daily pastebin goal
34%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 17th, 2018 99 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --Utwórz tabele klient(id_klient, nazwisko, nr_prawa_jazdy), gdzie:
 2. --id_klient - automatycznie nadawany, niepusty numer klienta, klucz główny,
 3. --nazwisko - niepusty łańcuch znaków zmiennej długości od 3 do 20 znaków,
 4. --nr_prawa_jazdy - numer prawa jazdy w formacie 5liczb / 2liczby/4 liczby np 12345/12/1234
 5. -- tabelę car(id_car, typ, cena)
 6. --id_car -automatycznie nadawany, niepusty numer auta, klucz główny,
 7. -- typ - niepusty łańcuch znaków zmiennej długości od 3 do 20 znaków,
 8. -- cena - waluta
 9.  
 10. --oraz tabelę rezerwacja (id_rezerwacja, id_klient, id_car,data_pocz,data_konc), gdzie:
 11. --id_rezerwacja - niepusty klucz główny, wartości nadawane automatycznie,
 12. --id_klient - niepusty klucz obcy powiązany z kolumną id_klient tabeli klient,
 13. --id_car - niepusty klucz obcy powiązany z kolumną id_car tabeli car,
 14. --data_pocz - data
 15. --data_konc - data
 16. --Rozwiązanie [3pkt]:
 17.  
 18. CREATE TABLE klient(
 19. id_klient INT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
 20. nazwisko VARCHAR(20) NOT NULL CHECK(LEN(nazwisko)<20 AND LEN(nazwisko)>3),
 21. nr_prawa_jazdy VARCHAR(13)  CHECK (LEN(nr_prawa_jazdy)=13),
 22. );
 23.  
 24. CREATE TABLE car(
 25. id_car INT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
 26. typ VARCHAR(20) NOT NULL CHECK(LEN(typ)<20 AND LEN(typ)>3),
 27. cena DECIMAL,
 28. );
 29.  
 30. CREATE TABLE rezerwacja(
 31. id_rezerwacja INT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
 32. id_klient INT FOREIGN KEY REFERENCES klient(id_klient),
 33. id_car INT FOREIGN KEY REFERENCES car(id_car),
 34. data_pocz DATE,
 35. data_konc DATE,
 36. );
 37.  
 38. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 39.  
 40. --Utwórz widok raport(id_klient ,nazwisko,nr_prawa_jazdy,suma_pieniedzy), gdzie
 41. --id_klient, nazwisko, n_prawa_jazdy to kolumny z tabeli klient
 42. --suma_pieniedzy - łączna suma wydanych pieniędzy przed danego klienta (ilość dni*cena)
 43. --Rozwiązanie [2 pkt]
 44.  
 45. CREATE VIEW raport AS SELECT k.id_klient, k.nazwisko, k.nr_prawa_jazdy, SUM(c.cena*DATEDIFF(dd, r.data_pocz, r.data_konc )) AS suma_pieniedzy
 46. FROM klient k LEFT JOIN rezerwacja r ON k.id_klient=r.id_klient
 47.         LEFT JOIN car c ON r.id_car=c.id_car
 48.         GROUP BY k.nazwisko, k.nr_prawa_jazdy, k.id_klient
 49.  
 50. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 51.  
 52. --Utwórz wyzwalacz, który reaguje na modyfikacje danych klientów  w widoku raport - dane mają być zmodyfikowane także w tabeli klient.
 53. --Rozwiązanie + test [3 pkt]
 54.  
