SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 20th, 2019 30 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <amxmodx>
 2. #include <amxmisc>
 3. #include <nvault>
 4. #include <cstrike>
 5. #include <fun>
 6. #include <ColorChat>
 7. #include <hamsandwich>
 8. #include <expmod>
 9. #include <gunxpmod>
 10.  
 11. #define PLUGIN "Klany"
 12. #define VERSION "1.0"
 13. #define AUTHOR "Albertd edit Pawlik"
 14.  
 15.  
 16. new szNazwaKlanuGracza[ 33 ][ 33 ]
 17. new szNazwaKlanuPodglad[ 33 ][ 33 ]
 18. new szNazwaCzlonkaPodglad[ 33 ][ 33 ]
 19. new iListaGraczy[ 33 ][ 33 ]
 20. new szUserName[ 33 ][ 33 ]
 21. new iLider[ 33 ]
 22. ///
 23.  
 24. new g_msg_screenfade,
 25.     potrzebneM1,
 26.     potrzebneM2,
 27.     potrzebneM3;
 28.  
 29. new HP[33]
 30. new Oslepienie[33]
 31. new ExpGXP[33]
 32.  
 33. new szFolder[ 128 ]
 34. new Vault
 35. new const NieDozwoloneZnaki[ 4 ][ ] = { ".", ",", "'", "^"" }
 36. public plugin_init() {
 37.     register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR)
 38.    
 39.     register_clcmd( "say /klan", "Klany" )
 40.     register_clcmd( "say /klany", "Klany" )
 41.     register_clcmd( "say /gildia", "Klany" )
 42.     register_clcmd( "say /gildie", "Klany" )
 43.     register_clcmd( "say /gang", "Klany" )
 44.     register_clcmd( "Zaloz_klan", "ZalozKlan" )
 45.     register_clcmd( "Wplac_Monety", "WplacEXP" )
 46.     register_clcmd( "say", "cmdSay" )
 47.    
 48.     potrzebneM1 = register_cvar("bb_potrzebneM1","1200");
 49.     potrzebneM2 = register_cvar("bb_potrzebneM2","800");
 50.     potrzebneM3 = register_cvar("bb_potrzebneM3","2000");
 51.    
 52.     register_event("Damage", "Damage", "b", "2!=0");
 53.     register_event("DeathMsg", "DeathMsg", "a")
 54.    
 55.     g_msg_screenfade = get_user_msgid("ScreenFade");
 56.  
 57.     RegisterHam(Ham_Spawn,"player","spawned",1)
 58.    
 59.     register_message(get_user_msgid("SayText"),"handleSayText");
 60.     Vault = nvault_open( "KLANY" )
 61.     new szDir[ 64 ]
 62.     get_datadir( szDir, sizeof( szDir ) )  
 63.     new szNameFolder[ 64 ]
 64.     format( szNameFolder, sizeof( szNameFolder ), "/%s", PLUGIN )  
 65.     add( szDir, charsmax( szDir ), szNameFolder )  
 66.     if( !dir_exists( szDir ) )
 67.         mkdir( szDir ) 
 68.     format( szFolder, sizeof( szFolder ), "%s/", szDir, PLUGIN )
 69. }
 70. public plugin_natives( ){
 71.     register_native( "bb_get_lvl_guild", "PobierzPoziomKlanuGracza", 1 )
 72.     register_native( "get_user_klanname", "native_get_user_klanname", 1 )
 73.     register_native( "get_user_SHOW_Klany", "native_get_SHOW_Klany", 1 )
 74.    
 75.     register_native("get_user_ExpKlany", "native_get_user_ExpKlany", 1);
 76. }
 77. public client_connect( id ){
 78.     get_user_name( id, szUserName[ id ], sizeof( szUserName ) )
 79.     copy( szNazwaKlanuGracza[ id ], sizeof( szNazwaKlanuGracza[ ] ), "" )
 80.     iLider[ id ] = 0
 81.     HP[id] = 0
 82.     Oslepienie[id] = 0
 83.     ExpGXP[id] = 0
 84.     WczytajDane( id )
 85. }
 86. public client_disconnect( id ){
 87.     ZapiszDane( id )
 88. }
 89. public Klany( id ){
 90.     new gForm[ 64 ]
 91.     new menu = menu_create( "\r[BaseBuilder]^n\yOpcje Gildi:", "Klany_2" )
 92.     if( strlen( szNazwaKlanuGracza[ id ] ) > 0 ) format( gForm, sizeof( gForm ), "Gildia:\r %s", szNazwaKlanuGracza[ id ] )
 93.     else format( gForm, sizeof( gForm ), "Zaloz Gildie [\r1500\w Monet]")
 94.     menu_additem( menu, gForm )
 95.     if( iLider[ id ] ) menu_additem( menu, "Usun Gildie" ) 
 96.     else if( strlen( szNazwaKlanuGracza[ id ] ) > 0 ) menu_additem( menu, "Opusc Gildie" )     
 97.     else menu_additem( menu, "\r---\dBrak Gildi\r---" )    
 98.     menu_additem( menu, "Sprawdz Gildie" ) 
 99.     if( strlen( szNazwaKlanuGracza[ id ] ) > 0 )
 100.         format( gForm, sizeof( gForm ), "\ySprawdz Umiejetnosci Swojej Gildii" )
 101.     else
 102.         format( gForm, sizeof( gForm ), "\dSprawdz Umiejetnosci Swojej Gildii")
 103.     menu_additem( menu, gForm )
 104.     menu_display( id, menu, 0 )
 105. }
 106. public Klany_2( id, menu, item ){
 107.     if( item == MENU_EXIT ){
 108.         menu_destroy( menu )
 109.         return PLUGIN_CONTINUE
 110.     }
 111.     switch( item ){
 112.         case 0:{
 113.             if( strlen( szNazwaKlanuGracza[ id ] ) > 0 ){
 114.                 copy( szNazwaKlanuPodglad[ id ], sizeof( szNazwaKlanuPodglad ), szNazwaKlanuGracza[ id ] )
 115.                 PokazInformacjeKlanowe( id )
 116.             }else if( get_user_zloto( id ) >= 1500 )
 117.                 client_cmd( id, "messagemode Zaloz_klan" )
 118.         }
 119.         case 1: {
 120.             if( strlen( szNazwaKlanuGracza[ id ] ) > 0 ){
 121.                 OpuszczenieKlanu( id )
 122.             }
 123.         }
 124.         case 2: PokazKlany( id )
 125.         case 3:{
 126.             if( strlen( szNazwaKlanuGracza[ id ] ) > 0 ){
 127.                 PokazUmiejetnosciGildi( id )
 128.             }else{
 129.                 ColorChat(id, GREEN,">>>^x01 Nie jestes w zadnej Gildii, aby moc sprawdzic umiejetnosci Gildyjne^x04 <<<");
 130.                 Klany( id );
 131.             }
 132.         }
 133.     }
 134.     return PLUGIN_CONTINUE
 135. }
 136.  
