SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 16th, 2019 62 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <time.h>
 4. #include <string.h>
 5.  
 6. struct PgmImage
 7. {
 8.     int width;
 9.     int height;
 10.     unsigned short depth; //głębia szarości
 11.     unsigned short** pixels; //tablica wskaźników (macierz pixeli)
 12. };
 13.  
 14. typedef struct PgmImage PgmImage; // typedef - zamienia struct pgmimage na pgmimage
 15.  
 16. struct PgmImageDb
 17. {
 18.     PgmImage* images;
 19.     int length;
 20.     int index; //aktywny indeks
 21. };
 22.  
 23. typedef struct PgmImageDb PgmImageDb;
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28. int ReadInteger(const char* message)
 29. {
 30.     int number;
 31.    
 32.     while (1) //petla wykonuje sie dopoki uzytkownik nie poda wlasciwej wartosci liczbowej (int)
 33.     {
 34.         printf(message);
 35.  
 36.         if (scanf("%d", &number) == 1)
 37.         {
 38.             break;
 39.         }
 40.  
 41.         printf("Podano nieprawidłową liczbę\n");
 42.         while (getchar() != '\n');
 43.     }
 44.  
 45.     return number;
 46. }
 47.  
 48.  
 49. double ReadDouble(const char* message)
 50. {
 51.     double number;
 52.  
 53.     while (1) //petla wykonuje sie dopoki uzytkownik nie poda wlasciwej wartosci liczbowej (double)
 54.     {
 55.         printf(message);
 56.  
 57.         if (scanf("%lf", &number) == 1)
 58.         {
 59.             break;
 60.         }
 61.  
 62.         printf("Podano nieprawidłową liczbę\n");
 63.         while (getchar() != '\n');
 64.     }
 65.  
 66.     return number;
 67. }
 68.  
 69. const char* ReadText(const char* message)
 70. {
 71.     static char buffer[4096]; // zmienna statyczna, jest odpowiednikiem zmiennej globalnej, ale ma zasięg lokalny w funkcji ReadText
 72.     printf(message);
 73.     scanf("%s", buffer); // odczytuje to, co uzytkownik wpisal i na koncu umieszcza 0 (terminator)
 74.     return buffer;
 75. }
 76.  
 77. const char* ReadPath(const char* message, const char* extension) //funkcja dodaje odpowiednie rozszerzenie
 78. {
 79.     char* path;
 80.     path = ReadText(message);
 81.     if (strstr(path, extension) == NULL) //sprawdzenie, czy dodaliśmy ręcznie rozszerzenie
 82.     {
 83.         strcat(path, extension); // jeśli nie, to funkcja dodaje rozszerzenie
 84.     }
 85.     return path;
 86. }
 87.  
 88. int ScanInteger(FILE* file, int* result) //funkcja sprawdzająca, czy w pliku są komentarze
 89. {
 90.     int c;
 91.     while (1)
 92.     {
 93.         if (fscanf(file, "%d", result) == 1)
 94.         {
 95.             return 1;
 96.         }
 97.         if (fgetc(file) == '#')
 98.         {
 99.             while (1) //gdy mamy wartość true, to pomijamy komentarz
 100.             {
 101.                 c = fgetc(file);
 102.                 if (c == EOF || c == '\n')
 103.                 {
 104.                     break;
 105.                 }
 106.  
 107.             }
 108.  
 109.         }
 110.         else
 111.         {
 112.             break;
 113.         }
 114.     }
 115.     return 0;
 116. }
 117.  
 118. void AlocatePixels(PgmImage* image)
 119. {
 120.     int i;
 121.  
 122.     image->pixels = malloc(image->width * sizeof(unsigned short*)); // tworzymy tablicę wskaźników
 123.     for (i = 0; i < image->width; i++)
 124.     {
 125.         image->pixels[i] = malloc(image->height * sizeof(unsigned short)); // tworzymy konkretne komórki
 126.     }
 127. }
 128.  
