Advertisement
Guest User

PortableApps.com Vietnamese

a guest
Jun 2nd, 2011
314
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 14.40 KB | None
 1. [PortableApps.comLocaleDetails]
 2. Name=Vietnamese
 3. LocalizedName=Việt Nam
 4. Version=2.0
 5. ContributedBy=ngoctho@viwico.vn
 6. LocaleID=1066
 7. LocaleWinName=LANG_VIETNAMESE
 8. LocaleCode2=vi
 9. LocaleCode3=vie
 10. LanguageCode=vi
 11. Localeglibc=vi
 12. Codepage=1258
 13.  
 14. [GENERAL]
 15. BUTTON_OK=&Đồng ý
 16. BUTTON_CANCEL=&Hủy
 17. BUTTON_REVERT=&Tái lập
 18. BUTTON_YES=&có
 19. BUTTON_NO=&không
 20. BUTTON_REMIND=Nhắc tôi sau
 21. COLOR_PINK=Hồng
 22. COLOR_RED=Đỏ
 23. COLOR_ORANGE=Cam
 24. COLOR_YELLOW=Vàng
 25. COLOR_GREEN=Lá cây
 26. COLOR_BLUE=Da trời
 27. COLOR_PURPLE=Tía
 28. COLOR_VIOLET=Tím
 29. COLOR_BLACK=Đen
 30. COLOR_WHITE=Trắng
 31. COLOR_GRAY=Xám
 32. COLOR_SILVER=Bạc
 33. COLOR_BRONZE=Đồng
 34. COLOR_GOLD=Vàng
 35. COLOR_BROWN=Nâu
 36.  
 37. [FORM_MAIN]
 38. APP_MENU_RUN=&Chạy
 39. APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Chạy với quyền quản trị
 40. APP_MENU_RENAME=Đổi tên
 41. APP_MENU_HIDE=&Ẩn
 42. APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Chuyển lên trên cùng
 43. APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Chuyển xuống dưới cùng
 44. APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Ẩn hiện biểu tượng
 45. APP_MENU_REFRESH=Làm mới
 46. APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Tự động chạy
 47. APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Mở Explore ở đây
 48. APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Luôn hiện các ứng dụng
 49. APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=hiện các mục khi xem tất cả các úng dụng
 50. APP_MENU_ALL_APPS=Tất cả các úng dụng portable
 51. APP_MENU_BACK=Quay lạu
 52. APP_MENU_CATEGORY=Danh mục
 53. APP_MENU_CATEGORY_ADD=Thêm danh mục mới
 54. APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Sự cho phép
 55. APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Phát triển
 56. APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Giáo dục
 57. APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Trò chơi
 58. APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Đồ họa và hình ảnh
 59. APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
 60. APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Nhạc và Video
 61. APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Văn phòng
 62. APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Hệ điều hành
 63. APP_MENU_CATEGORY_SECURITY=Bảo mật
 64. APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Tiện ích
 65. APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Khác
 66. DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE Trống Của $DRIVETOTAL
 67. ICON_DOCUMENTS=&Văn bản
 68. ICON_MUSIC=&Nhạc
 69. ICON_PICTURES=&Ảnh
 70. ICON_VIDEOS=&Videos
 71. ICON_EXPLORE=&Explore
 72. ICON_BACKUP=&Sao lưu
 73. ICON_MANAGE_APPS=Quản lý ứng dụng
 74. ICON_OPTIONS=&Tùy chọn
 75. ICON_HELP=&Trợ giúp
 76. ICON_SEARCH=&Tìm kiếm
 77. ICON_MENU_CHANGE_PATH=Thay đổi đường dẫn
 78. ICON_MENU_CHANGE_ICON=Thay biểu tượng
 79. ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Đổi văn bản và đường dẫn
 80. ICON_MENU_RESET=Đặt thiết lập về mặc định
 81. MENU_MANAGE_APPS_CHECK_FOR_UPDATES=Kiểm tra cập nhật
 82. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS=Thêm úng dụng
 83. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_CATEGORY=Theo danh mục
 84. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_TITLE=theo tên
 85. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_NEW_APPS=Úng dụng mới
 86. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_RECENTLY_UPDATED=Ứng dụng cập nhật gần đây
 87. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_MOST_POPULAR=Phổ biến nhất
