SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 26th, 2019 83 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. from math import log
 2.  
 3.  
 4. def unique_counts(rows):
 5.     """Креирај броење на можни резултати (последната колона
 6.    во секоја редица е класата)
 7.  
 8.    :param rows: dataset
 9.    :type rows: list
 10.    :return: dictionary of possible classes as keys and count
 11.             as values
 12.    :rtype: dict
 13.    """
 14.     results = {}
 15.     for row in rows:
 16.         # Клацата е последната колона
 17.         r = row[len(row) - 1]
 18.         if r not in results:
 19.             results[r] = 0
 20.         results[r] += 1
 21.     return results
 22.  
 23.  
 24. def gini_impurity(rows):
 25.     """Probability that a randomly placed item will
 26.    be in the wrong category
 27.  
 28.    :param rows: dataset
 29.    :type rows: list
 30.    :return: Gini impurity
 31.    :rtype: float
 32.    """
 33.     total = len(rows)
 34.     counts = unique_counts(rows)
 35.     imp = 0
 36.     for k1 in counts:
 37.         p1 = float(counts[k1]) / total
 38.         for k2 in counts:
 39.             if k1 == k2:
 40.                 continue
 41.             p2 = float(counts[k2]) / total
 42.             imp += p1 * p2
 43.     return imp
 44.  
 45.  
 46. def entropy(rows):
 47.     """Ентропијата е сума од p(x)log(p(x)) за сите
 48.    можни резултати
 49.  
 50.    :param rows: податочно множество
 51.    :type rows: list
 52.    :return: вредност за ентропијата
 53.    :rtype: float
 54.    """
 55.     log2 = lambda x: log(x) / log(2)
 56.     results = unique_counts(rows)
 57.     # Пресметка на ентропијата
 58.     ent = 0.0
 59.     for r in results.keys():
 60.         p = float(results[r]) / len(rows)
 61.         ent = ent - p * log2(p)
 62.     return ent
 63.  
 64.  
 65. class DecisionNode:
 66.     def __init__(self, col=-1, value=None, results=None, tb=None, fb=None):
 67.         """
 68.        :param col: индексот на колоната (атрибутот) од тренинг множеството
 69.                    која се претставува со оваа инстанца т.е. со овој јазол
 70.        :type col: int
 71.        :param value: вредноста на јазолот според кој се дели дрвото
 72.        :param results: резултати за тековната гранка, вредност (различна
 73.                        од None) само кај јазлите-листови во кои се донесува
 74.                        одлуката.
 75.        :type results: dict
 76.        :param tb: гранка која се дели од тековниот јазол кога вредноста е
 77.                   еднаква на value
 78.        :type tb: DecisionNode
 79.        :param fb: гранка која се дели од тековниот јазол кога вредноста е
 80.                   различна од value
 81.        :type fb: DecisionNode
 82.        """
 83.         self.col = col
 84.         self.value = value
 85.         self.results = results
 86.         self.tb = tb
 87.         self.fb = fb
 88.  
 89.  
 90. def compare_numerical(row, column, value):
 91.     """Споредба на вредноста од редицата на посакуваната колона со
 92.    зададена нумеричка вредност
 93.  
 94.    :param row: дадена редица во податочното множество
 95.    :type row: list
 96.    :param column: индекс на колоната (атрибутот) од тренирачкото множество
 97.    :type column: int
 98.    :param value: вредност на јазелот во согласност со кој се прави
 99.                  поделбата во дрвото
 100.    :type value: int or float
 101.    :return: True ако редицата >= value, инаку False
 102.    :rtype: bool
 103.    """
 104.     return row[column] >= value
 105.  
 106.  
 107. def compare_nominal(row, column, value):
 108.     """Споредба на вредноста од редицата на посакуваната колона со
 109.    зададена номинална вредност
 110.  
 111.    :param row: дадена редица во податочното множество
 112.    :type row: list
 113.    :param column: индекс на колоната (атрибутот) од тренирачкото множество
 114.    :type column: int
 115.    :param value: вредност на јазелот во согласност со кој се прави
 116.                  поделбата во дрвото
 117.    :type value: str
 118.    :return: True ако редицата == value, инаку False
 119.    :rtype: bool
 120.    """
 121.     return row[column] == value
 122.  
 123.  
 124. def divide_set(rows, column, value):
 125.     """Поделба на множеството според одредена колона. Може да се справи
 126.    со нумерички или номинални вредности.
 127.  
 128.    :param rows: тренирачко множество
 129.    :type rows: list(list)
 130.    :param column: индекс на колоната (атрибутот) од тренирачкото множество
 131.    :type column: int
 132.    :param value: вредност на јазелот во зависност со кој се прави поделбата
 133.                  во дрвото за конкретната гранка
 134.    :type value: int or float or str
 135.    :return: поделени подмножества
 136.    :rtype: list, list
 137.    """
 138.     # Направи функција која ни кажува дали редицата е во
 139.     # првата група (True) или втората група (False)
 140.     if isinstance(value, int) or isinstance(value, float):
 141.         # ако вредноста за споредба е од тип int или float
 142.         split_function = compare_numerical
 143.     else:
 144.         # ако вредноста за споредба е од друг тип (string)
 145.         split_function = compare_nominal
 146.  
