daily pastebin goal
25%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 17th, 2017 49 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. program Kolokwium1;
 2.  
 3. {$APPTYPE CONSOLE}
 4.  
 5. {Program jest jeszcze niedokonczony, ale wszystkie procedury dzialaja, za wyjatkiem procedury wyswietlajacej obraz,
 6. ktora wyswietla tylko jeden obraz zamiast wszystkich. Pozniej poprawie, teraz mi sie nie chce.}
 7.  
 8. {Pozmieniajcie co sie da i usuncie komentarze jezeli checie oddawac to na kolokwium,
 9. zeby sie nie okazalo ze oddamy wszyscy to samo.
 10. Sprawdze tez jak u was wyglada losowanie liczb, bo u mnie cos czesto losuje te same. -- Dudek}
 11.  
 12. uses
 13.   SysUtils;
 14.  
 15. type
 16.    Type_ListaObrazow = record
 17.      Obraz    : array of array of char;
 18. end;
 19.  
 20. type TListaArray = array of Type_ListaObrazow;
 21.  
 22.  
 23. Procedure WyswietlObrazy(var ListaObrazow : TListaArray);    {pierwszy parametr przekazywany jest poprzez referencje}
 24. var i ,j, k   : integer;
 25.     rozmiary     : array [0..1] of integer;  {pierwszy element tablicy to rozmair X a drugi to rozmiar Y}
 26. Begin
 27.   writeln('Lista obrazow: ');
 28.   for i:=1 to length(ListaObrazow) do     {petla przejdzie przez wszystkie obrazy}
 29.   Begin
 30.     rozmiary[0] := length(ListaObrazow[i].Obraz);   {zczytaj pierwszy rozmiar obrazu}
 31.     rozmiary[1] := length(ListaObrazow[i].Obraz[0]);  {zczytaj drugi rozmiar obrazu}
 32.     for j:=0 to rozmiary[0]-1 do  {wyswietl obraz}
 33.     Begin
 34.       for k:=0 to rozmiary[1]-1 do
 35.       Begin
 36.         write(ListaObrazow[i].Obraz[j][k]);
 37.       End;
 38.       writeln;
 39.     End;
 40.   End;
 41. End;
 42.  
 43.  
 44. Procedure DodajObrazPodpunktA(var ListaObrazow : TListaArray);   {parametr przekazywany jest poprzez referencje}
 45. var tempvar  : string;
 46.     error, iloscobrazow, i ,j, losowykolor    : integer;
 47.     rozmiary  : array [0..1] of integer;  {pierwszy element tablicy to rozmair X a drugi to rozmiar Y}
 48.     litera    : char;   {zmienna przechowujaca wylosowana litere, aby zmniejszyc ilosc instrukcji warunkowych}
 49. Begin
 50.   iloscobrazow := length(ListaObrazow)+1;
 51.   write('Podaj rozmiary obrazu: ');
 52.   readln(tempvar);                                {uzytkownik podaje rozmiary oddzielone spacja}
 53.   val(tempvar, rozmiary[0], error);
 54.   delete(tempvar, 1, pos(' ', tempvar));
 55.   val(tempvar, rozmiary[1], error);
 56.  
 57.   setlength(ListaObrazow, iloscobrazow);
 58.   setlength(ListaObrazow[iloscobrazow].Obraz, rozmiary[0], rozmiary[1]);
 59.  
 60.   for i:=0 to rozmiary[0]-1 do  {wypelnij obraz}
 61.   Begin
 62.     losowykolor := random(3);     {losujemy cyfre od 0 do 2 i zapisujemy przypadajacy jej kolor w zmiennej}
 63.     if losowykolor = 0 then
 64.       litera := 'R'
 65.     else if losowykolor = 1 then
 66.       litera := 'G'
 67.     else
 68.       litera := 'B';
 69.     for j:=0 to rozmiary[1]-1 do
 70.     Begin
 71.       ListaObrazow[iloscobrazow].Obraz[i][j] := litera;
 72.     End;
 73.   End;
 74. End;
 75.  
 76.  
 77. Procedure DodajObrazPodpunktB(var ListaObrazow : TListaArray);     {parametr przekazywany jest poprzez referencje}
 78. var tempvar  : string;
 79.     error, iloscobrazow, i ,j    : integer;
 80.     rozmiary : array [0..1] of integer;  {pierwszy element tablicy to rozmair X a drugi to rozmiar Y}
 81.     losowe_x_y : array [0..1] of integer;  {tablica dwuelementowa, przechowujaca losowe wspolrzedne}
 82. Begin
 83.   iloscobrazow := length(ListaObrazow)+1;     {wczytaj ilosc obrazow i zwieksz ja o 1}
 84.   write('Podaj rozmiary obrazu: ');
 85.   readln(tempvar);                                {uzytkownik podaje rozmiary oddzielone spacja}
 86.   val(tempvar, rozmiary[0], error);
 87.   delete(tempvar, 1, pos(' ', tempvar));
 88.   val(tempvar, rozmiary[1], error);
 89.  
 90.   setlength(ListaObrazow, iloscobrazow);          {ustaw rozmiar tablicy na o 1 wieksza}
 91.   setlength(ListaObrazow[iloscobrazow].Obraz, rozmiary[0], rozmiary[1]);   {ustaw rozmiar tablicy przechowujacej obraz obrazu}
 92.  