 88. MENU_MANAGE_APPS_INSTALL_AN_APP=Cài đặt thủ công một úng dụng
 89. MENU_BACKUP=&Sao lưu file
 90. MENU_RESTORE=&Khôi phục từ sao lư
 91. MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Cỡ chữ nhỏ
 92. MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Cỡ chữ lớn
 93. MENU_OPTIONS_UPDATE=Kiểm tra cập nhật
 94. MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Cài thêm một ứng dụng mới
 95. MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Gỡ bỏ một ứng dụng
 96. MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&làm mới biểu tượng của ứng dụng
 97. MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Kiếm thêm ứng dụng...
 98. MENU_OPTIONS_LANGUAGE=Ngôn ngữ
 99. MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Hiện biểu tượng PortableApps.com
 100. MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Ẩn tất cả biểu tượng trên màn hình
 101. MENU_OPTIONS_THEME=&Giao diện
 102. MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Thêm một giao diện mới
 103. MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Giao diện mặc đinh
 104. MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Trong suốt
 105. MENU_HELP_ABOUT=&Thông tin
 106. MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Kiểm tra cập nhật
 107. MENU_HELP_DONATE=Tặng tiền cho PortableApps.com
 108. MENU_HELP_SUPPORT=Hỗ trợ
 109. MENU_SEARCH_DRIVE=Tìm kiếm trên ổ này
 110. MENU_SEARCH_COMPUTER=Tìm kiếm trên máy tính này
 111. MENU_SEARCH_WEB=Tìm kiếm trên &Web
 112. MENU_TRAY_EJECT=Tháo Ổ đĩa
 113. MENU_TRAY_EXIT=Thoát
 114. DIALOG_EJECT_FAIL=Ứng dụng:%RUNNINGAPPS% vẫn đang chạy Hãy chắc chắn là đã thoát tất cả các úng dụng portable trước khi gỡ ổ ra.
 115. INVALID_INSTALLER=Bộ cài đặt này không phải định dạng của PortableApps.com. Ứng dụng portable có thể đã bị thay đổi hoặc không thực sự là một ứng dụng portable Không nên sử dụng nếu không chắc chắn về nguồn gốc của nó. bạn có muốn tiếp tục cài bằng mọi giá không?
 116. CHECK_DRIVE=&Kiểm tra lỗi của ổ
 117. CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Đang kiểm trâ lỗi của ổ %DRIVE% ...
 118. AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Cảnh báo: Autorun đã bị thay đổi
 119. AUTORUN_CHANGE_WARNING=PortableApps.com đã phát hiện rằng cấu hình tự động chạy của thiết bị này đã thay đổi. Những thay đổi này có thể được gây ra do nhiễm vi rút , các phần mềm gián điệp hoặc bằng một ứng dụng khác sửa đổi các tập tin autorun.inf. Nếu không phải do bạn thay đổi, thì bạn nên quét các thiết bị này để Diệt virus và spyware ngay bây giờ.
 120. APP_MENU_FAVORITE=Đánh dấu
 121.  
 122. [PORTABLEAPPS.COM_ICON]
 123. SHOW_PLATFORM=&hiện PortableApps.com Platform
 124. ALWAYS_ON_TOP=Luôn luôn nổi
 125. HIDE_ICON=&ẩn biểu tượng này
 126.  
 127. [FORM_RENAME_MENU_ITEM]
 128. CAPTION=Đổi tên
 129. LABEL_ORIGINAL=Tên gốc
 130. LABEL_CUSTOM=Tên tùy chỉnh
 131.  
 132. [FORM_UNINSTALL_DIALOG]
 133. TITLE=Gỡ bỏ %APPNAME%?
 134. MESSAGE=WARNING: Gỡ bỏ sẽ loại bỏ các ứng dụng di động và tất cả các thiết lập của nó (sở thích, đánh dấu, vv.) Tài liệu hoặc các tập tin được lưu vào tài liệu của bạn, các thư mục khác sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng tất cả các file trong thư mục của ứng dụng này sẽ bị xóa:
 135. QUESTION=Bạn có muốn gỡ %APPNAME%?
 136. FAILMESSAGE=Không thể gỡ bỏ %APPNAME%.
 137.  
