S_Madanska

scalar

Sep 25th, 2020 (edited)
942
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ----------------------------------------------------------------------
 2. --1. Функции за преобразуване на типове
 3. ----------------------------------------------------------------------
 4. --Пояснение към примерите:
 5.     -- expression – валиден израз, резултатът от който да бъде преобразуван;
 6.     -- string_value - nvarchar(4000) стойност, представяща форматираната стойност, която
 7.     --да бъде преобразувана;
 8.     -- data_type – тип, към който се прави преобразуване;
 9.     -- length – опционен параметър за символните типове данни (низове);
 10.     -- style – стил, използван при преобразуване на дати в низове;
 11.     -- culture – опционен низ, който идентифицира как стойността на string_value да бъде форматирана.
 12.  
 13. ----------CAST (expression AS data_type [ ( length ) ]) ;
 14. -- преобразува стойност (от който и да е тип) в специфициран тип
 15. SELECT CAST(10.3496847 AS money)
 16.  
 17. ----------CONVERT (data_type [ ( length ) ] , expression [ , style])
 18. -- преобразува стойност (от който и да е тип) в специфициран тип
 19. SELECT CONVERT(varchar, GETDATE(), 103)
 20. SELECT CONVERT(datetime, '2019-08-25', 105) -- out-of-range value.
 21. SELECT CONVERT(datetime, '2019-25-08', 105)
 22.  
 23. ----------PARSE (string_value AS data_type [ USING culture ])
 24. -- връща резултата от израз, преведен в искания тип данни          
 25. SELECT PARSE('08/17/2019' AS datetime2) AS Result;
 26. SELECT PARSE('Saturday, 17 August 2019' AS date USING 'en-US') AS Result;
 27. SELECT PARSE('Sat, 17 August 2019' AS date USING 'en-US') AS Result;
 28.  
 29. ------------TRY_CAST (expression AS data_type [ ( length ) ])
 30. --връща стойност, подадена към посочения тип данни, ако промяната успее; в противен случай връща null
 31. SELECT TRY_CAST('08/17/2019' AS date);
 32. SELECT TRY_CAST('08/17/2019 09:54:45' AS date) AS Result;
 33. SELECT TRY_CAST('08/17/2019 09:54:45' AS datetime) AS Result;
 34. SELECT TRY_CAST('08/17/2019 09:54:45' AS datetime2) AS Result;
 35.  
 36. ------------TRY_CONVERT (data_type [ ( length ) ], expression [, style ])
 37. --връща стойност, подадена към посочения тип данни, ако промяната успеe; в противен случай връща null.
 38. SELECT TRY_CONVERT(VARCHAR(15),'08/17/2019',101);
 39. SELECT TRY_CONVERT(date, '08/17/2019') AS Result;
 40. SELECT TRY_CONVERT(date, '08/17/2019 10:05:20') AS Result;
 41. SELECT TRY_CONVERT(datetime, '08/17/2019 10:05:20') AS Result;
 42. SELECT TRY_CONVERT(datetime2, '08/17/2019 10:05:20') AS Result;
 43.  
 44. ------------TRY_PARSE (string_value AS data_type [ USING culture ])
 45. --преобразува израз от string към date/time и number types
 46. SELECT TRY_PARSE('08/17/2019' AS date USING 'en-us');
 47. SELECT TRY_PARSE('08/17/2019 10:18:10 AM' AS date USING 'en-us');
 48.  
 49. SELECT TRY_PARSE('08/17/2019 10:18:10 AM' AS datetime USING 'en-us');
 50. SELECT TRY_PARSE('08/17/2019 10:18:10 AM' AS datetime2 USING 'en-us');
 51.  
 52. ----------------------------------------------------------------------
 53. --2. Функции за дата
 54. ----------------------------------------------------------------------
 55. ------------CURRENT_TIMESTAMP – връща системната дата на сървъра в тип DATETIME;
 56. SELECT CURRENT_TIMESTAMP AS current_date_time;
 57. SELECT CONVERT(char(25), CURRENT_TIMESTAMP) as System_date;
 58.  
 59. ------------GETUTCDATE() – връща текущото UTC време, изчислява се от
 60. --операционната система, на която работи сървъра, в тип DATETIME;
 61. select getutcdate() as System_date;
 62.  
 63. ------------GETDATE() – връща системната дата на сървъра в тип DATETIME;
 64. select getdate()
 65.  