 129. void FreePixels(PgmImage* image) //najpierw zwalniamy tablicę zmiennych, potem zwalniamy tablicę adresów
 130. {
 131.     int i;
 132.     for (i = 0; i < image->width; i++)
 133.     {
 134.         free(image->pixels[i]);
 135.     }
 136.     free(image->pixels);
 137. }
 138.  
 139. int ReadPgm(const char* path, PgmImage* image)
 140. {
 141.     FILE* file;
 142.     int x, y, pixel;
 143.  
 144.     file = fopen(path, "rb");
 145.     if (file != NULL)
 146.     {
 147.         if (fgetc(file) == 'P' && fgetc(file) == '2') //sprawdzenie czy mamy nagłówek P2
 148.         {
 149.             if (ScanInteger(file, &image->width) &&
 150.                 ScanInteger(file, &image->height) &&
 151.                 ScanInteger(file, &image->depth))
 152.             {
 153.                 AlocatePixels(image);
 154.                 for (y = 0; y < image->height; y++)
 155.                 {
 156.                     for (x = 0; x < image->width; x++)
 157.                     {              
 158.                         if (!ScanInteger(file, &pixel))
 159.                         {
 160.                             FreePixels(image);
 161.                             return 0; //nie udało się odczytać wartości pixela
 162.                         }  
 163.                         image->pixels[x][y] = pixel;
 164.                     }
 165.                 }
 166.                 return 1; //udało się odczytać obraz
 167.             }
 168.         }
 169.  
 170.         fclose(file);
 171.     }
 172.     return 0;
 173. }
 174.  
 175. int SavePgm(const char* path, PgmImage* image)
 176. {
 177.     FILE* file;
 178.     int x, y;
 179.  
 180.     file = fopen(path, "wb");
 181.     if (file != NULL)
 182.     {
 183.         fprintf(file, "P2\n");
 184.         fprintf(file, "%d %d\n", image->width, image->height);
 185.         fprintf(file, "%d\n", image->depth);
 186.  
 187.         for (y = 0; y < image->height; y++)
 188.         {
 189.             for (x = 0; x < image->width; x++)
 190.             {
 191.                 fprintf(file, "%d\n", image->pixels[x][y]);
 192.             }
 193.         }
 194.         fclose(file);
 195.         return 1;
 196.     }
 197.  
 198.     return 0;
 199. }
 200.  
 201. void DbInitialize(PgmImageDb* db) //funkcja inicjalizująca bazę obrazów
 202. {
 203.     db->images = NULL;
 204.     db->length = 0;
 205.     db->index = -1; // nie jesteśmy na żadnym indeksie, czyli nie mamy żadnego obrazu, dlatego -1
 206. }
 207.  
 208. void DbFree(PgmImageDb* db) //funkcja zwalniająca bazę obrazów
 209. {
 210.     int i;
 211.     for (i = 0; i < db->length; i++)
 212.     {
 213.         FreePixels(&db->images[i]);
 214.     }
 215. }
 216.  
 217. void DbAdd(PgmImageDb* db, PgmImage* image)
 218. {
 219.     db->length++;
 220.     db->images = realloc(db->images, (db->length) * sizeof(PgmImage));
 221.     db->images[db->length - 1] = *image;
 222.     if (db->length == 1)
 223.     {
 224.         db->index = 0; //po dodaniu pierwszego obrazka ustawiamy go jako aktywny
 225.     }
 226. }
 227.  
 228. int DbRemove(PgmImageDb* db, int index)
 229. {
 230.     if (index >= 0 && index < db->length)
 231.     {
 232.         db->length--;
 233.         FreePixels(&db->images[db->length]); //zwalniamy pixele dla ostatniego obrazu w tablicy
 234.         db->images = realloc(db->images, (db->length) * sizeof(PgmImage));
 235.         if (db->index == index)
 236.         {
 237.             db->index = -1;
 238.         }
 239.         return 1;
 240.     }
 241.     return 0;
 242. }
 243.  
