daily pastebin goal
35%
SHARE
TWEET

Programowanie zdarzeń w Arduino IDE

Krzyspx Jun 2nd, 2017 160 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*************************************************************
 2.   TEST EVENTOR versja 1 programowanie funkcji w Arduino IDE
 3.  *************************************************************/
 4.  
 5. #define BLYNK_PRINT Serial
 6. #include <ESP8266WiFi.h>
 7. #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
 8.  
 9. char auth[] = "1111111111111111111111111111111111";
 10. char ssid[] = "000000";
 11. char pass[] = "ppppppppp";
 12.  
 13. #include <Timers.h> //
 14. Timers <4> akcja; // 4  wątki\
 15.  
 16. WidgetLED led1(V1); // vLED wskażnik połącznia z arduino - miga co 1 sek jeśli jest połączenie
 17.  
 18. #define led_bialy 12 //  led jak odbiornik 1
 19. #define led_blue  14  //  odbiornik 2
 20. #define led_esp   2 //   odbiornik 3
 21.  
 22. #define przyc1 4 //przycisk 1
 23. #define przyc2 5
 24. #define przyc3 13
 25.  
 26. int opoznienie =10; //czas załączenia odbiornika w sek
 27.  
 28. bool startlicz = 0; //zmienna licznika załączenia - start/stop
 29. int licz = 0;       //zmienna licznika załączenia - licznik czasu
 30.  
 31. BLYNK_WRITE(V10) //vprzyc 1 przycisk wirtualny w telefonnie
 32. {
 33.   if (param.asInt()) {
 34.     zalodb1(); //załączenie odbiornika 1
 35.   }
 36. }
 37. BLYNK_WRITE(V11) //sterowanie odbiornikiem 2 i 3 z aplikacji BLYNK
 38. {
 39.   if (param.asInt()) {
 40.     zalodb2(); //załączenie odbiornika 2
 41.     zalodb3();  //procedura załączenia odbiornika 3
 42.   }
 43. }
 44. BLYNK_WRITE(V12) //sterowanie odbiornikiem 1,2,3 z aplikacji BLYNK
 45. {
 46.   if (param.asInt()) {
 47.     wylodb1();   // wyłączenie odbiornika 1
 48.     wylodb2();   // wyłączenie odbiornika 2
 49.     wylodb3();   // wyłączenie odbiornika 3
 50.   }
 51. }
 52. BLYNK_WRITE(V25)
 53. {
 54.  opoznienie =  param.asInt();
 55. }
 56.  
 57. void timer1sek() //coś do zrobienia co 1 sek
 58. {
 59.   liczasek(); //licznik zalączenia
 60.   miganievLED(); //mruganie vLED w telefonie info ze moduł działa  
 61. }
 62.  
 63. void setup()
 64. {
 65.   Serial.begin(115200);
 66.  
 67.   pinMode(led_bialy, OUTPUT); // port jako wyj do odbiornika
 68.   digitalWrite(led_bialy, 1); // wyłączenie odbiornika - wyłącza wysoki stan
 69.   pinMode(led_blue, OUTPUT); //
 70.   digitalWrite(led_blue, 1);
 71.   pinMode(led_esp, OUTPUT); //
 72.   digitalWrite(led_esp, 1);
 73.  
 74.   pinMode(przyc1, INPUT_PULLUP); // port jako wejście z przyciku
 75.   pinMode(przyc2, INPUT_PULLUP);
 76.   pinMode(przyc3, INPUT_PULLUP);
 77.  
 78.   akcja.attach(0, 1000, timer1sek); //  timer 1 sek
 79.  
 80.   Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192, 168, 2, 126), 8442); // BLYNK postawiony na prywatnym serwerze NAS SYNOLOGY
 81.   Serial.println(__FILE__);
 82. }
 83.  
 84. void loop()
 85. {
 86.   Blynk.run();
 87.   akcja.process(); // timer
 88.   mojeproceduryobslugi(); //główna procedura programu realizująca zadane funkcje
 89. }
 90.  