 66. ------------SYSDATETIME() – връща системната дата на сървъра в тип DATETIME2;
 67. SELECT CONVERT (date, SYSDATETIME()) as Date,
 68.        CONVERT (time, SYSDATETIME()) as Time,
 69.        SYSDATETIME() as SysDateTime;
 70.  
 71. ------------SYSUTCDATETIME() – връща текущото UTC време на сървъра в тип DATETIME2;
 72. SELECT CONVERT (date, SYSUTCDATETIME()) as Date,
 73.         CONVERT (time, SYSUTCDATETIME()) as Time,
 74.         SYSDATETIME() as SysDateTime,
 75.         SYSUTCDATETIME() as SysUtcDateTime
 76.  
 77. ------------SYSDATETIMEOFFSET() – връща системната дата и часовия пояс на сървъра в тип DATETIMEOFFSET;
 78. SELECT CONVERT (date, SYSDATETIMEOFFSET()) as Date,
 79.         CONVERT (time, SYSDATETIMEOFFSET()) as Time,
 80.         SYSDATETIMEOFFSET() as SysDateTimeOffSet;
 81.  
 82. ------------DATEADD (datepart, number, date) – връща дата, образувана чрез добавяне към
 83. --датата date, number на брой части datepart;
 84. SELECT DATEADD(year, 1, '2020/08/25') AS DateAdd
 85.  
 86. --DATEDIFF (datepart , startdate , enddate) – връща число, разликата в части от вид
 87. --datepart, между две дати;
 88. SELECT DATEDIFF(MONTH, '2019/08/25', '2018/08/25') AS DateDiff
 89.  
 90. --DATEDIFF_BIG (datepart, startdate, enddate) – връща число, разликата в части от вид
 91. --datepart, между две дати, като върнатото число е от тип BIGINT;
 92. SELECT DATEDIFF_BIG(year,        '2005-12-31 23:59:59.9999999', '2006-01-01 00:00:00.0000000');
 93. SELECT DATEDIFF_BIG(quarter,     '2005-12-31 23:59:59.9999999', '2006-01-01 00:00:00.0000000');
 94. SELECT DATEDIFF_BIG(month,       '2005-12-31 23:59:59.9999999', '2006-01-01 00:00:00.0000000');
 95. SELECT DATEDIFF_BIG(dayofyear,   '2005-12-31 23:59:59.9999999', '2006-01-01 00:00:00.0000000');
 96. SELECT DATEDIFF_BIG(day,         '2005-12-31 23:59:59.9999999', '2006-01-01 00:00:00.0000000');
 97. SELECT DATEDIFF_BIG(week,        '2005-12-31 23:59:59.9999999', '2006-01-01 00:00:00.0000000');
 98. SELECT DATEDIFF_BIG(hour,        '2005-12-31 23:59:59.9999999', '2006-01-01 00:00:00.0000000');
 99. SELECT DATEDIFF_BIG(minute,      '2005-12-31 23:59:59.9999999', '2006-01-01 00:00:00.0000000');
 100. SELECT DATEDIFF_BIG(second,      '2005-12-31 23:59:59.9999999', '2006-01-01 00:00:00.0000000');
 101. SELECT DATEDIFF_BIG(millisecond, '2005-12-31 23:59:59.9999999', '2006-01-01 00:00:00.0000000');
 102.  
 103. /*DATENAME (datepart, date) – връща като низ съдържанието на конкретна част от
 104. дата. Напр. February, ако месеца в date е февруари и datepart е mm;*/
 105. SELECT DATENAME(month, '2017/08/25') AS DatePartString
 106.  
 107. /*DATEPART (datepart, date) – връща като число съдържанието на конкретна част от
 108. дата. Напр. 2, ако месеца в date е февруари и datepart е mm;*/
 109. SELECT DATEPART(year, '2017/08/25') AS DatePartInt
 110.  
 111. --DAY (date) – връща като число ден от определена дата;
 112. SELECT DAY('2014-02-22') as Day_1,
 113.         DAY('2014-02-22 08:23:49.1234567 +07:10') as Day_2,
 114.         DAY(SYSDATETIME()) as Day_3;
 115.  
 116. --MONTH (date) – връща като число месец от определена дата;
 117. SELECT MONTH('2014-03-01') as Month_1,
 118.         MONTH('2014-03-01 08:38:49.1234567 +07:10') as Month_2,
 119.         MONTH(SYSDATETIME()) as Month_3;
 120.  
 121. --YEAR (date) – връща като число година от определена дата.
 122. SELECT YEAR('2014-03-01') as Result_1,
 123.         YEAR('2014-03-01 17:01:25.1234567 +07:10') as Result_2,
 124.         YEAR(SYSDATETIME()) as Result_3;
 125.  