 137. public PokazUmiejetnosciGildi( id ){
 138.     Um_Gildyjne( id )
 139. }
 140.  
 141. public Um_Gildyjne(id){
 142.     new menu = menu_create("\r[BaseBuilder]^n\dUmiejetnosci moze rozwinac tylko \rDowodca Gildii!^n\yStan Umiejetnosci Twojej Gildi:\d","Um_Gildyjne_handle");
 143.    
 144.     new formats[128];
 145.     format(formats,charsmax(formats),"Dostajesz +%i zycia na start \r[ Zombie ]",HP[id]*5)
 146.     menu_additem(menu,formats)
 147.    
 148.     format(formats,charsmax(formats),"Szansa na oslepienie wynsoi %i%% \r[ Budowniczy & Zombie ]",Oslepienie[id]/2)
 149.     menu_additem(menu,formats)
 150.    
 151.     format(formats,charsmax(formats),"Wiekszy Exp +%i za zabojstwo \r[ Budowniczy & Zombie ]",ExpGXP[id])
 152.     menu_additem(menu,formats)
 153.    
 154.    
 155.     menu_setprop(menu,MPROP_EXIT,MEXIT_ALL);
 156.     menu_setprop(menu,MPROP_NUMBER_COLOR,"\r");
 157.    
 158.     menu_display(id, menu,0);
 159.     return PLUGIN_HANDLED;
 160. }
 161.  
 162. public Um_Gildyjne_handle(id, menu, item){
 163.     if(item == MENU_EXIT){
 164.         menu_destroy(menu);
 165.         return PLUGIN_HANDLED;
 166.     }
 167.     item++;
 168.     switch(item){
 169.         case 1:{
 170.             Um_Gildyjne(id)
 171.         }
 172.         case 2:{
 173.             Um_Gildyjne(id)
 174.         }
 175.         case 3:{
 176.             Um_Gildyjne(id)
 177.         }
 178.     }
 179.     menu_destroy(menu);
 180.     return PLUGIN_HANDLED;
 181. }
 182. public upDateSkill(id){
 183.     new menu = menu_create("\r[BaseBuilder]^n\dUmiejetnosci moze rozwinac tylko \rLider!^n\yWybierz co chcesz ulepszyc:\d","upDateSkill_handle");
 184.    
 185.     new formats[128];
 186.     format(formats,charsmax(formats),"\wWiecej \yZycia\w na start \r[ Budowniczy ]")
 187.     menu_additem(menu,formats)
 188.     format(formats,charsmax(formats),"\wSzansa na \yOslepienie\w gracza \r[ Budowniczy & Zombie ]")
 189.     menu_additem(menu,formats)
 190.     format(formats,charsmax(formats),"\wWiekszy \yExp\w za zabojstwo\r [ Budowniczy & Zombie ]")
 191.     menu_additem(menu,formats)
 192.    
 193.     menu_setprop(menu,MPROP_EXIT,MEXIT_ALL);
 194.     menu_setprop(menu,MPROP_NUMBER_COLOR,"\r");
 195.    
 196.     menu_display(id, menu,0);
 197.     return PLUGIN_HANDLED;
 198. }
 199.  
 200. public upDateSkill_handle(id, menu, item){
 201.     if(item == MENU_EXIT){
 202.         menu_destroy(menu);
 203.         return PLUGIN_HANDLED;
 204.     }
 205.     item++;
 206.     switch(item){
 207.         case 1:{
 208.             Um_HP(id)
 209.         }
 210.         case 2:{
 211.             Um_Oslepienie(id)
 212.         }
 213.         case 3:{
 214.             Um_Exp(id)
 215.         }
 216.     }
 217.     menu_destroy(menu);
 218.     return PLUGIN_HANDLED;
 219. }
 220. public Um_Exp(id){
 221.  
 222.     new formats[256];
 223.     format( formats, charsmax( formats ), "\r[BaseBuilder]\y^nUlepszasz: \rWiekszy Exp^n\yKoszt: \w%d^n\yGildia otrzymuje \r+%d\y wiecej expa za zabojstwo gracza!^n\yPosiadasz \r%d\y Monet z Gildii do wydania na ulepszenie!",get_pcvar_num(potrzebneM3)*(ExpGXP[id]+1),ExpGXP[id],PobierzEXPKlanu( szNazwaKlanuGracza[ id ] ))
 224.     new menu = menu_create( formats, "Um_Exp_handle" )
 225.    
 226.     format(formats,charsmax(formats),"Ulepsz")
 227.     menu_additem(menu,formats)
 228.     format(formats,charsmax(formats),"Wroc")
 229.     menu_additem(menu,formats)
 230.    
 231.     menu_setprop(menu,MPROP_EXIT,MEXIT_ALL);
 232.     menu_setprop(menu,MPROP_NUMBER_COLOR,"\r");
 233.    
 234.     menu_display(id, menu,0);
 235.     return PLUGIN_HANDLED;
 236. }
 237.  
 238. public Um_Exp_handle(id, menu, item){
 239.     if(item == MENU_EXIT){
 240.         menu_destroy(menu);
 241.         return PLUGIN_HANDLED;
 242.     }
 243.     item++;
 244.     switch(item){
 245.         case 1:{
 246.             if((get_pcvar_num(potrzebneM3)*(ExpGXP[id]+1)) > PobierzEXPKlanu( szNazwaKlanuGracza[ id ] )){
 247.                 Um_Exp(id);
 248.                 menu_destroy(menu);
 249.                 return PLUGIN_HANDLED;
 250.             }
 251.             UstawEXPKlanu( szNazwaKlanuGracza[ id ], PobierzEXPKlanu( szNazwaKlanuGracza[ id ] ) - get_pcvar_num(potrzebneM3)*(ExpGXP[id]+1))
 252.             ExpGXP[id]++;
 253.             Um_Exp(id);
 254.             menu_destroy(menu);
 255.             return PLUGIN_HANDLED;
 256.         }
 257.         case 2:{
 258.             upDateSkill(id)
 259.         }
 260.     }
 261.     menu_destroy(menu);
 262.     return PLUGIN_HANDLED;
 263. }
 264. public Um_Oslepienie(id){
 265.  
