Guest User

Untitled

a guest
May 4th, 2020
46
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import app
 2. import constInfo
 3.  
 4. MAP_TREE2 = "MAP_TREE2"
 5.  
 6. APP_TITLE = "M2A"
 7.  
 8. BLEND_POTION_NO_TIME = "BLEND_POTION_NO_TIME"
 9. BLEND_POTION_NO_INFO = "BLEND_POTION_NO_INFO"
 10.  
 11. GUILD_HEADQUARTER = "Main Building"
 12. GUILD_FACILITY = "Facility"
 13. GUILD_OBJECT = "Object"
 14. GUILD_MEMBER_COUNT_INFINITY = "INFINITY"
 15.  
 16. LOGIN_FAILURE_WEB_BLOCK = "BLOCK_LOGIN(WEB)"
 17. LOGIN_FAILURE_BLOCK_LOGIN = "BLOCK_LOGIN"
 18. CHANNEL_NOTIFY_FULL = "CHANNEL_NOTIFY_FULL"
 19.  
 20. GUILD_BUILDING_LIST_TXT = app.GetLocalePath() + "/GuildBuildingList.txt"
 21.  
 22. GUILD_MARK_MIN_LEVEL = "3"
 23. GUILD_MARK_NOT_ENOUGH_LEVEL = "±ćµĺ·ąş§ 3ŔĚ»ó şÎĹÍ °ˇ´ÉÇŐ´Ď´Ů."
 24.  
 25. ERROR_MARK_UPLOAD_NEED_RECONNECT = "UploadMark: Reconnect to game"
 26. ERROR_MARK_CHECK_NEED_RECONNECT = "CheckMark: Reconnect to game"
 27.  
 28. VIRTUAL_KEY_ALPHABET_LOWERS  = r"[1234567890]/qwertyuiop\=asdfghjkl;`'zxcvbnm.,"
 29. VIRTUAL_KEY_ALPHABET_UPPERS  = r'{1234567890}?QWERTYUIOP|+ASDFGHJKL:~"ZXCVBNM<>'
 30. VIRTUAL_KEY_SYMBOLS    = '!@#$%^&*()_+|{}:"<>?~'
 31. VIRTUAL_KEY_NUMBERS    = "1234567890-=\[];',./`"
 32.  
 33. __IS_YMIR       = "YMIR" == app.GetLocaleServiceName() 
 34. __IS_JAPAN      = "JAPAN" == app.GetLocaleServiceName()
 35. __IS_ENGLISH    = "ENGLISH" == app.GetLocaleServiceName()  
 36. __IS_HONGKONG   = "HONGKONG" == app.GetLocaleServiceName()
 37. __IS_NEWCIBN    = "NEWCIBN" == app.GetLocaleServiceName()
 38. __IS_TAIWAN     = "TAIWAN" == app.GetLocaleServiceName()
 39. __IS_EUROPE     = "EUROPE" == app.GetLocaleServiceName()       
 40. __IS_CANADA     = "locale/ca" == app.GetLocalePath()
 41. __IS_BRAZIL     = "locale/br" == app.GetLocalePath()
 42. __IS_SINGAPORE  = "locale/sg" == app.GetLocalePath()
 43. __IS_VIETNAM    = "locale/vn" == app.GetLocalePath()
 44. __IS_ARABIC     = "locale/ae" == app.GetLocalePath()
 45. __IS_CIBN10     = "locale/cibn10" == app.GetLocalePath()
 46.  
 47. if __IS_TAIWAN:
 48.     __IS_HONGKONG = TRUE
 49.  
 50. if __IS_CANADA:
 51.     __IS_EUROPE = TRUE
 52.  
 53. def IsYMIR():
 54.     global __IS_YMIR
 55.     return __IS_YMIR
 56.  
 57. def IsJAPAN():
 58.     global __IS_JAPAN
 59.     return __IS_JAPAN
 60.  
 61. def IsENGLISH():
 62.     global __IS_ENGLISH
 63.     return __IS_ENGLISH
 64.  
 65. def IsHONGKONG():
 66.     global __IS_HONGKONG
 67.     return __IS_HONGKONG
 68.  
 69. def IsTAIWAN():
 70.     global __IS_TAIWAN
 71.     return __IS_TAIWAN
 72.  
 73. def IsNEWCIBN():
 74.     global __IS_NEWCIBN
 75.     return __IS_NEWCIBN
 76.  
 77. def IsCIBN10():
 78.     global __IS_CIBN10
 79.     return __IS_CIBN10
 80.    
 81. def IsEUROPE():
 82.     global __IS_EUROPE
 83.     return __IS_EUROPE
 84.  
 85. def IsCANADA():
 86.     global __IS_CANADA
 87.     return __IS_CANADA
 88.  
 89. def IsBRAZIL():
 90.     global __IS_BRAZIL
 91.     return __IS_BRAZIL
 92.  
 93. def IsVIETNAM():
 94.     global __IS_VIETNAM
 95.     return __IS_VIETNAM
 96.  
 97. def IsSINGAPORE():
 98.     global __IS_SINGAPORE
 99.     return __IS_SINGAPORE
 100.    
 101. def IsARABIC():
 102.     global __IS_ARABIC
 103.     return __IS_ARABIC
 104.  
 105. # SUPPORT_NEW_KOREA_SERVER
 106. def LoadLocaleData():
 107.     if IsYMIR():
 108.         import net
 109.         SERVER = "ą«˝Ö Ľ­ąö"
 110.         if SERVER == net.GetServerInfo()[:len(SERVER)]:
 111.             app.SetCHEONMA(0)
 112.             app.LoadLocaleData("locale/korea")
 113.             constInfo.ADD_DEF_BONUS_ENABLE = 0
 114.         else:
 115.             app.SetCHEONMA(1)
 116.             app.LoadLocaleData("locale/ymir")
 117.             constInfo.ADD_DEF_BONUS_ENABLE = 1
 118.     else:
 119.         app.LoadLocaleData(app.GetLocalePath())
 120.  
 121. def IsCHEONMA():
 122.     if IsYMIR():
 123.         return app.IsCHEONMA()
 124.     else:
 125.         return 0
 126. # END_OF_SUPPORT_NEW_KOREA_SERVER
 127.  
 128. def mapping(**kwargs): return kwargs
 129.  
 130. def SNA(text)
 131.     def f(x):
 132.         return text
 133.     return f
 134.  
 135. def SA(text):
 136.     def f(x):
 137.         return text % x
 138.     return f
 139.  
 140. def LoadLocaleFile(srcFileName, localeDict):
 141.  
 142.     funcDict = {"SA":SA, "SNA":SNA}
 143.  
 144.     lineIndex = 1
 145.  
 146.     try:
 147.         lines = pack_open(srcFileName, "r").readlines()
 148.     except IOError:
 149.         import dbg
 150.         dbg.LogBox("LoadLocaleError(%(srcFileName)s)" % locals())
 151.         app.Abort()
 152.  
 153.     for line in lines:
 154.         try:       
 155.             tokens = line[:-1].split("\t")
 156.             if len(tokens) == 2:
 157.                 localeDict[tokens[0]] = tokens[1]      
 158.             elif len(tokens) >= 3:
 159.                 type = tokens[2].strip()
 160.                 if type:
 161.                     localeDict[tokens[0]] = funcDict[type](tokens[1])
 162.                 else:
 163.                     localeDict[tokens[0]] = tokens[1]
 164.             else:
 165.                 raise RuntimeError, "Unknown TokenSize"
 166.  
 167.             lineIndex += 1
 168.         except:
 169.             import dbg
 170.             dbg.LogBox("%s: line(%d): %s" % (srcFileName, lineIndex, line), "Error")
 171.             raise
 172.  
 173.  
 174.    
 175. all = ["locale","error"]
 176.  
