SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 17th, 2018 100 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --Utwórz tabele klient(id_klient, nazwisko, nr_prawa_jazdy), gdzie:
 2. --id_klient - automatycznie nadawany, niepusty numer klienta, klucz główny,
 3. --nazwisko - niepusty łańcuch znaków zmiennej długości od 3 do 20 znaków,
 4. --nr_prawa_jazdy - numer prawa jazdy w formacie 5liczb / 2liczby/4 liczby np 12345/12/1234
 5. -- tabelę car(id_car, typ, cena)
 6. --id_car -automatycznie nadawany, niepusty numer auta, klucz główny,
 7. -- typ - niepusty łańcuch znaków zmiennej długości od 3 do 20 znaków,
 8. -- cena - waluta
 9.  
 10. --oraz tabelę rezerwacja (id_rezerwacja, id_klient, id_car,data_pocz,data_konc), gdzie:
 11. --id_rezerwacja - niepusty klucz główny, wartości nadawane automatycznie,
 12. --id_klient - niepusty klucz obcy powiązany z kolumną id_klient tabeli klient,
 13. --id_car - niepusty klucz obcy powiązany z kolumną id_car tabeli car,
 14. --data_pocz - data
 15. --data_konc - data
 16. --Rozwiązanie [3pkt]:
 17.  
 18. CREATE TABLE klient(
 19. id_klient INT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
 20. nazwisko VARCHAR(20) NOT NULL CHECK(LEN(nazwisko)<20 AND LEN(nazwisko)>3),
 21. nr_prawa_jazdy VARCHAR(13)  CHECK (LEN(nr_prawa_jazdy)=13),
 22. );
 23.  
 24. CREATE TABLE car(
 25. id_car INT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
 26. typ VARCHAR(20) NOT NULL CHECK(LEN(typ)<20 AND LEN(typ)>3),
 27. cena DECIMAL,
 28. );
 29.  
 30. CREATE TABLE rezerwacja(
 31. id_rezerwacja INT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
 32. id_klient INT FOREIGN KEY REFERENCES klient(id_klient),
 33. id_car INT FOREIGN KEY REFERENCES car(id_car),
 34. data_pocz DATE,
 35. data_konc DATE,
 36. );
 37.  
 38. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 39.  
 40. --Utwórz widok raport(id_klient ,nazwisko,nr_prawa_jazdy,suma_pieniedzy), gdzie
 41. --id_klient, nazwisko, n_prawa_jazdy to kolumny z tabeli klient
 42. --suma_pieniedzy - łączna suma wydanych pieniędzy przed danego klienta (ilość dni*cena)
 43. --Rozwiązanie [2 pkt]
 44.  
 45. CREATE VIEW raport AS SELECT k.id_klient, k.nazwisko, k.nr_prawa_jazdy, SUM(c.cena*DATEDIFF(dd, r.data_pocz, r.data_konc )) AS suma_pieniedzy
 46. FROM klient k LEFT JOIN rezerwacja r ON k.id_klient=r.id_klient
 47.         LEFT JOIN car c ON r.id_car=c.id_car
 48.         GROUP BY k.nazwisko, k.nr_prawa_jazdy, k.id_klient
 49.  
 50. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 51.  
 52. --Utwórz wyzwalacz, który reaguje na modyfikacje danych klientów  w widoku raport - dane mają być zmodyfikowane także w tabeli klient.
 53. --Rozwiązanie + test [3 pkt]
 54.  