 266.     new formats[256];
 267.     format( formats, charsmax( formats ), "\r[BaseBuilder]\y^nUlepszasz: \rSzansa na Oslepienie^n\yKoszt: \w%d^n\yGildia otrzymuje \r+%d%%\y szansy na oslepienie gracza!^n\yPosiadasz \r%d\y Monet z Gildii do wydania na ulepszenie!",get_pcvar_num(potrzebneM2)*(Oslepienie[id]+1),Oslepienie[id]/2,PobierzEXPKlanu( szNazwaKlanuGracza[ id ] ))
 268.     new menu = menu_create( formats, "Um_Oslepienie_handle" )
 269.    
 270.     format(formats,charsmax(formats),"Ulepsz")
 271.     menu_additem(menu,formats)
 272.     format(formats,charsmax(formats),"Wroc")
 273.     menu_additem(menu,formats)
 274.    
 275.     menu_setprop(menu,MPROP_EXIT,MEXIT_ALL);
 276.     menu_setprop(menu,MPROP_NUMBER_COLOR,"\r");
 277.    
 278.     menu_display(id, menu,0);
 279.     return PLUGIN_HANDLED;
 280. }
 281.  
 282. public Um_Oslepienie_handle(id, menu, item){
 283.     if(item == MENU_EXIT){
 284.         menu_destroy(menu);
 285.         return PLUGIN_HANDLED;
 286.     }
 287.     item++;
 288.     switch(item){
 289.         case 1:{
 290.             if((get_pcvar_num(potrzebneM2)*(Oslepienie[id]+1)) > PobierzEXPKlanu( szNazwaKlanuGracza[ id ] )){
 291.                 Um_Oslepienie(id);
 292.                 menu_destroy(menu);
 293.                 return PLUGIN_HANDLED;
 294.             }
 295.             UstawEXPKlanu( szNazwaKlanuGracza[ id ], PobierzEXPKlanu( szNazwaKlanuGracza[ id ] ) - get_pcvar_num(potrzebneM2)*(Oslepienie[id]+1))
 296.             Oslepienie[id]++;
 297.             Um_Oslepienie(id);
 298.             menu_destroy(menu);
 299.             return PLUGIN_HANDLED;
 300.         }
 301.         case 2:{
 302.             upDateSkill(id)
 303.         }
 304.     }
 305.     menu_destroy(menu);
 306.     return PLUGIN_HANDLED;
 307. }
 308. public Um_HP(id){
 309.  
 310.     new formats[256];
 311.     format( formats, charsmax( formats ), "\r[BaseBuilder]\y^nUlepszasz: \rWiecej Zycia na start^n\yKoszt: \w%d^n\yGildia otrzymuje \r+%d\y zycia na start!^n\yPosiadasz \r%d\y Monet z Gildii do wydania na ulepszenie!",get_pcvar_num(potrzebneM1)*(HP[id]+1),HP[id]*5,PobierzEXPKlanu( szNazwaKlanuGracza[ id ] ))
 312.     new menu = menu_create( formats, "Um_HP_handle" )
 313.    
 314.     format(formats,charsmax(formats),"Ulepsz")
 315.     menu_additem(menu,formats)
 316.     format(formats,charsmax(formats),"Wroc")
 317.     menu_additem(menu,formats)
 318.    
 319.     menu_setprop(menu,MPROP_EXIT,MEXIT_ALL);
 320.     menu_setprop(menu,MPROP_NUMBER_COLOR,"\r");
 321.    
 322.     menu_display(id, menu,0);
 323.     return PLUGIN_HANDLED;
 324. }
 325.  
 326. public Um_HP_handle(id, menu, item){
 327.     if(item == MENU_EXIT){
 328.         menu_destroy(menu);
 329.         return PLUGIN_HANDLED;
 330.     }
 331.     item++;
 332.     switch(item){
 333.         case 1:{
 334.             if((get_pcvar_num(potrzebneM1)*(HP[id]+1)) > PobierzEXPKlanu( szNazwaKlanuGracza[ id ] )){
 335.                 Um_HP(id);
 336.                 menu_destroy(menu);
 337.                 return PLUGIN_HANDLED;
 338.             }
 339.             UstawEXPKlanu( szNazwaKlanuGracza[ id ], PobierzEXPKlanu( szNazwaKlanuGracza[ id ] ) - get_pcvar_num(potrzebneM1)*(HP[id]+1))
 340.             HP[id]++;
 341.             Um_HP(id);
 342.             menu_destroy(menu);
 343.             return PLUGIN_HANDLED;
 344.         }
 345.         case 2:{
 346.             upDateSkill(id)
 347.         }
 348.     }
 349.     menu_destroy(menu);
 350.     return PLUGIN_HANDLED;
 351. }
 352.  
 353. public Damage(id)
 354. {
 355.     new attacker = get_user_attacker(id);
 356.  
 357.     if(!is_user_alive(attacker) || !is_user_connected(attacker) || id == attacker)
 358.         return PLUGIN_CONTINUE;
 359.        
 360.     new szansa = Oslepienie[attacker]
 361.     if(random_num(1,100) <= (szansa/2))
 362.         Display_Fade(id,1<<13,1<<13 ,1<<16,255,155,50,230);
 363.  
 364.    
 365.  
 366.     return PLUGIN_CONTINUE;
 367.  
 368. }
 369. public DeathMsg(id){
 370.     new kid = read_data(1);
 371.     new vid = read_data(2);
 372.    
 373.     if(!is_user_connected(kid) || !is_user_connected(vid)) return
 374.    
 375.     if(cs_get_user_team(vid)==CS_TEAM_T && cs_get_user_team(kid)==CS_TEAM_CT)
 376.     {
 377.         set_user_xp(kid,get_user_xp(kid)+(ExpGXP[kid]))
 378.     }
 379.     if(cs_get_user_team(vid)==CS_TEAM_CT && cs_get_user_team(kid)==CS_TEAM_T)
 380.     {
 381.         set_user_xp(kid,get_user_xp(kid)+(ExpGXP[kid]))
 382.     }
 383. }
 384.  
 385.  
 386. stock Display_Fade(id,duration,holdtime,fadetype,red,green,blue,alpha)
 387.  