 177. if IsJAPAN():
 178.     FN_GM_MARK = "locale/japan/effect/gm.mse"  
 179.     LOCALE_FILE_NAME = "locale/japan/locale_game.txt"
 180.     constInfo.IN_GAME_SHOP_ENABLE = 1
 181. elif IsENGLISH():
 182.     FN_GM_MARK = "locale/english/effect/gm.mse"
 183.     LOCALE_FILE_NAME = "locale/english/locale_game.txt"
 184. elif IsHONGKONG():
 185.     APP_TITLE = "ľÔŻTOnline"
 186.     FN_GM_MARK = "locale/hongkong/effect/gm.mse"   
 187.     LOCALE_FILE_NAME = "locale/hongkong/locale_game.txt"
 188. elif IsNEWCIBN():
 189.     FN_GM_MARK = "locale/newcibn/effect/gm.mse"
 190.     LOCALE_FILE_NAME = "locale/newcibn/locale_game.txt"
 191.     constInfo.IN_GAME_SHOP_ENABLE = 0
 192. elif IsEUROPE():
 193.     FN_GM_MARK = "%s/effect/gm.mse" % app.GetLocalePath()
 194.     LOCALE_FILE_NAME = "%s/locale_game.txt" % app.GetLocalePath()
 195. else:
 196.     FN_GM_MARK = "locale/ymir/effect/gm.mse"   
 197.     LOCALE_FILE_NAME = "locale/ymir/locale_game.txt"
 198.  
 199.     constInfo.IN_GAME_SHOP_ENABLE = 1
 200.  
 201. LoadLocaleFile(LOCALE_FILE_NAME, locals())
 202.  
 203. ########################################################################################################
 204. ## NOTE : ľĆŔĚĹŰŔ» ąö¸±¶§ "ą«ľůŔ»/¸¦ ąö¸®˝Ă°Ú˝Ŕ´Ď±î?" ą®ŔÚż­ŔÇ Á¶»ç Ľ±ĹĂŔ» Ŕ§ÇŃ ÄÚµĺ
 205. dictSingleWord = {
 206.     "m":1, "n":1, "r":1, "M":1, "N":1, "R":1, "l":1, "L":1, "1":1, "3":1, "6":1, "7":1, "8":1, "0":1,
 207. }
 208.  
 209. dictDoubleWord = {
 210.     "°ˇ":1, "°Ľ":1, "°Ĺ":1, "°Ü":1, "°í":1, "±ł":1, "±¸":1, "±Ô":1, "±×":1, "±â":1, "°ł":1, "°Â":1, "°Ô":1, "°č":1, "°ú":1, "±Ą":1, "±Ĺ":1, "±Ë":1, "±«":1, "±Í":1, "±á":1,
 211.     "±î":1, "˛Ą":1, "˛¨":1, "˛¸":1, "˛ż":1, "˛Ř":1, "˛Ů":1, "˛ó":1, "˛ô":1, "ł˘":1, "±ú":1, "ƒĆ":1, "˛˛":1, "˛ľ":1, "˛Ę":1, "˛Ď":1, "˛ă":1, "˛ç":1, "˛Ň":1, "˛î":1, "…Ę":1,
 212.     "łŞ":1, "łÄ":1, "łĘ":1, "łŕ":1, "łë":1, "´˘":1, "´©":1, "´ş":1, "´Ŕ":1, "´Ď":1, "ł»":1, "†v":1, "ł×":1, "łé":1, "łö":1, "‡R":1, "´˛":1, "´´":1, "łú":1, "´µ":1, "´Ě":1,
 213.     "´Ů":1, "´ô":1, "´ő":1, "µ®":1, "µµ":1, "µÍ":1, "µÎ":1, "µŕ":1, "µĺ":1, "µđ":1, "´ë":1, "ˆŰ":1, "µĄ":1, "µł":1, "µÂ":1, "µĹ":1, "µÖ":1, "µŘ":1, "µÇ":1, "µÚ":1, "µď":1,
 214.     "µű":1, "‹x":1, "¶°":1, "¶Ĺ":1, "¶Ç":1, "ŚĂ":1, "¶Ń":1, "ŤŹ":1, "¶ß":1, "¶ě":1, "¶§":1, "‹š":1, "¶Ľ":1, "‹ó":1, "¶Ě":1, "¶Î":1, "Śô":1, "¶Ř":1, "¶Ď":1, "¶Ů":1, "¶ç":1,
 215.     "¶ó":1, "·Ş":1, "·Ż":1, "·Á":1, "·Î":1, "·á":1, "·ç":1, "·ů":1, "¸Ł":1, "¸®":1, "·ˇ":1, "Žm":1, "·ą":1, "·Ę":1, "·Ö":1, "ŹO":1, "·ď":1, "·ń":1, "·Ú":1, "·ň":1, "l":1,
 216.     "¸¶":1, "¸Ď":1, "¸Ó":1, "¸ç":1, "¸đ":1, "ą¦":1, "ą«":1, "ąÂ":1, "ąÇ":1, "ąĚ":1, "¸Ĺ":1, "Ů":1, "¸Ţ":1, "¸ď":1, "¸ú":1, "‘Ŕ":1, "ąą":1, "ąľ":1, "¸ţ":1, "ąż":1, "’Ţ":1,
 217.     "ąŮ":1, "ąň":1, "ąö":1, "ş­":1, "ş¸":1, "şĚ":1, "şÎ":1, "şä":1, "şę":1, "şń":1, "ąč":1, "“Ž":1, "şŁ":1, "ş¶":1, "şÁ":1, "şÄ":1, "şŰ":1, "şŢ":1, "şĆ":1, "şß":1, "•‘":1,
 218.     "şü":1, "»˛":1, "»µ":1, "»Ŕ":1, "»Ç":1, "»Ď":1, "»Ń":1, "»Ř":1, "»Ú":1, "»ß":1, "»©":1, "•ű":1, "»ľ":1, "–§":1, "–Ř":1, "–ô":1, "—¨":1, "—Ä":1, "»Î":1, "—ŕ":1, "˜u":1,
 219.     "»ç":1, "»ţ":1, "Ľ­":1, "ĽĹ":1, "ĽŇ":1, "Ľî":1, "Ľö":1, "˝´":1, "˝ş":1, "˝Ă":1, "»ő":1, "Ľ¨":1, "ĽĽ":1, "ĽÎ":1, "ĽÝ":1, "Ľâ":1, "˝¤":1, "˝¦":1, "Ľč":1, "˝¬":1, "šĂ":1,
 220.     "˝Î":1, "›X":1, "˝á":1, "›Ç":1, "˝î":1, "ľ¤":1, "ľĄ":1, "ťo":1, "ľ˛":1, "ľľ":1, "˝Ř":1, "›y":1, "˝ę":1, "›ă":1, "˝÷":1, "˝ű":1, "ľ¬":1, "ľ®":1, "˝ý":1, "ľŻ":1, "ľş":1,
 221.     "ľĆ":1, "ľß":1, "ľî":1, "ż©":1, "żŔ":1, "żä":1, "żě":1, "ŔŻ":1, "Ŕ¸":1, "ŔĚ":1, "ľÖ":1, "ľę":1, "żˇ":1, "żą":1, "żÍ":1, "żÖ":1, "żö":1, "żţ":1, "żÜ":1, "Ŕ§":1, "ŔÇ":1,
 222.     "ŔÚ":1, "Ŕđ":1, "Ŕú":1, "Á®":1, "Á¶":1, "ÁŇ":1, "ÁÖ":1, "Áę":1, "Áî":1, "Áö":1, "Ŕç":1, "Ŕ÷":1, "Á¦":1, "Áµ":1, "ÁÂ":1, "ÁČ":1, "Áŕ":1, "Áâ":1, "ÁË":1, "Áă":1, "Łp":1,
 223.     "ÂĄ":1, "Âą":1, "ÂĽ":1, "ÂÇ":1, "ÂÉ":1, "§c":1, "ÂŢ":1, "Âé":1, "Âę":1, "Âî":1, "°":1, "¤Š":1, "ÂĹ":1, "Ą™":1, "ÂŇ":1, "ÂÖ":1, "Âĺ":1, "¨R":1, "ÂŘ":1, "Âč":1, "©n":1,
 224.     "Â÷":1, "Ă­":1, "Ăł":1, "ĂÄ":1, "ĂĘ":1, "ĂÝ":1, "Ăß":1, "Ăň":1, "Ă÷":1, "ġ":1, "ä":1, "މ":1, "ĂĽ":1, "ĂÇ":1, "ĂŇ":1, "¬‚":1, "Ăç":1, "Ăé":1, "ĂÖ":1, "Ăë":1, "ŻM":1,
 225.     "Ä«":1, "ÄĽ":1, "Äż":1, "ÄŃ":1, "ÄÚ":1, "Äě":1, "Äí":1, "ĹĄ":1, "Ĺ©":1, "Ĺ°":1, "Äł":1, "°m":1, "ÄÉ":1, "ÄŮ":1, "Äâ":1, "Äč":1, "Äő":1, "Äů":1, "Äę":1, "Äű":1, "´”":1,
 226.     "Ÿ":1, "ĹË":1, "ĹÍ":1, "Ĺß":1, "Ĺä":1, "Ĺô":1, "Ĺő":1, "Ć©":1, "Ć®":1, "ĆĽ":1, "ĹÂ":1, "¶O":1, "Ĺ×":1, "Ĺâ":1, "Ĺí":1, "Ĺď":1, "Ĺý":1, "ơ":1, "Ĺđ":1, "Ƣ":1, "Ć·":1,
 227.     "ĆÄ":1, "ĆŮ":1, "ĆŰ":1, "Ćě":1, "Ć÷":1, "ÇĄ":1, "ÇŞ":1, "Ç»":1, "ÇÁ":1, "ÇÇ":1, "ĆĐ":1, "»—":1, "Ćä":1, "Ćó":1, "ǡ":1, "˝Ť":1, "Ç´":1, "żR":1, "ÇŁ":1, "Ƕ":1, "Ŕc":1,
 228.     "ÇĎ":1, "Çá":1, "Çă":1, "Çô":1, "ČŁ":1, "Čż":1, "ČÄ":1, "ČŢ":1, "Čĺ":1, "Č÷":1, "ÇŘ":1, "Á…":1, "Çě":1, "Çý":1, "Č­":1, "Čł":1, "ČĚ":1, "ČŃ":1, "ȸ":1, "ČÖ":1, "Čń":1,
 229. }
 230.  
