Advertisement
tuomasvaltanen

Untitled

Feb 6th, 2023 (edited)
124
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 15.68 KB | None | 0 0
 1. // Edistynyt mobiiliohjelmointi, 6.2.2023
 2.  
 3. // hienosäätöjä, lyhennettään kommentin nimeä jos liian pitkä, CommentHolder::
 4.  
 5. fun bindComment(comment : Comment)
 6. {
 7. // otetaan kommentti talteen ylätasolle, että voimme käyttää sitä myös esim. onClickissä
 8. this.comment = comment
 9.  
 10. // tallennetaan kommentin nimi Stringiksi
 11. var commentName : String = comment.name as String
 12.  
 13. // jos kommentin nimi on yli 20 merkkiä,
 14. // lyhennetään se 20:een merkkiin ja lisätään kolme pistettä
 15. if(commentName.length > 20)
 16. {
 17. commentName = commentName.substring(0, 20) + "..."
 18. }
 19.  
 20. // oli kommentin nimi mitä tahansa, asetetaan se käyttöliittymään
 21. view.textViewCommentName.text = commentName
 22.  
 23. // asetetaan muut tiedot ulkoasuun
 24. view.textViewCommentEmail.text = comment.email
 25. view.textViewCommentBody.text = comment.body
 26. }
 27.  
 28.  
 29. // RecyclerView, itemin klikkaaminen ja siirtyminen toiseen fragmentiin
 30. // tätä varten on tehty ApiDetailFragment
 31.  
 32. // tarkista että seuraava on asetettu init:iin, jotta
 33. // onClick ylipäätänsä toimii
 34. init {
 35. v.root.setOnClickListener(this)
 36. }
 37.  
 38.  
 39. // jos itemiä klikataan käyttöliittymässä, ajetaan tämä koodio
 40. override fun onClick(v: View) {
 41. Log.d("ADVTECH", "RecyclerView CLICK!!! " + comment?.id.toString())
 42.  
 43. // muutetaan Int? => Int
 44. val commentId = comment?.id as Int
 45.  
 46. // navigoidaan ApiFragmentista -> ApiDetailFragment, parametrina kommentin id
 47. val action = ApiFragmentDirections.actionApiFragmentToApiDetailFragment(commentId)
 48. v.findNavController().navigate(action)
 49. }
 50.  
 51.  
 52. // ApiDetailFragmentissa voidaan ottaa muuttuja vastaan
 53.  
 54. class ApiDetailFragment : Fragment() {
 55. private var _binding: FragmentApiDetailBinding? = null
 56.  
 57. // get fragment parameters from previous fragment
 58. val args: DataDetailFragmentArgs by navArgs()
 59.  
 60. // This property is only valid between onCreateView and
 61. // onDestroyView.
 62. private val binding get() = _binding!!
 63. override fun onCreateView(
 64. inflater: LayoutInflater,
 65. container: ViewGroup?,
 66. savedInstanceState: Bundle?
 67. ): View? {
 68. _binding = FragmentApiDetailBinding.inflate(inflater, container, false)
 69. val root: View = binding.root
 70. // print out the given parameter into logs
 71.  
 72. Log.d("ADVTECH", "ID = " + args.id.toString())
 73.  
 74. val JSON_URL = "https://jsonplaceholder.typicode.com/comments/" + args.id.toString()
 75. Log.d("ADVTECH", JSON_URL)
 76.  
 77. // Tästä eteenpäin datan voi hakea kolmella tavalla:
 78.  
 79. // 1. Käydä id:tä URLin muodostamisessa (ks. ylempää JSON_URL) ja hae Volleylla sen avulla
 80. // pelkästään kyseisen id:n takana oleva kommenttidata (yksittäinen JSON-objekti)
 81. // huomaa tässä tapauksessa että GSON -muunnoksessa pitää käyttää yhden objektin esimerkkiä
 82. // var item : Comment = gson.fromJson(response, Comment::class.java)
 83.  
 84. // hyvät puolet: aina ajantasainen data
 85. // huono puoli: enemmän koodia
 86.  
 87. // 2. laita fragmenttien välille lisää parametreja (esim. kommentin id, name, email, body jne)
 88. // ja aseta nämä argumentit suoraan omiin TextVieweihin ApiDetailFragmentin koodissa
 89.  