 388. {
 389.  
 390.     message_begin( MSG_ONE, g_msg_screenfade,{0,0,0},id );
 391.  
 392.     write_short( duration );    // Duration of fadeout
 393.  
 394.     write_short( holdtime );    // Hold time of color
 395.  
 396.     write_short( fadetype );    // Fade type
 397.  
 398.     write_byte ( red );        // Red
 399.  
 400.     write_byte ( green );        // Green
 401.  
 402.     write_byte ( blue );        // Blue
 403.  
 404.     write_byte ( alpha );    // Alpha
 405.  
 406.     message_end();
 407.  
 408. }
 409.  
 410. public spawned(id){
 411.     if(is_user_alive(id) && cs_get_user_team(id)==CS_TEAM_CT){
 412.         set_user_health(id,get_user_health(id)+(HP[id]*5)) 
 413.     }
 414. }
 415.  
 416. public OpuszczenieKlanu( id ){
 417.     new gForm[ 128 ]
 418.     format( gForm, sizeof( gForm ), "Czy napewno chcesz %s?", iLider[ id ] == 1 ? "usunac gildie" : "odejsc z gildii" )
 419.     new menu = menu_create( gForm, "OpuszczenieKlanu_2" )
 420.     menu_additem( menu, "Tak" )
 421.     menu_additem( menu, "Nie" )
 422.     menu_display( id, menu, 0 )
 423. }
 424. public OpuszczenieKlanu_2( id, menu, item ){
 425.     if( item == MENU_EXIT ){
 426.         menu_destroy( menu )
 427.         return PLUGIN_CONTINUE
 428.     }
 429.     switch( item ){
 430.         case 0:{
 431.             if( !iLider[ id ] ){
 432.                 new szNazwaGracza[ 33 ]
 433.                 get_user_name( id, szNazwaGracza, sizeof( szNazwaGracza ) )
 434.                 WyrzucCzlonka( szNazwaKlanuGracza[ id ], szNazwaGracza )
 435.                 WyzerujKlan( id )
 436.             }else{
 437.                 UsunKlan( szNazwaKlanuGracza[ id ] )
 438.                 WyzerujKlan( id )          
 439.             }
 440.         }
 441.         case 1:{
 442.             Klany( id )
 443.         }
 444.     }
 445.     return PLUGIN_CONTINUE
 446. }
 447. public PokazKlany( id ){
 448.     new szNazwaKlanu[ 33 ] , gForm[ 128 ]
 449.     new menu = menu_create( "\r[BaseBuilder]^n\yWszystkie Gildie:", "PokazKlany_2" )
 450.     new gFolder = open_dir( szFolder, szNazwaKlanu, sizeof( szNazwaKlanu ) )
 451.     //menu_additem( menu, szNazwaKlanu )
 452.     while( next_file( gFolder, szNazwaKlanu, sizeof( szNazwaKlanu ) ) ){   
 453.         if( equal( szNazwaKlanu, ".." ) )
 454.             continue
 455.         if( equal( szNazwaKlanu, "." ) )
 456.             continue
 457.         if( containi( szNazwaKlanu, ".txt" ) ){
 458.             replace_all( szNazwaKlanu, sizeof( szNazwaKlanu ), ".txt", "" )
 459.             if( equal( szNazwaKlanu, szNazwaKlanuGracza[ id ] ) )
 460.                 format( gForm, sizeof( gForm ), "\r%s", szNazwaKlanu )  
 461.             else format( gForm, sizeof( gForm ), "%s", szNazwaKlanu )  
 462.             menu_additem( menu, gForm )
 463.         }
 464.     }
 465.     close_dir( gFolder )
 466.     menu_display( id, menu, 0 )
 467. }
 468. public PokazKlany_2( id, menu, item ){
 469.     if( item == MENU_EXIT ){
 470.         menu_destroy( menu )
 471.         return PLUGIN_CONTINUE
 472.     }
 473.     new szNazwaKlanu[ 33 ], szInfo[ 33 ]
 474.     new Access, CallBack
 475.     menu_item_getinfo( menu, item , Access, szInfo, sizeof( szInfo ), szNazwaKlanu, sizeof( szNazwaKlanu ), CallBack )
 476.     replace_all( szNazwaKlanu, sizeof( szNazwaKlanu ), "\r", "" )
 477.     copy( szNazwaKlanuPodglad[ id ], sizeof( szNazwaKlanuPodglad[ ] ), szNazwaKlanu )  
 478.     PokazInformacjeKlanowe( id )
 479.     return PLUGIN_CONTINUE
 480. }
 481. public PokazInformacjeKlanowe( id ){
 482.     new gForm[ 128 ], szData[ 128 ], szLider[ 33 ], iText
 483.     new szSciezkaDoKlanu[ 128 ]
 484.     copy( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), szFolder )
 485.     add( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ),  szNazwaKlanuPodglad[ id ] )
 486.     add( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), ".txt" )
 487.     read_file( szSciezkaDoKlanu, 0, szData, sizeof( szData ), iText )
 488.     replace_all( szData, sizeof( szData ), "#", " " )
 489.     parse( szData, szLider, 32 )
 490.     format( gForm, sizeof( gForm ), "\r[BaseBuilder]^n\yNazwa Gildii:\r %s\d^n\yDowodca Gildii:\r %s\d", szNazwaKlanuPodglad[ id ], szLider )
 491.     new menu = menu_create( gForm, "PokazInformacjeKlanowe_2" )
 492.     menu_additem( menu, "Zarzadzaj" )
 493.     for( new i = 1; i < 9; i ++ ){
 494.         copy( szData, sizeof( szData ), "" )
 495.         read_file( szSciezkaDoKlanu, i, szData, sizeof( szData ), iText )
 496.         if( strlen( szData ) > 0 ){
 497.             format( gForm, sizeof( gForm ), "\y%s", szData )
 498.             menu_additem( menu, gForm )
 499.         }else menu_additem( menu, "\r---\dWolne Miejsce\r---" )
 500.     }
 501.     menu_display( id, menu, 0 )
 502. }
 503. public PokazInformacjeKlanowe_2( id, menu, item ){
 504.     if( item == MENU_EXIT ){
 505.         menu_destroy( menu )
 506.         return PLUGIN_CONTINUE
 507.     }
 508.     if( item == 0 ){
 509.         if( equal( szNazwaKlanuPodglad[ id ], szNazwaKlanuGracza[ id ] ) )
 510.             ZarzadajKlanem( id )
 511.         else PokazInformacjeKlanowe( id )
 512.     }else if( item > 0 ){
 513.         if( equal( szNazwaKlanuPodglad[ id ], szNazwaKlanuGracza[ id ] ) && iLider[ id ]){
 514.             new szNazwaCzlonka[ 33 ], szInfo[ 33 ]
 515.             new Access, CallBack
 516.             menu_item_getinfo( menu, item , Access, szInfo, sizeof( szInfo ), szNazwaCzlonka, sizeof( szNazwaCzlonka ), CallBack )
 517.             replace_all( szNazwaCzlonka, sizeof( szNazwaCzlonka ), "\y", "" )
 518.             copy( szNazwaCzlonkaPodglad[ id ], sizeof( szNazwaCzlonkaPodglad[ ] ), szNazwaCzlonka )
 519.             DzialaniaNaCzlonku( id )
 520.            
