SHARE
TWEET

Untitled

anhhtz Jun 2nd, 2020 687 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. // question: 3211  name: Ông A có 2 ha đất nông nghiệp, được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất,...
  2. ::Ông A có 2 ha đất nông nghiệp, được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất,...::[html]Ông A có 2 ha đất nông nghiệp, được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông A chuyển nhượng cho doanh nghiệp tư nhân K với giá thị trường (hợp đồng chuyển nhượng hợp lệ). Doanh nghiệp K xây dựng nhà kính để SX nông nghiệp và thế chấp cho NH V. NH V xác định giá trị quyền sử dụng đất\:{
  3.     ~Theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng giữa ông A và Doanh nghiệp K.
  4.     ~Theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng giữa ông A và Doanh nghiệp K, khấu trừ giá trị quyền sử dụng đất đối với thời gian đã sử dụng.
  5.     ~Theo giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định, khấu trừ giá trị quyền sử dụng đất đối với thời gian đã sử dụng.
  6.     =Theo giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định, không khấu trừ giá trị quyền sử dụng đất đối với thời gian đã sử dụng.
  7. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top