 231. locale = mapping(
 232. )
 233.  
 234.  
 235. def GetAuxiliaryWordType(text):
 236.  
 237.     textLength = len(text)
 238.  
 239.     if textLength > 1:
 240.  
 241.         singleWord = text[-1]
 242.  
 243.         if (singleWord >= '0' and singleWord <= '9') or\
 244.             (singleWord >= 'a' and singleWord <= 'z') or\
 245.             (singleWord >= 'A' and singleWord <= 'Z'):
 246.             if not dictSingleWord.has_key(singleWord):
 247.                 return 1
 248.  
 249.         elif dictDoubleWord.has_key(text[-2:]):
 250.             return 1
 251.  
 252.     return 0
 253.  
 254.  
 255.  
 256. def CutMoneyString(sourceText, startIndex, endIndex, insertingText, backText):
 257.  
 258.     sourceLength = len(sourceText)
 259.  
 260.     if sourceLength < startIndex:
 261.         return backText
 262.  
 263.     text = sourceText[max(0, sourceLength-endIndex):sourceLength-startIndex]
 264.  
 265.     if not text:
 266.         return backText
 267.  
 268.     if int(text) <= 0:
 269.         return backText
 270.  
 271.     text = str(int(text))
 272.  
 273.     if backText:
 274.         backText = " " + backText
 275.  
 276.     return text + insertingText + backText
 277.  
 278. def SecondToDHM(time):
 279.  
 280.     if time < 60:
 281.         return "0" + MINUTE
 282.  
 283.     second = int(time % 60)
 284.     minute = int((time / 60) % 60)
 285.     hour = int((time / 60) / 60) % 24
 286.     day = int(int((time / 60) / 60) / 24)
 287.  
 288.     text = ""
 289.  
 290.     if day > 0:
 291.         text += str(day) + DAY
 292.         text += " "
 293.  
 294.     if hour > 0:
 295.         text += str(hour) + HOUR
 296.         text += " "
 297.  
 298.     if minute > 0:
 299.         text += str(minute) + MINUTE
 300.  
 301.     return text
 302.  
 303. def SecondToHM(time):
 304.  
 305.     if time < 60:
 306.         return "0" + MINUTE
 307.  
 308.     second = int(time % 60)
 309.     minute = int((time / 60) % 60)
 310.     hour = int((time / 60) / 60)
 311.  
 312.     text = ""
 313.  
 314.     if hour > 0:
 315.         text += str(hour) + HOUR
 316.         if hour > 0:
 317.             text += " "
 318.  
 319.     if minute > 0:
 320.         text += str(minute) + MINUTE
 321.  
 322.     return text
 323.  
 324.  
 325. def GetAlignmentTitleName(alignment):
 326.     if alignment >= 12000:
 327.         return TITLE_NAME_LIST[0]
 328.     elif alignment >= 8000:
 329.         return TITLE_NAME_LIST[1]
 330.     elif alignment >= 4000:
 331.         return TITLE_NAME_LIST[2]
 332.     elif alignment >= 1000:
 333.         return TITLE_NAME_LIST[3]
 334.     elif alignment >= 0:
 335.         return TITLE_NAME_LIST[4]
 336.     elif alignment > -4000:
 337.         return TITLE_NAME_LIST[5]
 338.     elif alignment > -8000:
 339.         return TITLE_NAME_LIST[6]
 340.     elif alignment > -12000:
 341.         return TITLE_NAME_LIST[7]
 342.  
 343.     return TITLE_NAME_LIST[8]
 344.  
 345.  
 346. OPTION_PVPMODE_MESSAGE_DICT = {
 347.     0 : PVP_MODE_NORMAL,
 348.     1 : PVP_MODE_REVENGE,
 349.     2 : PVP_MODE_KILL,
 350.     3 : PVP_MODE_PROTECT,
 351.     4 : PVP_MODE_GUILD,
 352. }
 353.  
 354. error = mapping(
 355.     CREATE_WINDOW = GAME_INIT_ERROR_MAIN_WINDOW,
 356.     CREATE_CURSOR = GAME_INIT_ERROR_CURSOR,
 357.     CREATE_NETWORK = GAME_INIT_ERROR_NETWORK,
 358.     CREATE_ITEM_PROTO = GAME_INIT_ERROR_ITEM_PROTO,
 359.     CREATE_MOB_PROTO = GAME_INIT_ERROR_MOB_PROTO,
 360.     CREATE_NO_DIRECTX = GAME_INIT_ERROR_DIRECTX,
 361.     CREATE_DEVICE = GAME_INIT_ERROR_GRAPHICS_NOT_EXIST,
 362.     CREATE_NO_APPROPRIATE_DEVICE = GAME_INIT_ERROR_GRAPHICS_BAD_PERFORMANCE,
 363.     CREATE_FORMAT = GAME_INIT_ERROR_GRAPHICS_NOT_SUPPORT_32BIT,
 364.     NO_ERROR = ""
 365. )
 366.  
 367.  
 368. GUILDWAR_NORMAL_DESCLIST = [GUILD_WAR_USE_NORMAL_MAP, GUILD_WAR_LIMIT_30MIN, GUILD_WAR_WIN_CHECK_SCORE]
 369. GUILDWAR_WARP_DESCLIST = [GUILD_WAR_USE_BATTLE_MAP, GUILD_WAR_WIN_WIPE_OUT_GUILD, GUILD_WAR_REWARD_POTION]
 370. GUILDWAR_CTF_DESCLIST = [GUILD_WAR_USE_BATTLE_MAP, GUILD_WAR_WIN_TAKE_AWAY_FLAG1, GUILD_WAR_WIN_TAKE_AWAY_FLAG2, GUILD_WAR_REWARD_POTION]
 371.  
