SHARE
TWEET

pro

a guest Sep 19th, 2019 97 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <link href="{!! asset('css/custom_print.css') !!}" rel="stylesheet">
 2. <link rel="stylesheet" href="{!! asset('admin/bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css') !!}">
 3.  
 4.    <div id="page">
 5.       <page size="A4"  class="short">
 6.          <div class="x_panel">
 7.             <div class="x_content">
 8.                <header>
 9.                   <div class="col-md-12">
 10.                      <div class="col-md-2">
 11.                         <p><img src="{!! asset('images/logo.png') !!}"> </p>
 12.                      </div>
 13.                      <div class="col-md-8">
 14.                         <p align="center">अनुसूची-१२ (नियम ७ संग सम्बन्धित)<br>
 15.                               नेपाल सरकार<br>
 16.                               सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय <br>
 17.                               केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग <br>
 18.                               <b>स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको कार्यालय </b><br>
 19.                               वडा नं.<b>
 20.                               <?php if(auth()->user()->isAdmin == 1){
 21.                                  echo "१";
 22.                                  }else if(auth()->user()->isAdmin == 2){
 23.                                  echo "२";
 24.                                  }else if(auth()->user()->isAdmin == 3){
 25.                                  echo "३";
 26.                                  }else if(auth()->user()->isAdmin == 4){
 27.                                  echo "४";
 28.                                  }else if(auth()->user()->isAdmin == 5){
 29.                                  echo "५";
 30.                                  }else if(auth()->user()->isAdmin == 6){
 31.                                  echo "६";
 32.                                  }else if(auth()->user()->isAdmin == 7){
 33.                                  echo "७";
 34.                                  }else if(auth()->user()->isAdmin == 8){
 35.                                  echo "८";
 36.                                  }else if(auth()->user()->isAdmin == 9){
 37.                                  echo "९";
 38.                                  }else if(auth()->user()->isAdmin == 10){
 39.                                  echo "१०";
 40.                                  }else if(auth()->user()->isAdmin == 11){
 41.                                  echo "११";
 42.                                  }else if(auth()->user()->isAdmin == 12){
 43.                                  echo "१२";
 44.                                  }else{
 45.  
 46.                                  }
 47.  
 48.                                  ?>
 49.                               ,{{$local_state[0]->local_state_name}} </b><br>
 50.                             <b>{{$district[0]->district_name}}</b> जिल्ला, <b>{{$provience[0]->province_name}}, नेपाल</b>
 51.                         </p>
 52.                      </div>
 53.                   </div>
 54.                </header>
 55.                <div class="row top-part">
 56.                   <div class="col-md-12">
 57.                      <h4 align="center">बसाइँसराई दर्ताको प्रमाणपत्र</h4>
 58.                   </div>
 59.                </div>
 60.                <div class="row title-left">
 61.                   <div class="col-md-6">
 62.                      <p align="left">
 63.                         दर्ता नम्बर : {!!$data->registration_no!!}<br>
 64.                         पारिवारिक लागत फाराम नं. :<b> {!!$data->family_form_no!!}</b>
 65.                      </p>
 66.                   </div>
 67.                   <div class="col-md-6">
 68.                      <p align="right">
 69.                         दर्ता मिति :<b>{!!$data->registration_date!!}</b>
 70.                      </p>
 71.                   </div>
 72.                </div>
 73.                <div class="row content-para">
 74.                   <div class="col-md-12">
 75.                      <p align="left">
 76.                            यस कार्यालयमा खडा गरिएको बसाइँसराईदर्ता किताब अनुसार प्रमाणित गरिन्छ कि सूचक श्री {!!$data->applicant_name!!} ले भरेको अनुसूची-६ को बसाइँ सराईको सुचना फाराम बमोजिम <b>१</b>प्रदेश <b>इलाम</b>जिल्ला <b>{{$local_state[0]->local_state_name}}</b> वडा नं. <b>
 77.                            <?php if(auth()->user()->isAdmin == 1){
 78.                               echo "१";
 79.                               }else if(auth()->user()->isAdmin == 2){
 80.                               echo "२";
 81.                               }else if(auth()->user()->isAdmin == 3){
 82.                               echo "३";
 83.                               }else if(auth()->user()->isAdmin == 4){
 84.                               echo "४";
 85.                               }else if(auth()->user()->isAdmin == 5){
 86.                               echo "५";
 87.                               }else if(auth()->user()->isAdmin == 6){
 88.                               echo "६";
 89.                               }else if(auth()->user()->isAdmin == 7){
 90.                               echo "७";
 91.                               }else if(auth()->user()->isAdmin == 8){
 92.                               echo "८";
 93.                               }else if(auth()->user()->isAdmin == 9){
 94.                               echo "९";
 95.                               }else if(auth()->user()->isAdmin == 10){
 96.                               echo "१०";
 97.                               }else if(auth()->user()->isAdmin == 11){
 98.                               echo "११";
 99.                               }else if(auth()->user()->isAdmin == 12){
 100.                               echo "१२";
 101.                               }else{
 102.  