 521.         }else PokazInformacjeKlanowe( id )
 522.     }
 523.     return PLUGIN_CONTINUE
 524. }
 525. public DzialaniaNaCzlonku( id ){
 526.     new gForm[ 128 ]
 527.     format( gForm, sizeof( gForm ), "Nazwa czlonka:\w %s", szNazwaCzlonkaPodglad[ id ] )
 528.     new menu = menu_create( gForm, "DzialaniaNaCzlonku_2" )
 529.     menu_additem( menu, "Wyrzuc gracza" )
 530.     menu_display( id, menu, 0 )
 531. }
 532. public DzialaniaNaCzlonku_2( id, menu, item ){
 533.     if( item == MENU_EXIT ){
 534.         menu_destroy( menu )
 535.         return PLUGIN_CONTINUE
 536.     }
 537.     switch( item ){
 538.         case 0:{
 539.             WyrzucCzlonka( szNazwaKlanuPodglad[ id ], szNazwaCzlonkaPodglad[ id ] )
 540.             PokazInformacjeKlanowe( id )
 541.         }
 542.     }
 543.     return PLUGIN_CONTINUE
 544. }
 545. public ZarzadajKlanem( id ){
 546.     new gForm[ 128 ]
 547.     format( gForm, sizeof( gForm ), "[Gildia:\r %s]^n\y[Poziom:\r %d\y]^n\y[Monety:\r %d\d/\r%d\y]", szNazwaKlanuGracza[ id ], PobierzPoziomKlanu( szNazwaKlanuGracza[ id ] ), PobierzEXPKlanu( szNazwaKlanuGracza[ id ] ), PotrzebnyExpKlanu( PobierzPoziomKlanu( szNazwaKlanuGracza[ id ] ) ) )
 548.     new menu = menu_create( gForm, "ZarzadajKlanem_2" )
 549.     menu_additem( menu, "\y[Dowodca Gildii] \wZapros do Gildii" )
 550.     menu_additem( menu, "\y[Dowodca Gildii | Czlonkowie] \wWplac\r Monety" )
 551.     menu_additem( menu, "\y[Dowodca Gildii] \r Ulepsz Umiejetnosci dla Gildii" )
 552.     menu_display( id, menu, 0 )
 553. }
 554. public ZarzadajKlanem_2( id, menu, item ){
 555.     if( item == MENU_EXIT ){
 556.         menu_destroy( menu )
 557.         return PLUGIN_CONTINUE
 558.     }
 559.     switch( item ){
 560.         case 0:{
 561.             if( iLider[ id ] && equal( szNazwaKlanuPodglad[ id ], szNazwaKlanuGracza[ id ] ) )
 562.                 ZapraszanieDoGildi( id )
 563.         }
 564.         case 1:{
 565.             client_cmd( id, "messagemode Wplac_Monety" )
 566.             ZarzadajKlanem( id )
 567.         }
 568.         case 2:{
 569.             if( iLider[ id ] && equal( szNazwaKlanuPodglad[ id ], szNazwaKlanuGracza[ id ] ) )
 570.                 upDateSkill( id )
 571.             else
 572.                 ColorChat(id, GREEN,">>>^x01 Ulepszyc Umiejetnosci moze tylko^x03 Lider^x04 <<<");
 573.         }
 574.     }
 575.     return PLUGIN_CONTINUE
 576. }
 577. public ZapraszanieDoGildi( id ){
 578.     new gForm[ 128 ], szNazwaGracza[ 33 ]
 579.     new menu = menu_create( "Kogo chcesz zaprosic?", "ZapraszanieDoGildi_2" )
 580.     for( new i = 1, d = 0; i <= get_maxplayers( ); i ++ ){
 581.         if( !is_user_connected( i ) )
 582.             continue
 583.         get_user_name( i, szNazwaGracza, sizeof( szNazwaGracza ) )     
 584.         if( strlen( szNazwaKlanuGracza[ i ] ) > 0 ) format( gForm, sizeof( gForm ), "\d%s - \r[\w %s\r ]", szNazwaGracza, szNazwaKlanuGracza[ i ] )
 585.         else format( gForm, sizeof( gForm ), "\y%s", szNazwaGracza )
 586.         menu_additem( menu, gForm )
 587.         iListaGraczy[ id ][ d++ ] = i
 588.     }
 589.     menu_display( id, menu, 0 )
 590. }
 591. public ZapraszanieDoGildi_2( id, menu, item ){
 592.     if( item == MENU_EXIT ){
 593.         menu_destroy( menu )
 594.         return PLUGIN_CONTINUE
 595.     }  
 596.     new Target
 597.     Target = iListaGraczy[ id ][ item ]
 598.     if( strlen( szNazwaKlanuGracza[ Target ] ) > 0 )
 599.         return PLUGIN_CONTINUE
 600.     new szLider[ 33 ]
 601.     get_user_name( id, szLider, sizeof( szLider ) )
 602.     copy( szNazwaKlanuPodglad[ Target ], sizeof( szNazwaKlanuPodglad[ ] ), szNazwaKlanuPodglad[ id ] )
 603.     WyslijZaproszenie( Target, szLider )
 604.     return PLUGIN_CONTINUE
 605. }
 606. public WyslijZaproszenie( id, const szLider[ ] ){
 607.     new gForm[ 128 ]
 608.     format( gForm, sizeof( gForm ), "Otrzymales zaproszenie!^nGildii:\w %s^n\yDowodca Gildii:\w %s", szNazwaKlanuPodglad[ id ], szLider )
 609.     new menu = menu_create( gForm, "WyslijZaproszenie_2" )
 610.     menu_additem( menu, "Przyjmij zaproszenie" )
 611.     menu_additem( menu, "Odrzuc zaproszenie" ) 
 612.     menu_display( id, menu, 0 )
 613. }
 614. public WyslijZaproszenie_2( id, menu, item ){
 615.     if( item == MENU_EXIT ){
 616.         menu_destroy( menu )
 617.         return PLUGIN_CONTINUE
 618.     }
 619.     switch( item ){
 620.         case 0:{
 621.             if( strlen( szNazwaKlanuGracza[ id ] ) <= 0 ){             
 622.                 new szNazwaGracza[ 33 ]
 623.                 get_user_name( id, szNazwaGracza, sizeof( szNazwaGracza ) )
 624.                 DodajCzlonka( szNazwaKlanuPodglad[ id ], szNazwaGracza )
 625.                 iLider[ id ] = 0
 626.                 copy( szNazwaKlanuGracza[ id ], sizeof( szNazwaKlanuGracza[ ] ), szNazwaKlanuPodglad[ id ] )
 627.             }
 628.         }
 629.     }
 630.     return PLUGIN_CONTINUE