 55. CREATE TRIGGER wyzwalacz2 ON raport
 56. INSTEAD OF UPDATE
 57. AS
 58. BEGIN
 59.     DECLARE kursor CURSOR FOR SELECT id_klient, nazwisko, nr_prawa_jazdy FROM inserted
 60.     DECLARE @id_klient INT, @nazwisko VARCHAR(20), @nr_prawa_jazdy VARCHAR(13)
 61.     OPEN kursor
 62.     FETCH NEXT FROM kursor INTO @id_klient, @nazwisko, @nr_prawa_jazdy
 63.     WHILE @@FETCH_STATUS=0
 64.     BEGIN
 65.         UPDATE klient SET nazwisko=@nazwisko, nr_prawa_jazdy=@nr_prawa_jazdy  WHERE id_klient=@id_klient
 66.         FETCH NEXT FROM kursor INTO @id_klient, @nazwisko, @nr_prawa_jazdy
 67.     END
 68.     CLOSE kursor
 69.     DEALLOCATE kursor
 70. END;
 71.  
 72. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 73.  
 74. --Do tabeli klient dodaj kolumnę usunięty, z domyślną wartością 0, zadbaj o to, aby kolumna nie była pusta.
 75. --Rozwiązanie + test  [1 pkt]:
 76.  
 77. ALTER TABLE klient
 78. ADD usuniety INT DEFAULT 0;
 79.  
 80. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 81.  
 82. --Napisać wyzwalacz, który zamiast usunąć fizycznie rekord z tabeli klient zmieni
 83. --wartość kolumny usunięty z 0 na 1,
 84. --Rozwiązanie  + test [2 pkt]:
 85.  
 86. CREATE TRIGGER wyzwalacz on klient
 87. INSTEAD OF DELETE
 88. AS
 89. BEGIN
 90. UPDATE klient SET usuniety=1 WHERE id_klient IN (SELECT id_klient FROM DELETED)
 91. END
 92.  
 93. _____________________________________________________________________________________________________
 94.  
 95. --Napisać funkcję pomocniczą sprawdz_pjazdy zwracającą wartość 0 jeśli numer prawa jazdy nie jest we właściwym formacie oraz 1 w przeciwnym wypadku.
 96. -- RozwiÄ…zanie +test [2pkt]
 97.  
 98. CREATE FUNCTION spr_pojazdy(@pojazd VARCHAR(14))
 99. RETURNS BIT
 100. BEGIN
 101.     IF @pojazd LIKE '[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]/[0-9][0-9]/[0-9][0-9][0-9][0-9]'
 102.         RETURN 1
 103.     RETURN 0
 104. END;
 105.  
 106. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107.  
 108. --Napisz wyzwalacz, ktĂłry uniemoĹĽliwi modyfikacje numerĂłw prawa jazdy na niepoprawny format. Wykorzystaj funkcjÄ™ sprawdz_pjazdy.
 109. --RozwiÄ…zanie [2 pkt]
 110.  
 111. CREATE TRIGGER wyzwalacz3 on klient
 112. AFTER UPDATE
 113. AS
 114. BEGIN
 115.     DECLARE @nr_prawa_jazdy VARCHAR(30)
 116.     SET @nr_prawa_jazdy=-1
 117.     SELECT @nr_prawa_jazdy=nr_prawa_jazdy FROM inserted
 118.     IF dbo.spr_pojazdy(@nr_prawa_jazdy)=0
 119.         BEGIN
 120.             RAISERROR('Niepoprawny numer prawa jazdy, zly format',1,2)
 121.             ROLLBACK   
 122.         END
 123. END;
 124.  
 125. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126.  
 127. należy uniemożliwić dodanie rekordu z niepoprawnym numerem pesel, napisz funkcję pomocniczą, wyświetl odpowiedni komunikat błędu,
 128.  
 129. CREATE FUNCTION spr_pesel (@nr_pesel VARCHAR (14))
 130. RETURNS BIT
 131. AS
 132. BEGIN
 133.     IF (ISNUMERIC(@nr_pesel)=0) OR (LEN(@nr_pesel)!=11)
 134.     RETURN 0
 135.     DECLARE @wagi AS TABLE ( pozycja TINYINT IDENTITY (1,1), waga TINYINT)
 136.     INSERT INTO @wagi VALUES (1),(3),(7),(9),(1),(3),(7),(9),(1),(3),(1)
 137.     IF (SELECT SUM(CONVERT (TINYINT, SUBSTRING (@nr_pesel,pozycja,1))*waga)%10 FROM @wagi)=0
 138.         RETURN 1
 139.     RETURN 0
 140.     END
 141.  