 90. // hyvät puolet: yksinkertainen koodi, huomattavasti vähemmän tietoliikennettä
 91. // huono puoli: data voi olla vanhentunut
 92.  
 93. // 3. muuta koko comment-olio aiemmassa fragmentissa JSON-formaattiin, ja siirrä vain
 94. // JSON-muuttuja tähän fragmenttiin
 95.  
 96. // hyvät ja huonot puolet samat kuin vaihtoehdossa 2, mutta lisäksi vaatii GSON-muunnoksen
 97. // molemmissa fragmenteissa
 98. // ApiFragment -> comment-olio -> JSON ..... ja myöhemmin ApiDetailFragment: JSON -> comment-olio
 99.  
 100. return root
 101. }
 102.  
 103. override fun onDestroyView() {
 104. super.onDestroyView()
 105. _binding = null
 106. }
 107. }
 108.  
 109. // Google MapsFragment, xml-ulkoasu
 110.  
 111. // Siirretään MapsFragment ConstraintLayoutin sisälle, että voidaan laittaa lisää
 112. // Viewejä kartan päälle
 113.  
 114. // HUOM: attribuutti "tools:layout="@layout/fragment_home" avulla
 115. // XML-virhe poistuu (unknown fragments), koska asetamme ulkoasueditoria varten
 116. // placeholderiksi home-fragmentin
 117.  
 118. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 119. <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
 120. xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 121. xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 122. android:layout_width="match_parent"
 123. android:layout_height="match_parent"
 124. tools:context=".MapsFragment">
 125. <fragment
 126. android:id="@+id/map"
 127. android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
 128. android:layout_width="match_parent"
 129. android:layout_height="match_parent"
 130. tools:layout="@layout/fragment_home" />
 131. </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
 132.  
 133.  
 134. // MapsFragment, lisätään binding-layer
 135.  
 136. class MapsFragment : Fragment() {
 137.  
 138. // change this to match your fragment name
 139. private var _binding: FragmentMapsBinding? = null
 140.  
 141. // This property is only valid between onCreateView and
 142. // onDestroyView.
 143. private val binding get() = _binding!!
 144.  
 145. private val callback = OnMapReadyCallback { googleMap ->
 146. /**
 147. * Manipulates the map once available.
 148. * This callback is triggered when the map is ready to be used.
 149. * This is where we can add markers or lines, add listeners or move the camera.
 150. * In this case, we just add a marker near Sydney, Australia.
 151. * If Google Play services is not installed on the device, the user will be prompted to
 152. * install it inside the SupportMapFragment. This method will only be triggered once the
 153. * user has installed Google Play services and returned to the app.
 154. */
 155. val sydney = LatLng(-34.0, 151.0)
 156. googleMap.addMarker(MarkerOptions().position(sydney).title("Marker in Sydney"))
 157.  
 158. val rovaniemi = LatLng(66.50352001528042, 25.727189822733095)
 159. googleMap.addMarker(MarkerOptions().position(rovaniemi).title("Rovaniemi!"))
 160.  
 161. // newLatLngZoomin avulla voidaan siirtää kameraa ja myös zoomata
 162. googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(rovaniemi, 15f))
 163. }
 164.  
 165. override fun onCreateView(
 166. inflater: LayoutInflater,
 167. container: ViewGroup?,
 168. savedInstanceState: Bundle?
 169. ): View? {
 170. _binding = FragmentMapsBinding.inflate(inflater, container, false)
 171. val root: View = binding.root
 172.  
 173. return root
 174. }
 175.  
 176. override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
 177. super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
 178. val mapFragment = childFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment?
 179. mapFragment?.getMapAsync(callback)
 180. }
 181. }
 182.  
 183.  
 184. // MapsFragment, xml, lisätään CheckBox
 185.  
 186. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 187. <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
 188. xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 189. xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 190. xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 191. android:layout_width="match_parent"
 192. android:layout_height="match_parent"
 193. tools:context=".MapsFragment">
 194. <fragment
 195. android:id="@+id/map"
 196. android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
 197. android:layout_width="match_parent"
 198. android:layout_height="match_parent"
 199. tools:layout="@layout/fragment_home" />
 200.  