 138. [FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
 139. TITLE=Đang gỡ bỏ %APPNAME%
 140. MESSAGE=Đang gỡ bỏ %APPNAME%. chờ chút...
 141.  
 142. [FORM_UPDATE]
 143. LABEL_UPDATE=Cập nhật
 144. LABEL_CHECK_INQUIRY=Bạn có muốn kiểm tra xem có một phiên bản mới của PortableApps.com Platform?
 145. LABEL_CHECKING=Kiểm tra các bản cập nhật ...
 146. LABEL_UP_TO_DATE=Không có cập nhật mới có sẵn.
 147. LABEL_DOWNLOADING=đang tải xuống cập nhật...
 148. LABEL_UPDATED=PortableApps.com Platform đã được cập nhật.
 149.  
 150. [FORM_OPTIONS]
 151. FORM_NAME=Tùy chọn
 152. TAB_GENERAL=Tổng quan
 153. TAB_THEMES=Giao diện
 154. TAB_FILE_ASSOCIATIONS=File Associations
 155. TAB_FONTS=Fonts
 156. TAB_ADVANCED=Nâng cao
 157. GENERAL_DISLAY_OPTIONS=Tùy chọn hiển thị
 158. GENERAL_USE_LARGE_FONTS=Sử dụng cỡ chữ to
 159. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY=Menu trong suốt
 160. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY_OFF=Tắt (100% Opacity)
 161. GENERAL_LANGUAGE=Ngôn Ngữ
 162. GENERAL_LANGUAGE_USE_FOR_ALL=Sử dụng ngôn ngữ này cho tất cả các ứng dụng portable
 163. GENERAL_APP_LIST_ORGANIZATION=Sắp xếp danh sách ứng dụng
 164. GENERAL_SMART_WITH_CATEGORIES=Thông minh với các hạng mục - yêu thích và ứng dụng gần đây trên màn hình đầu tiên. Tất cả các ứng dụng theo thể loại trên màn hình thứ hai.
 165. GENERAL_SMART_ALPHA=Thông minh với các ký tự Al-pha-bê - yêu thích và ứng dụng gần đây trên màn hình đầu tiên. Tất cả các ứng dụng theo thể loại trên màn hình thứ hai.. Tất cả các ứng dụng theo bảng chữ cái trên màn hình thứ hai.
 166. GENERAL_SHOW_ALL_CATEGORIES=Hiển thị tất cả các hạng mục - Favorites được liệt kê trước rồi tất cả các ứng dụng khác được nhóm lại theo thể loại.
 167. GENERAL_SHOW_ALL_ALPHABETICALLY=Hiển thị tất cả ABC - Favorites được liệt kê trước rồi tất cả các ứng dụng khác được liệt kê theo thứ tự abc.