 103.                               }
 104.  
 105.                               ?> </b>  मा बस्ने श्री {!!$data->house_owner_name!!} निम्नलिखित परिवार सहित मिति {!!$data->migrate_date!!} मा {!!$data->migrate_province_name!!} प्रदेश {!!$data->issued_district!!} जिल्ला {!!$data->migrate_local_state!!} वडा नं. {!!$data->migrate_ward!!} मा बसाइँ सरी
 106.                            {!!$data->migrate_type!!}
 107.                            हो।
 108.                         </p>
 109.                   </div>
 110.                         <div class="col-md-12">
 111.                         <div class="table-responsive">
 112.                            <table class="table table-bordered" id="family_member_table">
 113.                               <thead>
 114.                                  <tr>
 115.  
 116.                                     <th>नाम थर</th>
 117.                                     <th>जन्म मिति</th>
 118.                                     <th>सूचक संगको नाता</th>
 119.                                     <th>घटना दर्ता भए नभएको खुलाउने </th>
 120.                                     <th>कैफियत </th>
 121.  
 122.                                  </tr>
 123.                               </thead>
 124.                               <tbody>
 125.                                  <tr>
 126.  
 127.                                     <td>
 128.  
 129.                                      {!! $data->family_member_name!!}
 130.                                     </td>
 131.                                     <td>
 132.                                    {!! $data->date_of_birth!!}
 133.                                     </td>
 134.                                     <td>
 135.  
 136.                                       {!! $data->relation!!}
 137.                                     </td>
 138.                                     <td>
 139.                                     {!!$data->event_registration!!}
 140.                                     </td>
 141.                                     <td>
 142.  
 143.  
 144.                                        {!!$data->remakrs!!}
 145.                                     </td>
 146.  
 147.                                  </tr>
 148.                               </tbody>
 149.                            </table>
 150.                         </div>
 151.                      </div>
 152.                </div>
 153.                <div class="row para-btm">
 154.                   <div class="col-md-8">
 155.                      <p align="left">
 156.                         नागरिकता लिएको भए <br>
 157.                            नागरिकता प्रमाणपत्र नं. {!!$data->citizenship_no!!}<br>
 158.                            जारी मिति र जिल्ला {!!$data->issued_date!!}, {!!$data->issued_districts!!}
 159.                      </p>
 160.                   </div>
 161.                   <div class="col-md-4">
 162.                      <p align="left"> स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको <br>
 163.                         सही : <br>
 164.                         नाम थर :<b>{!!$data->local_registar_name!!}</b><br>
 165.                         मिति : <b>{!!$data->signed_date!!}</b>
 166.                      </p>
 167.                   </div>
 168.                </div>
 169.             </div>
 170.          </div>
 171.       </page>
 172.       <page size="A4"  class="short eng">
 173.          <div class="x_content">
 174.             <div class="x_panel">
 175.              <div class="eng paanji">
 176.                   <div class="row para-two">
 177.                       <div class="col-md-2">
 178.  
 179.                      </div>
 180.                      <div class="col-md-8">
 181.  
 182.  
 183.                       </div>
 184.                       <div class="col-md-2">
 185.                       </div>
 186.                     </div>
 187.                      <header>
 188.       <div class="row head-name">
 189.   <div class="col-md-3">
 190.   <p><img src="{!! asset('images/logo.png') !!}"> </p>
 191.   </div>
 192.   <div class="col-md-9">
 193.  