 631. }
 632. public ZalozKlan( id ){
 633.     if( get_user_zloto( id ) >= 1500 ){
 634.         new szNazwaKlanu[ 33 ]
 635.         read_args( szNazwaKlanu, sizeof( szNazwaKlanu ) )
 636.         remove_quotes( szNazwaKlanu )
 637.         trim( szNazwaKlanu )
 638.         for( new i = 0 ; i < sizeof( NieDozwoloneZnaki ); i ++ ){
 639.             if( containi( szNazwaKlanu, NieDozwoloneZnaki[ i ] ) >= 0){
 640.                 client_print( id, print_center, "Nie dozwolony znak [%s]", NieDozwoloneZnaki[ i ] )
 641.                 return PLUGIN_CONTINUE
 642.             }
 643.         }
 644.         replace_all( szNazwaKlanu, sizeof( szNazwaKlanu ), " ", "_" )
 645.         new szData[ 128 ], szNazwaGracza[ 33 ]
 646.         get_user_name( id, szNazwaGracza, sizeof( szNazwaGracza ) )
 647.         format( szData, sizeof( szData ), "#%s#%s#0#1#1", szNazwaGracza, szNazwaKlanu )
 648.         new szSciezkaDoKlanu[ 128 ]
 649.         copy( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), szFolder )
 650.         add( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), szNazwaKlanu )
 651.         add( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), ".txt" )
 652.         if( !file_exists( szSciezkaDoKlanu ) ){
 653.             write_file( szSciezkaDoKlanu, szData, 0 )
 654.             copy( szNazwaKlanuGracza[ id ] , sizeof( szNazwaKlanuGracza[ ] ), szNazwaKlanu )
 655.             iLider[ id ] = 1
 656.             copy( szNazwaKlanuPodglad[ id ], sizeof( szNazwaKlanuPodglad ), szNazwaKlanuGracza[ id ] )
 657.             PokazInformacjeKlanowe( id )
 658.             set_user_zloto( id, get_user_zloto( id ) - 1500 )      
 659.         }
 660.     }
 661.     return PLUGIN_CONTINUE
 662. }
 663. public WyrzucCzlonka( const szNazwaKlanu[ ], const szNazwaCzlonka[ ] ){
 664.     new szSciezkaDoKlanu[ 128 ], szData[ 128], iText
 665.     copy( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), szFolder )
 666.     add( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), szNazwaKlanu )
 667.     add( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), ".txt" )
 668.     for( new i = 1; i < 9; i ++ ){
 669.         copy( szData, sizeof( szData ), "" )
 670.         read_file( szSciezkaDoKlanu, i, szData, sizeof( szData ), iText )
 671.         if( equal( szData, szNazwaCzlonka ) ){
 672.             write_file( szSciezkaDoKlanu, "", i )
 673.             break
 674.         }
 675.     }
 676. }
 677. public UsunKlan( const szNazwaKlanu[ ] ){
 678.     new szSciezkaDoKlanu[ 128 ]
 679.     copy( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), szFolder )
 680.     add( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), szNazwaKlanu )
 681.     add( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), ".txt" )
 682.     unlink( szSciezkaDoKlanu )
 683. }
 684. public DodajCzlonka( const szNazwaKlanu[ ], const szNazwaCzlonka[ ] ){
 685.     new szSciezkaDoKlanu[ 128 ], szData[ 128], iText
 686.     copy( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), szFolder )
 687.     add( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), szNazwaKlanu )
 688.     add( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), ".txt" )
 689.     for( new i = 1; i < 9; i ++ ){
 690.         copy( szData, sizeof( szData ), "" )
 691.         read_file( szSciezkaDoKlanu, i, szData, sizeof( szData ), iText )
 692.         if( strlen( szData ) <= 0 ){
 693.             write_file( szSciezkaDoKlanu, szNazwaCzlonka, i )
 694.             break
 695.         }
 696.     }
 697. }
 698. public SprawdzCzyJestCzlonkiem( id ){
 699.     if( strlen( szNazwaKlanuGracza[ id ] ) > 0 ){
 700.         new szSciezkaDoKlanu[ 128 ], szNazwaCzlonka[ 33 ], szData[ 128], iText
 701.         copy( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), szFolder )
 702.         add( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), szNazwaKlanuGracza[ id ] )
 703.         add( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), ".txt" )    
 704.         if( file_exists( szSciezkaDoKlanu ) ){
 705.             if( iLider[ id ] == 0 ){
 706.                 new bool:iReset=false
 707.                 get_user_name( id, szNazwaCzlonka, sizeof( szNazwaCzlonka ) )
 708.                 for( new i = 1; i < 9; i ++ ){
 709.                     copy( szData, sizeof( szData ), "" )
 710.                     read_file( szSciezkaDoKlanu, i, szData, sizeof( szData ), iText )
 711.                     if( equal( szData, szNazwaCzlonka ) ){
 712.                         iReset=true
 713.                     }
 714.                 }
 715.                 if( !iReset ){
 716.                     WyzerujKlan( id )
 717.                     client_print( id, print_chat, "Zero iReset" )
 718.                 }
 719.             }
 720.         }else{
 721.             WyzerujKlan( id )
 722.             client_print( id, print_chat, "Zero %s", szSciezkaDoKlanu )
 723.         }
 724.     }  