 201. <CheckBox
 202. android:id="@+id/checkBox_zoom_controls"
 203. android:layout_width="wrap_content"
 204. android:layout_height="wrap_content"
 205. android:layout_margin="10dp"
 206. android:text="Zoom ON/OFF"
 207. app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 208. app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
 209. </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
 210.  
 211. // MapsFragment, otetaan googleMap-olio talteen että pääsemme siihen käsiksi muualla luokassa
 212. // esim. checkboxit ja radiobuttonit
 213.  
 214. class MapsFragment : Fragment() {
 215.  
 216. // change this to match your fragment name
 217. private var _binding: FragmentMapsBinding? = null
 218.  
 219. // This property is only valid between onCreateView and
 220. // onDestroyView.
 221. private val binding get() = _binding!!
 222.  
 223. private val callback = OnMapReadyCallback { googleMap ->
 224.  
 225. // laitetaan googleMap-olio talteen luokan tasolle (gMap)
 226. gMap = googleMap
 227.  
 228. val sydney = LatLng(-34.0, 151.0)
 229. googleMap.addMarker(MarkerOptions().position(sydney).title("Marker in Sydney"))
 230.  
 231. val rovaniemi = LatLng(66.50352001528042, 25.727189822733095)
 232. googleMap.addMarker(MarkerOptions().position(rovaniemi).title("Rovaniemi!"))
 233.  
 234. // newLatLngZoomin avulla voidaan siirtää kameraa ja myös zoomata
 235. googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(rovaniemi, 15f))
 236. }
 237.  
 238. // jotta pääsemme käsiksi googleMap-objektiin myöhemmin
 239. private lateinit var gMap : GoogleMap
 240.  
 241. override fun onCreateView(
 242. inflater: LayoutInflater,
 243. container: ViewGroup?,
 244. savedInstanceState: Bundle?
 245. ): View? {
 246. _binding = FragmentMapsBinding.inflate(inflater, container, false)
 247. val root: View = binding.root
 248.  
 249. binding.checkBoxZoomControls.setOnCheckedChangeListener { compoundButton, b ->
 250.  
 251. }
 252.  
 253. return root
 254. }
 255.  
 256. override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
 257. super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
 258. val mapFragment = childFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment?
 259. mapFragment?.getMapAsync(callback)
 260. }
 261. }
 262.  
 263. // MapsFragment XML, lisätään RadioGroup + Radiobuttoneita
 264.  
 265. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 266. <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
 267. xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 268. xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 269. xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 270. android:layout_width="match_parent"
 271. android:layout_height="match_parent"
 272. tools:context=".MapsFragment">
 273. <fragment
 274. android:id="@+id/map"
 275. android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
 276. android:layout_width="match_parent"
 277. android:layout_height="match_parent"
 278. tools:layout="@layout/fragment_home" />
 279.  
 280. <CheckBox
 281. android:id="@+id/checkBox_zoom_controls"
 282. android:layout_width="wrap_content"
 283. android:layout_height="wrap_content"
 284. android:layout_margin="10dp"
 285. android:text="Zoom ON/OFF"
 286. app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 287. app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
 288.  
 289. <RadioGroup
 290. android:layout_width="wrap_content"
 291. android:layout_height="wrap_content"
 292. android:layout_margin="10dp"
 293. app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 294. app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">
 295.  
 296. <RadioButton
 297. android:id="@+id/radioButton_normal_map"
 298. android:layout_width="match_parent"
 299. android:layout_height="wrap_content"
 300. android:checked="true"
 301. android:text="Normal" />
 302.  
 303. <RadioButton
 304. android:id="@+id/radioButton_hybrid_map"
 305. android:layout_width="match_parent"
 306. android:layout_height="wrap_content"
 307. android:text="Hybrid" />
 308. </RadioGroup>
 309. </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
 310.  
 311.  
 312.  
 313. // lisätään myös RadioButtonit koodiin, MapsFragment.kt
 314.  
 315. override fun onCreateView(
 316. inflater: LayoutInflater,
 317. container: ViewGroup?,
 318. savedInstanceState: Bundle?
 319. ): View? {
 320. _binding = FragmentMapsBinding.inflate(inflater, container, false)
 321. val root: View = binding.root
 322.  
 323. // kun checkboxia klikataan -> zoom-kontrollit päälle tai pois
 324. binding.checkBoxZoomControls.setOnCheckedChangeListener { compoundButton, b ->
 325. gMap.uiSettings.isZoomControlsEnabled = b
 326. }
 327.  