 168. THEMES_THEME_PREVIEW=Xem trước Chủ đề
 169. THEMES_ADD_THEME=Thêm chủ đề
 170. THEMES_GET_THEMES=Nhận thêm chủ đề
 171. THEMES_USE_THEME=Sử dụng chủ đề
 172. THEMES_REMOVE_THEME=Loại bỏ chủ đề
 173. THEMES_CUSTOM_COLOR=Tuỳ chỉnh màu
 174. THEMES_CUSTOM_COLOR_PREVIEW=Xem trước Tuỳ chỉnh màu
 175. THEMES_BEVELED=vát mép
 176. THEMES_FLAT=Nhẵn
 177. THEMES_LIGHT=Sáng
 178. THEMES_DARK=Tối
 179. FILE_ASSOCIATIONS_EXTENSION=Kiểu tập tin
 180. FILE_ASSOCIATIONS_OPEN_WITH=Mở với
 181. FILE_ASSOCIATIONS_ICON=Biểu tượng
 182. FILE_ASSOCIATIONS_ADD=Thêm Kiểu tập tin
 183. FILE_ASSOCIATIONS_EDIT=Sửa Kiểu tập tin
 184. FILE_ASSOCIATIONS_DELETE=Xóa Kiểu tập tin
 185. FILE_ASSOCIATIONS_DISABLE=Vô hiệu hóa mở tệp theo định dạng
 186. FONTS_NAME=tên Font
 187. FONTS_FILE=Tên tệp
 188. FONTS_ADD=Thêm Font
 189. FONTS_REMOVE=Loại bỏ Font
 190. FONTS_DISABLE=Vô hiệu hóa font di động
 191. ADVANCED_UPDATER=Thiêt lập cập nhật
 192. ADVANCED_UPDATER_FREQUENCY=Kiểm tra cập nhật...
 193. ADVANCED_UPDATER_STARTUP=Vào lúc khởi động Portable platfom
 194. ADVANCED_UPDATER_DAILY=Một lần mỗi ngày
 195. ADVANCED_UPDATER_HOURLY=Một lần mỗi giờ
 196. ADVANCED_UPDATER_MANUAL=Chỉ mỗi lúc tôi bấm cập nhật
 197. ADVANCED_REMAIN_VISIBLE=Đừng ẩn menu khi nó mất tập trung
 198. ADVANCED_START_MINIMIZED=Ẩn menu xuống khỉ mở
 199. ADVANCED_FADE_MENU=Hiệu ứng phai nhạt khi vào và ra
 200. ADVANCED_HIDE_DESKTOP_ICONS=Ẩn biểu tượng trên màn hình mỗi khi chạy
 201. ADVANCED_SHOW_SINGLE_APP_ICON=Chỉ hiển thị biểu tượng đối với các ứng dụng dùng nhiều
 202.  
 203. [UPDATER]
 204. COLUMN_APP=Ứng dụng Portable
 205. COLUMN_DOWNLOAD_SIZE=Tải xuống
 206. COLUMN_INSTALL_SIZE=Cài đặt
 207. COLUMN_DESCRIPTION=Mô tả
 208. COLUMN_APP_TYPE=Dạng ứng dụng
 209. COLUMN_CATEGORY=đề mục
 210. COLUMN_SUBCATEGORY=Tiểu đề mục
 211. COLUMN_RELEASE_DATE=Phát hành vào
 212. COLUMN_UPDATED_DATE=cập nhật vào
 213. COLUMN_ABBREVIATION_MEGABYTE=MB
 214. INTRO_WAIT=Vào PortableApps.com Tìm ứng dụng...
 215. INTRO_UPTODATE=Tất cả các ứng dụng di động (Portable) đã được cập nhật.
 216. SELECTION_HEADING_NEW=Tải thêm các ứng dụng Portable mới
 217. SELECTION_SUBHEADING_NEW=Chọn các các ứng dụng portable bạn muốn cài đặt và nhấn %NEXT%
 218. SELECTION_HEADING_UPDATE=Cập nhật ứng dụng portable
 219. SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Cập nhật đang có sẵn cho các ứng dụng Portable sau
 220. DOWNLOAD_HEADING=Tải xuống và cài đặt
 221. DOWNLOAD_SUBHEADING=Xin vui lòng chờ trong khi các ứng dụng portable được tải xuống và cài đặt
 222. FINISH_HEADING_NEW=Đã thêm ứng dụng Portable
 223. FINISH_TEXT_NEW=ứng dụng portable mới của bạn đã được cài đặt và hiện đang có sẵn trong Trình đơn PortableApps.com.
 224. FINISH_HEADING_UPDATE=Cập nhật hoàn tất
 225. FINISH_TEXT_UPDATE=ứng dụng portable của bạn đã được cập nhật và có sẵn trong các Menu PortableApps.com.
 226. FINISH_HEADING_FAIL=Lỗi
 227. FINISH_TEXT_FAIL=Các Cập nhật PortableApps.com không thành công. Hãy thử lại sau.
 228. ERROR_NOCONNECTION=Không thể kết nối đến PortableApps.com để tải ứng dụng portable. Hãy thử lại sau.
 229. FIRSTRUN=Bạn có muốn Platform PortableApps.com để sẽ tự động kiểm tra cập nhật khi khởi động?
 230. REQUIRED_PLATFORM_UPDATE=Yêu cầu Cập nhật Platform
 231. DOWNLOADING_X_OF_Y=Đang tải %CURRENTAPP% của %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 232. DOWNLOADREMAINING=còn lại
 233. DOWNLOADCONNECTING=Đang Kết nối ...
 234. DOWNLOADSECOND=Giây
 235. DOWNLOADHOUR=Giờ
 236. DOWNLOADMINUTE=Phút
 237. DOWNLOADPLURAL=s
 238. DOWNLOADERROR=Lỗi tải xuống: %ERROR% trên tệp %FILE%
 239. DOWNLOADINVALID=Các bản tải về của %CURRENTAPPNAME% là không hợp lệ và không thể được cài đặt. Điều này có thể là do một tải về chưa đầy đủ, vấn đề mạng khác. Hãy thử chạy các cập nhật một lần nữa khi hoàn thành.
