daily pastebin goal
60%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 7th, 2013 42 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2. $Log: flash_dev.h,v $
 3. Revision 1.8  2008/01/18 08:53:26  Lingzhaojun
 4. no message
 5.  
 6. Revision 1.7  2007/12/12 02:39:04  Fangzhenfu
 7. Îļþϵͳ¸üУ¡ FLASH µ×²ã¸üУ¡
 8.  
 9. Revision 1.6  2007/11/27 14:01:34  Huangshilin
 10. ÐÞ¸Ä ÒôƵˢÆÁÔëÒô,ϵͳ·´Ó¦ÂýµÄ BUG.
 11.  
 12. Revision 1.5  2007/11/21 13:13:46  Fangzhenfu
 13. ɾ³ý¾ÉµÄÉý¼¶¹¤¾ß£¡Í³Ò»²ÉÓÃÐµĹ¤¾ß¸úÎļþϵͳ¡¢USB
 14.  
 15. Revision 1.4  2007/11/07 07:25:50  Fangzhenfu
 16. USB ÌáËÙ£¨Ð¡ÎļþÌáËÙ£¬Ä¿Ç°ËÙ¶Èд 3M ×óÓÒ£¬¶Á 6.5M×óÓÒ£¬ 4K PAGE FLASH ¿Éµ½ 5M£¬8M£©£¬
 17. ÎļþϵͳÐ޸ģ¡
 18. ¼ÓÈë FLASH ·ÃÎÊʱÐò API £¡ ¼û flash_dev.h ÖÐ
 19. FlashTimingCfg£¨uint32 Freq£© Freq Ϊ×ÜÏßƵÂÊ---´ò°ü
 20. µÚÒ»´Îµ÷Óà FlashTimingCfg£¨£©Ê±ÇëÔÚ FS_Init() Ö®ºóµ÷Óã¬ÆäËüÔÚ×ÜÏßƵÂʱ仯ʱµ÷Óã¡
 21.  
 22. Revision 1.3  2007/10/08 02:58:36  Lingzhaojun
 23. Ìí¼Ó°æ±¾×Ô¶¯×¢Êͽű¾
 24.  
 25. */
 26. #ifndef _FS_FLASH_DEV_H_
 27. #define _FS_FLASH_DEV_H_
 28.  
 29. #include "stdio.h"
 30. #include "string.h"
 31.  
 32. #undef EXT
 33. #ifdef _IN_FS_FLASH_DEV_
 34. #define EXT
 35. #else
 36. #define EXT extern
 37. #endif
 38.  
 39. /*
 40. *******************************************************************************
 41. Flash Ïà¹ØµÄÅäÖÃÐÅÏ¢
 42. ×¢£ºÊ¹Óà Lib Îļþʱ£¬ÏÂÃæµÄºê¶¨Òå²¢²»Æð×÷Óã¬Ö»Ìṩһ¸ö²Î¿¼µ±Ç°ËùÓõĿâµÄÅäÖÃ
 43. *******************************************************************************
 44. */
 45.  
 46. #define  DISK_SYS            0  //CÅÌ
 47. #define  DISK_FLASH_1         1  
 48. #define  DISK_FLASH_2         2  
 49. #define  DISK_FLASH_3         3  
 50. #define  DISK_FLASH_4         4  
 51. #define  DISK_FLASH_5         5  
 52. #define  DISK_FLASH_6         6  
 53. #define  DISK_FLASH_7         7  
 54. #define  DISK_FLASH_8         8  
 55. #define  DISK_FLASH_9         9  
 56. #define  DISK_FLASH_10        10  
 57. #define  DISK_FLASH_11        11  
 58. #define  DISK_FLASH_12        12  
 59. #define  DISK_FLASH_13        13  
 60. #define  DISK_FLASH_14        14  
 61. #define  DISK_FLASH_15        15  
 62. #define  DISK_FLASH_16        16  
 63. //1¿ÉÅäÖòÎÊý
 64. //#define  BOOT_ONLY               //¶¨ÒåÖ»Éú³ÉÖмä¼þÒýµ¼´úÂë, ²»¶¨ÒåÔòÊÇÍêÕûµÄÎļþϵͳ
 65. #ifndef     BOOT_ONLY
 66. //#define  DEBUG_FLASH    //¶¨ÒåFLASHµ÷ÊÔģʽʹÄÜ
 67. //#define  IN_SYSTEM   //ǶÈ뵽ϵͳÈí¼þʱ¶¨Òå
 68. //#define  OS_FILE    //¶¨ÒåOSϵÄÎļþϵͳ
 69. #endif
 70.  