 194.   </div>
 195.   <div class="col-md-12  title_header">
 196.    <p align="center">Schedule-12 (Related with Rule 7)<br>
 197.                                  Government of Nepal<br>
 198.                                  Ministry of Federal Affairs and Local Development<br>
 199.                                  Department of Civil Registration<br>
 200.                                  <b>Office of Local Registar</b><br>
 201.                                  Ward No.<b><?php if(auth()->user()->isAdmin == 1){
 202.                                     echo "1";
 203.                                     }else if(auth()->user()->isAdmin == 2){
 204.                                     echo "2";
 205.                                     }else if(auth()->user()->isAdmin == 3){
 206.                                     echo "3";
 207.                                     }else if(auth()->user()->isAdmin == 4){
 208.                                     echo "4";
 209.                                     }else if(auth()->user()->isAdmin == 5){
 210.                                     echo "5";
 211.                                     }else if(auth()->user()->isAdmin == 6){
 212.                                     echo "6";
 213.                                     }else if(auth()->user()->isAdmin == 7){
 214.                                     echo "7";
 215.                                     }else if(auth()->user()->isAdmin == 8){
 216.                                     echo "8";
 217.                                     }else if(auth()->user()->isAdmin == 9){
 218.                                     echo "9";
 219.                                     }else if(auth()->user()->isAdmin == 10){
 220.                                     echo "10";
 221.                                     }else if(auth()->user()->isAdmin == 11){
 222.                                     echo "11";
 223.                                     }else if(auth()->user()->isAdmin == 12){
 224.                                     echo "12";
 225.                                     }else{
 226.  
 227.                                     }?>, {{$local_state[0]->local_state_name_english}}</b>,
 228.                                     <br> <b id="margin">{{$district[0]->district_name_english}}</b> District <b>{{$district[0]->province_id }} Province, Nepal </b></p>
 229.      </div>
 230.    </div>
 231.  
 232.  
 233.       </header>
 234.                     <div class="row top-part">
 235.                     <div class="col-md-12">
 236.                       <p align="center" class="font-size-24"><b>Migration Registration Certificate</b></p>
 237.                     </div>
 238.                   </div>
 239.                       <div class="row title-left">
 240.                         <div class="col-md-6">
 241.                           <p align="left">
 242.                             Registration No : <b>{!!$data->reg_no!!}</b><br>
 243.                             Family Record Form No : <b>{!!$data->form_no!!}</b>
 244.                           </p>
 245.                         </div>
 246.                         <div class="col-md-6">
 247.                           <p align="right">
 248.                             Date of Registration :<b>{!!$data->reg_date!!}</b>
 249.                           </p>
 250.                         </div>
 251.  
 252.                       </div>
 253.                       <div class="row content-para">
 254.                       <div class="col-md-12">
 255.                         <p align="left">This is to certify,as per the birth register maintained at this office and the information provided by <b> {!!$data->applicant_title!!}
 256.  
 257. {!!$data->applicant_name!!}</b> in the information from of schedule 6, the information   <b>{!!$data->applicant_title2!!}
 258.  
 259. {!!$data->house_owner_name_eng!!} a resident of Ward No.<b><?php if(auth()->user()->isAdmin == 1){
 260.                                  echo "1";
 261.                                  }else if(auth()->user()->isAdmin == 2){
 262.                                  echo "2";
 263.                                  }else if(auth()->user()->isAdmin == 3){
 264.                                  echo "3";
 265.                                  }else if(auth()->user()->isAdmin == 4){
 266.                                  echo "4";
 267.                                  }else if(auth()->user()->isAdmin == 5){
 268.                                  echo "5";
 269.                                  }else if(auth()->user()->isAdmin == 6){
 270.                                  echo "6";
 271.                                  }else if(auth()->user()->isAdmin == 7){
 272.                                  echo "7";
 273.                                  }else if(auth()->user()->isAdmin == 8){
 274.                                  echo "8";
 275.                                  }else if(auth()->user()->isAdmin == 9){
 276.                                  echo "9";
 277.                                  }else if(auth()->user()->isAdmin == 10){
 278.                                  echo "10";
 279.                                  }else if(auth()->user()->isAdmin == 11){
 280.                                  echo "11";
 281.                                  }else if(auth()->user()->isAdmin == 12){
 282.                                  echo "12";
 283.                                  }else{
 284.  
 285.                                  }?></b> <b>Ilam Municipality</b>Rural Municipality Municipality,  <b>Ilam</b> District  <b>1</b> Province, with the following members of the family, in migrated out migrated to Ward No.
 286.  
 287. </b><b>{!!$data->mig_ward_eng!!} </b> Rural Municipality/Municipality <b>{!!$data->mig_district_eng!!}
 288.  
 289.  </b> District <b> mig_provience_name_eng
 290. </b>Province.</p>
 291.  
 292.  
 293.  
 294.                       </div>
 295.                            <div class="col-md-12">
 296.                            <div class="table-responsive">
 297.                               <table class="table table-bordered" id="migration-family-member-table-eng">
 298.                                  <thead>
 299.                                     <tr>
 300.  
 301.                                        <th>Name and Surname</th>
 302.                                        <th>Date of Birth</th>
 303.                                        <th>Relationship with the informant</th>
 304.                                        <th>Vital Events Registration Mentioned or Not</th>
 305.                                        <th>Remarks</th>
 306.  