 244. void DbPrint(PgmImageDb* db)
 245. {
 246.     int i;
 247.     PgmImage* image;
 248.     for (i = 0; i < db->length; i++)
 249.     {
 250.         image = &db->images[i];
 251.         printf("Obraz o indeksie %d (%dx%dx%d)\n", i, image->width, image->height, image->depth);
 252.     }
 253.     printf("Aktywny indeks = %d\n", db->index);
 254. }
 255.  
 256. int DbChangeIndex(PgmImageDb* db, int index)
 257. {
 258.     if (index >=0 && index < db->length)
 259.     {
 260.         db->index = index;
 261.         return 1;
 262.     }
 263.     return 0;
 264. }
 265.  
 266. double Random()
 267. {
 268.     return (double)rand() / RAND_MAX; // wartość od 0 do 1, zmiennoprzecinkowa
 269. }
 270.  
 271. void Noise(PgmImage* image)
 272. {
 273.     int x, y;
 274.     for (y = 0; y < image->height; y++)
 275.     {
 276.         for (x = 0; x < image->width; x++)
 277.         {
 278.            
 279.             if (Random() <= 0.1)
 280.             {
 281.                 if (Random() >= 0.5)
 282.                 {
 283.                     image->pixels[x][y] = 0; // piksel stanie się czarny
 284.                 }
 285.                 else
 286.                 {
 287.                     image->pixels[x][y] = image->depth;  // piksel stanie się biały
 288.                 }
 289.             }
 290.         }
 291.     }
 292. }
 293.  
 294. int* CreateHistogram(PgmImage* image)
 295. {
 296.     int* histogram;
 297.     int x, y;
 298.     unsigned short pixel;
 299.  
 300.     histogram = calloc(image->depth+1, sizeof(int));
 301.     // image->depth+1 - potrzebujemy mieć zawsze jedną komórkę więcej niż wartość głębii obrazu
 302.  
 303.     for (y = 0; y < image->height; y++)
 304.     {
 305.         for (x = 0; x < image->width; x++)
 306.         {
 307.             pixel = image->pixels[x][y];
 308.             histogram[pixel] = histogram[pixel] + 1;
 309.         }
 310.     }
 311.     return histogram;
 312. }
 313.  
 314. void SaveHistogram(const char* path, int* histogram, int length)
 315. {
 316.     FILE* file;
 317.     int i;
 318.  
 319.     file = fopen(path, "wb");
 320.     if (file != NULL)
 321.     {
 322.         for (i = 0; i < length; i++)
 323.         {
 324.             fprintf(file, "%d;%d\n", i, histogram[i]);
 325.             // i to wartość piksela (szarości), histogram [i] to ilość wystąpień tej wartości w obrazie
 326.         }
 327.         fclose(file);
 328.     }
 329.    
 330. }
 331.  
 332. int Compare(const void* x, const void* y)
 333. // jeżeli zwrócona wartość z Compare jest dodatnia
 334. // to qsort przestawia elementy tablicy
 335. // w przeciwnym wypadku zostawia je tak jak było (czy mamy zero, czy wartość ujemną)
 336. {
 337.     unsigned short i, j;
 338.  
 339.     i = *(unsigned short*)x; // rzutowanie na odpowiedni typ wskaźnika
 340.     j = *(unsigned short*)y;
 341.  
 342.     return (int)i-(int)j;
 343.  
 344. }
 345.  
 346. unsigned short Median(unsigned short* pixels)
 347. {
 348.     qsort(pixels, 9, sizeof(unsigned short), Compare);
 349.     return pixels[4]; //środkowa wartość
 350. }
 351.  
 352.  