 142. CREATE TRIGGER wyzwalacz4 on osoba
 143. INSTEAD OF INSERT
 144. AS
 145. BEGIN
 146.     DECLARE @pesel VARCHAR(30),  @nazwisko VARCHAR(30), @data_ur DATE, @pensja MONEY
 147.     SET @pesel=-1
 148.     SELECT @pesel=pesel FROM inserted
 149.     IF dbo.spr_pesel(@pesel)=0
 150.         BEGIN
 151.             RAISERROR('Niepoprawny numer prawa jazdy, zly format',1,2)
 152.             ROLLBACK   
 153.         END
 154.     IF dbo.spr_pesel(@pesel)=1
 155.         BEGIN
 156.             SELECT @nazwisko=nazwisko, @data_ur=data_ur, @pensja=pensja FROM inserted
 157.             INSERT INTO osoba(nazwisko,pesel,data_ur,pensja) VALUES (@nazwisko,@pesel,@data_ur,@pensja)
 158.         END
 159.         END;
 160.  
 161. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162.  
 163. w dodawanym rekordzie należy poprawić imię tak, aby zawsze się zaczynało z wielkiej litery, a pozostałe litery były małe,
 164.  
 165. CREATE TRIGGER wyzwalacz5 on osoba
 166. INSTEAD OF INSERT
 167. AS
 168. BEGIN
 169.     DECLARE @pesel VARCHAR(30),  @nazwisko VARCHAR(30), @data_ur DATE, @pensja MONEY
 170.     SET @pesel=-1
 171.     SELECT @nazwisko=nazwisko FROM inserted
 172.      SELECT @data_ur=data_ur, @pensja=pensja, @pesel=pesel FROM inserted
 173.             INSERT INTO osoba(nazwisko,pesel,data_ur,pensja) VALUES (UPPER(LEFT(@nazwisko,1))+ LOWER(SUBSTRING(@nazwisko,2,LEN(@nazwisko))),@pesel,@data_ur,@pensja)
 174.             END;
 175.  
 176. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177.  
 178. dodawana pensja nie może być mniejsza niż 1111 zł, w przeciwnym wypadku wyświetl odpowiedni komunikat błędu,
 179.  
 180.             CREATE TRIGGER wyzwalacz6 on osoba
 181. AFTER INSERT
 182. AS
 183. BEGIN
 184.     DECLARE @pensja MONEY
 185.     SELECT  @pensja=pensja FROM inserted
 186.     IF @pensja<1111
 187.         BEGIN
 188.             RAISERROR('Za niska cena',1,2)
 189.             ROLLBACK   
 190.         END
 191.             END;
 192.  
 193. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194.  
 195. dodawana osoba nie moze byc pelnoletnia
 196.  
 197. CREATE TRIGGER wyzwalacz7 on osoba
 198. AFTER INSERT
 199. AS
 200. BEGIN
 201.     DECLARE @data_ur DATE
 202.     SELECT  @data_ur=data_ur FROM inserted
 203.     IF DATEDIFF(yy,@data_ur,GETDATE())<18
 204.         BEGIN
 205.             RAISERROR('Za mlody wiek',1,2)
 206.             ROLLBACK   
 207.         END
 208.             END;
 209.  
 210. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211.  
 212. ilosc jako kwota wszystkich wypozyczen klienta
 213.  
 214. SELECT k.id_klient, k.nazwisko, k.nr_prawa_jazdy, SUM(c.cena*DATEDIFF(dd, r.data_pocz, r.data_konc )) AS ilosc
 215. FROM klient k LEFT JOIN rezerwacja r ON k.id_klient=r.id_klient
 216.         LEFT JOIN car c ON r.id_car=c.id_car
 217.         GROUP BY k.nazwisko, k.nr_prawa_jazdy, k.id_klient
RAW Paste Data
Top