 328. // radio button -> muutetaan kartan tyyppi VAIN SILLOIN, jos
 329. // radio button on valittu (oletuksena setOnChecked käynnistyy molemmissa
 330. // tapauksissa, eli on tai off, mikä tuo bugeja tähän tilanteeseen)
 331. binding.radioButtonNormalMap.setOnCheckedChangeListener { compoundButton, b ->
 332. if(compoundButton.isChecked) {
 333. gMap.mapType = GoogleMap.MAP_TYPE_NORMAL
 334. }
 335. }
 336.  
 337. // ... ja sama hybrid-kartalle
 338. binding.radioButtonHybridMap.setOnCheckedChangeListener { compoundButton, b ->
 339. if(compoundButton.isChecked) {
 340. gMap.mapType = GoogleMap.MAP_TYPE_HYBRID
 341. }
 342. }
 343.  
 344.  
 345.  
 346. return root
 347. }
 348.  
 349.  
 350. // Lisätään MapsFragmentiin ONMarkerClick -tuki:
 351.  
 352. class MapsFragment : Fragment(), GoogleMap.OnMarkerClickListener {
 353.  
 354. // lisätään vaadittava funktio MapsFragmentin pohjalle:
 355.  
 356. // jos mitä tahansa markeria klikataan, ajetaan tämä funktio
 357. override fun onMarkerClick(p0: Marker): Boolean {
 358. Log.d("ADVTECH", "MARKKERI!")
 359.  
 360. // onMarkerClick vaatii lopussa että palautetaan boolean
 361. return false
 362. }
 363.  
 364. // lisää myös tämä OnMapReadyCallbackiin, esim. gMap = googleMap -kohdan jälkeen:
 365.  
 366. // käytetään MapsFragmentissa olevaa onMarkerClick-funktiota
 367. // käytetään MapsFragmentissa olevaa onMarkerClick-funktiota
 368. // jos markeria klikataan
 369. googleMap.setOnMarkerClickListener(this)
 370.  
 371.  
 372. // Markereihin voi lisätä myös dataa tageilla:
 373.  
 374. private val callback = OnMapReadyCallback { googleMap ->
 375. // laitetaan googleMap-olio talteen luokan tasolle (gMap)
 376. gMap = googleMap
 377.  
 378. // käytetään MapsFragmentissa olevaa onMarkerClick-funktiota
 379. // jos markeria klikataan
 380. googleMap.setOnMarkerClickListener(this)
 381.  
 382. // asetetaan markerit muuttujiin, jotta saamme
 383. // asettaa niihin omaa dataa mukaan tagin avulla
 384. // tässä tapauksessa kaupungin nimi
 385. val sydney = LatLng(-34.0, 151.0)
 386. var marker1 : Marker? = googleMap.addMarker(MarkerOptions().position(sydney).title("Marker in Sydney"))
 387. marker1?.tag = "Sydney"
 388.  
 389. val rovaniemi = LatLng(66.50352001528042, 25.727189822733095)
 390. var marker2 : Marker? = googleMap.addMarker(MarkerOptions().position(rovaniemi).title("Rovaniemi!"))
 391. marker2?.tag = "Rovaniemi"
 392.  
 393. // newLatLngZoomin avulla voidaan siirtää kameraa ja myös zoomata
 394. googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(rovaniemi, 15f))
 395. }
 396.  
 397.  
 398. // markerin datat voidaan ottaa onMarkerClickissä vastaan näin:
 399.  
 400. // jos mitä tahansa markeria klikataan, ajetaan tämä funktio
 401. override fun onMarkerClick(p0: Marker): Boolean {
 402. Log.d("ADVTECH", "MARKKERI!")
 403.  
 404. // lokitetaan/tulostetaan markeriin liitetyt koordinaatit sekä
 405. // tagi, jossa pitäisi olla kaupungin nimi
 406. Log.d("ADVTECH", p0.position.latitude.toString())
 407. Log.d("ADVTECH", p0.position.longitude.toString())
 408. Log.d("ADVTECH", p0.tag.toString())
 409.  
 410. // onMarkerClick vaatii lopussa että palautetaan boolean
 411. return false
 412. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement