SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 20th, 2020 76 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. dzC equ 36156   ;1193180/33
 2. dzD equ 32248   ;1193180/37
 3. dzE equ 29102   ;1193180/41
 4. dzF equ 27117   ;1193180/44
 5. dzG equ 24350   ;1193180/49
 6. dzA equ 21694   ;1193180/55
 7. dzH equ 19244   ;1193180/62
 8. dzP equ 1;pauza
 9.  
 10. kod            segment
 11.                assume cs:kod,ss:stosik,ds:dane
 12.  
 13. brak_pliku     proc
 14.                mov dx,offset blad
 15.                mov ah,09h
 16.                int 21h
 17.                
 18.                mov ah,07
 19.                int 21h
 20.                mov ah,4ch
 21.                mov al,00h
 22.                int 21h
 23.                endp
 24.  
 25. otwieranie_pliku    proc
 26.                mov ah,3dh           ;kod przerwannia otwarcia pliku
 27.                mov al,0             ;otwarcie tylko do odczytu
 28.                mov dx,offset nazwa
 29.                int 21h
 30.                jc brak_pliku
 31.                mov id_pliku,ax      ;zapisanie id pliku
 32.                ret
 33.                endp
 34.  
 35. zamykanie_pliku   proc
 36.                mov ah,3Eh           ;kod przerwannia zamkniecia pliku
 37.                mov bx,id_pliku
 38.                int 21h
 39.                ret
 40.                endp
 41.  
 42. czytanie_z_pliku proc
 43.                push cx
 44.                push dx
 45.                mov ah,3Fh           ;kod przerwannia czytania z pliku
 46.                mov bx,id_pliku
 47.                mov cx,3
 48.                mov dx,offset bufor;
 49.                int 21h
 50.                pop dx
 51.                pop cx
 52.                ret;
 53.                endp;
 54.  
 55. dzwiek          proc
 56.                 mov  ax,nuta
 57.                 mov  dx,42h
 58.                 out  dx,al
 59.                 mov  al,ah
 60.                 out  dx,al
 61.  
 62.                 in  al,61h
 63.                 or  al,00000011B    ;ustawienie najmlodszych bitow na 1;
 64.                 out 61h,al          ;wysłanie zawartości rejestru AL do portu DX
 65.                 ret
 66.                 endp
 67.  
 68. wyl_dzwiek      proc
 69.                 in  al,61h          ;pobranie zawartosci portu 61h do rejestru AL
 70.                 and al,11111100B    ;ustawienie najmlodszych bitow na 0;
 71.                 out 61h,al;
 72.  
 73.                 ret
 74.                 endp;
 75.  
 76. czekaj          proc
 77.                 cmp czas,1
 78.                 jne polnota
 79.                 mov CX,16              
 80.                 xor dx,dx
 81.                 mov ah,86h
 82.                 int 15h
 83.                 jmp czekaj_koniec
 84.     polnota:    cmp czas,2
 85.                 jne cwiercnuta
 86.                 mov CX,8               
 87.                 xor dx,dx
 88.                 mov ah,86h
 89.                 int 15h
 90.                 jmp czekaj_koniec
 91.     cwiercnuta: cmp czas,3
 92.                 jne szesnastka
 93.                 mov CX,4               
 94.                 xor dx,dx
 95.                 mov ah,86h
 96.                 int 15h
 97.                 jmp czekaj_koniec
 98.     szesnastka: mov CX,0               
 99.                 mov dx,65535
 100.                 mov ah,86h
 101.                 int 15h
 102. czekaj_koniec:  ret
 103.                 endp
 104.                
 105.  
 106. odwtworz            proc
 107.                 call dzwiek
 108.                 push cx;
 109.                 push dx;           
 110.                 call czekaj
 111.                 pop dx;
 112.                 pop cx;                
 113.                 call wyl_dzwiek
 114.                 ret
 115.                 endp
 116.  
 117. ;poczatek programu
 118.  
