SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 22nd, 2019 49 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Mi smo ti, zaista, dali da pobijediš pobjedom jasnom1422 /1/
 2. da bi ti Allah oprostio grijehe koji su prethodili i one koji će
 3. poslije doći,1423 da bi blagodat Svoju tebi potpunom učinio,1424
 4. da bi te na Pravi put uputio1425 /2/ i da bi te Allah snažno
 5. podržao.1426 /3/ On je Onaj Koji je smiraj u srca vjernika spustio
 6. da bi vjerovanje na vjerovanje svoje povećali, a vojske nebesa
 7. i Zemlje su Allahove; Allah je Onaj Koji sve zna i mudar je,
 8. /4/ da bi vjernike i vjernice uveo u džennetske bašče, kroz
 9. koje rijeke teku, u kojima će vječno boraviti, i da bi prekrio njihova loša djela – a to je u Allaha veliki uspjeh, /5/ i da
 10. bi kaznio licemjere i licemjerke i višebošce i višeboškinje,
 11. koji o Allahu zlo misle.1427 Zlom su oni okruženi!1428 Allah
 12. se na njih rasrdio i prokleo ih i pripremio im Džehennem, a
 13. grozno je to boravište! /6/ Allahove su vojske nebesa i Zemlje;
 14. Allah je silan i mudar. /7/ Mi smo tebe poslali kao svjedoka,
 15. i radosnih vijesti donositelja, i upozoritelja, /8/ da u Allaha i
 16. u Poslanika Njegova vjerujete, i da ga uznosite, i štujete, i da
 17. Njega – Allaha ujutro i navečer slavite i veličate. /9/ Oni koji
 18. su ti se zakleli na vjernost – zakleli su se, doista, na vjernost
 19. samom Allahu – Allahova ruka je iznad ruku njihovih!1429
 20. Onaj ko prekrši zakletvu krši je na svoju štetu, a ko ispuni
 21. ono na što se obavezao Allahu, On će mu dati veliku nagradu!
 22. /10/ Govorit će ti beduini koji su izostali:1430 “Zadržali su nas
 23. imeci i porodice naše, pa zamoli za nas oprost?” Oni govore
 24. jezicima svojim ono što nije u srcima njihovim. Reci: “Pa
 25. ko vam može išta protiv Allaha pomoći ako vam On hoće
 26. nauditi, ili ako vam hoće kakvo dobro učiniti?!” Naprotiv!
 27. Allah u potpunosti zna ono što radite. /11/ Čak ste mislili da
 28. se Poslanik i vjernici nikada neće vratiti porodicama svojim;
 29. vaša su srca bila zadovoljna zbog toga i vi ste zlo mislili,
 30. vi ste narod propali.1431 /12/ A ko god ne vjeruje u Allaha i
 31. Poslanika Njegova – pa, Mi smo za nevjernike razbuktali
 32. Oganj pripremili! /13/ Allahova je vlast na nebesima i na
 33. Zemlji, On prašta kome hoće, a kažnjava koga hoće – Allah
 34. je Onaj Koji oprašta grijehe i milostiv je. /14/ Oni koji su
 35. izostali sigurno će reći, kada pođete da plijen uzmete: “Pustite
 36. i nas da vas pratimo!” Oni žele izmijeniti Allahov govor.
 37. Reci: “Vi nas nećete pratiti, to je još prije Allah rekao!”, a oni
 38. će reći: “Nije tako, nego, vi nama zavidite.” A nije ni to, već oni malo šta shvataju. /15/ Reci beduinima koji su izostali:
 39. “Bit ćete pozvani protiv naroda žestoke snage,1432 da se protiv
 40. njih borite, ili će islam primiti.1433 Pa ako poslušate, Allah će
 41. vam lijepu nagradu dati, a ako se okrenete, kao što ste se prije
 42. okrenuli, kaznit će vas bolnom patnjom.” /16/ Nije grijeh
 43. slijepom, ni hromom ni bolesnom!1434 Ko god se pokorava
 44. Allahu i Poslaniku Njegovu On će ga u džennetske bašče,
 45. kroz koje teku rijeke, uvesti, a onoga ko se okrene, patnjom
 46. bolnom će kazniti. /17/ Allah je zadovoljan onim vjernicima
 47. koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli.1435 On je znao šta
 48. je u srcima njihovim,1436 pa je spustio smiraj na njih, i nagradit
 49. će ih skorom pobjedom.1437 /18/ I obilnijim plijenom koji će
 50. uzeti, a Allah je silan i mudar. /19/ Allah vam obećava obilni
 51. plijen koji ćete uzeti, a s ovim je požurio i ruke ljudi od vas
 52. je zadržao – da bi to bio znak za vjernike i da bi vas na Pravi
 53. put uputio – /20/ i drugi, koji niste bili u stanju uzeti – Allah
 54. ga je već obujmio,1438 a Allah nad svime ima moć. /21/ A da su
 55. nevjernici s vama borbu zametnuli, sigurno bi se u bijeg dali i
 56. poslije ne bi ni zaštitnika ni pomagača našli. /22/ To je prema
 57. Allahovu zakonu koji oduvijek važi, a ti nećeš vidjeti da se
 58. Allahov zakon promijeni. /23/ On je zadržao ruke njihove od
 59. vas i vaše od njih usred Mekke, i to nakon što vam je pružio
 60. mogućnost da ih pobijedite – a Allah dobro vidi ono što vi radite.
 61. /24/ To su oni koji ne vjeruju i brane vam da pristupite Časnoj
 62. džamiji, i da kurbani koje vodite sa sobom do mjesta svojih stignu. I da nije bilo muškaraca vjernika i žena vjernica, koje vi
 63. ne poznajete, pa da ih iz neznanja pobili ne biste, te bi vas zbog
 64. njih neugodnost zadesila1439 – Mi bismo vam ih prepustili. A
 65. nismo ih prepustili zato da bi Allah u milost Svoju uveo onoga
 66. koga hoće. A da su oni bili odvojeni, doista bismo bolnom
 67. patnjom kaznili one među njima koji nisu vjerovali. /25/ Kad su
 68. nevjernici srca svoja punili žarom, žarom paganskim, Allah je
 69. spustio smiraj Svoj na Poslanika Svoga i na vjernike i obavezao
 70. ih na Riječ bogobojaznosti1440 – a oni bijahu najdostojniji nje i
 71. bijahu nje vrijedni – a Allah sve zna. /26/ Allah će obistiniti san
 72. Poslanika Svoga da ćete doista u Časnu džamiju ući sigurni –
 73. ako Allah bude htio – neki obrijanih glava, a neki podrezanih
 74. kosa, bez straha. On je ono što vi niste znali znao i zato vam je,
 75. prije toga, nedavno pobjedu dao. /27/ On je poslao Poslanika
 76. Svoga s Uputom i vjerom Istine da bi je uzdigao iznad svih
 77. vjera. A Allah je dovoljan Svjedok! /28/ Muhammed je Allahov
 78. poslanik, a njegovi su sljedbenici strogi prema nevjernicima
 79. a samilosni među sobom; vidiš ih kako ruku‘ i sedždu čine,
 80. želeći od Allaha obilje i zadovoljstvo – na licima su im znaci,
 81. tragovi od padanja na sedždu. Tako su opisani u Tevratu. A u
 82. Indžilu: oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda
 83. učvrsti, i on ojača, i uspravi se na svojoj stabljici izazivajući
 84. divljenje sijačâ – da bi On s vjernicima najedio nevjernike.
 85. Onima koji vjeruju i dobra djela čine Allah obećava oprost i
 86. nagradu veliku. /29/
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top