 372. MINIMAP_ZONE_NAME_DICT = {
 373.     "metin2_map_a1"  : MAP_A1,
 374.     "map_a2"         : MAP_A2,
 375.     "metin2_map_a3"  : MAP_A3,
 376.     "metin2_map_b1"  : MAP_B1,
 377.     "map_b2"         : MAP_B2,
 378.     "metin2_map_b3"  : MAP_B3,
 379.     "metin2_map_c1"  : MAP_C1,
 380.     "map_c2"         : MAP_C2,
 381.     "metin2_map_c3"  : MAP_C3,
 382.     "map_n_snowm_01" : MAP_SNOW,
 383.     "metin2_map_n_flame_01" : MAP_FLAME,
 384.     "metin2_map_n_desert_01" : MAP_DESERT,
 385.     "metin2_map_milgyo" : MAP_TEMPLE,
 386.     "metin2_map_spiderdungeon" : MAP_SPIDER,
 387.     "metin2_map_deviltower1" : MAP_SKELTOWER,
 388.     "metin2_map_guild_01" : MAP_AG,
 389.     "metin2_map_guild_02" : MAP_BG,
 390.     "metin2_map_guild_03" : MAP_CG,
 391.     "metin2_map_trent" : MAP_TREE,
 392.     "metin2_map_trent02" : MAP_TREE2,
 393. }
 394.  
 395.  
 396.  
 397. JOBINFO_TITLE = [
 398.     [JOB_WARRIOR0, JOB_WARRIOR1, JOB_WARRIOR2,],
 399.     [JOB_ASSASSIN0, JOB_ASSASSIN1, JOB_ASSASSIN2,],
 400.     [JOB_SURA0, JOB_SURA1, JOB_SURA2,],
 401.     [JOB_SHAMAN0, JOB_SHAMAN1, JOB_SHAMAN2,],
 402. ]
 403.  
 404. JOBINFO_DATA_LIST = [
 405.     [
 406.         ["Ÿ°íł­ żë¸Í°ú ±ÁČ÷Áö ľĘ´Â ą«»çŔÇ",
 407.         "±â°ł¸¦ »ç¶÷µéŔş ŔĎÄĂľî [żëŔÚ]¶ó°í",
 408.         "şÎ¸Ą´Ů. ľî¶°ÇŃ Ŕ§±âżˇĽ­µµ ±×µéŔş ",
 409.         "µÚ·Î ą°·ŻĽ­Áö ľĘŔ¸¸ç, ´Ůġ°í żňÁ÷",
 410.         "Ṟ́â Čűµç µż·á¸¦ Ŕ§ÇŘ ´Ü˝ĹŔ¸·Î",
 411.         "Ŕűµé°ú ¸¶ÁÖ ˝Îżě±âµµ ÇŃ´Ů. Ŕ̵éŔş",
 412.         "Ŕß ´Ü·ĂµČ ±ŮŔ°°ú Čű, °­·ÂÇŃ °ř°Ý·Â",
 413.         "Ŕ¸·Î ŔüŔĺ ĂÖĽ±µÎżˇĽ­ °ř°ÝÁřŔ¸·Î",
 414.         "Č°ľŕÇŃ´Ů.                      ",],
 415.         ["°ˇŔĺ ŔĎąÝŔűŔÎ °ř°ÝÇü ą«»ç·Î, ",
 416.         "ŔűÁ˘Ŕüżˇ µű¸Ą Á÷Á˘ °ř°ÝŔ¸·Î ŔüŔĺ",
 417.         "żˇĽ­ Č°ľŕÇŃ´Ů. ±şÁ÷ ĆŻĽş»ó ±Ů·ÂŔ»",
 418.         "¸ŢŔÎŔ¸·Î ˝şĹÝ Ć÷ŔÎĆ®¸¦ ĹőŔÚÇϵÇ, ",
 419.         "ŔűÁ˘Ŕüżˇ µű¸Ą »ý¸í·Â / ąćľî·Â",
 420.         "Č®ş¸¸¦ Ŕ§ÇŘ ĂĽ·ÂŔ» żĂ¸°´Ů. ¶ÇÇŃ",
 421.         "°ř°ÝŔÇ Á¤Č®ĽşŔ» łôṞ́â Ŕ§ÇŘ ąÎø",
 422.         "żˇµµ Ć÷ŔÎĆ®¸¦ ĹőŔÚÇŇ ÇĘżä°ˇ ŔÖ´Ů.",],
 423.         ["»ó´ç ĽöÁŘŔÇ Á¤˝Ĺ·ÂŔ» ŔĚżëÇĎ´Â",
 424.         "Áß/±Ů°Ĺ¸® Á˘ŔüÇü ą«»ç·Î, °˘ ±âĽú",
 425.         "ÇĎłŞÇĎłŞŔÇ łôŔş °ř°Ý·ÂŔ¸·Î ŔüŔ忡Ľ­",
 426.         "Č°ľŕÇŃ´Ů. ±şÁ÷ ĆŻĽş»ó ±Ů·ÂŔ» ¸ŢŔÎ",
 427.         "Ŕ¸·Î ˝şĹČ Ć÷ŔÎĆ®¸¦ ĹőŔÚÇϵÇ, ",
 428.         "Áß/±Ů°Ĺ¸® °ř°ÝŔÇ Á¤Č®Ľş°ú ¸íÁß·üŔ»",
 429.         "Ŕ§ÇŘ ąÎøŔ» żĂ¸°´Ů. ¶ÇÇŃ Á˘Ŕü ˝Ă ",
 430.         "Ŕű °ř°Ýżˇ µű¸Ą »ý¸í·Â / ąćľî·Â",
 431.         "Č®ş¸¸¦ Ŕ§ÇŘ ĂĽ·Âżˇµµ Ć÷ŔÎĆ®¸¦",
 432.         "ĹőŔÚÇŇ ÇĘżä°ˇ ŔÖ´Ů.        ",],       
 433.     ],
 434.     [
 435.         ["ŔÚ°´Ŕş ľî¶°ÇŃ »óȲżˇĽ­µµ ŔÚ˝ĹŔÇ",
 436.         "¸öŔ» Ľű±â°í ŔşąĐÇŃ ľîµŇŔÇ ŔÓą«¸¦",
 437.         "ĽöÇŕÇϸ鼭 ŔüŔĺŔÇ ČÄŔ§¸¦ ÁöżřÇĎ´Â",
 438.         "ŔÚµéŔĚ´Ů. Ŕ̵éŔş ľĆÁÖ şü¸Ł°í ˝ĹĽÓ",
 439.         "Çϸç, şńÇŇ µĄ ľřŔĚ °ú°¨ÇĎ°í ŔýÁ¦µČ",
 440.         "ÇൿŔ¸·Î ŔűŔÇ ±ŢĽŇżˇ ġ¸íŸ¸¦ łŻ¸®",
 441.         "µÇ, ŔüŔ忡Ľ± ŔűÁřŔ» ÇâÇŘ ą«ĽöÇŃ",
 442.         "Č­»ěŔ» ł»»ŐŔ¸¸ç ŔÚ˝ĹŔÇ żë¸ÍŔ»",
 443.         "Ľ±ş¸ŔδŮ.                   "],
 444.         ["µÎĽŐ ´Ü°ËŔ» ÁÖą«±â·Î ´Ů·ç¸ç, ˝ĹĽÓ",
 445.         "ÇĎ°Ô Äˇ°í şüÁö´Â ŔÚ°´ ĆŻŔŻŔÇ żňÁ÷ŔÓ",
 446.         "Ŕ¸·Î ŔüŔ忡Ľ­ Č°ľŕÇŃ´Ů. ±şÁ÷ ĆŻĽş»ó",
 447.         "ąÎøŔ» ¸ŢŔÎŔ¸·Î ˝şĹÝ Ć÷ŔÎĆ®¸¦ ĹőŔÚ",
 448.         "ÇϵÇ, ±Ů·ÂŔ» żĂ·Á °ř°Ý·ÂŔ» łôŔδŮ.",
 449.         "¶ÇÇŃ ±ŮÁ˘Ŕüżˇ µű¸Ą »ý¸í·Â/ąćľî·Â ",
 450.         "»ó˝ÂŔ» Ŕ§ÇŘ ĂĽ·Âżˇµµ Ć÷ŔÎĆ®¸¦",
 451.         "ĹőŔÚÇŇ ÇĘżä°ˇ ŔÖ´Ů.          ",],
 452.         ["Č°Ŕ» ÁÖą«±â·Î ´Ů·ç¸ç, ±ä ˝ĂľßżÍ",
 453.         "»çÁ¤°Ĺ¸®żˇ µű¸Ą żř°Ĺ¸® °ř°ÝŔ¸·Î",