 353. void MedianFilter(PgmImage* image)
 354. {
 355.     int x, y;
 356.     unsigned short pixels[9];
 357.     for (y = 0; y < image->height - 2; y++)
 358.     {
 359.         for (x = 0; x < image->width - 2; x++)
 360.         {
 361.             // 1 2 3
 362.             // 4 5 6
 363.             // 7 8 9
 364.             pixels[0] = image->pixels[x][y]; //1
 365.             pixels[1] = image->pixels[x+1][y]; //2
 366.             pixels[2] = image->pixels[x+2][y]; //3
 367.             pixels[3] = image->pixels[x][y+1]; //4
 368.             pixels[4] = image->pixels[x+1][y+1]; //5
 369.             pixels[5] = image->pixels[x+2][y+1]; //6
 370.             pixels[6] = image->pixels[x][y+2]; //7
 371.             pixels[7] = image->pixels[x+1][y+2]; //8
 372.             pixels[8] = image->pixels[x+2][y+2]; //9
 373.  
 374.             image->pixels[x + 1][y + 1] = Median(pixels);
 375.         }
 376.     }
 377. }
 378.  
 379. void Negative(PgmImage* image)
 380. {
 381.     int x, y;
 382.     unsigned short pixel;
 383.     for (y = 0; y < image->height; y++)
 384.     {
 385.         for (x = 0; x < image->width; x++)
 386.         {
 387.             pixel = image->depth - image->pixels[x][y];
 388.             image->pixels[x][y] = pixel;
 389.         }
 390.     }
 391. }
 392.  
 393. void Rotate90(PgmImage* image)
 394. {
 395.     int x, y;
 396.     PgmImage temp;
 397.     temp.width = image->height;
 398.     temp.height = image->width;
 399.     AlocatePixels(&temp);
 400.     for (y = 0; y < image->height; y++)
 401.     {
 402.         for (x = 0; x < image->width; x++)
 403.         {
 404.             temp.pixels[y][x] = image->pixels[x][y];
 405.         }
 406.     }
 407.     FreePixels(image); //zwalniamy pamięć oryginalnego obrazu
 408.     image->width = temp.width;
 409.     image->height = temp.height;
 410.     image->pixels = temp.pixels; //wskaźnik (adres obszaru pamięci)
 411. }
 412.  
 413. void Rotate90k(PgmImage* image, int k)
 414. {
 415.     int i;
 416.     if (k < 0)
 417.     {
 418.         k = -k;
 419.     }
 420.     for (i = 0; i < k; i++)
 421.     {
 422.         Rotate90(image);
 423.     }
 424. }
 425.  
 426. int main()
 427. {
 428.     int finish, n, index, k;
 429.     PgmImage image;
 430.     PgmImageDb db;
 431.     const char* path;
 432.     int* histogram;
 433.  
 434.     system("chcp 1250 > nul"); // odczytywanie polskich znaków w konsoli
 435.    
 436.     srand(time(NULL));
 437.  
 438.     finish = 0;
 439.  
 440.     DbInitialize(&db);
 441.  
 442.     while (!finish)
 443.     {
 444.         printf("1. Wczytaj (dodaj) plik PGM do bazy obrazów\n");
 445.         printf("2. Zapisz aktywny plik PGM\n");
 446.         printf("3. Usuń obraz z bazy obrazów\n");
 447.         printf("4. Wyświetl szczegóły bazy obrazów\n");
 448.         printf("5. Wybierz aktywny plik PGM z bazy obrazów\n");
 449.         printf("6. Obróć aktywny plik PGM o 90*k stopni\n");
 450.         printf("7. Zapisz histogram aktywnego pliku PGM do pliku CSV\n");
 451.         printf("8. Zastosuj negatyw do aktywnego pliku PGM\n");
 452.         printf("9. Zaszum aktywny plik PGM (pieprz/sól)\n");
 453.         printf("10. Zastosuj filtr medianowy do aktywnego pliku PGM\n");
 454.         printf("0. Koniec programu\n");
 455.         n = ReadInteger("");
 456.         switch (n)
 457.         {
 458.         case 1:
 459.             path = ReadPath("Podaj ścieżkę do pliku\n", ".pgm");
 460.             if (ReadPgm(path, &image) == 0)
 461.             {
 462.                 printf("Nie udało się wczytać pliku\n");
 463.             }
 464.             else
 465.             {
 466.                 DbAdd(&db, &image);
 467.             }
 468.             break;
 469.  
