SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 16th, 2019 87 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Progr           segment
 2.                 assume  cs:Progr, ds:dane, ss:stosik
 3.  
 4. start:      mov ax,dane
 5.             mov ds,ax
 6.             mov ax,stosik
 7.             mov ss,ax
 8.             mov sp,offset szczyt
 9.            
 10.            
 11.             mov ah,0        ;losowanie pierwszego indeksu
 12.             int 1ah         ;zczytanie ilosci taktów procesora od uruchomienia
 13.             xor dh,dh       ;czyszczenie rejestru aby wynik w dl byl w zakresie 2 bajtow
 14.             mov bx,dx
 15. pocz:       mov dl,los[bx]
 16.             push bx
 17.             mov ax,160d
 18.             mul dl
 19.             mov bx,ax
 20.            
 21.             ;zapamietywanie wszystkich znakow z wylosowanej linii
 22.            
 23.             cld
 24.             push ds
 25.             push ds
 26.             pop es              
 27.             mov ax,0b800h      
 28.             mov ds,ax          
 29.             mov si,bx               ;nr lini * 160
 30.             mov di,offset buffor
 31.             mov cx,80          
 32.             rep movsw          
 33.            
 34.            ;zasloniecie wyloswanej linii
 35.            
 36.             pop ds
 37.             mov ax,0b800h
 38.             mov es,ax
 39.             mov di,bx
 40.             mov ah,01000000b        ;kolor czerwony
 41.             mov al,32               ;32 to ascii SPACJA
 42.             mov cx,80
 43.             rep stosw
 44.            
 45.            ;odczekanie 1 sekundy
 46.            
 47.             mov cx,16d          
 48.             xor dx,dx          
 49.             mov ah,86h          
 50.             int 15h            
 51.            
 52.            ;odsłonięci wybranej linii
 53.            
 54.             mov si,offset buffor
 55.             mov di,bx
 56.             mov cx,80
 57.             rep movsw          
 58.            
 59.             mov ah,1            
 60.             int 16h             ;jesli nacisniety klawisz to z=0
 61.             pop bx
 62.             jnz koniec
 63.             inc bx
 64.             jmp pocz
 65.            
 66.  
 67. koniec:     mov ah,4ch
 68.             mov al,0
 69.             int 21h
 70. Progr           ends
 71.  
 72. dane            segment
 73.                 buffor dw 80 dup(0)
 74.                 los db 17,7,0,1,15,9,14,15,23,1,11,18,14,18,24,12,14,6,19,20,24,6,23,8,19,21,9,21,3,6,13,7,0,9,6,20,24,4,11,9,18,6,5,20,13,12,20,16,2,10,3,23,14,22,23,24,10,20,4,13,8,6,15,22,2,12,18,20,2,9,1,6,16,11,6,7,8,11,23,20,17,5,14,9,17,6,15,22,9,8,13,8,24,12,13,0,4,10,9,17,23,7,14,6,7,20,21,0,12,3,21,6,2,6,14,12,13,24,5,22,18,23,4,18,11,0,2,22,6,11,19,8,11,19,7,1,10,20,21,24,7,14,0,5,3,15,11,8,11,23,24,6,9,3,13,6,8,24,13,14,21,13,20,24,22,14,9,1,24,6,0,4,5,6,19,7,15,2,24,17,2,3,2,21,22,21,4,0,23,8,0,16,5,14,2,3,10,9,18,1,0,11,20,11,0,16,22,16,5,15,0,14,9,12,23,3,24,15,2,0,1,3,5,7,24,11,1,15,12,13,2,10,15,21,4,5,11,7,8,17,0,19,14,4,21,12,5,2,14,2,13,19,20,8,7,1
 75. dane            ends
 76.  
 77. stosik          segment
 78.                 dw    100h dup(0)
 79. szczyt          Label word
 80. stosik          ends
 81.  
 82. end start
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top