 454.         "ŔüŔ忡Ľ­ Č°ľŕÇŃ´Ů. ±şÁ÷ ĆŻĽş»ó",
 455.         "°ř°Ý Ľş°ř·üŔÇ Áő°ˇ¸¦ Ŕ§ÇŘ ąÎøŔ»",
 456.         "¸ŢŔÎŔ¸·Î żĂ·Áľß Çϸç, żř°Ĺ¸®",
 457.         "°ř°ÝŔÇ µĄąĚÁö Áő°ˇ¸¦ Ŕ§ÇŘ ±Ů·ÂŔ»",
 458.         "żĂ¸± ÇĘżä°ˇ ŔÖ´Ů. ¶ÇÇŃ Ŕűµéżˇ°Ô",
 459.         "Ć÷Ŕ§µÇľúŔ» ˝Ă, Ŕű °ř°Ýżˇ ąöĆĽ±â",
 460.         "Ŕ§ÇŃ »ý¸í·Â/ąćľî·Â »ó˝ÂŔ» Ŕ§ÇŘ",
 461.         "ĂĽ·Âżˇµµ Ć÷ŔÎĆ®¸¦ ĹőŔÚÇŇ ÇĘżä°ˇ",
 462.         "ŔÖ´Ů.                        ", ],
 463.     ],
 464.     [
 465.         ["Ľö¶ó´Â [µ¶Ŕş µ¶Ŕ¸·Î]ŔÇ ĽÓĽşŔ¸·Î",
 466.         "⼳µČ ĆŻĽö ĽÓĽşŔÇ ±şÁ÷ŔĚ´Ů. ",
 467.         "±×µéŔş ŔüŔ忡Ľ­ ŔűµéŔÇ »ç±â¸¦ ŔúÇĎ",
 468.         "˝ĂĹ°°í, ľÇ¸¶ŔÇ ČűŔ» ˝ÇŔş ¸¶ĹşŔ¸·Î",
 469.         "ŔűŔÇ żµČĄ°ú Ŕ°˝ĹŔ» Áţą¶°µ´Ů. ¶§·Î",
 470.         "Ŕ̵éŔş ŔÚ˝ĹŔÇ °Ë°ú °©żĘżˇ ľîµŇŔÇ",
 471.         "ČűŔ» ˝Çľî, ŔüŔ忡Ľ­ ą«»ç ¸řÁö ľĘŔş",
 472.         "°ř°Ý·ÂŔ» ąßČÖÇϱ⵵ ÇϴµĄ, ŔűµéŔ»",
 473.         "Á׿©´ë´Â±× ¸đ˝ŔŔĚ żöł«żˇ ˛űÂďÇŘ",
 474.         "»ç¶÷µéŔş Ľö¶ó¸¦ ŔĎÄĂľî [¸¶˝Ĺ]Ŕ̶ó",
 475.         "şÎ¸Ł±â¸¦ ÁÖŔú ľÉ´Â´Ů."],
 476.         ["ČŻą«±şŔÇ Ľö¶ó´Â ľÇ¸¶ŔÇ ľľżˇĽ­",
 477.         "ľňľîÁö´Â ¸¶·ÂŔ» ą«±âłŞ ąćľî±¸żˇ",
 478.         "˝Çľî ą«»ç ¸řÁö ľĘŔş ŔüĹő·ÂŔ¸·Î",
 479.         "ŔüŔ忡Ľ­ Č°ľŕÇŃ´Ů. ±şÁ÷ ĆŻĽş»ó",
 480.         "Áö´ÉŔĚ łôľĆÁúĽö·Ď Âřżë Ŕĺşńżˇ",
 481.         "˝Ç¸®´Â ¸¶·ÂŔÇ Ŕ§·ÂŔĚ Áő´ëµÇąÇ·Î,",
 482.         "Áö´É°ú ±Ů·ÂŔ» ¸ŢŔÎŔ¸·Î ˝şĹČ",
 483.         "Ć÷ŔÎĆ®¸¦ ĹőŔÚÇϵÇ, Á˘Ŕüżˇ µű¸Ą",
 484.         "»ý¸í·Â/ąćľî·Â Č®ş¸¸¦ Ŕ§ÇŘ ĂĽ·ÂŔ»",
 485.         "żĂ¸°´Ů. ¶ÇÇŃ °ř°ÝŔÇ Á¤Č®Ľş°ú",
 486.         "ȸÇǸ¦ Ŕ§ÇŘĽ­ ąÎøżˇµµ Ć÷ŔÎĆ®¸¦",
 487.         "ĹőŔÚÇŇ ÇĘżä°ˇ ŔÖ´Ů.           ",],
 488.         ["Č渶±şŔÇ Ľö¶óµéŔş °˘Áľ ľîµŇŔÇ",
 489.         "ÁÖą®°ú ľÇ¸¶ŔÇ ¸¶ąýŔ¸·Î ŔüŔ忡Ľ­",
 490.         "Č°ľŕÇŃ´Ů. ±şÁ÷ ĆŻĽş»ó ¸¶ąý °ř°ÝŔĚ",
 491.         "ÁÖŔ̹ǷΠÁö´ÉŔ» ¸ŢŔÎŔ¸·Î ˝şĹÝ",
 492.         "Ć÷ŔÎĆ®¸¦ ĹőŔÚÇϵÇ, żř°Ĺ¸® ¸¶ąý",
 493.         "°ř°ÝŔÇ Á¤Č®ĽşŔ» Ŕ§ÇŘ ąÎøŔ» żĂ¸°´Ů.",
 494.         "¶ÇÇŃ Ć÷Ŕ§ µÇľúŔ»˝Ă, Ŕű °ř°Ýżˇ µű¸Ą",
 495.         "»ý¸í·Â / ąćľî·Â Č®ş¸¸¦ Ŕ§ÇŘ ĂĽ·Âżˇµµ",
 496.         "Ć÷ŔÎĆ®¸¦ ĹőŔÚÇŇ ÇĘżä°ˇ ŔÖ´Ů.    ",],
 497.     ],
 498.     [
 499.         ["ą«´çŔş żë˝Ĺ°ú ŔÚż¬, µÎ °í´ëŔÇ",
 500.         "ČűŔ» ´Ů·ę Ľö ŔÖ´Â ŔŻŔĎÇŃ Á÷ÁľŔĚ´Ů.",
 501.         "±×µéŔş ČĹ濡Ľ­ ľĆ±şŔ» ş¸Á¶ÇĎ°í",
 502.         "´ŮÄŁ µż·áŔÇ şÎ»óŔ» ȸşą ˝ĂĹ°¸ç",
 503.         "¶łľîÁř »ç±â¸¦ »ó˝Â˝ĂŲ´Ů. ±×µéŔş",
 504.         "ľĆ±şŔÇ Ľö¸é°ú ČŢ˝ÄŔ» ąćÇŘÇĎ´Â ŔÚ¸¦ ",
 505.         "Ŕý´ë żëĽ­ÇĎÁö ľĘŔ¸¸ç, ±×·± ŔÚµé",
 506.         "żˇ°Ô´Â ÇŃ Áˇ ÁÖŔú ľřŔĚ ÁÖą®Ŕ»",
 507.         "ĹÍĆ®·Á ±× şń°ĚÇÔŔ» ľöČ÷ ¡°čÇŃ´Ů.",],
 508.         ["õ·ć±şŔÇ ą«´çµéŔş °˘Áľ şÎŔűĽú°ú",
 509.         "ş¸Á¶ÁÖą®żˇ ´ÉÇϸç, ŔűŔÇ Á÷ / °ŁÁ˘",
 510.         "°ř°ÝŔ¸·ÎşÎĹÍ ľĆ±şŔ» ÁöŲ´Ů. ±şÁ÷",
 511.         "ĆŻĽş»ó ¸¶ąý ´É·ÂŔĚ ÁÖŔ̹ǷΠÁö´ÉŔ»",
 512.         "¸ŢŔÎŔ¸·Î ˝şĹÝ Ć÷ŔÎĆ®¸¦ ĹőŔÚÇϵÇ,",
 513.         "Ć÷Ŕ§µÇľúŔ» ˝Ă, Ŕű °ř°Ýżˇ µű¸Ą",
 514.         "»ý¸í·Â / ąćľî·Â Č®ş¸¸¦ Ŕ§ÇŘ ĂĽ·ÂŔ»",
 515.         "żĂ¸°´Ů. ¶ÇÇŃ żř°Ĺ¸® ¸¶ąý °ř°ÝŔÇ",
 516.         "Á¤Č®ĽşŔ» Ŕ§żˇ ąÎøżˇµµ Ć÷ŔÎĆ®¸¦",
 517.         "ĹőŔÚÇŇ ÇĘżä°ˇ ŔÖ´Ů.           ",],
 518.         ["±¤·Ú±şŔÇ ą«´çµéŔş ŔÚż¬ŔÇ ČűŔ»",
 519.         "şô·Á ľĆ±şŔ» ȸşąÇĎ°í, łú˝ĹŔÇ ",
 520.         "ČűŔ¸·Î ąĐÁýÇŃ Ŕűµéżˇ°Ô Ĺ« Ăć°ÝŔ»",
 521.         "ŔÔČú Ľö ŔÖ´Â Ŕ̵éŔĚ´Ů. ±şÁ÷ŔÇ",
 522.         "ĆŻĽş»ó ¸¶ąý ´É·ÂŔĚ ÁÖŔ̹ǷΠÁö´ÉŔ»",
 523.         "¸ŢŔÎŔ¸·Î ˝şĹÝ Ć÷ŔÎĆ®¸¦ ĹőŔÚÇϵÇ,",
 524.         "Ć÷Ŕ§µÇľúŔ»˝Ă, Ŕű °ř°Ýżˇ µű¸Ą",
 525.         "»ý¸í·Â / ąćľî·Â Č®ş¸¸¦ Ŕ§ÇŘ ĂĽ·ÂŔ»",
 526.         "żĂ¸°´Ů. ¶ÇÇŃ żř°Ĺ¸® ¸¶ąý °ř°ÝŔÇ",
 527.         "Á¤Č®ĽşŔ» Ŕ§żˇ ąÎøżˇµµ Ć÷ŔÎĆ®¸¦",
 528.         "ĹőŔÚÇŇ ÇĘżä°ˇ ŔÖ´Ů.             "],
 529.     ],
 530. ]
 531.  
 532.  
 533. WHISPER_ERROR = {
 534.     1 : CANNOT_WHISPER_NOT_LOGON,
 535.     2 : CANNOT_WHISPER_DEST_REFUSE,
 536.     3 : CANNOT_WHISPER_SELF_REFUSE,
 537. }
 538.  
 539. NOTIFY_MESSAGE = {
 540.     "CANNOT_EQUIP_SHOP" : CANNOT_EQUIP_IN_SHOP,
 541.     "CANNOT_EQUIP_EXCHANGE" : CANNOT_EQUIP_IN_EXCHANGE,
 542. }
 543.  
 544.  
 545. ATTACK_ERROR_TAIL_DICT = {
 546.     "IN_SAFE" : CANNOT_ATTACK_SELF_IN_SAFE,
 547.     "DEST_IN_SAFE" : CANNOT_ATTACK_DEST_IN_SAFE,
 548. }
 549.  
 550. SHOT_ERROR_TAIL_DICT = {
 551.     "EMPTY_ARROW" : CANNOT_SHOOT_EMPTY_ARROW,
 552.     "IN_SAFE" : CANNOT_SHOOT_SELF_IN_SAFE,
 553.     "DEST_IN_SAFE" : CANNOT_SHOOT_DEST_IN_SAFE,
 554. }
 555.    
 556. USE_SKILL_ERROR_TAIL_DICT = {  
 557.     "IN_SAFE" : CANNOT_SKILL_SELF_IN_SAFE,
 558.     "NEED_TARGET" : CANNOT_SKILL_NEED_TARGET,
 559.     "NEED_EMPTY_BOTTLE" : CANNOT_SKILL_NEED_EMPTY_BOTTLE,
 560.     "NEED_POISON_BOTTLE" : CANNOT_SKILL_NEED_POISON_BOTTLE,
 561.     "REMOVE_FISHING_ROD" : CANNOT_SKILL_REMOVE_FISHING_ROD,
 562.     "NOT_YET_LEARN" : CANNOT_SKILL_NOT_YET_LEARN,
 563.     "NOT_MATCHABLE_WEAPON" : CANNOT_SKILL_NOT_MATCHABLE_WEAPON,
 564.     "WAIT_COOLTIME" : CANNOT_SKILL_WAIT_COOLTIME,
 565.     "NOT_ENOUGH_HP" : CANNOT_SKILL_NOT_ENOUGH_HP,
 566.     "NOT_ENOUGH_SP" : CANNOT_SKILL_NOT_ENOUGH_SP,
 567.     "CANNOT_USE_SELF" : CANNOT_SKILL_USE_SELF,
 568.     "ONLY_FOR_ALLIANCE" : CANNOT_SKILL_ONLY_FOR_ALLIANCE,
 569.     "CANNOT_ATTACK_ENEMY_IN_SAFE_AREA" : CANNOT_SKILL_DEST_IN_SAFE,
 570.     "CANNOT_APPROACH" : CANNOT_SKILL_APPROACH,
 571.     "CANNOT_ATTACK" : CANNOT_SKILL_ATTACK,
 572.     "ONLY_FOR_CORPSE" : CANNOT_SKILL_ONLY_FOR_CORPSE,
 573.     "EQUIP_FISHING_ROD" : CANNOT_SKILL_EQUIP_FISHING_ROD,
 574.     "NOT_HORSE_SKILL" : CANNOT_SKILL_NOT_HORSE_SKILL,
 575.     "HAVE_TO_RIDE" : CANNOT_SKILL_HAVE_TO_RIDE,
 576. }
 577.  
 578. LEVEL_LIST=["", HORSE_LEVEL1, HORSE_LEVEL2, HORSE_LEVEL3]
 579.  
 580. HEALTH_LIST=[
 581.     HORSE_HEALTH0,
 582.     HORSE_HEALTH1,
 583.     HORSE_HEALTH2,
 584.     HORSE_HEALTH3,
 585. ]
 586.  
 587.  
 588. USE_SKILL_ERROR_CHAT_DICT = {  
 589.     "NEED_EMPTY_BOTTLE" : SKILL_NEED_EMPTY_BOTTLE,
 590.     "NEED_POISON_BOTTLE" : SKILL_NEED_POISON_BOTTLE,
 591.     "ONLY_FOR_GUILD_WAR" : SKILL_ONLY_FOR_GUILD_WAR,
 592. }
 593.  
 594. SHOP_ERROR_DICT = {
 595.     "NOT_ENOUGH_MONEY" : SHOP_NOT_ENOUGH_MONEY,
 596.     "SOLDOUT" : SHOP_SOLDOUT,
 597.     "INVENTORY_FULL" : SHOP_INVENTORY_FULL,
 598.     "INVALID_POS" : SHOP_INVALID_POS,
 599. }
 600.  
 601. STAT_MINUS_DESCRIPTION = {
 602.     "HTH-" : STAT_MINUS_CON,
 603.     "INT-" : STAT_MINUS_INT,
 604.     "STR-" : STAT_MINUS_STR,
 605.     "DEX-" : STAT_MINUS_DEX,
 606. }
 607.  
 608. MODE_NAME_LIST = ( PVP_OPTION_NORMAL, PVP_OPTION_REVENGE, PVP_OPTION_KILL, PVP_OPTION_PROTECT, )
 609. TITLE_NAME_LIST = ( PVP_LEVEL0, PVP_LEVEL1, PVP_LEVEL2, PVP_LEVEL3, PVP_LEVEL4, PVP_LEVEL5, PVP_LEVEL6, PVP_LEVEL7, PVP_LEVEL8, )
 610.  
 611.  
 612. def EUL(name):
 613.     if GetAuxiliaryWordType(name):
 614.         return "¸¦ "
 615.     else:
 616.         return "Ŕ» "
 617.  