 470.         case 2:
 471.             if (db.index != -1)
 472.             {
 473.                 path = ReadPath("Podaj ścieżkę do pliku\n", ".pgm");
 474.                 if (SavePgm(path, &db.images[db.index]) == 0)
 475.                 {
 476.                     printf("Nie udało się zapisać pliku\n");
 477.                 }
 478.             }
 479.             else
 480.             {
 481.                 printf("Wybierz aktywny plik PGM z bazy obrazów\n");
 482.             }
 483.             break;
 484.  
 485.         case 3:
 486.             index = ReadInteger("Podaj indeks obrazu, który chcesz usunąć: ");
 487.             if (!DbRemove(&db, index))
 488.             {
 489.                 printf("Podano nieprawidłowy indeks\n");
 490.             }
 491.             break;
 492.  
 493.         case 4:
 494.             DbPrint(&db);
 495.             break;
 496.  
 497.         case 5:
 498.             index = ReadInteger("Podaj indeks obrazu, który ma być aktywny: ");
 499.             if (!DbChangeIndex(&db, index))
 500.             {
 501.                 printf("Podano indeks z nieprawidłowego zakresu\n");
 502.             }
 503.             break;
 504.  
 505.         case 6:
 506.             if (db.index != -1)
 507.             {
 508.                 k = ReadInteger("Podaj parametr k: ");
 509.                 Rotate90k(&db.images[db.index], k);
 510.             }
 511.             else
 512.             {
 513.                 printf("Wybierz aktywny plik PGM z bazy obrazów\n");
 514.             }
 515.             break;
 516.        
 517.         case 7:
 518.             if (db.index != -1)
 519.             {
 520.                 path = ReadPath("Podaj ścieżkę do pliku: ", ".csv");
 521.                 histogram = CreateHistogram(&db.images[db.index]); // wskaźnik do aktywnego obrazka (domyślnie o indeksie 0)
 522.                 SaveHistogram(path, histogram, db.images[db.index].depth+1);
 523.                 free(histogram);
 524.             }
 525.             else
 526.             {
 527.                 printf("Wybierz aktywny plik PGM z bazy obrazów\n");
 528.             }
 529.             break;
 530.  
 531.         case 8:
 532.             if (db.index != -1)
 533.             {
 534.                 Negative(&db.images[db.index]);
 535.             }
 536.             else
 537.             {
 538.                 printf("Wybierz aktywny plik PGM z bazy obrazów\n");
 539.             }
 540.             break;
 541.  
 542.         case 9:
 543.             if (db.index != -1)
 544.             {
 545.                 Noise(&db.images[db.index]);
 546.             }
 547.             else
 548.             {
 549.                 printf("Wybierz aktywny plik PGM z bazy obrazów\n");
 550.             }
 551.             break;
 552.  
 553.         case 10:
 554.             if (db.index != -1)
 555.             {
 556.                 MedianFilter(&db.images[db.index]); // wskaźnik do aktywnego obrazka (domyślnie o indeksie 0)
 557.             }
 558.             else
 559.             {
 560.                 printf("Wybierz aktywny plik PGM z bazy obrazów\n");
 561.             }
 562.             break;
 563.  
 564.         case 0:
 565.             finish = 1;
 566.             break;
 567.  
 568.         default:
 569.             printf("Podano błędną wartość\n");
 570.         }
 571.     }
 572.     DbFree(&db);
 573.    
 574.  
 575.     return 0;
 576. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top