 93.   while True do
 94.   Begin
 95.     write('Podaj kolory: ');                      {uzytkownik podaje dwa kolory (R G lub B, najpierw kolor tla a pozniej punktow) nieoddzielone spacja}
 96.     readln(tempvar);
 97.     if ((length(tempvar) <> 2) OR ((tempvar[1] <> 'R') AND (tempvar[1] <> 'G') AND      {Sprawdz, czy kolory sa podane poprawnie}
 98.     (tempvar[1] <> 'B')) OR ((tempvar[2] <> 'R') AND (tempvar[2] <> 'G') AND
 99.     (tempvar[2] <> 'B'))) then
 100.       writeln('Niepoprawne kolory!')
 101.     else
 102.       break;
 103.   End;
 104.  
 105.   for i:=0 to rozmiary[0]-1 do  {wypelnij obraz}
 106.   Begin
 107.     for j:=0 to rozmiary[1]-1 do
 108.     Begin
 109.       ListaObrazow[iloscobrazow].Obraz[i][j] := tempvar[1];
 110.     End;
 111.   End;
 112.  
 113.   randomize;
 114.   i:=0;
 115.   while i<5 do   {zamien 5 losowych znakow}
 116.   Begin
 117.     losowe_x_y[0] := random(rozmiary[0]);        {wylosuj pierwsza wspolrzedna}
 118.     losowe_x_y[1] := random(rozmiary[1]);        {wylosuj druga wspolrzedna}
 119.     if(ListaObrazow[iloscobrazow].Obraz[losowe_x_y[0]][losowe_x_y[1]] <> tempvar[2]) then     {sprawdz czy kolor nie jest juz zamieniony}
 120.     Begin
 121.       ListaObrazow[iloscobrazow].Obraz[losowe_x_y[0]][losowe_x_y[1]] := tempvar[2];
 122.       i := i + 1;
 123.     End;
 124.   End;
 125. End;
 126.  
 127.  
 128.  
 129. Procedure Permutuj(var ListaObrazow : TListaArray);     {parametr przekazywany jest poprzez referencje}
 130. var i ,j, index    : integer;
 131.     rozmiary : array [0..1] of integer;  {pierwszy element tablicy to rozmair X a drugi to rozmiar Y}
 132. Begin
 133.  
 134.   While True do
 135.   Begin
 136.     write('Ktory obraz permutowac: ');
 137.     read(index);
 138.     if index <= length(ListaObrazow) then
 139.       break
 140.     else
 141.       writeln('Nie ma takiego obrazu!');
 142.   End;
 143.  
 144.   rozmiary[0] := length(ListaObrazow[index].Obraz);   {zczytaj pierwszy rozmiar obrazu}
 145.   rozmiary[1] := length(ListaObrazow[index].Obraz[0]);  {zczytaj drugi rozmiar obrazu}
 146.  
 147.   for i:=0 to rozmiary[0]-1 do  {wyswietl obraz}
 148.   Begin
 149.     if ListaObrazow[index].Obraz[i][0] = 'R' then       {korzystam z trzech instrukcji warunkowych w pierwszej petli, zamiast jednej instrukcji warunkowej w drugiej petli aby zaoszczedzic na zuzyciu procesora}
 150.     Begin
 151.       for j:=0 to rozmiary[1]-1 do
 152.       Begin
 153.         ListaObrazow[index].Obraz[i][j] := 'B';   {zamien R na B}
 154.       End;
 155.     End
 156.     else if ListaObrazow[index].Obraz[i][0] = 'G' then
 157.     Begin
 158.       for j:=0 to rozmiary[1]-1 do
 159.       Begin
 160.         ListaObrazow[index].Obraz[i][j] := 'R';     {zamien G na R}
 161.       End;
 162.     End
 163.     else
 164.     Begin
 165.       for j:=0 to rozmiary[1]-1 do
 166.       Begin
 167.         ListaObrazow[index].Obraz[i][j] := 'G';    {zamien B na G}
 168.       End;
 169.     End;
 170.   End;
 171. End;
 172.  
 173.  
 174. Procedure ZapiszDoPliku(var ListaObrazow : TListaArray);     {parametr przekazywany jest poprzez referencje}
 175. var i ,j, iloscobrazow    : integer;
 176.     rozmiary : array [0..1] of integer;  {pierwszy element tablicy to rozmair X a drugi to rozmiar Y}
 177.     plik  : text;
 178. Begin
 179.   iloscobrazow := length(ListaObrazow)+1;     {wczytaj ilosc obrazow}
 180.   rozmiary[0] := length(ListaObrazow[iloscobrazow].Obraz);   {zczytaj pierwszy rozmiar obrazu}
 181.   rozmiary[1] := length(ListaObrazow[iloscobrazow].Obraz[0]);  {zczytaj drugi rozmiar obrazu}
 182.  
 183.   assign(plik, 'obraz.txt');
 184.   rewrite(plik);
 185.  
 186.   for i:=0 to rozmiary[0]-1 do  {wyswietl obraz}
 187.   Begin
 188.     for j:=0 to rozmiary[1]-1 do
 189.     Begin
 190.       write(plik, ListaObrazow[iloscobrazow].Obraz[i][j]);
 191.     End;
 192.     writeln(plik);
 193.   End;
 194.   close(plik);
 195. End;
 196.  
 197. var ListaObrazow : TListaArray;
 198.  
 199. begin
 200.   DodajObrazPodpunktA(ListaObrazow);
 201.   WyswietlObrazy(ListaObrazow);
 202.   DodajObrazPodpunktB(ListaObrazow);
 203.   WyswietlObrazy(ListaObrazow);
 204.   Permutuj(ListaObrazow);
 205.   WyswietlObrazy(ListaObrazow);
 206.   readln;
 207. end.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top