"Rok"<<setw(10)<<"Zwrot"<<endl;
 593.  
 594.         while(plikw >>id>>tyt>>imie>>naz>>dwd>>dwm>>dwy>>dzd>>dzm>>dzy>>zwr)
 595.         {
 596.              if(zwr)
 597.                 {
 598.                     zwrot="Zwrocone";
 599.                 }
 600.                 else
 601.                 {
 602.                     zwrot="Nie zwrocone";
 603.                 }
 604.  
 605.  
 606.                 cout<<setw(5)<<id<<setw(15)<<tyt<<setw(20)<<imie<<setw(20)<<naz <<dwd<<setw(10)<<dwm<<setw(5)<<dwy<<setw(20)<<dzd<<setw(10)<<dzm<<setw(5)<<dzy<<setw(10)<<zwrot<<endl;
 607.  
 608.         }
 609.         cout.unsetf(ios::left);
 610.     }
 611.  
 612.     plikw.close();
 613.  
 614.  
 615. }*/
 616. int main()
 617. {
 618.     system("cls");
 619.     int g=1;
 620.     while(g!=0)
 621.     {
 622.     cout << "Witaj w przychodni lekarskiej. " << endl;
 623.     cout<<"Co chcesz zrobic: "<<endl;
 624.     cout<<"1.Operacje na pacjentach"<<endl;
 625.     cout<<"2.Operacje na lekarzach"<<endl;
 626.     cout<<"3.Operacje na wizytach"<<endl;
 627.     cout<<"4.Wyjscie"<<endl;
 628.     int wybor;
 629.     cin>>wybor;
 630.     switch(wybor){
 631.     case 1:{
 632.         system("cls");
 633.         cout<<"Operacje na pacjentach: "<<endl;
 634.         cout<<"1.Dodawanie pacjetow"<<endl;
 635.         cout<<"2.Edytowanie pacjenta"<<endl;
 636.         cout<<"3.Usuwanie pacjetow"<<endl;
 637.         cout<<"4.Wypisywanie pacjetow"<<endl;
 638.         cout<<"5.Wyszukiwanie pacjetow"<<endl;
 639.         cout<<"6.Powrot"<<endl;
 640.         int wybor1;
 641.         cin>>wybor1;
 642.             switch(wybor1){
 643.         case 1:{
 644.             system("cls");
 645.             cout<<"Dodawanie pacjetow"<<endl;
 646.             new_pacjent();
 647.             break;}
 648.         case 2:
 649.             system("cls");
 650.             cout<<"Edytowanie pacjenta"<<endl;
 651.             edit_pacjent();
 652.             break;
 653.         case 3:
 654.             system("cls");
 655.             cout<<"Usuwanie pacjetow"<<endl;
 656.             del_pacjent();
 657.             break;
 658.         case 4:
 659.             system("cls");
 660.             cout<<"Wypisywanie pacjetow"<<endl;
 661.             print_pacjent();
 662.             break;
 663.         case 5:
 664.             system("cls");
 665.             cout<<"Wyszukiwanie pacjetow"<<endl;
 666.             search_pacjent();
 667.             break;
 668.         case 6:
 669.             break;
 670.             }
 671.         break;
 672.         }
 673.     case 2:{
 674.         system("cls");
 675.         cout<<"Operacje na lekarzach: "<<endl;
 676.         cout<<"1.Dodawanie lekarzy"<<endl;
 677.         cout<<"2.Edytowanie lekarzy"<<endl;
 678.         cout<<"3.Usuwanie lekarzy"<<endl;
 679.         cout<<"4.Wypisywanie lekarzy"<<endl;
 680.         cout<<"5.Wyszukiwanie lekarzy"<<endl;
 681.         cout<<"6.Powrot"<<endl;
 682.         int wybor2;
 683.         cin>>wybor2;
 684.              switch(wybor2){
 685.         case 1:
 686.             system("cls");
 687.             cout<<"Dodawanie lekarzy"<<endl;
 688.             new_lekarz();
 689.             break;
 690.         case 2:
 691.             system("cls");
 692.             cout<<"Edytowanie lekarzy"<<endl;
 693.             edit_lekarz();
 694.             break;
 695.         case 3:
 696.             system("cls");
 697.              cout<<"Usuwanie lekarzy"<<endl;
 698.              del_lekarz();
 699.             break;
 700.         case 4:
 701.             system("cls");
 702.             cout<<"Wypisywanie lekarzy"<<endl;
 703.             print_lekarz();
 704.             break;
 705.         case 5:
 706.             system("cls");
 707.             cout<<"Wyszukiwanie lekarzy"<<endl;
 708.             search_lekarz();
 709.             break;
 710.             }
 711.         break;
 712.         }
 713.     case 3:{
 714.         system("cls");
 715.         cout<<"Operacje na wizytach: "<<endl;
 716.         cout<<"1.Dodawanie wizyt"<<endl;
 717.         cout<<"2.Edytowanie wizyt"<<endl;
 718.         cout<<"3.Usuwanie wizyt"<<endl;
 719.         cout<<"4.Wypisywanie wizyt"<<endl;
 720.         cout<<"5.Wyszukiwanie wizyt"<<endl;
 721.         cout<<"6.Powrot"<<endl;
 722.         int wybor3;
 723.         cin>>wybor3;
 724.              switch(wybor3){
 725.         case 1:
 726.             system("cls");
 727.             cout<<"1.Dodawanie wizyt"<<endl;
 728.             new_wizyta();
 729.             break;
 730.         case 2:
 731.             system("cls");
 732.             cout<<"2.Edytowanie wizyt"<<endl;
 733.             break;
 734.         case 3:
 735.             system("cls");
 736.             cout<<"3.Usuwanie wizyt"<<endl;
 737.             break;
 738.         case 4:
 739.             system("cls");
 740.             cout<<"4.Wypisywanie wizyt"<<endl;
 741.             break;
 742.         case 5:
 743.             system("cls");
 744.             cout<<"5.Wyszukiwanie wizyt"<<endl;
 745.             break;
 746.             }
 747.     }
 748.     break;
 749.         case 4:
 750.             system("cls");
 751.             g=0;
 752.             break;
 753.     }
 754.  
 755.     }
 756.     return 0;
 757. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top