 126. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 127. --3. Математически функции
 128. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 129. --ABS (numeric_expression) – връща абсолютна стойност, променя отрицателните
 130. --стойности в положителни стойности;
 131. SELECT Abs(-243.5) AS AbsNum;
 132.  
 133. --DEGREES (numeric_expression) – връща съответния ъгъл в градуси, по зададени
 134. --радиани;
 135. SELECT DEGREES(1.5);
 136.  
 137. --RAND ([seed]) – генератор на случайни числа между 0 и 1 или цяло ако е указано
 138. --цялото число seed;
 139. SELECT RAND()
 140.  
 141. --ROUND (numeric_expression, length [, function]) – връща числова стойност,
 142. --закръглена до определена дължина или точност;
 143. SELECT ROUND(235.415, 2) AS RoundValue;
 144.  
 145. --SQRT (float_expression) – връща корен квадратен на зададеното число;
 146. SELECT SQRT(121);
 147.  
 148. --PI() – връща стойността на числото Пи.
 149. SELECT pi() as [Pi number]
 150.  
 151. --SQUARE (float_expression) – връща квадрат на посочената стойност;
 152. SELECT SQUARE(11);
 153.  
 154. --POWER (float_expression , y) – връща стойността на посоченото число на посочената
 155. --степен;
 156. SELECT POWER(4, 2)
 157.  
 158. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 159. --4. Функции за работа с низове
 160. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 161.  
 162. --CONCAT (string_value1, string_value2 [, string_valueN])
 163. -- – връща низ, който е резултат от конкатенацията
 164. -- или сливането на два или повече низа;
 165. SELECT CONCAT ('Ivan', ' ','Asenov') AS FullName;
 166. --LEN (string_expression) – връща броя символи в низа;
 167.  
 168. --LTRIM (character_expression) – премахва интервалите в началото на низа;
 169. SELECT LTRIM('          Four spaces are after the period in this sentence.            ') + 'Next string.'
 170. --RTRIM (character_expression) – премахва интервалите в края на низа;
 171. SELECT RTRIM('          Four spaces are after the period in this sentence.            ') + 'Next string.'
 172. --TRIM(character_expression) – премахва интервалите в началото и края на низа;
 173. SELECT TRIM('          Four spaces are after the period in this sentence.            ') + 'Next string.'
 174.  
 175. --REPLACE (string_expression, string_pattern , string_replacement) – заменя всички
 176. --съвпадения на определен низ с друг низ;
 177. SELECT REPLACE('abcD','abc','3');
 178.  
 179. --REVERSE (character_expression) – обръща низа;
 180. SELECT REVERSE('SQL Tutorial')
 181.  
 182. --SUBSTRING (expression, start, length) – връща част от символен или бинарен израз;
 183. SELECT SUBSTRING('SQL Tutorial', 2, 3) AS ExtractString
 184.  
 185. --LOWER (character_expression) – връща низа, като преобразува главните букви в малки;
 186. SELECT LOWER('SQL Tutorial is FUN!')
 187. --UPPER (character_expression) – връща низа, като преобразува малките букви в главни;
 188. SELECT UPPER('SQL Tutorial is FUN!')
 189.  
 190. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 191. --5.    Системни функции
 192. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 193. --ISNULL (expression, replacement) – ако параметърът expression бъде изчислен до
 194. --NULL, той се заменя от израза replacement;
 195. SELECT ISNULL(NULL, 'W3Schools.com');
 196.  
 197. --ISNUMERIC (expression) – връща 1, ако изразът се изчислява до числов тип, и 0 - в противен случай;
 198. SELECT ISNUMERIC(4567);
 199.  
 200. --IIF (boolean_expression, true_value, false_value) – изчислява първия аргумент и връща
 201. --втория аргумент, ако първият аргумент е true, в противен случай връща втория аргумент;
 202. SELECT IIF(500<1000, 'YES', 'NO');
 203.  
 204. --HOST_NAME() – връща името на работната станция;
 205. --select HOST_NAME() as Host_name;
 206.  
 207. --HOST_ID() – връща идентификатора на работната станция. Идентификационният
 208. --номер на работната станция е идентификационният номер на процеса (PID) на
 209. --приложението на клиентския компютър, който се свързва към SQL Server.
 210. --select HOST_ID() as Host_number;
 211.  
 212. ----любознателните могат да намерят още примери тук: tsql.info;  w3schools.com
 213.  
RAW Paste Data Copied