 307.                                     </tr>
 308.                                  </thead>
 309.                                  <tbody>
 310.                                     <tr>
 311.  
 312.                                        <td>
 313.                                           {!!$data->family_member_name_eng!!}
 314.                                        </td>
 315.                                        <td>
 316.  
 317.  
 318.                                           {!!$data->date_of_birth_eng!!}
 319.                                        </td>
 320.                                        <td>
 321.  
 322.  
 323.                                            {!!$data->relation_eng!!}
 324.                                        </td>
 325.                                        <td>
 326.  
 327.  
 328.                                           {!!$data->event_reg_eng!!}
 329.                                        </td>
 330.                                        <td>
 331.  
 332.                                          {!!$data->remarks_eng!!}
 333.                                        </td>
 334.  
 335.                                     </tr>
 336.                                  </tbody>
 337.                               </table>
 338.                            </div>
 339.                         </div>
 340.                     </div>
 341.                       <div class="row para-btm">
 342.                         <div class="col-md-7">
 343.                           <p align="left">
 344.  
 345.                             If Citizenship certificate is issued : <br>
 346.                               Citizenship Certificate No. {!!$data->citizen_no_eng!!}<br>
 347.                               Date and Distirct Of issuance {!!$data->issued_date_eng!!}, {!!$data->issued_district_eng!!}
 348.                          </p>
 349.                        </div>
 350.                        <div class="col-md-5">
 351.                         <p align="left">Local Registar's<br>
 352.                           Signature: <br>
 353.                               Name and surname {!!$data->local_registar_name_eng!!}<br>
 354.                         </p>
 355.                       </div>
 356.                     </div>
 357.                   </div>
 358.  
 359.                   </div>
 360.  
 361.             </div>
 362.          </div>
 363.       </page>
 364.    </div>
 365.  
 366. <div class="col-md-12">
 367. <<<<<<< HEAD
 368.      <center>
 369.     <div class="hide-button">
 370.       <a class="btn btn-success" href="{!!url('home')!!}"><span class="glyphicon glyphicon-home"></span>गृहपृष्ठ </a>
 371.       <a class="btn btn-success"  href="migration/{!!$data->id!!}/edit"><span class="glyphicon glyphicon-edit"></span>रेकर्ड सच्याउनुहोस </a>
 372.           <a class="btn btn-success" id="print_certificate"><span class="glyphicon glyphicon-print"></span> प्रिन्ट गर्नुहोस </a>
 373.       <a class="btn btn-success" href="{!!url('migration/create')!!}"><span class="glyphicon glyphicon-print"></span> नयाँ फर्म खोल्नुहोस</a>
 374.  
 375.    <center>
 376.      <div class="hide-button" style="display: block;">
 377.       <a class="btn btn-success" href="{!!url('home')!!}"><span class="glyphicon glyphicon-home"></span>गृहपृष्ठ </a>
 378.       <a class="btn btn-success"  href="migration/{!!$data->id!!}/edit"><span class="glyphicon glyphicon-edit"></span>रेकर्ड सच्याउनुहोस </a>
 379.       <a class="btn btn-success" id="print_birth_certificate"><span class="glyphicon glyphicon-print"></span> प्रिन्ट गर्नुहोस </a>
 380.       <a class="btn btn-success" href="{!!url('migration/create')!!}"><span class="glyphicon glyphicon-print"></span> नयाँ फर्म खोल्नुहोस</a>
 381.  
 382.     </div>
 383.    </center>
 384. </div>
 385. <!-- jQuery -->
 386. <!-- jQuery 3 -->
 387. <script src="{!! asset('admin/bower_components/jquery/dist/jquery.min.js') !!}"></script>
 388.  
 389.  
 390. <script type="text/javascript">
 391.   $(document).ready(function(){
 392.     $('#print_certificate').click(function() {
 393.      
 394.     $('.hide-button').hide();
 395.  
 396.     window.print();
 397.    
 398.    
 399.     $('.hide-button').show();
 400.     });
 401.   });
 402. </script>
 403. <script type="text/javascript">
 404.  
 405.  
 406.  $('#print_birth_certificate').click(function() {
 407.         document.getElementById('margin').style.marginLeft = "290px";
 408.  
 409.  
 410.    $('.hide-button').hide();
 411.  
 412.    window.print();
 413.    document.getElementById('margin').style.marginLeft = "0px";
 414.    
 415.    $('.hide-button').show();
 416.  
 417. });
 418. </script>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top