 119. start:        mov ax,dane
 120.               mov ds,ax
 121.               mov ax,stosik
 122.               mov ss,ax
 123.               mov sp,offset szczyt
 124.              
 125.               mov ah,62h        ;kod przerwania pozwalajacy na odczytanie zawartosci psp
 126.               int 21h
 127.               mov es,bx
 128.               mov cl,es:[80h]
 129.               mov si,0
 130.               dec cl
 131.               dec cl
 132.  
 133. czytanie_nazwy:
 134.               mov al,es:[81h+si+1];   przekazanie znakow z bufora do al
 135.  
 136.  
 137.               xor ah,ah
 138.               mov bx,offset nazwa   ;wstawienie do rejestru bx adresu nazwy
 139.               mov ds:[bx+si],al ;przekazanie znaku do zmiennej lancuchowej
 140.              
 141.               cmp cl,0
 142.               je czytanie_nazwy_koniec
 143.               dec cl
 144.               inc si
 145.               jmp czytanie_nazwy;
 146.                
 147.  
 148. czytanie_nazwy_koniec:
 149.  
 150.               call otwieranie_pliku;
 151.              
 152. melodia:      call czytanie_z_pliku
 153.               mov bx,offset bufor
 154.               mov dl,ds:[bx+0]
 155.  
 156.               cmp dl,'Q'    ;zakonczenie melodii
 157.               je koniec
 158.  
 159.               mov ah,0Bh    ;po wciśnięciu klawisza przerywa prace
 160.               int 21h
 161.               cmp al,0
 162.               jne koniec;
 163.  
 164.               jmp nuty;
 165. koniec:
 166.               call zamykanie_pliku;
 167.               mov ah,4ch
 168.               mov al,00h
 169.               int 21h;
 170.  
 171.  
 172. nuty:         cmp dl,'C'
 173.               je do
 174.               cmp dl,'D'
 175.               je re
 176.               cmp dl,'E'
 177.               je mi
 178.               cmp dl,'F'
 179.               je fa
 180.               cmp dl,'G'
 181.               je so
 182.               cmp dl,'A'
 183.               je la
 184.               cmp dl,'H'
 185.               je Zi
 186.               cmp dl,'P'
 187.               je pauza
 188.  
 189. graj:
 190.               mov bx,offset bufor
 191.               mov cl,ds:[bx+1]
 192.               sub cl,31h
 193.              
 194.               shr nuta,cl;
 195.              
 196.               lea bx,bufor
 197.               mov cl,ds:[bx+2]
 198.               sub cl,30h
 199.               mov ch,0;
 200.               mov czas,cx
 201.  
 202.  
 203.               call odwtworz;
 204.               inc si;
 205.               jmp melodia;
 206.  
 207.  
 208.  
 209. do:           mov  nuta,dzC
 210.               jmp graj
 211. re:           mov  nuta,dzD
 212.               jmp graj
 213. mi:           mov  nuta,dzE
 214.               jmp graj
 215. fa:           mov  nuta,dzF
 216.               jmp graj
 217. so:           mov  nuta,dzG
 218.               jmp graj
 219. la:           mov  nuta,dzA
 220.               jmp graj
 221. zi:           mov  nuta,dzH
 222.               jmp graj
 223. pauza:        mov  nuta,dzP
 224.               jmp graj
 225. kod           ends;
 226.  
 227.  
 228. dane            segment
 229.  
 230. nuta            dw 0
 231. czas            dw 0
 232. id_pliku        dw 0
 233.  
 234. bufor           db 3 dup(0)
 235.  
 236.  
 237. nazwa           db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ;nazwa pliku
 238.  
 239. blad            db ' Blad! Nie odnaleziono pliku!$';
 240.  
 241. dane            ends
 242.  
 243. stosik    segment              
 244.           dw 100h dup(0)      
 245.  
 246. szczyt    label word
 247. stosik    ends
 248.  
 249.           end start
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top