 91. byte stanprzyc1 = 0; //pamiętanie poprzedniego stanu klawisza by reagować na zmianę stanu
 92. byte stanprzyc2 = 0;
 93. byte stanprzyc3 = 0;
 94.  
 95. void mojeproceduryobslugi()
 96. {
 97.   if (digitalRead(przyc1) == 0) { //sprawdzamy czy nacisniety przycisk 1
 98.     if (stanprzyc1 == 1) {      // sprawdzamy czy poprzedni stan był 1
 99.       zalodb1(); //załączenie odbiornika 1
 100.     }
 101.   }
 102.   stanprzyc1 = digitalRead(przyc1); //zapamietanie nowego stanu przycisku
 103.  
 104.   if (digitalRead(przyc2) == 0) { //sprawdzamy czy nacisniety przycisk 2
 105.     if (stanprzyc2 == 1) {      // sprawdzamy czy poprzedni stan był 1
 106.       zalodb2(); //załączenie odbiornika 2
 107.       zalodb3();  //procedura załączenia odbiornika 3
 108.     }
 109.   }
 110.   stanprzyc2 = digitalRead(przyc2); //zapamietanie nowego stanu przycisku
 111.  
 112.   if (digitalRead(przyc3) == 0) { //sprawdzamy czy nacisniety przycisk 3
 113.     if (stanprzyc3 == 1) {      // sprawdzamy czy poprzedni stan był 1
 114.       wylodb1();   // wyłączenie odbiornika 1
 115.       wylodb2();   // wyłączenie odbiornika 2
 116.       wylodb3();   // wyłączenie odbiornika 3
 117.     }
 118.   }
 119.   stanprzyc3 = digitalRead(przyc3); //zapamietanie nowego stanu przycisku
 120. }
 121.  
 122. void zalodb1() {
 123.   digitalWrite(led_bialy, 0); // załączenie odbiornika 0 jest aktywne
 124.   Blynk.virtualWrite(V20, 1); // wyswietlenia załączenia odbiornika 1 aktywne
 125. }
 126. void zalodb2() {
 127.   digitalWrite(led_blue, 0);
 128.   Blynk.virtualWrite(V21, 1);
 129. }
 130. void zalodb3() {
 131.   digitalWrite(led_esp, 0);
 132.   Blynk.virtualWrite(V22, 1);
 133.   licz = opoznienie; //ustawienie licznika czasu załączenia
 134.   startlicz = 1; //włączenie odliczania załączenia
 135. }
 136. void wylodb1() {
 137.   digitalWrite(led_bialy, 1);
 138.   Blynk.virtualWrite(V20, 0);
 139. }
 140. void wylodb2() {
 141.   digitalWrite(led_blue, 1);
 142.   Blynk.virtualWrite(V21, 0);
 143. }
 144. void wylodb3() {
 145.   digitalWrite(led_esp, 1);
 146.   Blynk.virtualWrite(V22, 0);
 147.   startlicz = 0; //zatrzymanie licznika opóźnienia
 148. }
 149.  
 150. void liczasek() // licznik czasu załączenia odbiornika wywoływany co 1 sek przez Timer
 151. {
 152.   if (startlicz != 0) {
 153.     licz--;
 154.   Blynk.virtualWrite(V25, licz);  
 155.     if (licz < 1) {
 156.       licz = 0;
 157.       startlicz = 0;
 158.       wylodb3(); // wyłączenie odbiornika 3 po odliczeniu czasu
 159.     }
 160.   }
 161. }
 162.  
 163. int wskrunAr = 0; //vLED miga co 1 sek wskaxnik komunikacji między modułem a aplikacją w telefonie
 164. void miganievLED()
 165. {
 166.   wskrunAr = !wskrunAr ;
 167.   if (wskrunAr == 0) {
 168.     led1.off(); //miganie vLED dla kontroli połączenia z UNO
 169.   }
 170.   else {
 171.     led1.on();
 172.   }
 173. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top