 147.     # Подели ги редиците во две подмножества и врати ги
 148.     # за секој ред за кој split_function враќа True
 149.     set1 = [row for row in rows if
 150.             split_function(row, column, value)]
 151.     # за секој ред за кој split_function враќа False
 152.     set2 = [row for row in rows if
 153.             not split_function(row, column, value)]
 154.     return set1, set2
 155.  
 156.  
 157. def build_tree(rows, scoref=entropy):
 158.     if len(rows) == 0:
 159.         return DecisionNode()
 160.     current_score = scoref(rows)
 161.  
 162.     # променливи со кои следиме кој критериум е најдобар
 163.     best_gain = 0.0
 164.     best_criteria = None
 165.     best_sets = None
 166.  
 167.     column_count = len(rows[0]) - 1
 168.     for col in range(0, column_count):
 169.         # за секоја колона (col се движи во интервалот од 0 до
 170.         # column_count - 1)
 171.         # Следниов циклус е за генерирање на речник од различни
 172.         # вредности во оваа колона
 173.         column_values = {}
 174.         for row in rows:
 175.             column_values[row[col]] = 1
 176.         # за секоја редица се зема вредноста во оваа колона и се
 177.         # поставува како клуч во column_values
 178.         for value in column_values.keys():
 179.             (set1, set2) = divide_set(rows, col, value)
 180.  
 181.             # Информациона добивка
 182.             p = float(len(set1)) / len(rows)
 183.             gain = current_score - p * scoref(set1) - (1 - p) * scoref(set2)
 184.             if gain > best_gain and len(set1) > 0 and len(set2) > 0:
 185.                 best_gain = gain
 186.                 best_criteria = (col, value)
 187.                 best_sets = (set1, set2)
 188.  
 189.     # Креирај ги подгранките
 190.     if best_gain > 0:
 191.         true_branch = build_tree(best_sets[0], scoref)
 192.         false_branch = build_tree(best_sets[1], scoref)
 193.         return DecisionNode(col=best_criteria[0], value=best_criteria[1],
 194.                             tb=true_branch, fb=false_branch)
 195.     else:
 196.         return DecisionNode(results=unique_counts(rows))
 197.  
 198.  
 199. def print_tree(tree, indent=''):
 200.     # Дали е ова лист јазел?
 201.     if tree.results:
 202.         print(str(tree.results))
 203.     else:
 204.         # Се печати условот
 205.         print(str(tree.col) + ':' + str(tree.value) + '? ')
 206.         # Се печатат True гранките, па False гранките
 207.         print(indent + 'T->', end='')
 208.         print_tree(tree.tb, indent + '  ')
 209.         print(indent + 'F->', end='')
 210.         print_tree(tree.fb, indent + '  ')
 211.  
 212.  
 213. def classify(observation, tree):
 214.     if tree.results:
 215.         return tree.results
 216.     else:
 217.         value = observation[tree.col]
 218.         if isinstance(value, int) or isinstance(value, float):
 219.             compare = compare_numerical
 220.         else:
 221.             compare = compare_nominal
 222.  
 223.         if compare(observation, tree.col, tree.value):
 224.             branch = tree.tb
 225.         else:
 226.             branch = tree.fb
 227.  
 228.         return classify(observation, branch)
 229.  
 230. if __name__ == '__main__':
 231.     my_data = [[0, 0, 0, 0, 'TRUE'],
 232.                [2, 1, 0, 1, 'TRUE'],
 233.                [0, 2, 0, 2, 'FALSE'],
 234.                [2, 0, 2, 1, 'FALSE'],
 235.                [2, 2, 2, 1, 'TRUE'],
 236.                [2, 0, 2, 2, 'TRUE'],
 237.                [0, 1, 0, 1, 'TRUE'],
 238.                [2, 1, 0, 0, 'TRUE'],
 239.                [2, 1, 2, 1, 'TRUE'],
 240.                [0, 2, 0, 1, 'FALSE'],
 241.                [0, 1, 2, 1, 'FALSE'],
 242.                [0, 1, 2, 2, 'TRUE'],
 243.                [0, 0, 2, 0, 'FALSE'],
 244.                [0, 1, 2, 1, 'TRUE'],
 245.                [0, 2, 2, 1, 'TRUE'],
 246.                [2, 0, 2, 2, 'FALSE'],
 247.                [0, 1, 2, 1, 'FALSE'],
 248.                [2, 2, 0, 2, 'TRUE'],
 249.                [2, 1, 2, 0, 'TRUE'],
 250.                [2, 1, 0, 1, 'TRUE'],
 251.                [0, 1, 0, 1, 'TRUE'],
 252.                [0, 2, 2, 0, 'TRUE'],
 253.                [0, 1, 2, 1, 'TRUE'],
 254.                [2, 0, 0, 2, 'TRUE']]
 255.  
 256.     tree = build_tree(my_data)
 257.     print_tree(tree)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top