 240.  
 241. INSTALLING_X_OF_Y=Đang cài %CURRENTAPP% của %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 242.  
 243. [SUBCATEGORIES]
 244. Magnification=Độ phóng đại
 245. On-Screen Keyboards=Bàn phím ảo
 246. Database=Cơ sở dữ liệu
 247. Packaging=Đang đóng gói
 248. Portablization=Di động hóa
 249. Programming Environment=Môi trường lập trình
 250. Servers=Máy chủ
 251. Text Editors and IDEs=biên tập Văn bản và IDEs
 252. Web Editors=Biên tập Web
 253. Astronomy=Thiên văn học
 254. Dictionaries=Từ điển
 255. Geography=Địa Lý
 256. Genealogy=Gia Phả
 257. Memorization=Ghi nhớ
 258. Religion=Tôn giáo
 259. Technical Computing=Kỹ thuật máy tính
 260. Typing=Bộ Gõ
 261. Action=Hành động
 262. Adventure=phiêu lưu
 263. Arcade=Arcade
 264. Board=Lướt ván
 265. Card=Thẻ
 266. Emulators=Giả lập
 267. Music=Nhạc
 268. Puzzle=Ghép hình
 269. Racing=Đua
 270. Role-Playing=Nhập va
 271. Strategy=Chiến lược
 272. Diagramming=Sơ đồ
 273. Image Editors=Sửa ảnh
 274. Image Viewers=Xem ảnh
 275. Rendering=Rendering
 276. Vector Graphics=Đồ họa véc-tơ
 277. Browsers=Trình duyệt
 278. Chat=Tán gẫu
 279. Download Managers=Quản lý tải về
 280. Email=Thư điện tử
 281. File Sharing=Chia sẻ tập tin
 282. FTP Clients=FTP Clients
 283. Podcast Receivers=Nhận Podcast
 284. RSS Readers=Đọc RSS
 285. Telnet and SSH=Telnet và SSH
 286. Audio Editors and Converters=Chỉnh sửa và chuyển đổi định dạng âm thanh
 287. CD/DVD Burning and Authoring=Ghi CD/DVD, và bản quyền CD/DVD
 288. Media Players=Trình chơi đa phương tiện
 289. Music Creation and Notation=Soạn và tạo nhạc
 290. Video Editors=Chỉnh sửa Video
 291. Document Viewers=Trình đọc tài liệu
 292. Calculators=Máy tính
 293. Financial=Tài chính
 294. Journaling=Ghi nhật ký
 295. Office Suites=Bộ công cụ VP
 296. Organization=Sắp xếp
 297. Presentations=Trình chiếu
 298. Sticky Notes=Ghi nhớ
 299. Document Tools=Công cụ văn bản
 300. Presentations=Trình chiếu
 301. Spreadsheets=Bảng tính
 302. Word Processors=xử lý Văn bản
 303. Antivirus and Antispyware=Antivirus và Antispyware
 304. Password Managers=Quản lý mật khẩu
 305. Secure File Deletion=Xóa tập tin an toàn
 306. Disk Tools=Công cụ xử lý ổ đĩa
 307. File Comparison=so sánh tập tin
 308. File Compression and Packaging=nén và đóng gói tập tin
 309. File Managers=Quản lý tập tin
 310. Networking=Mạng
 311. Remote Connectivity=Kết nối từ xa
 312. Synchronization=Đồng bộ hóa
 313. Task Managers=Quản lý tác vụ
 314. Time Wasters=Thời gian lãng phí
 315. Timers=Đồng hồ bấm giờ
 316. Desktop Enhancement=Desktop Cao cấp
 317. Clipboard Enhancement=Clipboard Cao cấp
 318. Uninstallers=Trình gỡ bỏ
 319. Screenshot Tools=Công cụ chụp màn hình
 320. Consoles=Consoles
 321. Unit Conversion=Chuyển đổi đơn vị
 322. Miscellaneous=đa dạng
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement