daily pastebin goal
35%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 12th, 2017 52 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. // Работа с меню через wp_get_nav_menu_items();
  2. if( $menu_items = wp_get_nav_menu_items('Меню для шапки') ) { // "Меню для шапки" - это название моего меню. Вы можете также использовать ID или ярлык
  3.     $menu_list = '';
  4.     foreach ( (array) $menu_items as $key => $menu_item ) {
  5.         $title = $menu_item->title; // заголовок элемента меню (анкор ссылки)
  6.         $url = $menu_item->url; // URL ссылки
  7.         $menu_list .= '<a href="' . $url . '">' . $title . '</a>';
  8.     }
  9.     echo $menu_list;
  10. }
RAW Paste Data
Top