 55. CREATE TRIGGER wyzwalacz2 ON raport
 56. INSTEAD OF UPDATE
 57. AS
 58. BEGIN
 59.     DECLARE kursor CURSOR FOR SELECT id_klient, nazwisko, nr_prawa_jazdy FROM inserted
 60.     DECLARE @id_klient INT, @nazwisko VARCHAR(20), @nr_prawa_jazdy VARCHAR(13)
 61.     OPEN kursor
 62.     FETCH NEXT FROM kursor INTO @id_klient, @nazwisko, @nr_prawa_jazdy
 63.     WHILE @@FETCH_STATUS=0
 64.     BEGIN
 65.         UPDATE klient SET nazwisko=@nazwisko, nr_prawa_jazdy=@nr_prawa_jazdy  WHERE id_klient=@id_klient
 66.         FETCH NEXT FROM kursor INTO @id_klient, @nazwisko, @nr_prawa_jazdy
 67.     END
 68.     CLOSE kursor
 69.     DEALLOCATE kursor
 70. END;
 71.  
 72. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 73.  
 74. --Do tabeli klient dodaj kolumnę usunięty, z domyślną wartością 0, zadbaj o to, aby kolumna nie była pusta.
 75. --Rozwiązanie + test  [1 pkt]:
 76.  
 77. ALTER TABLE klient
 78. ADD usuniety INT DEFAULT 0;
 79.  
 80. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 81.  
 82. --Napisać wyzwalacz, który zamiast usunąć fizycznie rekord z tabeli klient zmieni
 83. --wartość kolumny usunięty z 0 na 1,
 84. --Rozwiązanie  + test [2 pkt]:
 85.  
 86. CREATE TRIGGER wyzwalacz on klient
 87. INSTEAD OF DELETE
 88. AS
 89. BEGIN
 90. UPDATE klient SET usuniety=1 WHERE id_klient IN (SELECT id_klient FROM DELETED)
 91. END
 92.  
 93. _____________________________________________________________________________________________________
 94.  
 95. --Napisać funkcję pomocniczą sprawdz_pjazdy zwracającą wartość 0 jeśli numer prawa jazdy nie jest we właściwym formacie oraz 1 w przeciwnym wypadku.
 96. -- RozwiÄ…zanie +test [2pkt]
 97.  
 98. CREATE FUNCTION spr_pojazdy(@pojazd VARCHAR(14))
 99. RETURNS BIT
 100. BEGIN
 101.     IF @pojazd LIKE '[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]/[0-9][0-9]/[0-9][0-9][0-9][0-9]'
 102.         RETURN 1
 103.     RETURN 0
 104. END;
 105.  
 106. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107.  
 108. --Napisz wyzwalacz, ktĂłry uniemoĹĽliwi modyfikacje numerĂłw prawa jazdy na niepoprawny format. Wykorzystaj funkcjÄ™ sprawdz_pjazdy.
 109. --RozwiÄ…zanie [2 pkt]
 110.  
 111. CREATE TRIGGER wyzwalacz3 on klient
 112. AFTER UPDATE
 113. AS
 114. BEGIN
 115.     DECLARE @nr_prawa_jazdy VARCHAR(30)
 116.     SET @nr_prawa_jazdy=-1
 117.     SELECT @nr_prawa_jazdy=nr_prawa_jazdy FROM inserted
 118.     IF dbo.spr_pojazdy(@nr_prawa_jazdy)=0
 119.         BEGIN
 120.             RAISERROR('Niepoprawny numer prawa jazdy, zly format',1,2)
 121.             ROLLBACK   
 122.         END
 123. END;
 124.  
 125. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126.  
 127. należy uniemożliwić dodanie rekordu z niepoprawnym numerem pesel, napisz funkcję pomocniczą, wyświetl odpowiedni komunikat błędu,
 128.  
 129. CREATE FUNCTION spr_pesel (@nr_pesel VARCHAR (14))
 130. RETURNS BIT
 131. AS
 132. BEGIN
 133.     IF (ISNUMERIC(@nr_pesel)=0) OR (LEN(@nr_pesel)!=11)
 134.     RETURN 0
 135.     DECLARE @wagi AS TABLE ( pozycja TINYINT IDENTITY (1,1), waga TINYINT)
 136.     INSERT INTO @wagi VALUES (1),(3),(7),(9),(1),(3),(7),(9),(1),(3),(1)
 137.     IF (SELECT SUM(CONVERT (TINYINT, SUBSTRING (@nr_pesel,pozycja,1))*waga)%10 FROM @wagi)=0
 138.         RETURN 1
 139.     RETURN 0
 140.     END
 141.  