 725. }
 726. public WyzerujKlan( id ){
 727.     iLider[ id ] = 0
 728.     HP[ id ] = 0
 729.     ExpGXP[ id ] = 0
 730.     Oslepienie[ id ] = 0
 731.     copy( szNazwaKlanuGracza[ id ], sizeof( szNazwaKlanuGracza[ ] ), "" )
 732. }
 733. public WplacEXP( id ){
 734.     if( strlen( szNazwaKlanuGracza[ id ] ) > 0 ){  
 735.         new iIloscDoWplacenia[ 10 ]
 736.         read_args( iIloscDoWplacenia, sizeof( iIloscDoWplacenia ) )
 737.         remove_quotes( iIloscDoWplacenia )
 738.         if( str_to_num( iIloscDoWplacenia ) > 0 ){
 739.             if( get_user_zloto( id ) >= str_to_num( iIloscDoWplacenia ) ){
 740.                 UstawEXPKlanu( szNazwaKlanuGracza[ id ], PobierzEXPKlanu( szNazwaKlanuGracza[ id ] )+str_to_num( iIloscDoWplacenia ) )
 741.                 set_user_zloto( id, get_user_zloto( id ) - str_to_num( iIloscDoWplacenia ) )
 742.                 while( PobierzEXPKlanu( szNazwaKlanuGracza[ id ] ) >= PotrzebnyExpKlanu( PobierzPoziomKlanu( szNazwaKlanuGracza[ id ] ) ) ){
 743.                     UstawPoziomKlanu( szNazwaKlanuGracza[ id ], PobierzPoziomKlanu( szNazwaKlanuGracza[ id ] ) + 1 )
 744.                 }
 745.                 ZarzadajKlanem( id )
 746.             }
 747.         }
 748.     }
 749. }
 750. public PotrzebnyExpKlanu( iWartoscPoziomu ){
 751.     return power( iWartoscPoziomu, 2 ) * 1400
 752. }
 753. public PobierzEXPKlanu( const szNazwaKlanu[ ] ){
 754.     new szSciezkaDoKlanu[ 128 ], szData[ 128], iText
 755.     copy( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), szFolder )
 756.     add( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), szNazwaKlanu )
 757.     add( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), ".txt" )
 758.     read_file( szSciezkaDoKlanu, 0, szData, sizeof( szData ), iText )
 759.     replace_all( szData, sizeof( szData ), "#", " " )
 760.     new szReadData[ 5 ][ 33 ]
 761.     parse( szData, szReadData[ 0 ], 32, szReadData[ 1 ], 32, szReadData[ 2 ], 32, szReadData[ 3 ], 32, szReadData[ 4 ], 32 )
 762.     return str_to_num( szReadData[ 3 ] )   
 763. }
 764. public UstawEXPKlanu( const szNazwaKlanu[ ], iWartoscEXP ){
 765.     new szSciezkaDoKlanu[ 128 ], szData[ 128], iText
 766.     copy( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), szFolder )
 767.     add( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), szNazwaKlanu )
 768.     add( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), ".txt" )
 769.     read_file( szSciezkaDoKlanu, 0, szData, sizeof( szData ), iText )
 770.     replace_all( szData, sizeof( szData ), "#", " " )
 771.     new szReadData[ 5 ][ 33 ]
 772.     parse( szData, szReadData[ 0 ], 32, szReadData[ 1 ], 32, szReadData[ 2 ], 32, szReadData[ 3 ], 32, szReadData[ 4 ], 32 )
 773.     format( szData, sizeof( szData ), "#%s#%s#%i#%i#%i",  szReadData[ 0 ],  szReadData[ 1 ], str_to_num( szReadData[ 2 ] ), iWartoscEXP , str_to_num( szReadData[ 4 ] ) )
 774.     write_file( szSciezkaDoKlanu, szData, 0 )
 775. }
 776. public PobierzPoziomKlanu( const szNazwaKlanu[ ] ){
 777.     new szSciezkaDoKlanu[ 128 ], szData[ 128], iText
 778.     copy( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), szFolder )
 779.     add( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), szNazwaKlanu )
 780.     add( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), ".txt" )
 781.     read_file( szSciezkaDoKlanu, 0, szData, sizeof( szData ), iText )
 782.     replace_all( szData, sizeof( szData ), "#", " " )
 783.     new szReadData[ 5 ][ 33 ]
 784.     parse( szData, szReadData[ 0 ], 32, szReadData[ 1 ], 32, szReadData[ 2 ], 32, szReadData[ 3 ], 32, szReadData[ 4 ], 32 )
 785.     return str_to_num( szReadData[ 4 ] )   
 786. }
 787. public PobierzPoziomKlanuGracza( id ){
 788.     new iNum = 0;
 789.     if( strlen( szNazwaKlanuGracza[ id ] ) <= 0 )
 790.         iNum = 0
 791.     else{
 792.         new szSciezkaDoKlanu[ 128 ], szData[ 128], iText
 793.         copy( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), szFolder )
 794.         add( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), szNazwaKlanuGracza[ id ] )
 795.         add( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), ".txt" )
 796.         read_file( szSciezkaDoKlanu, 0, szData, sizeof( szData ), iText )
 797.         replace_all( szData, sizeof( szData ), "#", " " )
 798.         new szReadData[ 5 ][ 33 ]
 799.         parse( szData, szReadData[ 0 ], 32, szReadData[ 1 ], 32, szReadData[ 2 ], 32, szReadData[ 3 ], 32, szReadData[ 4 ], 32 )
 800.         iNum = str_to_num( szReadData[ 4 ] )   
 801.     }
 802.     return iNum
 803. }
 804. public UstawPoziomKlanu( const szNazwaKlanu[ ], iWartoscPoziom ){
 805.     new szSciezkaDoKlanu[ 128 ], szData[ 128], iText
 806.     copy( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), szFolder )
 807.     add( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), szNazwaKlanu )
 808.     add( szSciezkaDoKlanu, sizeof( szSciezkaDoKlanu ), ".txt" )