 71. #ifndef SETUP
 72. #define  USB         //¶¨ÒåʹÄÜUSB
 73. #endif
 74. #define  DUAL_PLANE    //¶¨ÒåNAND FLASH DUAL PLANE²ÁдʹÄÜ
 75. #define  SYS_PROTECT   //¶¨Òåϵͳ±£ÁôÇøдʹÄÜ
 76. //#define     VIRTUAL_MEMORY  0x400000  //¶¨ÒåÐéÄâÄÚ´æ2GB
 77. #define     SYS_DISK_HID    0       //ϵͳÅÌʹÄÜ, 1=Òþ²Ø, 0=ÏÔʾ
 78.  
 79.  
 80.  
 81. #if(RK27XX_IO_MEMMAP == LDK_MMU_DISABLE)
 82. #define  RegNandCtrlBase   0x1E740000   //from mail.h
 83. #define  INTC0_VIR_ARRD          0x19C40000
 84. #define     UDC_BASE    0x19CC0000
 85. #define     ARM7_CACHE_CON_BASE  0xEFFF0000
 86. #define     HDMA_BASE               0x1E700000
 87. #define  SRAM_BASE_ADDR      0x18200000  //SRAMµÄ×îºó512B
 88. #define  SDRAM_BASE_ADDR      0x17000000
 89. #elif(RK27XX_IO_MEMMAP == LDK_MMU_ENABLE)
 90. #define  RegNandCtrlBase   0x02440000   //from mail.h
 91. #define  INTC0_VIR_ARRD          0x02040000
 92. #define     UDC_BASE    0x020C0000
 93. #define     ARM7_CACHE_CON_BASE  0xEFFF0000
 94. #define     HDMA_BASE               0x02400000
 95. #define  SRAM_BASE_ADDR      0x18200000  //SRAMµÄ×îºó512B
 96. #define  SDRAM_BASE_ADDR      0x01000000
 97. #elif(RK27XX_IO_MEMMAP == PORSCHE9_IO_MEMMAP)
 98. #define  RegNandCtrlBase   0x180E8000   //from mail.h
 99. #define  INTC0_VIR_ARRD          0x18080000
 100. #define     UDC_BASE    0x180A0000
 101. #define     ARM7_CACHE_CON_BASE  0xEFFF0000
 102. #define     HDMA_BASE               0x18090000
 103. #define  SRAM_BASE_ADDR      0x18200000  //SRAMµÄ×îºó512B
 104. #define  SDRAM_BASE_ADDR      0x60000000
 105. #else
 106. #undef      RegNandCtrlBase
 107. #undef      INTC0_VIR_ARRD
 108. #undef     UDC_BASE
 109. #undef      ARM7_CACHE_CON_BASE
 110. #undef      HDMA_BASE
 111. #undef      SRAM_BASE_ADDR
 112. #undef      SDRAM_BASE_ADDR
 113. #endif
 114.  
 115. #define  FLASH0_DATA       (RegNandCtrlBase+0x0200)
 116. #define  FLASH0_ADDR       (RegNandCtrlBase+0x0204)
 117. #define  FLASH0_CMD       (RegNandCtrlBase+0x0208)
 118. #define  FLASH0_0    (RegNandCtrlBase+0x0a00)
 119. #define  SPARE0_0    (RegNandCtrlBase+0x1200)
 120.  
 121. #endif
RAW Paste Data
Top