 142. CREATE TRIGGER wyzwalacz4 on osoba
 143. INSTEAD OF INSERT
 144. AS
 145. BEGIN
 146.     DECLARE @pesel VARCHAR(30),  @nazwisko VARCHAR(30), @data_ur DATE, @pensja MONEY
 147.     SET @pesel=-1
 148.     SELECT @pesel=pesel FROM inserted
 149.     IF dbo.spr_pesel(@pesel)=0
 150.         BEGIN
 151.             RAISERROR('Niepoprawny numer prawa jazdy, zly format',1,2)
 152.             ROLLBACK   
 153.         END
 154.     IF dbo.spr_pesel(@pesel)=1
 155.         BEGIN
 156.             SELECT @nazwisko=nazwisko, @data_ur=data_ur, @pensja=pensja FROM inserted
 157.             INSERT INTO osoba(nazwisko,pesel,data_ur,pensja) VALUES (@nazwisko,@pesel,@data_ur,@pensja)
 158.         END
 159.         END;
 160.  
 161. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162.  
 163. w dodawanym rekordzie należy poprawić imię tak, aby zawsze się zaczynało z wielkiej litery, a pozostałe litery były małe,
 164.  
 165. CREATE TRIGGER wyzwalacz5 on osoba
 166. INSTEAD OF INSERT
 167. AS
 168. BEGIN
 169.     DECLARE @pesel VARCHAR(30),  @nazwisko VARCHAR(30), @data_ur DATE, @pensja MONEY
 170.     SET @pesel=-1
 171.     SELECT @nazwisko=nazwisko FROM inserted
 172.      SELECT @data_ur=data_ur, @pensja=pensja, @pesel=pesel FROM inserted
 173.             INSERT INTO osoba(nazwisko,pesel,data_ur,pensja) VALUES (UPPER(LEFT(@nazwisko,1))+ LOWER(SUBSTRING(@nazwisko,2,LEN(@nazwisko))),@pesel,@data_ur,@pensja)
 174.             END;
 175.  
 176. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177.  
 178. dodawana pensja nie może być mniejsza niż 1111 zł, w przeciwnym wypadku wyświetl odpowiedni komunikat błędu,
 179.  
 180.             CREATE TRIGGER wyzwalacz6 on osoba
 181. AFTER INSERT
 182. AS
 183. BEGIN
 184.     DECLARE @pensja MONEY
 185.     SELECT  @pensja=pensja FROM inserted
 186.     IF @pensja<1111
 187.         BEGIN
 188.             RAISERROR('Za niska cena',1,2)
 189.             ROLLBACK   
 190.         END
 191.             END;
 192.  
 193. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194.  
 195. dodawana osoba nie moze byc pelnoletnia
 196.  
 197. CREATE TRIGGER wyzwalacz7 on osoba
 198. AFTER INSERT
 199. AS
 200. BEGIN
 201.     DECLARE @data_ur DATE
 202.     SELECT  @data_ur=data_ur FROM inserted
 203.     IF DATEDIFF(yy,@data_ur,GETDATE())<18
 204.         BEGIN
 205.             RAISERROR('Za mlody wiek',1,2)
 206.             ROLLBACK   
 207.         END
 208.             END;
 209.  
 210. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211.  
 212. ilosc jako kwota wszystkich wypozyczen klienta
 213.  
 214. SELECT k.id_klient, k.nazwisko, k.nr_prawa_jazdy, SUM(c.cena*DATEDIFF(dd, r.data_pocz, r.data_konc )) AS ilosc
 215. FROM klient k LEFT JOIN rezerwacja r ON k.id_klient=r.id_klient
 216.         LEFT JOIN car c ON r.id_car=c.id_car
 217.         GROUP BY k.nazwisko, k.nr_prawa_jazdy, k.id_klient
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top