 809.     read_file( szSciezkaDoKlanu, 0, szData, sizeof( szData ), iText )
 810.     replace_all( szData, sizeof( szData ), "#", " " )
 811.     new szReadData[ 5 ][ 33 ]
 812.     parse( szData, szReadData[ 0 ], 32, szReadData[ 1 ], 32, szReadData[ 2 ], 32, szReadData[ 3 ], 32, szReadData[ 4 ], 32 )
 813.     format( szData, sizeof( szData ), "#%s#%s#%i#%i#%i",  szReadData[ 0 ],  szReadData[ 1 ], str_to_num( szReadData[ 2 ] ), str_to_num( szReadData[ 3 ] ) , iWartoscPoziom )
 814.     write_file( szSciezkaDoKlanu, szData, 0 )
 815. }
 816. public ZapiszDane( id ){
 817.     new VaultKey[ 128 ], VaultData[ 512 ]
 818.     format( VaultData, sizeof( VaultData ), "#%s#%i#%d#%d#%d", szNazwaKlanuGracza[ id ], iLider[ id ],ExpGXP[id],Oslepienie[id],HP[id] )       
 819.     format( VaultKey, sizeof( VaultKey ),"%s-KLANY", szUserName[ id ] )
 820.     nvault_set( Vault, VaultKey, VaultData )   
 821. }
 822. public WczytajDane( id ){
 823.     new VaultKey[ 128 ], VaultData[ 256 ]  
 824.     format( VaultKey, sizeof( VaultKey ),"%s-KLANY", szUserName[ id ] )
 825.     nvault_get( Vault, VaultKey, VaultData, sizeof( VaultData ) );
 826.     replace_all( VaultData, sizeof( VaultData ), "#", " " )
 827.     new ReadData[ 5 ][ 33 ]
 828.     parse( VaultData, ReadData[ 0 ], 32, ReadData[ 1 ], 32, ReadData[ 2 ], 32, ReadData[ 3 ], 32, ReadData[ 4 ], 32 )
 829.     copy( szNazwaKlanuGracza[ id ], sizeof( szNazwaKlanuGracza[ ] ), ReadData[ 0 ] )
 830.     iLider[ id ] = str_to_num( ReadData[ 1 ] )
 831.     ExpGXP[ id ] = str_to_num( ReadData[ 2 ] )
 832.     Oslepienie[ id ] = str_to_num( ReadData[ 3 ] )
 833.     HP[ id ] = str_to_num( ReadData[ 4 ] )
 834.     SprawdzCzyJestCzlonkiem( id )
 835. }
 836.  
 837. public handleSayText(msgId,msgDest,msgEnt){
 838.  
 839.     new id = get_msg_arg_int(1);
 840.    
 841.     if(!is_user_connected(id))      return PLUGIN_CONTINUE;
 842.    
 843.     new szTmp[192], szTmp2[192];
 844.     get_msg_arg_string(2, szTmp, charsmax(szTmp));
 845.    
 846.     new szPrefix[64]
 847.     copy( szPrefix, sizeof( szPrefix ), szNazwaKlanuGracza[ id ] )
 848.    
 849.     if(!equal(szTmp,"#Cstrike_Chat_All")){
 850.         add(szTmp2, charsmax(szTmp2), "^x01");
 851.         add(szTmp2, charsmax(szTmp2), szPrefix);
 852.         add(szTmp2, charsmax(szTmp2), " ");
 853.         add(szTmp2, charsmax(szTmp2), szTmp);
 854.     }else{
 855.         new szPlayerName[64];
 856.         get_user_name(id, szPlayerName, charsmax(szPlayerName));
 857.        
 858.         get_msg_arg_string(4, szTmp, charsmax(szTmp)); //4. argument zawiera tre┼Ť─ç wys┼éanej wiadomo┼Ťci
 859.         set_msg_arg_string(4, ""); //Musimy go wyzerowa─ç, gdy┼╝ gra wykorzysta wiadomo┼Ť─ç podw├│jnie co mo┼╝e skutkowa─ç crash'em 191+ znak├│w.
 860.    
 861.         if(strlen( szNazwaKlanuGracza[ id ] ) > 0){
 862.             add(szTmp2, charsmax(szTmp2), "^x04[");
 863.             add(szTmp2, charsmax(szTmp2), szPrefix);
 864.             add(szTmp2, charsmax(szTmp2), "]^x03 ");
 865.             add(szTmp2, charsmax(szTmp2), szPlayerName);
 866.             add(szTmp2, charsmax(szTmp2), "^x01 :  ");
 867.             add(szTmp2, charsmax(szTmp2), szTmp)
 868.         }else{
 869.             add(szTmp2, charsmax(szTmp2), "^x04");
 870.             add(szTmp2, charsmax(szTmp2), szPrefix);
 871.             add(szTmp2, charsmax(szTmp2), "^x03");
 872.             add(szTmp2, charsmax(szTmp2), szPlayerName);
 873.             add(szTmp2, charsmax(szTmp2), "^x01 :  ");
 874.             add(szTmp2, charsmax(szTmp2), szTmp)
 875.         }
 876.     }
 877.    
 878.     set_msg_arg_string(2, szTmp2);
 879.    
 880.     return PLUGIN_CONTINUE;
 881. }
 882.  
 883. public cmdSay( id )
 884. {
 885.     if( !is_user_connected( id ) )
 886.         return PLUGIN_HANDLED
 887.  
 888.     new szMessage[ 32 ]
 889.     read_args( szMessage, charsmax( szMessage ) )
 890.     remove_quotes( szMessage )
 891.        
 892.     if(szMessage[ 0 ] == '!' && strlen( szNazwaKlanuGracza[ id ] ) > 0 )
 893.     {
 894.         new szNazwaGracza[ 33 ]
 895.         get_user_name( id, szNazwaGracza, sizeof( szNazwaGracza ) )
 896.         szMessage[ 0 ] = ' '
 897.         trim( szMessage )
 898.         for( new i = 1; i<= get_maxplayers( ); i++ ){
 899.             if( equal( szNazwaKlanuGracza[ i ], szNazwaKlanuGracza[ id ] ) )
 900.                 ColorChat( i, TEAM_COLOR, "^x04[Czat Gildyjny]^x03%s^x01 : %s", szNazwaGracza, szMessage )
 901.         }      
 902.         return PLUGIN_HANDLED
 903.     }
 904.     return PLUGIN_CONTINUE
 905. }
 906. public native_get_user_klanname( id, Return[], len )
 907. {
 908.     param_convert(2);
 909.     copy(Return, len, szNazwaKlanuGracza[id]);
 910. }
 911. public native_get_SHOW_Klany( id )
 912. {
 913.     Klany(id);
 914. }
 915. public native_get_user_ExpKlany(id)
 916. {
 917.     return ExpGXP[id];
 918. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top