 618. def I(name):
 619.     if GetAuxiliaryWordType(name):
 620.         return "°ˇ "
 621.     else:
 622.         return "ŔĚ "
 623.  
 624. def DO_YOU_SELL_ITEM(sellItemName, sellItemCount, sellItemPrice):
 625.     name = sellItemName
 626.     if sellItemCount > 1:
 627.         name += " "
 628.         name += str(sellItemCount)
 629.         name += "°ł"
 630.  
 631.     return name + EUL(name) + str(sellItemPrice) + "łÉżˇ ĆĽðڽŔ´Ď±î?"
 632.  
 633. def DO_YOU_BUY_ITEM(sellItemName, sellItemCount, sellItemPrice):
 634.     name = sellItemName
 635.     if sellItemCount > 1:
 636.         name += " "
 637.         name += str(sellItemCount)
 638.         name += "°ł"
 639.  
 640.     return name + EUL(name) + str(sellItemPrice) + "żˇ »ç˝Ă°Ú˝Ŕ´Ď±î?"
 641.  
 642. def REFINE_FAILURE_CAN_NOT_ATTACH(attachedItemName):
 643.     return attachedItemName+EUL(attachedItemName)+"şÎÂřÇŇ Ľö ľř´Â ľĆŔĚĹŰŔÔ´Ď´Ů"
 644.  
 645. def REFINE_FAILURE_NO_SOCKET(attachedItemName):
 646.     return attachedItemName+EUL(attachedItemName)+"şÎÂřÇŇ Ľö ŔÖ´Â ĽŇÄĎŔĚ ľř˝Ŕ´Ď´Ů"   
 647.  
 648. def REFINE_FAILURE_NO_GOLD_SOCKET(attachedItemName):
 649.     return attachedItemName+EUL(attachedItemName)+"şÎÂřÇŇ Ľö Ŕִ Ȳ±Ý ĽŇÄĎŔĚ ľř˝Ŕ´Ď´Ů"  
 650.  
 651. def HOW_MANY_ITEM_DO_YOU_DROP(dropItemName, dropItemCount):
 652.     name = dropItemName
 653.     if dropItemCount > 1:
 654.         name += " "
 655.         name += str(dropItemCount)
 656.         name += "°ł"
 657.  
 658.     return name+EUL(name)+"ąö¸®˝Ă°Ú˝Ŕ´Ď±î?"
 659.  
 660. def NumberToMoneyString(number):
 661.  
 662.     if number <= 0:
 663.         return "0łÉ"
 664.  
 665.     number = str(number)
 666.     result = CutMoneyString(number, 0, 4, "", "")
 667.     result = CutMoneyString(number, 4, 8, "¸¸", result)
 668.     result = CutMoneyString(number, 8, 12, "ľď", result)
 669.     result = result + "łÉ"
 670.  
 671.     return result
 672.  
 673. def FISHING_NOTIFY(isFish, fishName):
 674.     if isFish:
 675.         return fishName + I(fishName) + "ą® µí ÇŐ´Ď´Ů."
 676.     else:
 677.         return fishName + I(fishName) + "°É¸°µí ÇŐ´Ď´Ů."
 678.  
 679. def FISHING_SUCCESS(isFish, fishName):
 680.     if isFish:
 681.         return fishName + EUL(fishName) + "ŔâľŇ˝Ŕ´Ď´Ů!"
 682.     else:
 683.         return fishName + EUL(fishName) + "ľňľú˝Ŕ´Ď´Ů!"
 684.  
 685. def GetLetterImageName():
 686.     return "season1/icon/scroll_close.tga"
 687. def GetLetterOpenImageName():
 688.     return "season1/icon/scroll_open.tga"
 689. def GetLetterCloseImageName():
 690.     return "season1/icon/scroll_close.tga"
 691.  
 692. if 932 == app.GetDefaultCodePage():
 693.     def DO_YOU_SELL_ITEM(sellItemName, sellItemCount, sellItemPrice):
 694.         if sellItemCount > 1 :
 695.             return "%s %s ŚÂ‚đ %s‚É”„‚č‚Ü‚·‚©H" % ( sellItemName, sellItemCount, NumberToMoneyString(sellItemPrice) )
 696.         else:
 697.             return "%s ‚đ %s‚Ĺ”„‚č‚Ü‚·‚©H" % (sellItemName, NumberToMoneyString(sellItemPrice) )
 698.  
 699.     def DO_YOU_BUY_ITEM(buyItemName, buyItemCount, buyItemPrice) :
 700.         if buyItemCount > 1 :
 701.             return "%s %sŚÂ‚đ %s‚Ĺ”ƒ‚˘‚Ü‚·‚©H" % ( buyItemName, buyItemCount, buyItemPrice )
 702.         else:
 703.             return "%s‚đ %s‚Ĺ”ƒ‚˘‚Ü‚·‚©H" % ( buyItemName, buyItemPrice )
 704.            
 705.     def REFINE_FAILURE_CAN_NOT_ATTACH(attachedItemName) :
 706.         return "%s‚đ‘•’…‚Ĺ‚«‚Č‚˘ƒAƒCƒeƒ€‚Ĺ‚·B" % (attachedItemName)
 707.  
 708.     def REFINE_FAILURE_NO_SOCKET(attachedItemName) :
 709.         return "%s‚đ‘•’…‚·‚éƒPƒbƒg‚Ş‚ ‚č‚Ü‚ą‚ńB" % (attachedItemName)
 710.  
 711.     def REFINE_FAILURE_NO_GOLD_SOCKET(attachedItemName) :
 712.         return "%s‚đ‘•’…‚Ĺ‚«‚鉩‹ŕ?ƒPƒbƒg‚Ş‚ ‚č‚Ü‚ą‚ńB" % (attachedItemName)
 713.        
 714.     def HOW_MANY_ITEM_DO_YOU_DROP(dropItemName, dropItemCount) :
 715.         if dropItemCount > 1 :
 716.             return "%s %d ŚÂ‚đŽĚ‚Ä‚Ü‚·‚©H" % (dropItemName, dropItemCount)
 717.         else
 718.             return "%s‚đŽĚ‚Ä‚Ü‚·‚©H" % (dropItemName)
 719.  
 720.     def FISHING_NOTIFY(isFish, fishName) :
 721.         if isFish :
 722.             return "%s ‚ސH‚˘‚‚˘‚˝‚悤‚Ĺ‚·" % ( fishName )
 723.         else :
 724.             return "%s ‚Ş‚©‚©‚Á‚˝‚悤‚Ĺ‚·" % ( fishName )
 725.  
 726.     def FISHING_SUCCESS(isFish, fishName) :
 727.         if isFish :
 728.             return "%s ‚đ•ß‚Ü‚¦‚Ü‚µ‚˝I" % (fishName)
 729.         else :
 730.             return "%s ‚đŽč‚É“ü‚ę‚Ü‚µ‚˝I" % (fishName)
 731.            
 732.     def NumberToMoneyString(number) :
 733.         if number <= 0 :
 734.             return "0—Ľ"
 735.  
 736.         number = str(number)
 737.         result = CutMoneyString(number, 0, 4, "", "")
 738.         result = CutMoneyString(number, 4, 8, "–ś", result)
 739.         result = CutMoneyString(number, 8, 12, "‰­", result)
 740.         result = result + "—Ľ"
 741.  
 742.         return result
 743. elif IsHONGKONG():
 744.     def DO_YOU_SELL_ITEM(sellItemName, sellItemCount, sellItemPrice):
 745.         if sellItemCount > 1 :
 746.             return DO_YOU_SELL_ITEM2 % (sellItemName, sellItemCount, NumberToMoneyString(sellItemPrice) )
 747.         else:
 748.             return DO_YOU_SELL_ITEM1 % (sellItemName, NumberToMoneyString(sellItemPrice) )
 749.  
 750.     def DO_YOU_BUY_ITEM(buyItemName, buyItemCount, buyItemPrice) :
 751.         if buyItemCount > 1 :
 752.             return DO_YOU_BUY_ITEM2 % ( buyItemName, buyItemCount, buyItemPrice )
 753.         else:
 754.             return DO_YOU_BUY_ITEM1 % ( buyItemName, buyItemPrice )
 755.            
