congdantoancau

JX2UPDATE LOGS

Oct 30th, 2020 (edited)
517
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. UPDATE_20201026
 2. [*] Chuyển chức năng Thầnh Hành phù sang Thông Thiên lệnh
 3.  
 4. PATCH_20201029
 5. [*] Fixed thuộc tính kim xà
 6.  
 7. UPDATE_20201104
 8. [*] Cập nhật một số tính năng mới
 9. [*] Fixed một số lỗi
 10. [*] Fixed và chỉnh sửa Tàng Kiếm
 11. [*] Add Droprate item Anh hùng thiếp cho quái 5x trở lên
 12. [*] Fixed shop chiến trường
 13. [*] Cập nhật điều chỉnh giá mua của của các vật phẩm như mảnh thiên môn, các loại vật liệu tăng cấp và nhiều vật phẩm khác
 14. [*] Cập nhật điều chỉnh sức nặng của các vật phẩm - Điều này sẽ không làm cho tính năng | attribute vác nặng của game không bị bỏ phế
 15. [*] Cập nhật mới Thiên Cơ lệnh
 16. [*] Chỉnh sửa một số hiển thị đối thoại nhiệm vụ, cho phép hiển thị player_name | npc_name
 17. [*] Cập nhật lại thuộc tính âm cho quái vật Giang Tân thôn, Quỷ Môn hồi lăng, mục đích là hồi sinh vũ khí ngũ hành để đả loại quái này cần có vũ khí ngũ hành
 18. [*] Reset Tử Quang các về mặc định; mod 1 người có thể tiến vào ải
 19. [*] Và nhiều chỉnh sửa khác . . .
 20.  
 21. UPDATE_20201111
 22. [*] Hoàng Kim lệnh >> Nhập giá trị: -2 >> Tính năng xóa vật phẩm
 23. [*] Ngũ hành tôn giả - Thành Đô >> Nhận vũ khí ngũ hành >> Có thể gây sát thương lên quái thuộc tính âm
 24. [*] Thiên cơ lệnh >> Xả bớt đồ khỏi hành trang >> Tính năng xóa items trực tiếp
 25. [*] Danh hiệu trạng thái >> Khôi phục lại tính năng các hiệu ứng ngẫu nhiên khi mới đăng nhập lần đầu tiên trong ngày
 26. [*] Hoàng Đại Thẩm - Thành Đô >> Nhận vật phẩm Ngọc nữ thoa >> Vật phẩm dùng cho việc đổi ngoại trang tại Uy Nhĩ Tốn - Tuyền Châu
 27. [*] Thú cưỡi >> Tăng sức chịu tải nặng cho nhân vật khi cưỡi lên
 28. [*] Xa phu Đông Dương Châu >> Cho thuê xe ngựa chở đồ
 29. [*] Rương đồ >> Thêm một rương chứa đồ không giới hạn tại một số điểm gần thủ khố >> Sẽ cập nhật thêm các vị trí khác trong update lần sau
 30.  
 31. UPDATE_20201113
 32. [*] Fix ấn tướng soái
 33. [*] Cấu trúc lại packages
 34.  
 35. UPDATE_20201121
 36. [*] Chuyển chức năng Hoàng Kim lệnh sang Thưởng Thiện lệnh
 37. [*] Chuyển chức năng Tiêu hủy vật phẩm sang Phạt Ác lệnh
 38. [*] Thủ khố vị trí cố định, không còn vác đồ chạy theo Player
 39. [*] Thêm các Rương đồ bên cạnh các thủ khố trong các thành thị
 40. [*] Chỉnh sửa và fix bug Xa phu >> Tính năng thuê xe ngựa
 41. [*] Vô hiệu hóa vật phẩm cổ linh ngọc, cổ linh thạch, thiên môn kim lệnh; Đổi trang bị, vật phẩm tại Tụ bảo thương nhân - Tuyền Châu
 42. [*] Vô hiệu hóa Tử/Hoàng/Bạch kim hồng bao, bàn long/hòa thị bích; Đổi vàng tại Chủ tiền Trang Thành Đô, Tuyền Châu
 43. [*] Thiên cơ lệnh >> Chuyển trạng thái nhân vật >> Chức năng add hiệu ứng quang
 44. [*] Thiên cơ lệnh >> Manage Tasks >> Chức năng Bỏ qua nhiệm vụ hiện tại
 45.  
 46. UPDATE_20201123
 47. [*] fixed itemkeeper store-box bugs
 48. [*] fixed carriage and huancheling bugs
 49. [*] thiencolenh >> get soul stones by level
 50. [*] carriage >> changed from stored by player_rolename to stored by index
 51. [*] gm_item >> added some battles equipments
 52. [*] reprice tieu dao ngoc
 53. [*] Added Npcs Chu tiem sui cao at TC, BK, TD
 54. [*] Added item scripts sui cao
 55. [*] Blacksmith Chung Phong - TC >> Directly enhance equip to maximum level (15)
 56.  
 57. UPDATE_20201127
 58. [*] reprice kim xa
 59. [*] redescribe items
 60. [*] gm_item >> get KX3 by attributes
 61. [*] fixed text error ui >> 第三版 >> 主界面-快捷栏.ini
 62. [*] remod hunduantongtianding
 63.  
 64. UPDATE_20201129
 65. [*] fixed expand_box and carriage putin quantity
 66. [*] fixed putin item expire time
 67.  
 68. UPDATE_20201204
 69. [*] Fixed Weapon redescribe
 70. [*] Added giếng nước tại các thành thị và thôn trấn
 71. [*] Added Chủ dịch trạm Tuyền Châu >> Tính năng sleep
 72. [*] Tính năng hiệu ứng Đói/Khát và các vật phẩm ăn uống
 73. [*] Bổ sung items vào tạp hóa
 74. [*] Switched to Olympic 2015
 75. [*] Client::Added image_xoyo.pak
 76.  
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×