 756.     def REFINE_FAILURE_CAN_NOT_ATTACH(attachedItemName) :
 757.         return REFINE_FAILURE_CAN_NOT_ATTACH0 % (attachedItemName)
 758.  
 759.     def REFINE_FAILURE_NO_SOCKET(attachedItemName) :
 760.         return REFINE_FAILURE_NO_SOCKET0 % (attachedItemName)
 761.  
 762.     def REFINE_FAILURE_NO_GOLD_SOCKET(attachedItemName) :
 763.         return REFINE_FAILURE_NO_GOLD_SOCKET0 % (attachedItemName)
 764.        
 765.     def HOW_MANY_ITEM_DO_YOU_DROP(dropItemName, dropItemCount) :
 766.         if dropItemCount > 1 :
 767.             return HOW_MANY_ITEM_DO_YOU_DROP2 % (dropItemName, dropItemCount)
 768.         else
 769.             return HOW_MANY_ITEM_DO_YOU_DROP1 % (dropItemName)
 770.  
 771.     def FISHING_NOTIFY(isFish, fishName) :
 772.         if isFish :
 773.             return FISHING_NOTIFY1 % ( fishName )
 774.         else :
 775.             return FISHING_NOTIFY2 % ( fishName )
 776.  
 777.     def FISHING_SUCCESS(isFish, fishName) :
 778.         if isFish :
 779.             return FISHING_SUCCESS1 % (fishName)
 780.         else :
 781.             return FISHING_SUCCESS2 % (fishName)
 782.            
 783.     def NumberToMoneyString(number) :
 784.         if number <= 0 :
 785.             return "0 %s" % (MONETARY_UNIT0)
 786.  
 787.         number = str(number)
 788.         result = CutMoneyString(number, 0, 4,   "", "")
 789.         result = CutMoneyString(number, 4, 8,   MONETARY_UNIT1, result)
 790.         result = CutMoneyString(number, 8, 12,  MONETARY_UNIT2, result)
 791.         result = result + MONETARY_UNIT0
 792.  
 793.         return result
 794. elif IsNEWCIBN() or IsCIBN10():
 795.     def DO_YOU_SELL_ITEM(sellItemName, sellItemCount, sellItemPrice):
 796.         if sellItemCount>1:
 797.             return "Č·¶¨ŇŞ°Ń%s¸ö%sŇÔ%s˝đ±ŇÂôµôÂđŁż" % (str(sellItemCount), sellItemName, str(sellItemPrice))
 798.         else:
 799.             return "Č·¶¨ŇŞ°Ń%sŇÔ%s˝đ±ŇÂôµôÂđŁż" % (sellItemName, str(sellItemPrice))
 800.  
 801.     def DO_YOU_BUY_ITEM(sellItemName, sellItemCount, sellItemPrice):
 802.         if sellItemCount>1:
 803.             return "Č·¶¨ŇŞ°Ń%s¸ö%sŇÔ%s˝đ±ŇÂň˝řÂđŁż" % (str(sellItemCount), sellItemName, str(sellItemPrice))
 804.         else:
 805.             return "Č·¶¨ŇŞ°Ń%sŇÔ%s˝đ±ŇÂň˝řÂđŁż" % (sellItemName, str(sellItemPrice))
 806.  
 807.     def REFINE_FAILURE_CAN_NOT_ATTACH(attachedItemName):
 808.         return "ÎŢ·¨ĎâǶ%s µÄ×°±¸" % (attachedItemName)
 809.  
 810.     def REFINE_FAILURE_NO_SOCKET(attachedItemName):
 811.         return "Ă»ÓĐżÉŇÔĎâǶ%s µÄż×" % (attachedItemName)
 812.  
 813.     def REFINE_FAILURE_NO_GOLD_SOCKET(attachedItemName):
 814.         return "Ă»ÓĐżÉŇÔĎâǶ%s µÄ»Ć˝đż×" % (attachedItemName)
 815.  
 816.     def HOW_MANY_ITEM_DO_YOU_DROP(dropItemName, dropItemCount):
 817.         if dropItemCount>1:
 818.             return "Č·¶¨ŇŞČÓµô%d¸ö%sÂđ?" % (dropItemCount, dropItemName)
 819.         else:
 820.             return "Č·¶¨ŇŞČÓµô%sÂđ?" % (dropItemName)
 821.  
 822.     def FISHING_NOTIFY(isFish, fishName):
 823.         if isFish:
 824.             return fishName + "ÉĎąłÁˡŁ"
 825.         else:
 826.             return "µö×Ĺ" + fishName + "ÁˡŁ"
 827.  
 828.     def FISHING_SUCCESS(isFish, fishName):
 829.         if isFish:
 830.             return "µö×Ĺ" + fishName + "ÁˡŁ"
 831.         else:
 832.             return "»ńµĂ" + fishName + "ÁˡŁ"
 833.  
 834.     def NumberToMoneyString(number):
 835.  
 836.         if number <= 0:
 837.             return "0Á˝"
 838.  
 839.         number = str(number)
 840.         result = CutMoneyString(number, 0, 4, "", "")
 841.         result = CutMoneyString(number, 4, 8, "Íň", result)
 842.         result = CutMoneyString(number, 8, 12, "ŇÚ", result)
 843.         result = result + "Á˝"
 844.  
 845.         return result
 846. elif IsEUROPE():
 847.     def DO_YOU_SELL_ITEM(sellItemName, sellItemCount, sellItemPrice):
 848.         if sellItemCount > 1 :
 849.             return DO_YOU_SELL_ITEM2 % (sellItemName, sellItemCount, NumberToMoneyString(sellItemPrice) )
 850.         else:
 851.             return DO_YOU_SELL_ITEM1 % (sellItemName, NumberToMoneyString(sellItemPrice) )
 852.  
 853.     def DO_YOU_BUY_ITEM(buyItemName, buyItemCount, buyItemPrice) :
 854.         if buyItemCount > 1 :
 855.             return DO_YOU_BUY_ITEM2 % ( buyItemName, buyItemCount, buyItemPrice )
 856.         else:
 857.             return DO_YOU_BUY_ITEM1 % ( buyItemName, buyItemPrice )
 858.            
 859.     def REFINE_FAILURE_CAN_NOT_ATTACH(attachedItemName) :
 860.         return REFINE_FAILURE_CAN_NOT_ATTACH0 % (attachedItemName)
 861.  
 862.     def REFINE_FAILURE_NO_SOCKET(attachedItemName) :
 863.         return REFINE_FAILURE_NO_SOCKET0 % (attachedItemName)
 864.  
 865.     def REFINE_FAILURE_NO_GOLD_SOCKET(attachedItemName) :
 866.         return REFINE_FAILURE_NO_GOLD_SOCKET0 % (attachedItemName)
 867.        
 868.     def HOW_MANY_ITEM_DO_YOU_DROP(dropItemName, dropItemCount) :
 869.         if dropItemCount > 1 :
 870.             return HOW_MANY_ITEM_DO_YOU_DROP2 % (dropItemName, dropItemCount)
 871.         else
 872.             return HOW_MANY_ITEM_DO_YOU_DROP1 % (dropItemName)
 873.  
 874.     def FISHING_NOTIFY(isFish, fishName) :
 875.         if isFish :
 876.             return FISHING_NOTIFY1 % ( fishName )
 877.         else :
 878.             return FISHING_NOTIFY2 % ( fishName )
 879.  
 880.     def FISHING_SUCCESS(isFish, fishName) :
 881.         if isFish :
 882.             return FISHING_SUCCESS1 % (fishName)
 883.         else :
 884.             return FISHING_SUCCESS2 % (fishName)
 885.            
 886.     def NumberToMoneyString(n) :
 887.         if n <= 0 :
 888.             return "0 %s" % (MONETARY_UNIT0)
 889.  
 890.         return "%s %s" % ('.'.join([ i-3<0 and str(n)[:i] or str(n)[i-3:i] for i in range(len(str(n))%3, len(str(n))+1, 3) if i ]), MONETARY_UNIT0)
RAW Paste Data